eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › GUS: jak duże spadki notuje ruch graniczny?

GUS: jak duże spadki notuje ruch graniczny?

2021-03-30 09:51

GUS: jak duże spadki notuje ruch graniczny?

Jak duże spadki notuje ruch graniczny? © pixabay.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (7)

GUS zaprezentował najświeższe podsumowanie ruchu granicznego. Okazuje się, że w ostatnich miesiącach minionego roku granice naszego kraju w obu kierunkach przekroczyło 40,5 mln osób, a na przestrzeni wszystkich 12 miesięcy - 183,6 mln osób. Nie jest zaskoczeniem, że są to wartości znacznie, bo o kilkadziesiąt procent niższe od odnotowanych rok wcześniej. GUS dokonał również analizy wydatków cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą. I w tym przypadki widoczne były znaczne spadki.

Przeczytaj także: GUS: w III kw. 2020 ruch graniczny mniejszy, ale nie zamarł

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Który z krajów miał największy udział w strukturze ruchu granicznego na granicy lądowej?
  • Na co Polacy przekraczający granice wydali znakomitą większość swoich środków?
  • Jak prezentował się zasięg oddziaływania granicy na podstawie przekroczeń odcinków granicy przez cudzoziemców i Polaków?


Jak donosi GUS, w 2020 r. liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 183,6 mln osób. W stosunku do poprzedniego roku odnotowano mniejszy ruch graniczny zarówno cudzoziemców (o 42,1%), jak i Polaków (o 36,9%).

Wartości towarów i usług zakupionych w tym okresie przez cudzoziemców w Polsce (23,6 mld zł) oraz towarów i usług zakupionych przez Polaków za granicą (13,4 mld zł) były mniejsze niż w 2019 r. odpowiednio o 47,8% i 42,7%

fot. mat. prasowe

Ruch graniczny osób (z Polski i do Polski) według odcinków granicy w IV kwartale 2020 roku

W 2020 r. liczba przekroczeń granicy Polski była mniejsza niż przed rokiem o 40,0%.


Ruch graniczny


Z analizy przedstawionej przez GUS wynika, że w IV kwartale 2020 r. liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 40,5 mln osób, z tego 53,9%, stanowili cudzoziemcy (nierezydenci) i 46,1% mieszkańcy Polski (rezydenci). Ruch graniczny (z Polski i do Polski) był mniejszy w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku o 31,3 mln (tj. o 43,6%). Granicę Polski przekroczyło mniej zarówno cudzoziemców, jak i Polaków odpowiednio o 47,9% i 37,5%. W stosunku do kwartału poprzedniego liczba przekroczeń była również mniejsza – cudzoziemców o 30,0%, Polaków o 25,2%.

W IV kwartale 2020 r. 89,9% ogółu przekroczeń dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej (UE); 5,2% zewnętrznej granicy lądowej Unii Europejskiej; 4,0% granicy na lotniskach i 0,9% morskiej.

fot. mat. prasowe

Struktura wydatków cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w IV kwartale 2020 roku

W strukturze wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców największy udział miały wydatki przekraczających granicę z Niemcami.


W strukturze ruchu granicznego na granicy lądowej, największy udział miały przekroczenia odcinka granicy z Niemcami (51,8%), następnie z Czechami (24,1%), Słowacją (14,4%), Litwą (4,2%), Ukrainą (4,1%), Białorusią (1,3%) i Rosją (0,1%).

Wśród cudzoziemców przekraczających poszczególne odcinki lądowej granicy Polski dominowali obywatele kraju sąsiadującego, na przykład: na granicy z Ukrainą – obywatele Ukrainy (93,9%), na granicy z Białorusią – obywatele Białorusi (87,2%), a na granicy z Rosją – obywatele Rosji (76,4%).

Wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą


W IV kwartale 2020 r. wydatki cudzoziemców w Polsce ukształtowały się na poziomie 4,6 mld zł, natomiast wydatki poniesione za granicą przez mieszkańców Polski w tym okresie wyniosły 2,8 mld zł. Było to odpowiednio o 55,9% i 45,2% mniej niż przed rokiem. W stosunku do kwartału poprzedniego wydatki, zarówno cudzoziemców, jak i Polaków były również mniejsze, odpowiednio o 34,0% i o 38,9%.

W strukturze wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców przekraczających lądową granicę w IV kwartale 2020 r. największy udział miały wydatki przekraczających granicę z Niemcami (53,8%), następnie Czechami (14,8%), z Ukrainą (13,0%), Słowacją (9,5%), Litwą (5,7%), Białorusią (3,0%) i Rosją (0,2%).

fot. mat. prasowe

Struktura wydatków cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą według grup asortymentowych

Mieszkańcy Polski, przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski, większość środków przeznaczyli na zakup towarów nieżywnościowych.


W przypadku mieszkańców Polski, przekraczających lądową granicę kraju, największe wydatki za granicą ponieśli przekraczający granicę z Niemcami (67,7% ogółu wydatków Polaków przekraczających lądową granicę Polski), następnie z Czechami (18,5%), Słowacją (11,0%), Litwą (2,1%), Ukrainą (0,4%), Białorusią (0,3%) oraz Rosją (0,04%).

Cudzoziemcy przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski na zakup towarów nieżywnościowych przeznaczyli 82,9% swoich wydatków, na żywność i napoje bezalkoholowe 12,3%, a na pozostałe wydatki (usługi) 4,6%.

Mieszkańcy Polski, przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski, większość - 55,2% wydatkowanych za granicą środków przeznaczyli na zakup towarów nieżywnościowych, na pozostałe wydatki (usługi) przeznaczyli 20,2%, a na żywność i napoje bezalkoholowe 9,1%.

fot. mat. prasowe

Mały ruch graniczny cudzoziemców na granicy polsko-ukraińskiej

W 2020 r. mały ruch graniczny (MRG) stanowił 12,7% przekroczeń przez cudzoziemców lądowej granicy Polski z Ukrainą.


Cudzoziemcy przekraczający wewnętrzną granicę UE w IV kwartale 2020 r. największy odsetek wydatków poniesionych w Polsce przeznaczyli na towary nieżywnościowe – 55,2%. Znaczny udział w strukturze wydatków nierezydentów miały pozostałe wydatki (usługi) – 14,4% oraz żywność i napoje bezalkoholowe – 13,6%. Z kolei, w strukturze wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski przekraczających omawianą granicę dominowały pozostałe wydatki (usługi) – 43,1%, towary nieżywnościowe stanowiły 39,1%, a na żywność i napoje bezalkoholowe Polacy przeznaczyli 14,0% swoich wydatków.

Zróżnicowanie wydatków, w tym także pod względem struktury asortymentowej, występowało wśród przekraczających poszczególne odcinki granicy cudzoziemców, jak i Polaków. Związane jest to m.in. ze sposobem podróżowania, celem podróży, długością pobytu, czy też opłacalnością dokonywania zakupów za granicą.

Delimitacja obszaru oddziaływania granicy lądowej


Wyniki badań pokazują, że przekraczający w IV kwartale 2020 r. lądową granicę Polski, zarówno cudzoziemcy jak i Polacy, byli najczęściej mieszkańcami miejscowości zlokalizowanych w odległości do 50 km od granicy – 73,2% cudzoziemców i 71,2% Polaków, przy czym 53,1% cudzoziemców i 58,2% Polaków mieszkało w pasie do 30 km od granicy.

fot. mat. prasowe

Zasięg oddziaływania granicy na podstawie przekroczeń odcinków granicy przez cudzoziemców

Zarówno cudzoziemcy, jak i Polacy przekraczający lądową granicę Polski byli najczęściej mieszkańcami miejscowości zlokalizowanych w odległości do 50 km od granicy.


W przypadku zewnętrznej granicy UE na terenie Polski 51,6% cudzoziemców oraz 71,5% Polaków przekraczających lądową granicę Polski mieszkało w pasie do 50 km od granicy, a w przypadku wewnętrznej granicy UE odpowiednio 75,8% i 71,2%.

fot. mat. prasowe

Zasięg oddziaływania granicy na podstawie przekroczeń odcinków granicy przez Polaków

Większość, zarówno cudzoziemców, jak i Polaków przekraczających lądową granicę Polski dokonywała zakupów w odległości do 50 km od granicy.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: