eGospodarka.pl

eGospodarka.pl › Regulamin świadczenia usług płatnych

Regulamin świadczenia usług płatnych

 

I. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

1. Usługodawca – KASAT Sp. z o.o., spółka z siedzibą przy ul. Jaśminowej 2/4 55-080 Kąty Wrocławskie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000281562 (Kapitał zakładowy: 62 400,00 zł), posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 896-12-57-678.

2. Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

3. Strony – Usługodawca oraz Klient.

4. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.egospodarka.pl lub w domenie internetowej egospodarka.pl i jej subdomenach oraz w innych domenach internetowych, do których prawa przysługują Usługodawcy.

5. Usługi – ogół Usług płatnych świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie.

6. Regulamin – niniejszy Regulamin.

7. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Klientem a Usługodawcą.

8. Zamówienie – Umowa zawarta w formie indywidualnie wypełnionego Formularza Online zaakceptowanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji Klienta.

9. Konto Firmowe – konto Klienta dostępne na stronie internetowej https://market.egospodarka.pl/panel, służące do zarządzania zakupionymi Usługami.

10. Formularz Online – formularz dostępny na stronach internetowych https://market.egospodarka.pl, służący do zamawiania Usług.

11. Zasady Współpracy – zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną określony dla danej Usługi.

12. Adres e-mail do doręczeń – adres e-mail do przesyłania korespondencji w formie elektronicznej. Adresem e mail do doręczeń Usługodawcy jest adres uslugi@egospodarka.pl. Adresem e-mail do doręczeń Klienta jest adres e-mail podany w Zamówieniu i widoczny później w Koncie Firmowym.

II. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają prawa i obowiązki Stron powstające z chwilą akceptacji Regulaminu w procesie składania Zamówień na świadczenie Usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną.

3. Regulamin oraz jego Załączniki stanowią integralną część zawartych z Usługodawcą Umów, chyba że Strony postanowią inaczej.

III. Rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług

1. Usługodawca świadczy w serwisie następujące Usługi dostępne w ramach Formularza Online:

a) zamieszczanie ogłoszeń w dziale Przetargi Serwisu eGospodarka.pl

b) zamieszczanie ofert pracy w dziale Praca Serwisu eGospodarka.pl

2. Korzystanie z części Usług wymaga posiadania przez Klienta Konta Firmowego w Serwisie. Rejestracja oraz utrzymanie Konta Firmowego w Serwisie są bezpłatne. Rejestrując Konto Firmowe w Serwisie, Klient akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności. Rejestracja Konta Firmowego możliwa jest w trakcie składania Zamówienia oraz poprzez wykorzystanie Konta Użytkownika w przypadku Klientów już zarejestrowanych jako Użytkownik w Serwisie. W przypadku rejestracji nowego konta, w celu jego aktywacji, konieczne jest potwierdzenie przez Klienta poprawności podanego adresu e-mail poprzez kliknięcie w przesłany na podany adres e-mail link aktywacyjny.

3. Klienci posiadający Konto Firmowe mogą korzystać bez ograniczeń z usług bezpłatnych świadczonych przez Usługodawcę w ramach Zamkniętej Części Serwisu, wymaga to jednak wypełnienia Profilu Użytkownika oraz akceptacji Regulaminu Serwisu i wyrażenia odpowiednich zgód dotyczących m. in. przetwarzania danych.

4. Ze względu na specyfikę Usług, nie są one kierowane do konsumentów (konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową). Niniejszy Regulamin nie ma zatem zastosowania do zawierania umów z konsumentami. Jeżeli jednak osoby fizyczne zainteresowane są nabyciem Usługi jako konsumenci, proszone są o kontakt z działem sprzedaży Usługodawcy (pocztą elektroniczną na adres reklama@egospodarka.pl lub telefonicznie pod numerem tel. (22) 621-07-85, w celu zawarcia indywidualnej umowy na świadczenie Usługi.

5. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

a) Komputer osobisty połączony z siecią Internet,

b) przeglądarki internetowe: Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Firefox w wersjach 1.x i wyższych.

c) Przeglądarka powinna akceptować "cookies".

6. Klient odpowiada za szkody spowodowane udostępnieniem lub posługiwaniem się przez osoby trzecie loginem oraz hasłem dostępu do Konta Firmowego.

7. Klient odpowiada za poprawność i prawdziwość danych podanych w Zamówieniu oraz w trakcie korzystania z Usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z nieprawidłowości lub nieprawdziwości podanych przez Klienta danych. Jeśli w trakcie korzystania z Usług dane podane w Zamówieniu ulegną zmianie, Klient zobowiązany jest dokonać aktualizacji tych danych w swoim Koncie Firmowym korzystając z zakładki "Moje dane" https://market.egospodarka.pl/panel/user/.

8. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta, w ramach korzystania z Usług, treści o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z niniejszym Regulaminem lub przeznaczeniem Usługi.

9. Usługodawca ma prawo przerwać świadczenie Usług w przypadku gdy działalność Klienta w Serwisie była nierzetelna, niezgodna z Regulaminem lub niezgodna z przeznaczeniem Usługi.

IV. Zawarcie i rozwiązanie umowy

1. Umowa zostaje zawarta w momencie uiszczenia przez Klienta opłaty za Usługę. Aktywacja opłaconej Usługi w przypadku Klientów, którzy założyli Konto Firmowe, zostaje potwierdzona odpowiednią wiadomością przesłaną na adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Klienta Usług nie później niż 2 dni robocze od momentu odnotowania wpłaty na konto Usługodawcy.

2. Umowy o świadczenie poszczególnych Usług zawierane są niezależnie od siebie. Klient samodzielnie wybiera Usługi, z których chce korzystać.

3. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą upływu okresu, na który umowa ta została zawarta. Za wyjątkiem usług abonamentowych, o których mowa w rozdziale IVa. niniejszego Regulaminu, w przypadku Usług płatnych Umowa jest zawierana na okres, na jaki Użytkownik opłacił Usługę.

4. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym i zaprzestać świadczenia Usług bez obowiązku zwrotu całości lub części pozostałej do wykorzystania opłaty w następujących przypadkach: 1. naruszenia przez Klienta istotnych postanowień Regulaminu, 2. umieszczania przez Klienta treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, 3. wykorzystywania przez Klienta Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Klienta i usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym wskutek naruszenia Regulaminu.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wycofywania Usług z oferty poprzez zaprzestanie oferowania wybranych Usług w całości lub w określonym zakresie. W takim przypadku Usługodawca, minimum miesiąc przed planowanym terminem wycofania Usługi z oferty, poinformuje o tym fakcie Klientów posiadających wykupioną aktywną Usługę, której wycofanie dotyczy, przesyłając na adres e-mail podany w Koncie Firmowym Klienta odpowiednie 1-miesięczne wypowiedzenie Umowy. Klienci, którzy w dniu rozwiązania Umowy, będą nadal mieli niewykorzystaną wycofywaną Usługę, otrzymają od Usługodawcy zwrot opłaty za Usługę w stosunku proporcjonalnym do stopnia jej niewykorzystania. W drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy Stronami możliwa jest zamiana rekompensaty na inną Usługę.

IVa Usługi abonamentowe

1. Usługodawca może świadczyć usługi o charakterze ciągłym, zwane dalej Usługami abonamentowymi.

2. W ramach usługi abonamentowej Usługodawca udostępnia Klientowi, w ustalonym w chwili zawarcia Umowy wymiarze i zakresie, wybrane Usługi opisane w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu.

3. Płatność za Usługę abonamentową odbywa się z częstotliwością ustaloną w chwili zawarcia Umowy (np. co miesiąc, co kwartał, co rok).

4. Usługa abonamentowa rozliczana jest w okresach abonamentowych (zwanych także okresami rozliczeniowymi) odpowiadających częstotliwości płatności za usługę. Oznacza to, że np. w przypadku płatności co miesiąc usługa rozliczana jest w miesięcznych okresach rozliczeniowych; w przypadku płatności co kwartał – kwartalnych okresach rozliczeniowych; a w przypadku płatności co rok – w rocznych okresach rozliczeniowych. Do ustalenia okresów rozliczeniowych przyjmowany jest miesiąc, kwartał i rok kalendarzowy oraz ich wielokrotność. Za datę rozpoczęcia pierwszego okresu abonamentowego przyjmuje się datę aktywacji Usługi abonamentowej, przy czym jeśli data ta przypada na 29, 30 lub 31. dzień miesiąca za datę rozpoczęcia będącą podstawą do wyznaczenia kolejnych okresów rozliczeniowych przyjmuje się pierwszy dzień kolejnego miesiąca kalendarzowego.

5. Faktura za dany okres rozliczeniowy wystawiana jest pierwszego dnia tego okresu i wysyłana do Klienta pocztą elektroniczną na adres e-mail Klienta wskazany w Zamówieniu (dalej: adres e-mail Klienta). Fakt wysłania faktury na adres e-mail Klienta jest równoznaczny z jej dostarczeniem i odebraniem przez Klienta. W przypadku zmiany adresu e-mail Klienta lub chęci otrzymywania faktur na inny adres, Klient zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Usługodawcę minimum 3 dni robocze przed terminem wystawienia najbliższej faktury przesyłając stosowną informację na adres uslugi@egospodarka.pl (w przypadku niedopełnienia tego terminu Usługodawca nie gwarantuje, że najbliższa faktura zostanie przesłana na nowy adres).

6. Jeśli Klient nie ureguluje w terminie płatności za fakturę, o której mowa w pkt. 5 powyżej, Usługodawca ma prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, którego dotyczyła faktura.

7. O ile nie zostało to ustalone inaczej, Usługi udostępnione w ramach Usługi abonamentowej świadczone są w wymiarze miesięcznym (bieg pierwszego miesiąca rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia pierwszego okresu abonamentowego). Oznacza to, że co miesiąc (przyjmuje się miesiąc kalendarzowy) Klient otrzymuje do dyspozycji Usługi w określonym w chwili zawarcia Umowy zakresie. Jeżeli Klient nie wykorzysta w danym miesiącu udostępnionych Usług w pełnym zakresie, niewykorzystany zakres nie powoduje zwiększenia należnego Klientowi zakresu na kolejny miesiąc. Nie może też być podstawą do żądania przez Klienta obniżenia kolejnej faktury lub wypłacenia rekompensaty pieniężnej za niewykorzystane w pełnym zakresie Usługi.

8. Umowa na Usługę abonamentową zawierana jest na czas nieokreślony. Każda ze Stron może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę. Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, w którym zostało złożone skuteczne wypowiedzenie. Aby wypowiedzenie Umowy było skuteczne, należy je złożyć w formie pisemnej minimum 3 dni robocze przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, przesyłając za pośrednictwem poczty elektronicznej na Adres e-mail do doręczeń. W przypadku niedotrzymania 3-dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem następnego okresu rozliczeniowego.

9. Usługodawca ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia lub uzależnić przyjęcie Zamówienia od uiszczenia przez Klienta z góry opłaty za wskazaną przez Usługodawcę liczbę okresów rozliczeniowych, jeśli Klient posiadający taki sam numer NIP lub adres e-mail posiadał już wcześniej Umowę na taką samą Usługę abonamentową, lecz Umowa ta uległa rozwiązaniu w wyniku wypowiedzenia złożonego przez Klienta, jak również w sytuacji, gdy Klient posiadający taki sam numer NIP lub adres e-mail zalega lub zalegał w przeszłości z płatnościami.

V. Warunki płatności

1. Podstawą do określenia wynagrodzenia za Usługę jest obowiązująca oferta z aktualnym cennikiem udostępniona publicznie na stronie internetowej www.market.egospodarka.pl. W przypadku akcji promocyjnych, wynagrodzenie za Usługi mogą określać szczegółowe warunki danej promocji.

2. Ceny podane w cennikach są cenami netto i do wszystkich cen zawartych na fakturach zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa.

3. Faktura zostanie wystawiona w ciągu 15 dni roboczych od wpłynięcia płatności do Usługodawcy, chyba że Strony postanowią inaczej.

4. Klient składając Zamówienie wyraża zgodę na otrzymanie faktury za Usługę drogą elektroniczną. Zgoda jest dobrowolna jednak konieczna do złożenia Zamówienia. W przypadku gdy Klientowi potrzebna jest faktura w formie papierowej, należy złożyć zamówienie drogą tradycyjną (w tym celu należy skontaktować się z biurem sprzedaży Usługodawcy pod numerem telefonu +48 22 621 07 85 lub pisząc na adres reklama@egospodarka.pl).

5. Faktura za Usługę zostanie udostępniona Klientowi na stronie potwierdzającej dokonanie płatności i aktywację Usługi oraz wysłana pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu. W przypadku Klientów którzy, posiadają potwierdzone Konto Firmowe, Faktura zostanie także udostępniona w ramach Konta na stronie https://market.egospodarka.pl/panel/invoices/

6. Formą płatności obowiązującą w Serwisie jest płatność przelewem, przekazem pocztowym, kartą płatniczą oraz przelewem online za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wykluczenia wybranych form płatności w zależności od rodzaju zamawianej przez Klienta Usługi bądź posiadania/założenia przez Klienta Konta Firmowego.

6a. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

7. W przypadku wybrania płatności przelewem lub przekazem pocztowym Usługodawca wystawi Klientowi pro formę i udostępni ją w Koncie Firmowym oraz prześle na adres e-mail Klienta przypisany do Konta Firmowego.

VI. Reklamacje

1. Klient ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług na adres poczty elektronicznej: reklamacje@egospodarka.pl wpisując w temacie wiadomości: "reklamacja".

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Klienta (imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, nazwa firmy, NIP firmy, adres, adres poczty elektronicznej),

b) przedmiot reklamacji,

c) okoliczności uzasadniające reklamację

3. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

4. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji.

VII. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca oraz Klient nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub spowodowanych działaniem siły wyższej.

2. Wobec Klienta korzystającego z Usług Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone przez Usługodawcę z winy umyślnej.

3. Wszelkie inne szczegółowe zasady współpracy, niewynikające z ustaleń niniejszego Regulaminu, dopuszcza się na podstawie odrębnie zawartych umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.12.2016 r.

5. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu.

6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.

7. Informację o zmianie Regulaminu Usługodawca opublikuje na Serwisie.

8. Regulamin oraz Umowa podlegają prawu polskiemu.

9. Wszelkie spory powstałe, wynikające z lub pozostające w związku z Regulaminem lub Umową rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy, chyba że Strony postanowią inaczej.

10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.