eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Przedsiębiorstwa wg sekcji PKD w 2009 r.

Przedsiębiorstwa wg sekcji PKD w 2009 r.

2010-12-20 11:20

Przedsiębiorstwa wg sekcji PKD w 2009 r.

Podstawowe dane o przedsiębiorstwach według sekcji PKD w 2009 r. wg podstawowego rodzaju działalnośc © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Roczną ankietę przedsiębiorstwa za rok 2009 złożyło 69859 przedsiębiorstw. Ze względu na podstawowy rodzaj działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo, największy odsetek jednostek biorących udział w badaniu stanowiły przedsiębiorstwa zaliczone do sekcji C "Przetwórstwo przemysłowe" (30,9% ogólnej liczby badanych podmiotów) oraz do sekcji G "Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle" (27,8%) - podał Główny Urząd Statystyczny.

Przeczytaj także: Przedsiębiorstwa wg sekcji PKD w 2012 r.

fot. mat. prasowe

Podstawowe dane o przedsiębiorstwach według sekcji PKD w 2009 r. wg podstawowego rodzaju działalnośc

Podstawowe dane o przedsiębiorstwach według sekcji PKD w 2009 r. wg podstawowego rodzaju działalności przedsiębiorstwa

Ze względu na formę własności, w badanej zbiorowości dominowały przedsiębiorstwa należące do sektora prywatnego - 96,3%. Wśród przedsiębiorstw sektora publicznego 84,3% stanowiła własność państwowa i samorządowa. W poszczególnych sekcjach PKD najniższy udział przedsiębiorstw prywatnych charakteryzował sekcję D „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych” (41,4%), najwyższy – sekcję G „Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle” (99,5%).

W strukturze przedsiębiorstw wg klas wielkości określonych liczbą pracujących największy odsetek (73,9%, w 2008 r. – 76,0%) stanowiły przedsiębiorstwa małe o liczbie pracujących poniżej 50 osób. Do podmiotów średnich, o liczbie pracujących od 50 do 249 osób zaliczono 21,8% przedsiębiorstw, do klasy dużych – powyżej 249 osób – 4,3%. Małe jednostki były dominujące w sekcjach: P „Edukacja” (95,3%) i A dz.03 „Rybactwo” (92,4%). Udział przedsiębiorstw średnich był najwyższy w sekcji D „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych” (40,0% ogółu podmiotów) oraz w sekcji E „Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją” (38,0%), a dużych – w sekcji D „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych” (17,3%) oraz w sekcji N „Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca” (10,8%).

Jednorodny rodzaj działalności – analizowany na poziomie klasy PKD – wykazało 58,0% badanych jednostek (w 2008 r. – 54,2%). Wartość uzyskanych przez nie przychodów ze sprzedaży produktów i towarów stanowiła 23,5% wartości przychodów wykazanych przez ogół badanych przedsiębiorstw (w 2008 r. – 19,6%). Spośród pozostałych przedsiębiorstw, 31,1% prowadziło 2-3 rodzaje działalności, a uzyskane przez nie przychody stanowiły 42,5% przychodów ogółem wszystkich podmiotów. Dalsze 10,9% jednostek prowadziło bardziej różnorodną działalność: 4-5 rodzajów – 6,6% podmiotów, 6-8 rodzajów – 3,0%, a powyżej 8 rodzajów działalności – 1,3%. Wartość przychodów uzyskanych przez ostatnią z tych grup stanowiła 13,8% przychodów ogółem wszystkich badanych przedsiębiorstw.

fot. mat. prasowe

Przedsiębiorstwa według liczby jednostek lokalnych i klas wielkości w 2009 r.

Przedsiębiorstwa według liczby jednostek lokalnych i klas wielkości w 2009 r.

Siedziby zarządu badanych przedsiębiorstw zlokalizowane były w największym stopniu w województwach: mazowieckim (11163 podmiotów, tj. 16,0% ogółu), śląskim (9227, tj. 13,2%) i wielkopolskim (7131, tj. 10,2%). Przedsiębiorstwa małe stanowiły od 70,8% do 74,5% wszystkich podmiotów w danym województwie. Przedsiębiorstwa duże stanowiły od 4,4% do 6,2%. Podmioty mające siedzibę w tych trzech województwach osiągnęły łącznie 56,1% przychodów ze sprzedaży produktów i towarów uzyskanych przez wszystkie badane podmioty (z woj. mazowieckiego 33,2%, śląskiego – 12,4%, a wielkopolskiego – 10,5%), zatrudniając 48,5% wszystkich zatrudnionych w badanej zbiorowości przedsiębiorstw (w województwie mazowieckim – 24,4%, śląskim – 13,9%, wielkopolskim – 10,1%).

 

1 2

następna

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Produkcja w Polsce XI 2010

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: