eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › GUS: w III kw. 2020 ruch graniczny mniejszy, ale nie zamarł

GUS: w III kw. 2020 ruch graniczny mniejszy, ale nie zamarł

2020-12-28 11:33

GUS: w III kw. 2020 ruch graniczny mniejszy, ale nie zamarł

Ruch graniczny mniejszy, ale nie zamarł © Pawel Gruntowicz - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (6)

Znane są już wyniki najnowszej analizy GUS, w której przyglądano się ruchowi granicznemu w III kwartale br. oraz wydatkom cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą. Z opracowania wynika, że w badanym okresie ruch graniczny były istotnie niższy od odnotowanego rok wcześniej. W przypadku Polaków spadki sięgnęły 34,1%, w przypadku cudzoziemców ruch zmniejszył się z kolei o 38,5%. Efektem tego jest również zmniejszenie wydatków na zakupy ponoszonych przez obcokrajowców w Polsce i Polaków za granicą, o odpowiednio 46,6% i 42,6%.

Przeczytaj także: GUS: jak duże spadki notuje ruch graniczny?

Ruch graniczny


Jak wynika z najnowszego komunikatu opublikowanego przez GUS, w III kwartale br. liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 56,2 mln osób, z tego 31,2 mln dotyczyło cudzoziemców i 25,0 mln Polaków. W ogólnej liczbie przekroczeń granicy cudzoziemcy (nierezydenci) stanowili 55,5%, a mieszkańcy Polski (rezydenci) – 44,5%. Ruch graniczny (z Polski i do Polski) był mniejszy w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku o 32,5 mln. W stosunku do kwartału poprzedniego liczba przekroczeń była większa o 94,8% (cudzoziemców o 87,1%, a Polaków o 105,3%).

W III kwartale 2020 r. 87,5% ogółu przekroczeń dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej (UE); 7,8% granicy na lotniskach; 3,7% zewnętrznej granicy lądowej Unii Europejskiej i 1,0% morskiej.

fot. mat. prasowe

Ruch graniczny osób (z Polski i do Polski) według odcinków granicy w III kwartale 2020 roku

W strukturze przekroczeń granicy Polski przeważali cudzoziemcy.


GUS podaje również, że w strukturze ruchu granicznego na granicy lądowej, największy udział miały przekroczenia odcinka granicy z Niemcami (56,4%), następnie z Czechami (23,4%), Słowacją (12,9%), Litwą (3,2%), Ukrainą (2,9%), Białorusią (1,1%) i Rosją (0,1%).

Wśród cudzoziemców przekraczających poszczególne odcinki lądowej granicy Polski dominowali obywatele kraju sąsiadującego, na przykład: na granicy z Ukrainą – obywatele Ukrainy (93,5%), na granicy z Białorusią – obywatele Białorusi (82,0%), a na granicy z Rosją – obywatele Rosji (74,5%).

fot. mat. prasowe

Struktura wydatków cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2020 roku

Wartości towarów i usług zakupionych przez cudzoziemców w Polsce oraz towarów i usług zakupionych przez Polaków za granicą, były mniejsze niż w III kwartale 2019 r., a w stosunku do II kwartału 2020 r. znacznie większe


Wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą


Wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców w III kwartale 2020 r. ukształtowała się na poziomie 7,0 mld zł, natomiast wydatki poniesione za granicą przez mieszkańców Polski w tym okresie wyniosły 4,7 mld zł. Było to odpowiednio o 46,6% i 42,6% mniej niż przed rokiem. Natomiast w stosunku do kwartału poprzedniego wydatki, zarówno cudzoziemców, jak i Polaków były większe odpowiednio o 113,4% i o 191,4%.

Z ogółu wydatków cudzoziemców zrealizowanych w Polsce 81,2% przypadło na osoby przekraczające wewnętrzną granicę lądową Unii Europejskiej na terenie Polski, 9,4% – granicę na lotniskach, 7,3% – zewnętrzną granicę lądową UE i 2,0% – morską. W przypadku wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski struktura kształtowała się odpowiednio: 70,1%, 26,8%, 0,5%, i 2,6%.

W strukturze wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców przekraczających lądową granicę w III kwartale 2020 r. największy udział miały wydatki przekraczających granicę z Niemcami (64,8%), następnie Czechami (13,7%), Słowacją (8,4%), z Ukrainą (6,3%), Litwą (4,8%), Białorusią (1,9%), i Rosją (0,1%).

fot. mat. prasowe

Mały ruch graniczny cudzoziemców na granicy polsko-ukraińskiej

W ramach małego ruchu granicznego (MRG) lądową granicę Polski z Ukrainą przekroczyło 20 cudzoziemców (w III kwartale 2019 r. 1,2 mln).


W przypadku mieszkańców Polski, przekraczających lądową granicę kraju, największe wydatki za granicą ponieśli przekraczający granicę z Niemcami (61,5% ogółu wydatków Polaków przekraczających lądową granicę Polski), następnie z Czechami (22,9%), Słowacją (12,8%), Litwą (2,1%), Białorusią i Ukrainą (po 0,3%) oraz Rosją (0,03%).

Cudzoziemcy przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski na zakup towarów nieżywnościowych przeznaczyli 76,1% swoich wydatków, na żywność i napoje bezalkoholowe 14,7%, a na pozostałe wydatki (usługi) 8,9%.
Mieszkańcy Polski, przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski, większość - 53,0% wydatkowanych za granicą środków przeznaczyli na zakup towarów nieżywnościowych, na pozostałe wydatki (usługi) przeznaczyli 20,7%, a na żywność i napoje bezalkoholowe 9,6%.

Cudzoziemcy przekraczający wewnętrzną granicę UE w III kwartale 2020 r. największy odsetek wydatków poniesionych w Polsce przeznaczyli na towary nieżywnościowe – 49,8%. Znaczny udział w strukturze wydatków nierezydentów miały pozostałe wydatki (usługi) – 21,0% oraz żywność i napoje bezalkoholowe – 13,2%. Z kolei, w strukturze wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski przekraczających omawianą granicę dominowały pozostałe wydatki (usługi) – 53,3%, towary nieżywnościowe stanowiły 31,0%, a na żywność i napoje bezalkoholowe Polacy przeznaczyli 12,1% swoich wydatków.

fot. mat. prasowe

Zasięg oddziaływania granicy na podstawie przekroczeń odcinków granicy przez cudzoziemców

Zarówno cudzoziemcy, jak i Polacy przekraczający lądową granicę Polski byli najczęściej mieszkańcami miejscowości zlokalizowanych w odległości do 50 km od granicy.


Zróżnicowanie wydatków, w tym także pod względem struktury asortymentowej, występowało wśród przekraczających poszczególne odcinki granicy cudzoziemców, jak i Polaków. Związane jest to m.in. ze sposobem podróżowania, celem podróży, długością pobytu, czy też opłacalnością dokonywania zakupów za granicą.

Delimitacja obszaru oddziaływania granicy lądowej


Wyniki badań pokazują, że przekraczający w III kwartale 2020 r. lądową granicę Polski, zarówno cudzoziemcy jak i Polacy, byli najczęściej mieszkańcami miejscowości zlokalizowanych w odległości do 50 km od granicy – 67,6% cudzoziemców i 68,7% Polaków, przy czym 48,6% cudzoziemców i 56,6% Polaków mieszkało w pasie do 30 km od granicy.

W przypadku zewnętrznej granicy UE na terenie Polski 45,6% cudzoziemców oraz 64,7% Polaków przekraczających lądową granicę Polski mieszkało w pasie do 50 km od granicy, a w przypadku wewnętrznej granicy UE odpowiednio 69,1% i 68,7%.

fot. mat. prasowe

Zasięg oddziaływania granicy na podstawie przekroczeń odcinków granicy przez Polaków

Większość, zarówno cudzoziemców, jak i Polaków przekraczających lądową granicę Polski dokonywała zakupów w odległości do 50 km od granicy.


Najwięcej cudzoziemców objętych badaniem dokonywało zakupów w pasie do 50 km od granicy, w przypadku zewnętrznej granicy UE na terenie Polski – 53,6% przekraczających, natomiast w przypadku granicy wewnętrznej UE – 80,0%. Z kolei odsetek Polaków dokonujących zakupów w pasie do 50 km od granicy zewnętrznej wyniósł 75,6% przekraczających, natomiast w przypadku granicy wewnętrznej 65,3% - podsumowuje GUS.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: