eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ochrona pracownika
 • Pracownicy niewypłacalnych pracodawców lepiej chronieni

  Pracownicy niewypłacalnych pracodawców lepiej chronieni

  10:51 01.12.2017

  ... regulację krajową do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/94/WE z dnia 22 października 2008 r., w obecnym brzmieniu przepisów rozszerzono przede wszystkim definicję pracownika (art. 10 ustawy). Obecnie obejmuje ona osobę fizyczną pozostającą z pracodawcą w stosunku pracy, współpracującą z nim na podstawie umowy o pracę nakładczą ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych, niewypłacalność, niewypłacalność pracodawcy, roszczenia pracownika
 • Rozwiązanie umowy o pracę po 3 miesiącach świadczenia rehabilitacyjnego

  Rozwiązanie umowy o pracę po 3 miesiącach świadczenia rehabilitacyjnego

  00:20 27.03.2014

  ... , jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące. Przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego nie wydłuża ochrony Z literalnego brzmienia powołanego przepisu wynika, że ochrona pracownika przed ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenie rehabilitacyjne, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę, ochrona pracownika
 • Ochrona przedemerytalna nie dla każdego

  Ochrona przedemerytalna nie dla każdego

  11:15 28.02.2012

  ... dodatkowe warunki określone w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. Skorzystanie z tzw. wcześniejszej emerytury stanowi uprawnienie pracownika, z którego może, ale nie musi skorzystać. W związku z tym przyjmuje się, że ochrona przedemerytalna nie obejmuje okresu poprzedzającego uzyskanie prawa do wcześniejszej emerytury. Ponadto, wiek uprawniający ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona pracownika, ochrona stosunku pracy, ochrona przedemerytalna, rozwiązanie umowy o pracę
 • Upadłość zakładu a zwalnianie pracowników chronionych

  Upadłość zakładu a zwalnianie pracowników chronionych

  13:27 09.05.2011

  Przepis art. 411 § 1 kp, wyłączający ochronę pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę, ma zastosowanie tylko w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika (art. 15 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze) i nie ma zastosowania w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu (art. 14 ust. 1 ... WIĘCEJ

  Tematy: upadłość zakładu, zwalnianie pracowników, ochrona pracownika, ochrona stosunku pracy
 • Ustawa antykryzysowa wymaga zmian

  Ustawa antykryzysowa wymaga zmian

  00:10 22.08.2010

  ... okresu ochronnego zatrudniania pracowników objętych świadczeniami. Po zmianach zakaz wypowiadania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika będzie dotyczył okresu pobierania przez pracownika świadczenia na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego oraz 3 miesięcy przypadających bezpośrednio po ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa antykryzysowa, wsparcie dla przedsiębiorstw, pakiet antykryzysowy, program antykryzysowy
 • Związki zawodowe: kiedy nie chronią przed zwolnieniem z pracy?

  Związki zawodowe: kiedy nie chronią przed zwolnieniem z pracy?

  11:52 05.07.2010

  ... związek wykaże, iż od chwili wyboru tego pracownika na członka zarządu do momentu wręczenia mu wypowiedzenia nie upłynął 7-dniowy termin na zawiadomienie pracodawcy o zmianach. Wówczas ochrona będzie go obejmowała. W każdym jednak przypadku pracodawca może - za zgodą pracownika - wycofać dokonane wypowiedzenie. Podstawa prawna: art ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z pracy, ochrona pracownika, ochrona stosunku pracy, rozwiązanie umowy o pracę
 • Wypowiedzenie umowy po zwolnieniu lekarskim

  Wypowiedzenie umowy po zwolnieniu lekarskim

  13:55 06.05.2010

  ... może być wręczone przed przeprowadzeniem badań kontrolnych. 1. Ochrona przed wypowiedzeniem obejmuje okres zwolnienia lekarskiego Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy, zwolnienie lekarskie, ochrona zatrudnionych
 • Ochrona praw pracownika w Kodeksie karnym

  Ochrona praw pracownika w Kodeksie karnym

  10:03 30.03.2010

  ... nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy). Art. 218 § 1 K.p. chroni również prawa pracownika do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Mogłoby się wydawać , że jest inaczej, bowiem ochrona uprawnień pracowniczych w tym zakresie wynika w sposób bezpośredni z art. 220 § 1 K.k., który stanowi, iż odpowiedzialność ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona stosunku pracy, ochrona wynagrodzenia za pracę, ochrona pracownika, ochrona pracy
 • Niewypłacalność pracodawcy - nowe przepisy

  Niewypłacalność pracodawcy - nowe przepisy

  02:02 19.03.2010

  ... zaspokoić roszczeń pracowniczych z powodu braku środków finansowych w przypadku faktycznego zaprzestania działalności, trwającego dłużej niż 2 miesiące. Na czym polegają korzyści dla pracownika? Pracownicy uzyskują tym samym prawo do otrzymania zaliczki na poczet niezapłaconych roszczeń, która będzie wypłacana z FGŚP. Dodano zapis, zgodnie z którym ... WIĘCEJ

  Tematy: niewypłacalność pracodawcy, ochrona pracownika, roszczenia pracownika, ochrona roszczeń pracowniczych
 • Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych: nowelizacja

  Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych: nowelizacja

  13:49 19.02.2010

  ... jest dzień upływu tego dwumiesięcznego terminu. W przypadku zaistnienia takiej niewypłacalności, kierownik Biura Terenowego Funduszu wypłaca, na wniosek pracownika, zaliczkę na poczet niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych, w kwocie niezaspokojonych roszczeń, nie wyższej jednak niż wysokość minimalnego wynagrodzenia ... WIĘCEJ

  Tematy: niewypłacalność, niewypłacalność pracodawcy, ochrona pracownika, roszczenia pracownika

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: