eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › postępowanie pojednawcze
 • Metody rozwiązywania sporów B2B i B2C

  Metody rozwiązywania sporów B2B i B2C

  00:20 16.03.2020

  ... się z wszczęciem procesu sądowego jest postępowanie pojednawcze. Postępowanie takie zostało unormowane w art. 184 – 186 k.p.c. Jest to inna procedura niż negocjacje zapisów umowy lub na sąd polubowny, mediacja czy arbitraż, bowiem postępowanie pojednawcze toczy się w sądzie i prowadzi je sędzia. Postępowanie to jest dopuszczalne w każdej sprawie ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązywanie sporów, polubowne rozwiązywanie sporów, B2B, B2C
 • Kodeks postępowania cywilnego - zmiany

  Kodeks postępowania cywilnego - zmiany

  09:43 27.02.2018

  ... czynności sądu. Projekt reguluje postępowania pojednawcze, które będą miały charakter niejawny i nieformalny. Sędzia ma pełnić na nich rolę rozjemcy. Postępowanie przygotowawcze ma trwać 2 miesiące. Strony będą miały obowiązek się na nie stawić. W razie niestawiennictwa stron postępowanie zostanie umorzone. Strony na posiedzeniu pojednawczym ... WIĘCEJ

  Tematy: Kodeks postępowania cywilnego, elektroniczne postępowanie upominawcze, postepowanie nakazowe, postępowanie przygotowawcze
 • Zawezwanie do próby ugodowej podmiotu bez siedziby w Polsce

  Zawezwanie do próby ugodowej podmiotu bez siedziby w Polsce

  00:09 10.07.2014

  ... zastosowanie w postępowaniu z wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Sąd Okręgowy co do zasady nie podzielał podglądu Sądu Rejonowego. Według Sądu Okręgowego postępowanie o zawezwanie do próby ugodowej w systematyce kodeksu postępowania cywilnego zostało ujęte jako część procesu i uprawnione jest stwierdzenie, iż sprawy o zawezwanie do ... WIĘCEJ

  Tematy: zawezwanie do próby ugodowej, ugoda, próba ugodowa, postępowanie pojednawcze
 • Rozwiązywanie sporów: arbitraż i mediacja

  Rozwiązywanie sporów: arbitraż i mediacja

  00:08 10.10.2010

  ... ugody zawartej przed sądem. Pomimo, iż alternatywne metody rozwiązywania sporów dają stronom szansę na osiągnięcie satysfakcjonującego rozwiązania szybciej i taniej niż postępowanie sądowe, to jednak nie powinny z nim konkurować, a stanowić uzupełnienie, pomoc dla często „przeciążonego” wymiaru sprawiedliwości. Proces sądowy pozostaje bowiem nadal ... WIĘCEJ

  Tematy: arbitraż, sąd arbitrażowy, mediacja, mediacje
 • Postępowanie sądowe w sprawach konsumenckich

  Postępowanie sądowe w sprawach konsumenckich

  13:38 27.04.2010

  ... Warszawy, bo tam przedsiębiorca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postępowanie pojednawcze jest dobrowolne, co oznacza, że na skutek wniesienia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej strona przeciwna nie zostaje przymuszona do udziału w postępowaniu. Postępowanie sporne Postępowanie sporne rozpoczyna się od wniesienia pozwu. Pozew jest pisemnym ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie sądowe, postępowanie pojednawcze, postępowanie sporne, mediacje
 • Jak działa komisja pojednawcza w firmie?

  Jak działa komisja pojednawcza w firmie?

  13:47 16.10.2008

  ... pracy oraz jego nawiązania i związanego z tym odszkodowania, postępowania pojednawcze z mocy prawa kończy się z upływem 14 dni (w innych sprawach ze stosunku pracy z upływem 30 dni) od złożenia wniosku przez pracownika (art. 251 § 3 K.p.). Ugoda Postępowanie pojednawcze zostaje uwieńczone sukcesem, gdy strony stosunku pracy dojdą do ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie pojednawcze, ugoda, rozwiązywanie sporów, rozstrzyganie sporów
 • Spory ze stosunku pracy - polubowne rozwiązania

  Spory ze stosunku pracy - polubowne rozwiązania

  13:55 15.10.2008

  ... pozwu jest postępowanie pojednawcze (art. 184 K.p.c.), do którego dochodzi na skutek zawezwania przez jedną ze stron do próby ugodowej. Wezwanie składa się w sądzie rejonowym właściwym (według miejsca zamieszkania lub siedziby) dla przeciwnika. Pismo musi zawierać oznaczenie stron oraz zwięzłe opisanie sprawy. Postępowanie pojednawcze przeprowadza ... WIĘCEJ

  Tematy: spory o roszczenia ze stosunku pracy, ugoda, ugoda sądowa, mediacja


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: