eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Przedsiębiorstwa wg sekcji PKD w 2008 r.

Przedsiębiorstwa wg sekcji PKD w 2008 r.

2009-12-24 08:01

Przedsiębiorstwa wg sekcji PKD w 2008 r.

© fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Roczną ankietę przedsiębiorstwa za rok 2008 złożyło 74863 przedsiębiorstw (za rok 2007 - 64177), w których według rejestru BJS według stanu na 31 XII pracowało więcej niż 9 osób - podał Główny Urząd Statystyczny.

Przeczytaj także: Przedsiębiorstwa wg sekcji PKD w 2012 r.

Ze względu na podstawowy rodzaj działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo, największy odsetek przedsiębiorstw biorących udział w badaniu stanowiły przedsiębiorstwa zaliczone do sekcji D „Przetwórstwo przemysłowe” (32,5% ogólnej liczby badanych podmiotów) oraz do sekcji G „Handel i naprawy” (27,9%). Najmniejszy odsetek przedsiębiorstw należał do sekcji B „Rybactwo” i C „Górnictwo” – odpowiednio 0,1% i 0,4%.

Ze względu na formę własności, w badanej zbiorowości 96,5% stanowiły przedsiębiorstwa prywatne (w 2007 r. – 95,9%). Przedsiębiorstwa należące do sektora publicznego stanowiły 3,4% (w 2007 r. – 4,1%), wśród nich własność państwowa i samorządowa stanowiła 83,5%. W poszczególnych sekcjach PKD najniższy udział przedsiębiorstw prywatnych charakteryzował sekcję E „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę” – 26,1%, najwyższy - sekcję G „Handel i naprawy” – 99,5% i M „Edukacja” – 99,2%.

W strukturze przedsiębiorstw wg klas wielkości określonych liczbą pracujących największy odsetek (76,0%, w 2007 r. – 72,1%) stanowiły przedsiębiorstwa małe o liczbie pracujących poniżej 50 osób. Do klasy podmiotów średnich o liczbie pracujących 50-249 osób zaliczono 19,8% przedsiębiorstw, do klasy dużych – powyżej 249 osób – 4,2%. Największy odsetek przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 49 osób odnotowano w sekcjach: M „Edukacja” (96,2%) i B „Rybactwo” (94,8%). Przedsiębiorstwa średnie w sekcji E „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę” stanowiły 43,7% ogółu podmiotów, a w C „Górnictwo” – 34,4%. Największy udział przedsiębiorstw dużych wystąpił w sekcji E „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę” – 12,8% oraz w sekcji C „Górnictwo” – 10,7%.

Wśród przedsiębiorstw aktywnych w 2008 r., jednorodny charakter produkcji – analizowany na poziomie klasy PKD – wykazało 54,2% jednostek (w 2007 r. – 49,6%). Wartość uzyskanych przez nie przychodów ze sprzedaży produktów i towarów stanowiła 19,6% wartości przychodów wykazanych przez ogół badanych przedsiębiorstw (w 2007 r. – 16,3%). Wśród 34306 przedsiębiorstw wykazujących niejednorodny rodzaj działalności, 2-3 rodzaje działalności wykazało 34,7% wszystkich badanych podmiotów, 4-5 rodzajów – 7,0% podmiotów, 6-8 rodzajów – 2,9% podmiotów, powyżej 8 rodzajów działalności – 1,2% badanych przedsiębiorstw. Przychody podmiotów wykazujących 2-3 rodzaje działalności stanowiły 44,5% wartości przychodów ogółem. Chociaż przedsiębiorstwa charakteryzujące się większą różnorodnością działalności (wykazujące ponad 8 rodzajów działalności) stanowią niewiele ponad 1% wszystkich badanych przedsiębiorstw, to ich udział w wartości przychodów ogółem wyniósł 13,3%.

W badanej zbiorowości najwięcej przedsiębiorstw było zlokalizowanych (z punktu widzenia siedziby zarządu) w województwach: mazowieckim (11327 podmiotów), śląskim (9821) i wielkopolskim (7507). W każdym z tych województw dominowały przedsiębiorstwa małe, stanowiąc od 72,8% do 76,5% wszystkich podmiotów w danym województwie. Przedsiębiorstwa duże stanowiły odpowiednio od 4,4% do 6,3%. Przedsiębiorstwa województwa mazowieckiego uzyskały także najwyższy odsetek przychodów ze sprzedaży produktów i towarów (32,9%). Przychody uzyskane przez podmioty mające siedzibę w województwie śląskim stanowiły 12,8% łącznych przychodów wszystkich badanych przedsiębiorstw, w województwie wielkopolskim zaś 10,1%. Udział w zatrudnieniu ogółem wynosił 24,1% dla województwa mazowieckiego, 13,7% dla śląskiego, 10,1% dla wielkopolskiego.

Badanych 74863 przedsiębiorstw wykazało działalność w 155432 jednostkach lokalnych, w tym w 43267 sklepach stanowiących samodzielne jednostki lokalne (w 2007 r. 64177 przedsiębiorstw wykazało działalność w 144558 jednostkach lokalnych, w tym w 43567 sklepach).

W 2008 r. 64064 przedsiębiorstw, tj. 85,6% ogółu prowadziło działalność pod jednym adresem (w 2007 r. 52759, tj. 82,2%). Przedsiębiorstwa te zatrudniały 55,3% ogólnej liczby zatrudnionych w badanych podmiotach. Największy odsetek przedsiębiorstw prowadzących działalność pod jednym adresem występował w sekcjach: M „Edukacja” (95,5% jednostek i 85,8% zatrudnienia), F „Budownictwo” (odpowiednio 93,7% i 72,2%) oraz N „Ochrona zdrowia i pomoc społeczna” (92,5% i 73,4%). Najmniej przedsiębiorstw prowadzących działalność pod jednym adresem należało do sekcji C „Górnictwo” (71,8% jednostek i 13,6% zatrudnienia) oraz E „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę” (odpowiednio 67,5% i 29,2%).

Wśród ogółu jednostek lokalnych (bez sklepów stanowiących samodzielne jednostki lokalne) prawie jedną czwartą stanowiły jednostki bardzo małe, w których przeciętne zatrudnienie kształtowało się poniżej 5 etatów. Udział zatrudnionych w tych jednostkach lokalnych wyniósł zaledwie 1% ogólnej liczby zatrudnionych. Odsetek jednostek lokalnych o przeciętnym zatrudnieniu w granicach 5-20 etatów kształtował się na poziomie 42,5%. Zatrudniały one 12,3% ogółu zatrudnionych. W 29,2% badanych jednostek lokalnych zatrudnienie wynosiło 21-50 etatów. W pozostałych 16,0% jednostek lokalnych tj. tych, w których zatrudnienie przewyższało 50 etatów, pracowało aż 72,3% ogólnej liczby zatrudnionych.

 

1 2

następna

oprac. : Regina Anam / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: