eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Przedsiębiorstwa wg sekcji PKD w 2012 r.

Przedsiębiorstwa wg sekcji PKD w 2012 r.

2013-12-30 00:50

Przedsiębiorstwa wg sekcji PKD w 2012 r.

Przedsiębiorstwa wg sekcji PKD w 2012 r. © ra2 studio - Fotolia.com

Badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób za rok 2012 dostarczyło informacji o 76 939 podmiotach. W zbiorowości tej dominowały przedsiębiorstwa małe o liczbie pracujących poniżej 50 osób (76,8% wobec 75,7% w roku 2011). Do grupy podmiotów średnich o liczbie pracujących od 50 do 249 osób należało 19,2% jednostek (w 2011 r. – 20,1%). Najmniej liczną grupę, podobnie jak w roku 2011, stanowiły przedsiębiorstwa duże o liczbie pracujących powyżej 249 osób (4% ogólnej liczby przedsiębiorstw) - podał Główny Urząd Statystyczny.

Przeczytaj także: Przedsiębiorstwa wg sekcji PKD w 2010 r.

Biorąc pod uwagę podstawowy rodzaj działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo, w badanej zbiorowości 76 939 podmiotów najwięcej było jednostek z sekcji C – Przetwórstwo przemysłowe (29,3%), sekcji G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26,9%) oraz sekcji F – Budownictwo (13,2%). Większość badanych jednostek prowadziła jeden rodzaj działalności. Jednorodny charakter działalności analizowany na poziomie klasy PKD wykazało 59,0% badanych przedsiębiorstw (w 2011 r. – 57,5%). Spośród podmiotów prowadzących działalność niejednorodną, prowadzenie 2-3 rodzajów działalności zadeklarowało 30,7% przedsiębiorstw, 4-5 rodzajów – 6,4%, 6-8 rodzajów – 2,7%, powyżej 8 – 1,2%.

Według stanu w dniu 31 XII 2012 r. w 76 939 przedsiębiorstwach, które wzięły udział w badaniu było 5 336 982 osoby pracujące (rok wcześniej w 74 870 przedsiębiorstwach – 5 382 687 osób). W podmiotach małych (do 49 pracujących) pracowało 22,2% ogólnej liczby pracujących, w firmach średnich (50 – 249 osób pracujących) – 28,7%, w dużych (powyżej 250 osób pracujących) – 49,1%. Blisko 60% ogółu stanowili pracujący w przetwórstwie przemysłowym oraz handlu (odpowiednio 36,5% i 20,1%).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego zatrudnionego w 2012 r. wyniosło 3 696 zł, co oznacza wzrost o 3,3% w stosunku do roku ubiegłego. W przedsiębiorstwach średnich kształtowało się ono poniżej średniej (3 448 zł), w dużych powyżej (4 178 zł). Zdecydowanie najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zanotowano w firmach działających w sekcjach J – Informacja i komunikacja (6 472 zł) oraz B – Górnictwo i wydobywanie (6 420 zł), najniższe zaś w jednostkach sekcji N – Działalność w zakresie usług administrowania (2 497 zł) oraz I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (2 559 zł). W skali roku zaobserwowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto we wszystkich badanych sekcjach, z wyjątkiem sekcji B – Górnictwo i wydobywanie, gdzie zanotowano spadek o 4,3%.

fot. ra2 studio - Fotolia.com

Przedsiębiorstwa wg sekcji PKD w 2012 r.

Badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób za rok 2012 dostarczyło informacji o 76 939 podmiotach. W zbiorowości tej dominowały przedsiębiorstwa małe o liczbie pracujących poniżej 50 osób (76,8% wobec 75,7% w roku 2011).


W roku 2012 badane przedsiębiorstwa osiągnęły 2 837 867 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i towarów, co oznacza 3,8 % wzrostu w skali roku. Ponad połowę (55,3%) stanowiły przychody przedsiębiorstw dużych (powyżej 249 pracujących), a 1/5 – przedsiębiorstw małych. Największą część przychodów ogółem wypracowały przedsiębiorstwa prowadzące działalność z zakresu sekcji C – Przetwórstwo przemysłowe (37,0%) i G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych (33,8%). Przychody przedsiębiorstw prowadzących jeden rodzaj działalności stanowiły ponad 20% ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży produktów i towarów. Największą część przychodów (ponad 40%) uzyskanych przez jednostki o niejednorodnym charakterze produkcji osiągnęły podmioty prowadzące 2-3 rodzaje działalności.

Nakłady inwestycyjne na nowe obiekty majątkowe poniesione przez ogół badanych podmiotów wyniosły 116 452 mln zł (w 2011 r. – 119 427 mln zł). Udziały przedsiębiorstw poszczególnych klas wielkości w ogólnych nakładach poniesionych przez badaną zbiorowość wyniosły odpowiednio: dla podmiotów dużych 64,2%, średnich – 24,2% i małych – 11,6%. Największy udział w inwestycjach miały przedsiębiorstwa działające w sekcji C – Przetwórstwo przemysłowe (31,9% ogółu nakładów badanej zbiorowości) oraz sekcji D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (15,5%).

Wartość brutto środków trwałych według stanu w dniu 31 XII 2012 r. w przedsiębiorstwach objętych badaniem wyniosła 1 480 486 mln zł (rok wcześniej – 1 411 816 mln zł).

W roku 2012 rozpoczęły działalność 2 294 przedsiębiorstwa.2 Ponad 80% z nich to podmioty małe (o liczbie pracujących do 49 osób), a 3% to jednostki duże (o liczbie pracujących powyżej 249 osób). Blisko połowa nowych podmiotów zadeklarowała prowadzenie działalności handlowej i przemysłowej (odpowiednio: 26,6% i 21,9% ogółu jednostek nowopowstałych).

W roku 2012, najwięcej podmiotów spośród 76 939 objętych badaniem (według siedziby zarządu) prowadziło działalność na terenie województwa: mazowieckiego – 12 278 jednostek (tj. 16,0% ogółu) oraz śląskiego – 10 420 jednostek (tj. 13,5% ogółu), najmniej zaś na terenie województwa podlaskiego – 1 774 jednostki (tj. 2,3% ogółu) oraz opolskiego – 1 743 jednostki (tj. 2,3% ogółu). We wszystkich wspomnianych wyżej województwach największy udział miały przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 49 osób, które stanowiły od 73,5% do 77,9% ogółu podmiotów w wymienionych lokalizacjach. Podmioty mające siedzibę na terenie województwa mazowieckiego i śląskiego osiągnęły łącznie 44,5% przychodów ze sprzedaży produktów i towarów uzyskanych przez ogół badanych przedsiębiorstw, z czego jednostki z województwa mazowieckiego – 32,2%. Łączne przychody jednostek działających na terenie województwa podlaskiego i opolskiego wyniosły 3%. Zatrudnienie w województwie mazowieckim i śląskim kształtowało się na poziomie 38,0% ogólnej liczby zatrudnionych, a w województwach podlaskim i opolskim – na poziomie 1,7%.

Przedsiębiorstwa objęte badaniem prowadziły działalność w 155 119 jednostkach lokalnych, w tym w 45 432 sklepach stanowiących samodzielne jednostki lokalne (w 2011 r. 74 870 podmiotów wykazało działalność w 154 457 jednostkach lokalnych, w tym w 45 632 sklepach). Spośród wszystkich jednostek lokalnych 197 znajdowało się poza granicami kraju. Według stanu na 31 XII 2012 r. pracowało w nich 21 470 osób.

Działalność zlokalizowaną w jednym miejscu prowadziło 67 180 przedsiębiorstw, tj. 87,3% ogółu badanych podmiotów (w 2011 r. – 86,5%). Analizując poszczególne sekcje PKD zaobserwowano, że były to głównie podmioty z sekcji P – Edukacja (95,9% firm w tym obszarze działalności), F – Budownictwo (95,1%) oraz M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (93,7%).

W 2012 r. 94% przedsiębiorstw małych (do 49 pracujących) wskazało na prowadzenie działalności wyłącznie w jednym miejscu. Posiadanie od 1 do 30 jednostek lokalnych deklarowało 91,8% podmiotów dużych (powyżej 249 pracujących).

Najliczniejszą grupą spośród przedsiębiorstw działających w różnych lokalizacjach były podmioty posiadające od 2 do 5 jednostek lokalnych (8,2% ogółu badanych firm). Odsetek firm wykazujących 6 i więcej jednostek lokalnych stanowił 4,5%.

Blisko 60% jednostek lokalnych (podobnie jak w roku 2011) prowadziło jeden rodzaj działalności na poziomie klasy PKD. Pozostałe jednostki prowadziły działalność zróżnicowaną, przy czym najczęściej 2-3 rodzaje działalności.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: