eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › oświadczenie woli
 • Czy e-mail stanowi skuteczne powiadomienie pisemne?

  Czy e-mail stanowi skuteczne powiadomienie pisemne?

  00:30 30.06.2013

  ... podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. § 2 ww. artykułu mówi natomiast że takie oświadczenie złożone w postaci elektronicznej i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. W związku z tym informacja ... WIĘCEJ

  Tematy: czynności prawne, formy czynności prawnych, oświadczenie woli, złożenie oświadczenia woli
 • Formy czynności prawnych i skutki ich niezachowania

  Formy czynności prawnych i skutki ich niezachowania

  11:41 29.11.2012

  ... umowy. Obowiązek zachowania określonej formy czynności pod rygorem nieważności może wynikać także z woli stron. Należy przy tym wskazać, że jeżeli strony zastrzegły w umowie, ... , umowę najmu nieruchomości poczytuje się za zawartą na czas nieoznaczony. Podsumowując, oświadczenie woli może być złożone w dowolnej formie. Należy jednak pamiętać, że Kodeks ... WIĘCEJ

  Tematy: czynności prawne, formy czynności prawnych, oświadczenie woli, złożenie oświadczenia woli
 • Darowizna nieruchomości a pozorna umowa sprzedaży

  Darowizna nieruchomości a pozorna umowa sprzedaży

  10:28 05.04.2012

  ... jedna ze stron złożyła drugiej stronie oświadczenie woli dla pozoru, tj. bez zamiaru wywołania przez to oświadczenie przewidzianych prawem skutków. Jednocześnie SN zastrzegł, że druga strona czynności prawnej (do której zostało skierowane to oświadczenie woli) musi mieć świadomość, że oświadczenie woli jest składane w celu ukrycia innej czynności ... WIĘCEJ

  Tematy: darowizna nieruchomości, umowa sprzedaży, umowa darowizny, oświadczenie woli
 • Wypowiedzenie umowy o pracę e-mailem

  Wypowiedzenie umowy o pracę e-mailem

  12:46 13.03.2012

  ... tej woli w postaci elektronicznej. Natomiast za moment złożenia oświadczenia woli drugiej osobie przyjmuje się chwilę, w której oświadczenie to doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Podobnej oceny należy dokonać w razie złożenia oświadczenia woli za pomocą e-maila, gdyż zgodnie z art. 61 § 1 k.c. oświadczenie woli ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, oświadczenie woli
 • Wady oświadczenia woli: brak świadomości lub swobody

  Wady oświadczenia woli: brak świadomości lub swobody

  11:32 13.03.2012

  ... lub swobody w chwili składania oświadczenia woli jest dopuszczalne także po śmierci osoby, która złożyła oświadczenie woli, jeżeli zebrany materiał dowodowy jest do tego wystarczający. Podsumowując, oświadczenie woli, które zostało dotknięte wadą braku świadomości lub swobody przy podejmowaniu decyzji i wyrażaniu woli jest nieważne z mocy prawa ... WIĘCEJ

  Tematy: oświadczenie woli, ważność oświadczenia woli, złożenie oświadczenia woli, wady oświadczenia woli
 • Wady oświadczenia woli - pozorność

  Wady oświadczenia woli - pozorność

  14:01 28.02.2012

  ... (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej „Kodeks cywilny”) nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Z typowym przypadkiem pozorności ... dłużnika majątku. Pozorność innego rodzaju zachodzi w sytuacji, w której określone oświadczenie (np. podpisanie umowy), ma na celu ukrycie innej czynności prawnej. ... WIĘCEJ

  Tematy: oświadczenie woli, ważność oświadczenia woli, wady oświadczenia woli
 • Składanie oświadczenia woli

  Składanie oświadczenia woli

  12:55 19.08.2011

  ... oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. Jak rozumieć ten przepis wyjaśnił Sąd Najwyższy w postanowieniu z 10 grudnia 2003 r. (sygn. akt V CZ 127/03). Oświadczenie woli ... WIĘCEJ

  Tematy: oświadczenie woli, ważność oświadczenia woli, złożenie oświadczenia woli, elektroniczne oświadczenie woli
 • Uchylenie się od skutków podatkowych oświadczenia woli

  Uchylenie się od skutków podatkowych oświadczenia woli

  12:54 06.07.2011

  ... skutków prawnych swego oświadczenia woli. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem ... bowiem, że zniesienie skutków następuje w momencie złożenia oświadczenia woli o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli. Takie podejście może rodzić praktyczne komplikacje w ... WIĘCEJ

  Tematy: oświadczenie woli, ważność oświadczenia woli, złożenie oświadczenia woli
 • Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli

  Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli

  12:40 05.05.2011

  ... woli, to stanie się ono w pełni ważne i wiążące. Podsumowując, każdy kto złożył oświadczenie woli innej osobie, a działał pod wpływem błędu lub groźby, może uchylić się od jego skutków prawnych jeżeli w odpowiednim terminie złoży tej osobie oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych tego oświadczenia woli ... WIĘCEJ

  Tematy: oświadczenie woli, złożenie oświadczenia woli, ważność oświadczenia woli
 • Elektroniczne oświadczenie woli

  Elektroniczne oświadczenie woli

  10:41 27.12.2010

  ... oświadczenie woli określane jest jako czynność konwencjonalna (znak), regulująca sytuację prawną podmiotów, których dotyczy. Jest zatem skierowana do innych osób w sposób zamierzony. Przytoczona powyżej ustawowa definicja oświadczenia woli wyraża fundamentalną dla polskiego prawa cywilnego zasadę swobody formy oświadczenia woli. Oświadczenie woli ... WIĘCEJ

  Tematy: elektroniczne oświadczenie woli, oświadczenie woli, forma czynności prawnej, złożenie oświadczenia woli


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: