eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Przedsiębiorstwa wg sekcji PKD w 2010 r.

Przedsiębiorstwa wg sekcji PKD w 2010 r.

2011-12-19 12:18

Przedsiębiorstwa wg sekcji PKD w 2010 r.

Podstawowe dane o przedsiębiorstwach według sekcji PKD w 2010 r. (ze względu na podstawowy rodzaj pr © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Roczną ankietę przedsiębiorstwa za rok 2010 złożyło 73084 przedsiębiorstw, tj. o 4,6% więcej niż za rok 2009, ale o 2,4% mniej niż za rok 2008. Ze względu na podstawowy rodzaj działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo (według PKD 2007), podobnie jak w roku poprzednim, największy odsetek jednostek biorących udział w badaniu stanowiły przedsiębiorstwa zaliczone do sekcji C "Przetwórstwo przemysłowe" (30,1% ogólnej liczby badanych podmiotów) oraz do sekcji G "Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle" (27,9%) - podał Główny Urząd Statystyczny.

Przeczytaj także: Przedsiębiorstwa wg sekcji PKD w 2009 r.

fot. mat. prasowe

Podstawowe dane o przedsiębiorstwach według sekcji PKD w 2010 r. (ze względu na podstawowy rodzaj pr

Podstawowe dane o przedsiębiorstwach według sekcji PKD w 2010 r. (ze względu na podstawowy rodzaj prowadzonej działalności)

Biorąc pod uwagę formę własności, w badanej zbiorowości dominowały przedsiębiorstwa należące do sektora prywatnego – 96,5% (wobec 96,3% w roku 2009). Własność państwowa i samorządowa wśród przedsiębiorstw sektora publicznego stanowiła 84,9% (84,3% w roku 2009). Zważywszy na rodzaj działalności, przedsiębiorstwa prywatne dominowały w większości badanych sekcji, przy czym najwyższy ich udział zaobserwowano w sekcji G „Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle” (99,6%). Najniższy odsetek podmiotów prywatnych odnotowano w sekcji D „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych” (42,7%).

W strukturze przedsiębiorstw według klas wielkości określonych liczbą pracujących, największy odsetek (75,2%, w 2009 r. – 73,9%) stanowiły przedsiębiorstwa małe o liczbie pracujących poniżej 50 osób. Do podmiotów średnich o liczbie pracujących od 50 do 249 osób należało 20,6% jednostek (w 2009 r. – 21,8%), do klasy dużych – powyżej 249 osób – 4,2% (podobnie jak w roku 2009). Największy odsetek przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 49 osób odnotowano w sekcji P „Edukacja” (95,5%) i dziale 03 sekcji A „Rybactwo” (94,4%). Udział podmiotów średnich był najwyższy – w sekcji D „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych” (39,1%) oraz w sekcji E „Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją” (38,6%). Odsetek przedsiębiorstw dużych był wyższy od przeciętnego (4,2%) w sześciu sekcjach, przy czym najwyższy w sekcji D „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych” (14,8%), sekcji B „Górnictwo wydobywanie” (12,3%) oraz sekcji N „Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca” (11,4%).

fot. mat. prasowe

Przedsiębiorstwa według liczby jednostek lokalnych i klas wielkości w 2010 r.

Przedsiębiorstwa według liczby jednostek lokalnych i klas wielkości w 2010 r.


W badanej zbiorowości 73084 przedsiębiorstw, jednorodny charakter produkcji – analizowany na poziomie klasy PKD – wykazało 57,8% badanych jednostek (w 2009 r. – 58,0%). Wartość uzyskanych przez nie przychodów ze sprzedaży produktów i towarów stanowiła 23,7% (w roku 2009 – 23,5%) wartości przychodów wykazanych przez ogół badanych podmiotów. Spośród jednostek prowadzących działalność niejednorodną, 2-3 rodzaje działalności wykazało 31,3% przedsiębiorstw, 4-5 rodzajów – 6,6%, 6-8 rodzajów – 3,0%, powyżej 8 rodzajów działalności –1,3%. Wartość przychodów ze sprzedaży produktów i towarów uzyskanych przez jednostki o niejednorodnym charakterze produkcji stanowiła ponad 3/4 przychodów ogółem wszystkich badanych przedsiębiorstw. Podmioty charakteryzujące się największą różnorodnością działalności (wykazujące ponad 8 rodzajów działalności) wypracowały 15,4% przychodów wszystkich badanych przedsiębiorstw, przy czym liczebnie stanowiły niewiele ponad 1% całej badanej zbiorowości.

 

1 2

następna

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: