eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › rok obrotowy
 • Wykup przez NBP jego bonów pieniężnych nie jest sprzedażą dla banku

  Wykup przez NBP jego bonów pieniężnych nie jest sprzedażą dla banku

  13:16 02.03.2022

  ... Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł ... podatnika, ponieważ wartość przychodów ze sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT) za rok obrotowy 2020 r. nie przekroczyła wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro. Z ... WIĘCEJ

  Tematy: rok podatkowy, rachunkowość, CIT, ustawa o rachunkowości
 • Mały podatnik w CIT a przesunięty rok podatkowy

  Mały podatnik w CIT a przesunięty rok podatkowy

  12:53 28.06.2021

  ... wersji obowiązującej w ostatnim dniu roku podatkowego podatnika czyli od 1 stycznia 2020 r. W związku z tym maksymalna kwota przychodów ze sprzedaży za poprzedni rok podatkowy uprawniający do statusu małego podatnika to równowartość 2.000.000 euro wyrażona w złotych - potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej ... WIĘCEJ

  Tematy: rok podatkowy, rachunkowość, CIT, ustawa o rachunkowości
 • Zmiana roku podatkowego spółki z o.o.

  Zmiana roku podatkowego spółki z o.o.

  11:38 06.05.2021

  ... tej pory rok ten pokrywał się z rokiem kalendarzowym. Po zmianie będzie trwał on od 1 kwietnia do 31 marca. Pierwszy po zmianie rok obrotowy spółki ( ... r. poz. 217 ze zm.) przez rok obrotowy rozumie się rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub ... WIĘCEJ

  Tematy: rok podatkowy, rachunkowość, CIT, ustawa o rachunkowości
 • Zmiana/skrócenie roku podatkowego spółki z o.o.

  Zmiana/skrócenie roku podatkowego spółki z o.o.

  13:15 14.06.2016

  ... , jej rok obrotowy zaczyna się 1 lipca i kończy 30 czerwca, a pierwszy rok obrotowy kończy się 30 czerwca 2016 r. Spółka nie zawiadomiła jednakże właściwego dla niej naczelnika urzędu skarbowego o przyjęciu roku podatkowego innego, aniżeli rok kalendarzowy. W związku z tym jej pierwszy rok podatkowy upłynął 31 grudnia 2015 r. Kolejny rok podatkowy ... WIĘCEJ

  Tematy: rok podatkowy, rachunkowość, CIT, ustawa o rachunkowości
 • Zmiana roku podatkowego a zasady naliczania amortyzacji

  Zmiana roku podatkowego a zasady naliczania amortyzacji

  13:08 10.12.2015

  ... do używania: 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, 2. maszyny, urządzenia i środki transportu, 3. inne przedmioty – o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, Amortyzacja, stawki amortyzacji, preferencyjna metoda amortyzacji
 • Podatek dochodowy: pierwszy rok podatkowy spółki z o.o.

  Podatek dochodowy: pierwszy rok podatkowy spółki z o.o.

  13:21 12.05.2014

  ... dochodowym od osób prawnych (dalej updop) mówi, że rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo ... połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku ... WIĘCEJ

  Tematy: rok podatkowy, rachunkowość, CIT, ustawa o rachunkowości
 • Rok podatkowy: regulacja obciążeń fiskalnych

  Rok podatkowy: regulacja obciążeń fiskalnych

  13:19 19.04.2012

  ... . Tylko w CIT… Zmiana roku kalendarzowego na podatkowy możliwa jest tylko w odniesieniu do osób prawnych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 u.p.d.o.p. rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi ... WIĘCEJ

  Tematy: rok podatkowy, rachunkowość, CIT, ustawa o rachunkowości
 • Rok podatkowy/kalendarzowy spółki

  Rok podatkowy/kalendarzowy spółki

  12:28 13.12.2011

  ... , który dokonał wyboru roku podatkowego może dokonać zmiany roku kalendarzowego na rok podatkowy, będącego okresem innych kolejnych pełnych 12 miesięcy. Zmiana może mieć ... roku podatkowego, nie może tego dokonać w trakcie roku podatkowego i uznając dotychczasowy rok za przejściowy, przedłużyć go. Warunkiem niezbędnym do zmiany roku podatkowego jest ... WIĘCEJ

  Tematy: rok podatkowy, rachunkowość, CIT, ustawa o rachunkowości
 • Pierwszy rok podatkowy spółki

  Pierwszy rok podatkowy spółki

  13:12 08.12.2011

  ... inaczej. Oznacza to, że podstawowym okresem czasu, uznawanym za rok podatkowy jest rok kalendarzowy, jednakże przyjęcie takiego rozwiązania nie zawsze jest uzasadnione z ... jego ustalania, zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy uznają rok kalendarzowy, chyba, że podatnik postanowi inaczej, a stosowna informacja na ... WIĘCEJ

  Tematy: rok podatkowy, rachunkowość, CIT, ustawa o rachunkowości
 • Rok podatkowy to nie zawsze kalendarzowy

  Rok podatkowy to nie zawsze kalendarzowy

  10:27 29.10.2011

  ... rozpoczęcia działalności. Jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym ... WIĘCEJ

  Tematy: rok podatkowy, rachunkowość, CIT, ustawa o rachunkowości

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: