eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › ugoda sądowa
 • Ugoda pomiędzy przedsiębiorcami

  Ugoda pomiędzy przedsiębiorcami

  00:35 25.03.2020

  ... , gdy ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją poprzez nadanie klauzuli wykonalności. Zatem w przypadku, gdy strona zobowiązana z tytułu ugody nie wykonuje swojego zobowiązania, druga strona może skierować wniosek do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. III. Ugoda sądowa Ugoda sądowa w postępowaniu cywilnym ... WIĘCEJ

  Tematy: ugoda, ugoda sądowa, rozwiązywanie sporów, rozstrzyganie sporów
 • Pytanie o alimenty

  Pytanie o alimenty

  19:35 05.03.2020 PORADA

  Witam, chciałabym złożyć do sądu wniosek o zawezwanie do próby ugodowej co do alimentów na córkę w związku z tym, iż jestem samotną matką. Jak mam napisać taki wniosek? I czy taka ugoda przed sądem jest respektowana w MOPS-ie, aby uzyskać świadczenia rodzinne? WIĘCEJ

  Tematy: alimenty, wniosek o alimenty, alimenty na dziecko, samotna matka
 • Kiedy mogę zwrócić się do US o zwrot niesłusznie pobranego przez pracodawcę podatku z tytułu ugody?

  Kiedy mogę zwrócić się do US o zwrot niesłusznie pobranego przez pracodawcę podatku z tytułu ugody?

  09:38 27.05.2016 PORADA

  W maju 2016 r. zawarłam ugodę sądową z pracodawcą o wypłatę odszkodowania w związku z niedotrzymaniem warunków umowy społecznej (naruszenie gwarancji zatrudnienia). Pracodawca wypłacił kwotę z ugody pomniejszoną o podatek dochodowy. Kiedy mogę wystąpić do US o zwrot niesłusznie ... WIĘCEJ

  Tematy: ugoda sądowa, odszkodowanie, odszkodowanie dla pracownika, podatek dochodowy
 • Pozew zbiorowy w Polsce: co jest jego słabością?

  Pozew zbiorowy w Polsce: co jest jego słabością?

  00:35 15.01.2015

  ... procesowe przedsiębiorców, którzy żądają nawet kilkuset tysięcy złotych kaucji, aby wystraszyć konsumentów i powstrzymać przed dochodzeniem przez nich praw. Ugoda sądowa - nie ma możliwości zawarcia takiej ugody z przedsiębiorcą, która – po stosownych ogłoszeniach w mediach - wyczerpywałaby roszczenia wszystkich poszkodowanych w stosunku do ... WIĘCEJ

  Tematy: pozew zbiorowy, postępowanie grupowe, dochodzenie roszczeń, pozew
 • Kiedy nastąpi przeterminowanie długu gdy była zawarta ugoda i wydany nakaz zapłaty lub nakaz sądowy?

  Kiedy nastąpi przeterminowanie długu gdy była zawarta ugoda i wydany nakaz zapłaty lub nakaz sądowy?

  18:09 29.12.2014 PORADA

  Bardzo proszę o pomoc, bo już nie daję rady z tym wszystkim. 1. Zawarłam umowę z bankiem w 2008 r. - we wrześniu karta kredytowa, w lipcu 2009 r. straciłam pracę, ale wpłacałam przez jakiś czas dobrowolnie po 100 zł. Nie miałam więcej żadnych pism, w 2011 r. we wrześniu dostałam ... WIĘCEJ

  Tematy: karta kredytowa, utrata pracy, zwolnienie z pracy, nakaz zapłaty
 • Sprawa ugodowa

  Sprawa ugodowa

  17:04 10.06.2014 PORADA

  Witam! Sprawa cywilna zakończyła się ugodą. Dostałam 2 miesiące na wypłacenie zadośćuczynienia powódce - zgodziłam się. Stwierdziłam jednak, że nie będę w stanie spłacić tej kwoty w uzgodnionym czasie. Czy mogę starać się o przedłużenie terminu do pół roku i czy ... WIĘCEJ

  Tematy: ugoda sądowa, zadośćuczynienie, termin płatności
 • Ugoda sądowa a uzyskanie zasiłku macierzyńskiego

  Ugoda sądowa a uzyskanie zasiłku macierzyńskiego

  17:33 20.03.2014 PORADA

  Witam w najbliższym czasie mam zawrzeć ugodę sądową z pracodawcą o przedłużenie umowy zlecenia do dnia porodu (odprowadzana składka chorobowa w czasie trwania umowy). Czy taka ugoda zawarta w rok po urodzeniu dziecka będzia obligowała ZUS do wypłaty zasiłku macierzyńskiego? WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek macierzyński, ugoda sądowa, umowa zlecenia, przedłużenie umowy do dnia porodu
 • Potrącenie komornicze z ugody sądowej z pracodawcą

  Potrącenie komornicze z ugody sądowej z pracodawcą

  20:23 03.03.2014 PORADA

  Zostałem zwolniony z pracy za wypowiedzeniem i sprawa została przeze mnie oddana do sądu pracy o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne. Podczas kolejnej rozprawy pracodawca zgodził się na ugodę sądową i wypłatę odszkodowania (uznał moje racje). Czy zasądzona kwota może zostać ... WIĘCEJ

  Tematy: komornik sądowy, ugoda sądowa, zwolnienie z pracy, sąd pracy
 • Brak zapłaty a ugoda sądowa

  Brak zapłaty a ugoda sądowa

  14:45 16.05.2013 PORADA

  Czy w przypadku braku zapłaty przez zleceniodawcę możliwe jest zawarcie ugody sądowej? WIĘCEJ

  Tematy: brak wynagrodzenia, egzekucja długu, ugoda sądowa, zleceniodawca
 • Rozwiązywanie konfliktów: mediacja i arbitraż

  Rozwiązywanie konfliktów: mediacja i arbitraż

  00:10 27.11.2012

  ... stronom sporu zawarcie przed sądem ugody potwierdzającej rezultat mediacji. W ten oto sposób ugoda mediacyjna jest wiążąca nie tylko w ramach umowy, lecz także - podobnie jak ... jednak odmówić zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem, jeśli ugoda taka była sprzeczna z prawem i zasadami współżycia społecznego albo zmierzała do obejścia ... WIĘCEJ

  Tematy: kontrakty handlowe, rozwiązywanie konfliktów, mediacje, arbitraż
 • Ugoda sądowa a nowe świadectwo pracy

  Ugoda sądowa a nowe świadectwo pracy

  09:33 08.07.2011

  ... : Z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę z winy pracownika w 2009 r. Zwrócił się on do sądu o odszkodowanie i zmianę podstawy rozwiązania umowy. Z pracownikiem została zawarta ugoda, wypłacono pracownikowi odszkodowanie, sąd nakazał wydanie nowego świadectwa pracy ze wskazaniem, że rozwiązanie umowy nastąpiło za porozumieniem stron. Czy nowe ... WIĘCEJ

  Tematy: ugoda sądowa, świadectwo pracy, wydanie nowego świadectwa pracy, wydanie świadectwa pracy
 • Ugoda sądowa i nie tylko a koszty podatkowe firmy

  Ugoda sądowa i nie tylko a koszty podatkowe firmy

  13:54 09.06.2011

  Często w sprawach spornych przedsiębiorcy chcąc szybko i polubownie rozstrzygnąć spór, zawierają ugodę z kontrahentami. Ugoda jest zawierana, gdy obie strony sporu są gotowe poczynić ustępstwa. W takich przypadkach praktykuje się zawieranie ugody sądowej lub ugody pozasądowej, ... WIĘCEJ

  Tematy: ugoda sądowa, ugoda, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Mediacja i arbitraż a konflikty w centrach handlowych

  Mediacja i arbitraż a konflikty w centrach handlowych

  13:52 02.06.2011

  ... ugoda podpisywana jest jednak nie tylko przez mediatora, ale i przez strony. Ugoda zawarta przed mediatorem dla swej skuteczności podlega zatwierdzeniu przez sąd. Taka ugoda ... może jednak odmówić zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem, jeśli ugoda taka była sprzeczna z prawem i zasadami współżycia społecznego albo zmierzała do obejścia ... WIĘCEJ

  Tematy: mediacja, arbitraż, postępowanie mediacyjne, sąd arbitrażowy
 • Ugoda sądowa a treść świadectwa pracy

  Ugoda sądowa a treść świadectwa pracy

  13:10 08.04.2011

  ... o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania z tytułu niezgodnego z przepisami prawa wypowiedzenia umowy o pracę. Pytanie: Pracownik, z którym została zawarta ugoda i któremu wypłacono odszkodowanie (z art.58 kp), zwrócił się o sprostowanie świadectwa pracy (na wniosek PUP). W którym miejscu na świadectwie mam umieścić ... WIĘCEJ

  Tematy: ugoda sądowa, świadectwo pracy, treść świadectwa pracy, wypowiedzenie umowy o pracę
 • Odzyskiwanie wierzytelności - ugoda sądowa

  Odzyskiwanie wierzytelności - ugoda sądowa

  11:23 25.10.2010

  ... przypadku, terminowego spłacania rozłożonej na raty całej wierzytelności. Po trzecie - sądowa kontrola treści podpisanej ugody powinna gwarantować dłużnikowi, iż nie zostanie on ... wykonalności przez sąd, wszcząć w jej oparciu postępowanie egzekucyjne. W przypadku, gdy ugoda nie zostanie zawarta, a wierzyciel zdecyduje się na skierowanie sprawy na ... WIĘCEJ

  Tematy: windykacja wierzytelności, windykacja należności, odzyskiwanie wierzytelności, egzekucja długu
 • Ugoda sądowa z pracownikiem a składki ZUS

  Ugoda sądowa z pracownikiem a składki ZUS

  13:28 13.09.2010

  ... pracodawcy z roszczeniem, które jest wyłączone ze składek na ubezpieczenia społeczne, np. odprawa w związku z rozwiązaniem stosunku pracy i przed sądem została zawarta ugoda to od takiej wypłaty składki na ubezpieczenia społeczne nie powinny być naliczane. Podstawa prawna: art. 18 ust. 1 ust. 2 ustawy z 13 ... WIĘCEJ

  Tematy: ugoda sądowa, rekompensata za godziny nadliczbowe, roszczenia pracownika, spory o roszczenia ze stosunku pracy
 • Ugoda sądowa a koszty uzyskania przychodów

  Ugoda sądowa a koszty uzyskania przychodów

  06:05 18.09.2009

  Wydatki ponoszone w związku z ugodami sądowymi dotyczącymi bezumownego korzystania z gruntu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Takie wnioski płyną z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 511/08). To niewątpliwie dobra wiadomość dla podmiotów korzystających z nieruchomości bez pozwolenia ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, podatek CIT

 

1 2

następnabezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: