eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Kultura w Polsce w 2018 r.

Kultura w Polsce w 2018 r.

2019-06-14 12:25

Kultura w Polsce w 2018 r.

Kino © danr13 - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (17)

Rośnie widownia kinowa - według statystyk opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w minionym roku odwiedziło je 59,2 mln widzów, co w ujęciu rocznym oznacza wzrost na poziomie 4,3%. Drzwi muzeów przekroczyło 38,1 mln zwiedzających (+1,7% rdr), a w przedstawieniach i koncertach organizowanych przez teatry i instytucje muzyczne uczestniczyło 14,9 mln widzów i słuchaczy (+12,3% rdr).

Przeczytaj także: Kultura w Polsce w 2013 r.

Działalność teatrów i instytucji muzycznych


W 2018 r. działalność sceniczną prowadziło 189 teatrów i instytucji muzycznych posiadających własny zespół artystyczny (o 1,1% więcej w porównaniu z 2017 r.).

Najwięcej teatrów i instytucji muzycznych posiadających własny zespół artystyczny działało w województwie mazowieckim (35), a najmniej w podkarpackim (3). Na 372 scenach wystawiono łącznie 69,0 tys. przedstawień/koncertów. Teatry i instytucje muzyczne dysponowały 98,0 tys. miejsc na widowniach w stałych salach.

W 2018 r. 80,6% teatrów i instytucji muzycznych należało do sektora publicznego, w ramach którego dla 93,1% organizatorem były jednostki samorządu terytorialnego.

fot. mat. prasowe

Teatry i instytucje muzyczne w 2018 r.

32,6% widzów i słuchaczy odwiedziło teatry i instytucje muzyczne w województwie mazowieckim.


W 2018 r. w przedstawieniach/koncertach organizowanych przez teatry i instytucje muzyczne uczestniczyło 14,9 mln widzów i słuchaczy (wzrost o 12,3% w porównaniu z 2017 r.). W jednym przedstawieniu/koncercie wzięło udział średnio 216 osób. Jedna instytucja sceniczna zorganizowała średnio 365 przedstawień/koncertów.

fot. mat. prasowe

Struktura teatrów i instytucji muzycznych według rodzajów w 2018 r.

W 2018 r. muzea zwiedziło 38,1 mln osób, w tym 15,0 mln bezpłatnie.


Działalność muzeów


W 2018 r. działalność prowadziło 945 muzeów i oddziałów muzealnych (o 0,4% mniej w porównaniu z 2017 r.), które zwiedziło 38,1 mln osób (o 1,7% więcej niż w 2017 r.). W muzeach zorganizowano 5,5 tys. wystaw czasowych.

Najwięcej muzeów, jak i zwiedzających odnotowano w województwach mazowieckim i małopolskim. Liczba zwiedzających muzea na 1000 ludności wyniosła 992 osoby. W „Nocy Muzeów” uczestniczyło 866,0 tys. zwiedzających.

fot. mat. prasowe

Muzea i oddziały muzealne w 2018 r.

28,7% ogółu muzeów prowadziło działalność w województwach mazowieckim i małopolskim.


Najwięcej muzeów należało do sektora publicznego (78,3%), w tym dla większości organizatorem były jednostki samorządu terytorialnego. W sektorze prywatnym najwięcej muzeów organizowanych było przez osoby fizyczne (35,1%).
Łączna liczba zbiorów muzealnych wyniosła 22,1 mln sztuk. Największą część stanowiły muzealia z dziedziny archeologii (22,6%).

fot. mat. prasowe

Struktura muzealiów według dyscyplin w 2018 r.

Łączna liczba zbiorów muzealnych wyniosła 22,1 mln sztuk. Największą część stanowiły muzealia z dziedziny archeologii (22,6%).


Oprócz podstawowej działalności, jaką jest gromadzenie i prezentowanie zbiorów, muzea organizowały wiele wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych. Największą ich część stanowiły lekcje muzealne (88,1 tys.).

fot. mat. prasowe

Struktura działalności kulturalnej i edukacyjnej muzeów i oddziałów muzealnych w 2018 r.

Muzea organizowały wiele wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych.


Działalność galerii sztuki


W 2018 r. działalność prowadziło 325 galerii sztuki (o 4,7% mniej w porównaniu z 2017 r.). Galerie sztuki zorganizowały w kraju 3,9 tys. wystaw, które zwiedziło 4,5 mln osób.

W 2018 r. najwięcej podmiotów działało w województwach małopolskim (60) i mazowieckim (51). Najliczniej odwiedzane galerie sztuki znajdowały się w województwach małopolskim (1,4 mln) oraz mazowieckim (1,1 mln). Większość osób zwiedziło publiczne galerie sztuki (87,1%). Wystawy plenerowe odwiedziło 33,0% ogółu zwiedzających. Przeciętnie na 1 galerię sztuki przypadało 14,0 tys. zwiedzających, a 1 wystawę obejrzało średnio 1,1 tys. osób.

fot. mat. prasowe

Galerie sztuki w 2018 r.

34,2% ogółu galerii sztuki prowadziło działalność w województwach małopolskim i mazowieckim.


Galerie sztuki zorganizowały łącznie 4,0 tys. wystaw. Najliczniejszą grupę stanowiły wystawy krajowe (87,1% ogółu), które odwiedziło 85,7% wszystkich zwiedzających.

fot. mat. prasowe

Struktura wystaw w galeriach sztuki w 2018 r.

Najliczniejszą grupę stanowiły wystawy krajowe (87,1% ogółu).


Osoby odwiedzające galerie sztuki w województwach małopolskim i mazowieckim stanowiły 54,5% ogółu zwiedzających 34,2% ogółu galerii sztuki prowadziło działalność w województwach małopolskim i mazowieckim.

Znaczna część galerii sztuki należała do sektora publicznego (60,9%), w ramach którego dla większości podmiotów organizatorem były jednostki samorządu terytorialnego. Pozostałe galerie sztuki były własnością sektora prywatnego.

Działalność centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic


W 2018 r. działalność prowadziło 4237 centrów kultury, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic (o 0,2% więcej w porównaniu z 2017 r.). Największą zbiorowość stanowiły ośrodki kultury i świetlice (64,1% ogólnej liczby instytucji). Na wsi działalność prowadziło 2,7 tys. instytucji, wśród których dominowały świetlice (48,7%) oraz ośrodki kultury (30,6%). W miastach przeważały domy kultury i ośrodki kultury (59,5%).

Jednostki sektora publicznego były organizatorem dla 92,9% centrów kultury, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic, przy czym samorząd gminny pełnił w tym zakresie rolę dominującą (organizował działalność 90,7% ogółu publicznych instytucji). W sektorze prywatnym organizatorem najczęściej były jednostki spółdzielcze (95,0%), które prowadziły przede wszystkim kluby (48,0% ogólnej liczby klubów).

fot. mat. prasowe

Centra kultury, domy kultury, ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2018 r.

Najwięcej instytucji działało w województwie małopolskim.


Centra kultury, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice prowadziły 27,5 tys. różnego rodzaju kół/klubów/sekcji zrzeszających 600,4 tys. członków. Najliczniej działały koła plastyczne i techniczne (21,6%). Liczne były także kluby seniora i Uniwersytety Trzeciego Wieku, które łącznie stanowiły 8,0% ogółu kół/klubów/sekcji i zrzeszały 19,5% ogółu członków. Instytucje prowadziły łącznie 6,5 tys. kursów (o 1,8% więcej w porównaniu z 2017 r.). Status absolwenta kursu uzyskało 100,7 tys. osób. Najwięcej prowadzonych było kursów języków obcych (22,9%) oraz nauki gry na instrumentach (20,1%).

fot. mat. prasowe

Struktura kół/klubów/sekcji i ich członków

Centra kultury, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice prowadziły 27,5 tys. różnego rodzaju kół/klubów/sekcji zrzeszających 600,4 tys. członków.


W centrach kultury, domach i ośrodkach kultury, klubach i świetlicach działało 17,1 tys. grup artystycznych skupiających 291,2 tys. członków. Największą liczbę stanowiły taneczne grupy artystyczne (27,7% ogółu), które zrzeszały 32,9% ogólnej liczby członków. Wśród wszystkich grup artystycznych 20,0% stanowiły grupy wokalne i chóry (19,1% ogólnej liczby członków), a 18,0% grupy folklorystyczne (19,4% ogólnej liczby członków).

fot. mat. prasowe

Struktura grup artystycznych i ich członków

W centrach kultury, domach i ośrodkach kultury, klubach i świetlicach działało 17,1 tys. grup artystycznych.


W 2018 r. instytucje zorganizowały łącznie 242,3 tys. imprez, które zgromadziły 39,5 mln uczestników. Ośrodki kultury zorganizowały największą liczbę imprez (39,0% ogółu), w których wzięła udział największa liczba uczestników (43,4% ogółu). Najmniejszą liczbę imprez zorganizowały kluby (8,0% ogółu), natomiast najmniej osób uczestniczyło w imprezach zorganizowanych przez świetlice (1,9% ogółu). W porównaniu z 2017 r. liczba zorganizowanych imprez wzrosła o 1,1%, natomiast uczestników – o 8,7%.

Działalność kin


W 2018 r. działało 497 kin stałych. Przeważająca liczba kin stałych zlokalizowana była w miastach (97,0%). Kina stałe dysponowały 1,4 tys. sal z 290,6 tys. miejsc na widowni. W ciągu roku odbyło się 2,2 mln seansów, w których uczestniczyło 59,2 mln widzów (o 4,3% więcej w porównaniu z 2017 r.).

fot. mat. prasowe

Kina stałe w 2018 r.

Najwięcej widzów zgromadziły kina województwa mazowieckiego.


W 2018 r. najwięcej kin stałych prowadziło działalność w województwach mazowieckim (81) i śląskim (51). Pod względem liczby widzów wyróżniało się województwo mazowieckie (11,3 mln).

fot. mat. prasowe

Struktura kin stałych według liczby sal projekcyjnych w 2018 r.

Większość kin dysponowała 1–2 salami (69,4% ogółu).


W 2018 r. funkcjonowało 345 kin z 1–2 salami, 92 minipleksy (posiadające od 3 do 7 sal) oraz 60 multipleksów (posiadających 8 lub więcej sal). Multipleksy wyświetliły najwięcej seansów (51,2% ogółu) i zgromadziły najwięcej widzów (49,8% ogółu).

fot. mat. prasowe

Miejsca na widowni i seanse

Multipleksy wyświetliły prawie 4 razy więcej seansów niż kina jedno- i dwusalowe.


Jeden multipleks dysponował średnio 2,1 tys. miejsc na widowni oraz wyświetlił średnio 18,8 tys. seansów rocznie.

Produkcja filmowa


W 2018 r. wyprodukowano 265 filmów kinowych i telewizyjnych, w tym 70 pełnometrażowych oraz 195 średniometrażowych i krótkometrażowych. W porównaniu z 2017 r. zmniejszyła się liczba filmów pełnometrażowych kinowych (o 9,6%), natomiast zwiększyła się (o 35,3%) liczba filmów pełnometrażowych telewizyjnych. Wzrosła także produkcja filmów średnio i krótkometrażowych – zarówno kinowych, jak i telewizyjnych (odpowiednio o 12,9% oraz 12,7%).

fot. mat. prasowe

Filmy wyprodukowane w 2018 r.

W 2018 r. wyprodukowano 265 filmów kinowych i telewizyjnych

fot. mat. prasowe

Struktura pełnometrażowych filmów według rodzajów w 2018 r.

Filmy fabularne stanowiły 68,1% produkcji pełnometrażowej.


Imprezy masowe


W 2018 r. zorganizowano 7,1 tys. imprez masowych, o 0,2 tys. więcej w porównaniu z 2017 r. (wzrost o 2,9%). Imprezy masowe zgromadziły łącznie 27,6 mln uczestników, o 1,4 mln więcej w porównaniu z 2017 r. (wzrost o 5,4%).
Najwięcej imprez masowych odbyło się w województwie śląskim (896). Najwięcej osób uczestniczyło w imprezach masowych w województwach śląskim (4,2 mln) i mazowieckim (4,0 mln). Zdecydowana większość uczestników brała udział w płatnych imprezach masowych (74,7% ogółu).

fot. mat. prasowe

Imprezy masowe w 2018 r.

W województwach: śląskim, wielkopolskim i mazowieckim odbyło się 34,3% wszystkich imprez masowych.


W 2018 r. imprezy artystyczno-rozrywkowe stanowiły 49,9% ogółu imprez masowych i zgromadziły 12,6 mln osób. Dużą popularnością cieszyły się również imprezy sportowe (49,0% ogółu), w których uczestniczyło 14,8 mln osób.
Przeczytaj także: Kultura w Polsce w 2012 r. Kultura w Polsce w 2012 r.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: