eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Wyniki przedsiębiorstw 2011

Wyniki przedsiębiorstw 2011

2012-10-31 10:58

Wyniki przedsiębiorstw 2011

Wyniki przedsiębiorstw 2011 © MR.LIGHTMAN - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Wartość aktywów podmiotów gospodarczych na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosła 2348,6 mld zł, z tego 58,3% stanowiły aktywa trwałe, a 41,7% aktywa obrotowe. W porównaniu z rokiem 2010 zanotowano wzrost wartości aktywów o 10,1% - podał Główny Urząd Statystyczny.

Przeczytaj także: Wyniki przedsiębiorstw 2010

Aktywa trwałe netto osiągnęły wartość 1370,3 mld zł, z czego w sektorze prywatnym znajdowało się 70,9% majątku, a w sektorze publicznym 29,1% (rok wcześniej odpowiednio 69,5% i 30,5%). W strukturze aktywów trwałych netto 65,8% stanowiły rzeczowe aktywa trwałe, 25,0% – inwestycje długoterminowe, 4,0% – wartości niematerialne i prawne, 2,8% – należności długoterminowe, a 2,4% – długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Wartość aktywów obrotowych wyniosła 978,3 mld zł (o 11,9% więcej niż na koniec 2010 r.). W sektorze prywatnym koncentrowało się 87,6% aktywów obrotowych. W strukturze aktywów obrotowych 44,0% stanowiły należności krótkoterminowe, 27,1% – inwestycje krótkoterminowe, 25,7% – zapasy, a 3,2% – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

W strukturze pasywów 49,8% stanowiły kapitały (fundusze) własne, a 50,2% zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w 2010 roku odpowiednio 51,5% i 48,5%).

Kapitały (fundusze) własne badanych przedsiębiorstw na koniec 2011 roku wyniosły 1170,3 mld zł, z czego 72,4% przypadało na jednostki sektora prywatnego.

fot. MR.LIGHTMAN - Fotolia.com

Wyniki przedsiębiorstw 2011

W porównaniu z rokiem 2010 zanotowano wzrost wartości aktywów podmiotów gospodarczych o 10,1%.


Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły na koniec roku 1178,3 mld zł, w tym zobowiązania krótkoterminowe stanowiły 57,2%, a zobowiązania długoterminowe 27,3%. Wartość rezerw na zobowiązania osiągnęła stan 88,4 mld zł.

fot. mat. prasowe

Wybrane aktywa i pasywa według sekcji PKD (stan na 31.12.2011 r.)

Aktywa trwałe netto osiągnęły wartość 1370,3 mld zł, z czego w sektorze prywatnym znajdowało się 70,9% majątku, a w sektorze publicznym 29,1% (rok wcześniej odpowiednio 69,5% i 30,5%).


Badane podmioty uzyskały w 2011 r. przychody z całokształtu działalności w wysokości 2889,3 mld zł, tj. o 13,0% wyższe niż w 2010 r. W strukturze przychodów 55,8% stanowiły przychody ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług), 39,9% przychody ze sprzedaży towarów i materiałów, a 4,3% pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe. Z ogółu przychodów z całokształtu działalności 88,8% to przychody uzyskane przez jednostki sektora prywatnego.

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności wyniosły 2751,8 mld zł i były o 13,6% wyższe niż w 2010 r. Na jednostki sektora prywatnego przypadało 89,2% kosztów uzyskania przychodów z całokształtu działalności. Wynik finansowy na działalności gospodarczej wyniósł 137,5 mld zł wobec 133,9 mld w 2010 r.

Po uwzględnieniu ujemnego salda zysków i strat nadzwyczajnych w kwocie 119,6 mln zł, wynik finansowy brutto wyniósł 137,6 mld zł (zysk 176,9 mld zł, strata 39,3 mld zł) wobec 133,8 mld zł w 2010 r.

Obciążenia wyniku finansowego brutto z tytułu podatku dochodowego wyniosły 23,9 mld zł (rok wcześniej 21,3 mld zł).

fot. mat. prasowe

Przychody, koszty oraz wyniki finansowe według sekcji PKD w 2011 roku

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności wyniosły 2751,8 mld zł i były o 13,6% wyższe niż w 2010 r.


Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 113,7 mld zł wobec 112,5 mld zł w 2010 r., przy wzroście zysku netto o 14,9% i wzroście straty netto o 92,9%. Zysk netto na koniec roku 2011 wykazało 79,1% ogółu badanych jednostek (79,4% w 2010 r.), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 85,0% przychodów z całokształtu działalności (w 2010 r. 87,7%).

W badanych przedsiębiorstwach odnotowano w 2011 roku nieznaczne pogorszenie podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych w stosunku do notowanych w 2010 r. Wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności wyniósł 95,2% (wobec 94,8% w 2010 r.), wskaźnik rentowności obrotu brutto 4,8% (wobec 5,2%), wskaźnik rentowności obrotu netto 3,9% (wobec 4,4%).

Informacje o badaniu
W ramach rocznego badania działalności gospodarczej przedsiębiorstw, bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2011 uzyskano od 54189 jednostek (o 969 więcej niż za rok 2010) o liczbie pracujących 10 i więcej osób, prowadzących księgi rachunkowe i zorganizowanych w formie spółek handlowych (osobowych i kapitałowych), spółek cywilnych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą i państwowych jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność bankową, ubezpieczeniową, maklerską, towarzystw inwestycyjnych, emerytalnych i NFI, szkół wyższych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz indywidualnych gospodarstw rolnych. Prezentowane dane nie obejmują również instytucji kultury posiadających osobowość prawną.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: