eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › podstawowe obowiązki pracodawcy
 • 10 obowiązków pracodawcy na przełomie roku 2019/2020

  10 obowiązków pracodawcy na przełomie roku 2019/2020

  00:50 01.01.2020

  ... okres, w którym następują istotne zmiany prawne, pociągające za sobą nowe obowiązki pracodawców. O czym każdy zatrudniający powinien więc pamiętać, mając na ... r. zakładowa organizacja związkowa działająca u pracodawcy ma obowiązek przekazać mu informację o liczbie swoich członków. Obowiązkiem pracodawcy jest zaś udostępnienie takiej informacji do ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki pracodawcy, podstawowe obowiązki pracodawcy, zmiany w prawie
 • Rozwiązanie umowy o pracę a zaległości w wypłacie wynagrodzenia

  Rozwiązanie umowy o pracę a zaległości w wypłacie wynagrodzenia

  00:15 29.04.2019

  ... na czas należnego wynagrodzenia. Jeżeli pracownik, nie otrzyma wynagrodzenia w terminie dochodzi do sytuacji naruszenia obowiązków pracodawcy wobec pracownika. Naruszenie to może być lekkie bądź ciężkie. Do naruszenia obowiązków pracodawcy o charakterze lekkim dochodzi kiedy pracodawca opóźnia się z wypłatą wynagrodzenia jedynie kilka dni. Jeżeli ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę, umowa o pracę, wypłata wynagrodzenia, niewypłacenie wynagrodzenia w terminie
 • Co grozi za łamanie praw pracownika?

  Co grozi za łamanie praw pracownika?

  00:20 06.08.2012

  ... stosunkiem pracy, akt osobowych pracowników, a jeśli je prowadzi, to pozostawia je w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem. Takiej samej karze podlegają pracodawcy, którzy, wbrew obowiązkowi: nie wypłacają w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi lub uprawnionemu do tego świadczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: uprawnienia pracownika, obowiązki pracodawcy, podstawowe obowiązki pracodawcy, prawa pracownicze
 • Natychmiastowe rozwiązanie umowy a brak informacji

  Natychmiastowe rozwiązanie umowy a brak informacji

  09:36 05.05.2010

  ... zawarta była na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy- w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. Jeżeli chodzi natomiast o podstawowe obowiązki ciążące na pracodawcy, to można wśród nich wymienić m.in.: organizowanie pracy w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, udzielanie urlopów wypoczynkowych i innych zwolnień ... WIĘCEJ

  Tematy: przejście zakładu pracy, przejęcie firmy, rozwiązanie umowy o pracę, rozwiązanie stosunku pracy
 • Naruszenie dóbr osobistych pracownika- zadośćuczynienie

  Naruszenie dóbr osobistych pracownika- zadośćuczynienie

  09:35 03.02.2010

  ... choroby psychicznej), to poszkodowany może domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w oparciu o art. 445 § 1 K.c. Warto jednak pamiętać, że czyn niedozwolony pracodawcy, powodujący rozstrój zdrowia pracownika, narusza wprawdzie także jego dobra osobiste (art. 23 K.c.), ale nie rodzi roszczenia o zasądzenie zadośćuczynienia na podstawie ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki pracownika, obowiązki pracodawcy i pracownika, podstawowe obowiązki pracodawcy, uprawnienia pracownika
 • Naruszenie dóbr osobistych pracownika: roszczenia

  Naruszenie dóbr osobistych pracownika: roszczenia

  01:26 01.11.2009

  ... osobistych, sąd w pierwszej kolejności sprawdza czy doszło do naruszenia dobra osobistego pracownika, a dopiero w przypadku pozytywnej odpowiedzi ustala czy działanie pozwanego pracodawcy nosiło znamiona bezprawności (por. wyrok SN z 17 czerwca 2004 r., V CK 609/2003). Za bezprawne w rozumieniu art. 24 K.c. uznaje się działania sprzeczne ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki pracownika, obowiązki pracodawcy i pracownika, podstawowe obowiązki pracodawcy, uprawnienia pracownika
 • Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika

  Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika

  01:10 30.10.2009

  ... podstawowych obowiązków wobec zatrudnionego i przyzna powodowi odszkodowanie. Rozstrzygnięcia wymaga więc, które z obowiązków pracodawcy kwalifikują się do "podstawowych" oraz kiedy w istocie ma miejsce ich „ciężkie naruszenie”. Podstawowe obowiązki szefa Do „podstawowych” obowiązków szefa należą bez wątpienia te, które wymienia Dział X Rozdział ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę, rozwiązanie stosunku pracy, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym
 • Wypłata wynagrodzenia rzadziej niż raz na miesiąc?

  Wypłata wynagrodzenia rzadziej niż raz na miesiąc?

  10:47 28.09.2009

  ... w terminie, który dotychczas obowiązywał. WAŻNE! Niewypłacenie pracownikowi należnego wynagrodzenia w ustalonym terminie jest traktowane jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika, za które pracodawcy grozi kara grzywny (por. 282 § 1 pkt 1 K.p.). Co więcej, niezachowanie terminu wypłaty uprawnia pracownika do żądania odsetek za zwłokę. Odsetki- ... WIĘCEJ

  Tematy: wypłata wynagrodzenia, wypłaty wynagrodzeń, wynagrodzenie za pracę, naruszenie praw pracowniczych
 • Wypłata części wynagrodzenia godzi w prawa pracownika

  Wypłata części wynagrodzenia godzi w prawa pracownika

  12:54 19.07.2009

  ... części wynagrodzenia, narusza swoje podstawowe obowiązki w sposób ciężki. Jednocześnie jednak podkreślono, że w sytuacji niewypłacania tylko części wynagrodzenia wina pracodawcy powinna podlegać bardziej wnikliwej ocenie niż dzieje się to w przypadku niewypłacania całej pensji, kiedy to wina pracodawcy przeważnie nie podlega żadnej dyskusji ... WIĘCEJ

  Tematy: wypłata wynagrodzenia, wypłaty wynagrodzeń, wynagrodzenie za pracę, naruszenie praw pracowniczych
 • Naruszenie praw pracownika a kodeks karny

  Naruszenie praw pracownika a kodeks karny

  12:17 01.03.2009

  ... niezależnie od jego stanowiska w tej kwestii, a więc nawet w przypadku gdy np. pod naciskiem pracodawcy zrezygnował on ze zgłoszenia ubezpieczenia. Narażenie zdrowia lub życia pracownika Kodeks pracy statuuje odpowiedzialność pracodawcy za wszelkie wykroczenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Na osobach odpowiedzialnych za stan bhp ... WIĘCEJ

  Tematy: uprawnienia pracownika, obowiązki pracodawcy, podstawowe obowiązki pracodawcy, prawa pracownicze

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: