eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › pracownicy samorządowi
 • Rada gminy: głosowanie uchwał absolutoryjnych

  Rada gminy: głosowanie uchwał absolutoryjnych

  00:20 17.07.2013

  Zasady dokonywania skwitowania realizacji budżetu gminy regulują dwie regulacje, tj. art. 28 a ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 270 ust. 4 i art. 271 ustawy o finansach publicznych. O ile jednak ustawa o finansach publicznych koncentruje się jedynie na formalnym aspekcie procedury absolutoryjnej i elementach oraz dokumentach z jakimi w ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o samorządzie gminnym, absolutorium, rada gminy, pracownicy samorządowi
 • Nieudzielenie absolutorium wójtowi - możliwa skarga?

  Nieudzielenie absolutorium wójtowi - możliwa skarga?

  12:55 10.07.2013

  W myśl art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 poz. 594 z poz. zm.) każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia – zaskarżyć ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o samorządzie gminnym, samorząd gminny, absolutorium, pracownicy samorządowi
 • W jakiej wysokości otrzymam nagrodę jubileuszową?

  W jakiej wysokości otrzymam nagrodę jubileuszową?

  09:02 24.01.2013 PORADA

  Pracownik przez 28 lat był zatrudniony w wymiarze pełnego etatu. Od dwóch lat w drodze wspólnego porozumienia pracownik jest zatrudniony na podstawie 2 umów o pracę po 1/2 etatu. W dniu 31 grudnia 2012 r. upłynął 30 letni okres zatrudnienia i prawo do nagrody jubileuszowej za 30 lat. Na ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej, staż pracy, nagrody i wyróżnienia
 • Czy należy mi się odprawa?

  Czy należy mi się odprawa?

  21:48 09.01.2013 PORADA

  Byłam zatrudniona w jednostce samorządowej (pracodawca zatrudnia ponad 20 pracowników) na czas nieokreślony prawie 9 lat na 1/2 etatu. W innej jednostce nadzorowanej przez pracodawcę też na 1/2 etatu. Przed końcem 2012 roku nowy kierownik administracyjny zaproponował mi w imieniu ... WIĘCEJ

  Tematy: pracownicy samorządowi, pracownik samorządowy, umowa na czas nieokreślony, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
 • Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy

  Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy

  14:00 15.11.2012 PORADA

  Czy praca w gospodarstwie rolnym po 16 roku życia w charakterze domownika zalicza się do stażu pracy w samorządzie i do nagrody jubileuszowej. Praca była wykonywana w latach 1978 do 1983. Dalej  praca w samorządzie. WIĘCEJ

  Tematy: staż pracy, nagroda jubileuszowa, pracownicy samorządowi, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej
 • Czy mam prawo do nagrody jubileuszowej?

  Czy mam prawo do nagrody jubileuszowej?

  15:19 31.08.2012 PORADA

  do 31.08.2012 r byłam pracownikiem samorządowym Zespołu Szkół Specjalnych  - pracownik administracji i obsługi. Od 01.09.2012 r Szkoła została przejęta przez fundację - zmiana pracodawcy. Będę mieć tzw. umowę zmieniającą dotychczasową.  01.11.2012 nabywam praw do wypłaty ... WIĘCEJ

  Tematy: nagroda jubileuszowa, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej, pracownicy samorządowi, pracownik samorządowy
 • Status prawny pracownika samorządowego

  Status prawny pracownika samorządowego

  10:30 18.08.2012

  ... związku tak stanowi; powołania – zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnik gminy, skarbnik powiatu, skarbnik województwa, umowy o pracę – pozostali pracownicy samorządowi, na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, doradców i asystentów, pomocniczych i obsługi. Należy pamiętać także o tym, że nabór ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo pracy, pracownik samorządowy, pracownicy samorządowi, status prawny pracownika samorządowego
 • Dodatek stażowy w niepełnym wymiarze godzin

  Dodatek stażowy w niepełnym wymiarze godzin

  16:39 17.08.2012 PORADA

  Witam, Zastanawiam się nad kwestią tzw. "wysługi lat" i dodatku stażowego dla pracownika instytucji kultury. Osoba jest zatrudniona w innym zakładzie w wymiarze 0,75 etatu, w naszej instytucji zatrudniona zostanie na 0,25 etatu. Czy w takiej sytuacji należy zaliczyć jej poprzednie okresy ... WIĘCEJ

  Tematy: dodatek stażowy, pracownicy samorządowi, pracownik instytucji kultury
 • Czy zwolnionemu pracownikowi samorządowemu przysługuje nagroda jubileuszowa?

  Czy zwolnionemu pracownikowi samorządowemu przysługuje nagroda jubileuszowa?

  22:14 11.08.2012 PORADA

  Czy zwolnionemu pracownikowi samorządowemu na podstawie art. 30 §1 pkt. 2 kp przysługuje nagroda jubileuszowa w związku z przejściem na rentę w ciągu 12 miesięcy od ustania stosunku pracy? WIĘCEJ

  Tematy: pracownik samorządowy, pracownicy samorządowi, nagroda jubileuszowa, zasady wypłacania nagrody jubileuszowej
 • Dodatek stażowy pracownika samorządowego

  Dodatek stażowy pracownika samorządowego

  13:55 11.04.2012

  Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi samorządowemu m.in. za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby. Pytanie: Czy dodatek stażowy powinien być uwzględniany w podstawie wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego pracownika samorządowego? Odpowiedź: Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi ... WIĘCEJ

  Tematy: dodatek stażowy, pracownik samorządowy, pracownicy samorządowi
 • Główny księgowy musi mieć kwalifikacje

  Główny księgowy musi mieć kwalifikacje

  11:25 21.10.2011

  Główny księgowy musi mieć kwalifikacje. Osobie, która nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych, nie można nawet czasowo powierzyć pełnienia obowiązków w tym zakresie. Pytanie: Chcielibyśmy przesunąć pracownicę zatrudnioną jako starszy specjalista d.s. płac na stanowisko głównego księgowego (w jednostce samorządowej). Jednakże ponieważ jeszcze nie ... WIĘCEJ

  Tematy: główny księgowy, kwalifikacje księgowego, tymczasowe powierzenie obowiązków, pracownicy samorządowi
 • Dodatek specjalny a nagroda jubileuszowa

  Dodatek specjalny a nagroda jubileuszowa

  13:28 20.10.2011

  Dodatek specjalny stanowi składnik wynagrodzenia pracownika samorządowego. Nagroda jubileuszowa pracownika samorządowego stanowi natomiast określony procent wynagrodzenia miesięcznego. Pytanie: Czy pracownikowi samorządowemu, który we wrześniu otrzymał dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków i nabył (również we wrześniu) prawo ... WIĘCEJ

  Tematy: pracownicy samorządowi, nagroda jubileuszowa, dodatek specjalny, nagrody
 • Skarbnik gminy a praca u innego pracodawcy

  Skarbnik gminy a praca u innego pracodawcy

  12:04 11.03.2011

  Skarbnik gminy jest zatrudniony na podstawie powołania. Powołanie jest jednym z rodzajów stosunku pracy, tak więc powołanie danej osoby na stanowisko skarbnika kreuje od dnia wskazanego w akcie powołania (które powinno być dokonane na piśmie) lub w razie braku takiej informacji, z dniem powołania - stosunek pracy. Pytanie: Czy powołanie skarbnika ... WIĘCEJ

  Tematy: skarbnik gminy, dodatkowe zatrudnienie, pracownicy samorządowi, urzędnicy samorządowi
 • Skarbnik gminy a wyższe wykształcenie

  Skarbnik gminy a wyższe wykształcenie

  00:20 09.10.2010

  Skarbnik gminy nie musi posiadać wyższego wykształcenia - wystarczy, aby spełniał wymagania kwalifikacyjne określone dla głównych księgowych sektora finansów publicznych w ustawie o finansach publicznych. Pytanie: Czy na stanowisko skarbnika gminy, pełniącego jednocześnie funkcję kierownika referatu finansów, można zatrudnić osobę ze średnim ... WIĘCEJ

  Tematy: kwalifikacje pracownika, pracownicy samorządowi, kwalifikacje skarbnika gminy, wykształcenie pracownika
 • Pracownik samorządowy a godziny nadliczbowe

  Pracownik samorządowy a godziny nadliczbowe

  00:27 25.07.2010

  Za pracę w niedzielę i święto pracownikowi należy udzielić innego dnia wolnego - najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego. Jeśli nie jest to możliwe - należy mu wypłacić wynagrodzenie wraz ze 100% dodatkiem. Natomiast za pracę w godzinach nadliczbowych w poniedziałek (od 6:00 do 7:30) pracownik samorządowy ma prawo - wg własnego wyboru - do ... WIĘCEJ

  Tematy: praca w godzinach nadliczbowych, rekompensata za godziny nadliczbowe, rozliczanie czasu pracy, czas pracy
 • Negatywna ocena pracownika a ochrona przedemerytalna

  Negatywna ocena pracownika a ochrona przedemerytalna

  12:53 08.06.2010

  W świetle zapisów ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych uzyskanie przez pracownika samorządowego 2 kolejnych negatywnych ocen skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę, z zachowaniem okresów wypowiedzenia. Jednocześnie ustawa o pracownikach samorządowych w zakresie spraw w niej nieuregulowanych odwołuje się do Kodeksu pracy. Pytanie ... WIĘCEJ

  Tematy: pracownicy samorządowi, rozwiązanie umowy o pracę, ochrona przedemerytalna pracownika, wiek emerytalny

 

1 2

następnaAdvertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: