eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › GUS: lepsze wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

GUS: lepsze wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

2020-03-24 10:25

GUS: lepsze wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2019 © wrangler - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

GUS opublikował właśnie najświeższe informacje na temat ubiegłorocznych wyników przedsiębiorstw niefinansowych. Dane zebrane od 17 739 firm zatrudniających co najmniej 50 osób wskazują, że w badanym okresie nakłady inwestycyjne okazały się o 11,4% wyższe aniżeli rok wcześniej. Poprawie uległy również wyniki finansowe oraz – w nieznacznym stopniu – wskaźniki ekonomiczno-finansowe.

Przeczytaj także: Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych I-VI 2019

Jak wynika z najświeższych doniesień GUS, przychody i koszty z całokształtu działalności były wyższe o 5,8% od osiągniętych rok wcześniej. Nieznacznie poprawił się wskaźnik poziomu kosztów z 95,5% przed rokiem do 95,4%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o 6,0%, a koszty tej działalności wrosły w skali roku o 6,1%.

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 144,0 mld zł i był wyższy o 4,6% niż w 2018 roku. Wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 4,2 mld zł i był wyższy o 0,7 mld zł niż przed rokiem. Zanotowano poprawę wyniku na operacjach finansowych (minus 0,9 mld zł wobec minus 3,4 mld zł w 2018 roku).

fot. mat. prasowe

Wskaźniki rentowności w latach 2000-2019

Największą poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w informacji i komunikacji (o 3,4 p. proc.)


Wynik finansowy brutto wyniósł 147,3 mld zł wobec 137,7 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 26,1 mld zł (wobec 25,0 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 121,2 mld zł i był wyższy o 7,5% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 143,6 mld zł i był wyższy o 4,2% od uzyskanego w 2018 roku, a strata netto wyniosła 22,4 mld zł i zmniejszyła się o 10,7%. Zysk netto wykazało 81,8% ogółu przedsiębiorstw (wobec 80,6% rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 87,6% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 85,9% przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 83,2% jednostek (przed rokiem 82,3%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 90,3% (wobec odpowiednio 89,9% przed rokiem).

fot. mat. prasowe

Wskaźnik rentowności obrotu netto

Największą poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w informacji i komunikacji (o 3,4 p. proc.)


Wskaźnik poziomu kosztów dla ogółu przedsiębiorstw wyniósł 95,4% (wobec 95,5% przed rokiem). Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto utrzymał się na niezmienionym poziomie – 4,6%, a wskaźnik rentowności obrotu brutto zwiększył się z 4,5% do 4,6%. Wskaźnik rentowności obrotu netto utrzymał się na niezmienionym poziomie – 3,7%.

Z danych GUS wynika również, że poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w informacji i komunikacji (z 4,1% do 7,5%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (z 3,6% do 6,7%), zakwaterowaniu i gastronomii (z 6,4% do 8,0%), administrowaniu i działalności wspierającej (z 3,2% do 4,1%), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (z 4,4% do 5,3%), budownictwie (z 3,7% do 4,0%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (z 2,1% do 2,3%), w pozostałej działalności usługowej (z 6,5% do 6,6%) oraz w transporcie i gospodarce magazynowej (z 2,9% do 3,0%). Osłabienie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w górnictwie i wydobywaniu (z 6,6% do 2,6%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (z 5,3% do 4,8%), obsłudze rynku nieruchomości (z 6,3% do 5,8%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (z 4,5% do 4,3%).

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia wyniósł 38,1% (wobec 36,2% przed rokiem), a płynności finansowej II stopnia 98,9% (wobec 98,4% przed rokiem). Wskaźnik płynności I stopnia powyżej 20% uzyskało 52,6% przedsiębiorstw (wobec 49,8% przed rokiem). Wskaźnik płynności II stopnia w przedziale od 100% do 130% odnotowało 11,7% badanych przedsiębiorstw (wobec 12,3% przed rokiem).

W strukturze rodzajowej kosztów ogółem zwiększył się udział wynagrodzeń (o 0,4 p. proc.), amortyzacji i pozostałych kosztów rodzajowych (po 0,3 p. proc.) oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń (o 0,1 p. proc.). Zmniejszył się udział zużycia materiałów (o 1,0 p. proc.) oraz usług obcych (o 0,1 p. proc.). Udział zużycia energii oraz podatków i opłat pozostał na niezmienionym poziomie.

fot. mat. prasowe

Struktura kosztów rodzajowych w 2019 roku

Udział podatków i opłat pozostał na niezmienionym poziomie.


Z grupy przedsiębiorstw objętych badaniem 53,7% wykazało w 2019 roku przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport (wobec 51,0% rok wcześniej). Poziom przychodów ze sprzedaży na eksport był o 9,6% wyższy niż rok wcześniej. Udział tych przychodów w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółu badanych podmiotów zwiększył się z 24,4% do 25,2%. Spośród jednostek eksportujących, zysk netto wykazało 83,2% przedsiębiorstw wobec 82,6% przed rokiem. Podstawowe relacje ekonomiczno-finansowe eksporterów były nieznacznie lepsze niż dla ogółu badanych przedsiębiorstw.

W 2019 roku br. nakłady ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 159,6 mld zł i były (w cenach stałych) o 11,4% wyższe niż w 2018 roku (kiedy notowano wzrost o 12,2%). Wyższe niż przed rokiem były zarówno nakłady na budynki i budowle (wzrost o 14,0%) jak i na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (wzrost o 6,0%) oraz na środki transportu (wzrost o 24,1%). Udział zakupów w nakładach ogółem zmniejszył się do 60,7% z 62,6% przed rokiem.

Wzrost nakładów (w cenach bieżących) notowano m.in. w obsłudze rynku nieruchomości (o 24,9% wobec wzrostu przed rokiem o 16,7%), administrowaniu i działalności wspierającej (o 23,7% wobec wzrostu przed rokiem o 1,4%), w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 21,8% wobec wzrostu przed rokiem o 27,8%), górnictwie i wydobywaniu (o 20,9% wobec wzrostu przed rokiem o 30,0%), w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 12,7% wobec spadku przed rokiem o 0,4%), w transporcie i gospodarce magazynowej (o 12,4% wobec wzrostu przed rokiem o 30,8%), w przetwórstwie przemysłowym (o 11,2% wobec wzrostu o 6,7%). Spadek nakładów wystąpił w zakwaterowaniu i gastronomii (o 7,1% wobec wzrostu przed rokiem o 44,4%).

fot. mat. prasowe

Dynamika nakładów inwestycyjnych -wzrost/spadek w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego

Odnotowano wzrost nakładów inwestycyjnych o 11,4% w stosunku do 2018 roku.


Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 17 739 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (sekcja A według PKD 2007); działalności finansowej i ubezpieczeniowej (sekcja K według PKD 2007); szkół wyższych; samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; instytucji kultury posiadających osobowość prawną oraz związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych.

Katarzyna Walkowska, Departament Przedsiębiorstw

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: