eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › GUS: w I kw. 2020 przychody przedsiębiorstw rosły wolniej niż koszty

GUS: w I kw. 2020 przychody przedsiębiorstw rosły wolniej niż koszty

2020-05-26 10:33

GUS: w I kw. 2020 przychody przedsiębiorstw rosły wolniej niż koszty

W I kw. 2020 przychody przedsiębiorstw rosły wolniej niż koszty © Minerva Studio - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Osiągnięty w pierwszych trzech miesiącach br. wzrost przychodów z całokształtu działalności przedsiębiorstw niefinansowych okazał się niższy aniżeli wzrost kosztów ich uzyskania (4,3 vs 5,7%) - podał GUS. Niższe okazały się również wyniki finansowe badanych firm oraz podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe. O 4,3% wspięły się w górę nakłady inwestycyjne, przy czym w analogicznym okresie poprzedniego roku ich wzrost wyniósł prawie 23%.
Dane zebrano w ponad 16,3 tys. podmiotów, Które prowadziły księgi rachunkowe i zatrudniały minimum 50 pracowników. Jak donosi GUS, w I kwartale br. przychody z całokształtu działalności były o 4,3% wyższe od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 5,7%. Jednocześnie pogorszeniu uległ wskaźnik poziomu kosztów z 95,7% przed rokiem do 97,0%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o 3,8%, a koszty tej działalności – o 4,5%.

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 30,1 mld zł i był niższy o 9,9% niż w I kwartale 2019 roku. Wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 4,2 mld zł i był wyższy o 2,8 mld zł niż przed rokiem. Zanotowano pogorszenie wyniku na operacjach finansowych (minus 10,3 mld zł wobec minus 2,7 mld zł w I kwartale 2019 roku).

fot. mat. prasowe

Wskaźniki rentowności w I kwartale w latach 2001-2020

Wskaźniki rentowności okazały się gorsze aniżeli przed rokiem.


Wynik finansowy brutto wyniósł 23,9 mld zł wobec 32,1 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 5,3 mld zł (wobec 6,1 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 18,6 mld zł i był niższy o 28,6% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 39,0 mld zł i był wyższy o 2,1 mld zł od uzyskanego w I kwartale 2019 roku, a strata netto wyniosła 20,5 mld zł i zwiększyła się o 9,5 mld zł. Zysk netto wykazało 67,6% ogółu przedsiębiorstw (wobec 69,5% rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 72,7% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 79,7% przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 73,4% jednostek (przed rokiem 76,0%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 70,3% (wobec odpowiednio 85,3% przed rokiem).

Wskaźnik poziomu kosztów dla ogółu przedsiębiorstw wyniósł 97,0% (wobec 95,7% przed rokiem). Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto zmniejszył się z 4,5% do 3,9%, wskaźnik rentowności obrotu brutto z 4,3% do 3,0%, a wskaźnik rentowności obrotu netto – z 3,4% do 2,4%.

Pogorszenie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano m.in. w zakwaterowaniu i gastronomii (z 1,8% przed rokiem do minus 7,9%), pozostałej działalności usługowej (z 5,8% do minus 2,1%), górnictwie i wydobywaniu (z 5,7% do minus 2,0%), transporcie i gospodarce magazynowej (z 3,2% do minus 0,2%), przetwórstwie przemysłowym (z 4,8% do 2,2%), obsłudze rynku nieruchomości (z 6,6% do 4,3%), informacji i komunikacji (z 5,9% do 4,3%), administrowaniu i działalności wspierającej (z 2,7% do 1,8%) oraz w budownictwie (z 2,7% do 1,9%).

fot. mat. prasowe

Wskaźnik rentowności obrotu netto

Największe pogorszenie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w zakwaterowaniu i gastronomii (o 9,7 p. proc.).


Poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (z 3,4% do 6,7%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (z 3,8% do 5,4%) oraz w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (z 1,4% do 1,7%).

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia wyniósł 38,9% (wobec 34,7% przed rokiem), a płynności finansowej II stopnia 100,3% (wobec 98,5% przed rokiem). Wskaźnik płynności I stopnia powyżej 20% uzyskało 53,9% przedsiębiorstw (wobec 49,7% przed rokiem). Wskaźnik płynności II stopnia w przedziale od 100% do 130% odnotowało 12,0% badanych przedsiębiorstw (wobec 11,9% przed rokiem).

W strukturze rodzajowej kosztów ogółem zwiększył się udział usług obcych (o 0,8 p. proc.), wynagrodzeń (o 0,7 p. proc.), amortyzacji (o 0,3 p. proc.), podatków i opłat, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń oraz pozostałych kosztów rodzajowych (po 0,2 p. proc.) oraz zużycia energii (o 0,1 p. proc.). Zmniejszył się udział zużycia materiałów (o 2,5 p. proc.).

Z grupy przedsiębiorstw objętych badaniem 51,0% wykazało w I kwartale 2020 roku przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport (wobec 51,5% rok wcześniej). Poziom przychodów ze sprzedaży na eksport był o 1,0% niższy niż rok wcześniej. Udział tych przychodów w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółu badanych podmiotów zmniejszył się z 26,2% do 25,0%. Spośród jednostek eksportujących, zysk netto wykazało 72,7% przedsiębiorstw wobec 75,1% przed rokiem. Podstawowe relacje ekonomiczno-finansowe eksporterów uległy pogorszeniu, ale były nieznacznie lepsze niż dla ogółu badanych przedsiębiorstw.

fot. mat. prasowe

Struktura kosztów rodzajowych w I kwartale 2020 roku

W strukturze rodzajowej kosztów ogółem zwiększył się udział usług obcych.


W I kwartale br. nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw wyniosły 29,6 mld zł i były (w cenach stałych) o 4,3% wyższe niż przed rokiem (w I kwartale 2019 roku odnotowano wzrost o 22,8%). Zwiększyły się nakłady na budynki i budowle (wzrost o 12,8%), natomiast nakłady na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia oraz na środki transportu nieco spadły (o 0,3% wobec wzrostu przed rokiem o 18,3%).

Największy wzrost nakładów inwestycyjnych (w cenach bieżących) wystąpił m.in. w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 22,8% wobec wzrostu przed rokiem o 14,3%), przetwórstwie przemysłowym (o 14,1% wobec wzrostu o 18,5%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 10,2% podczas gdy w I kwartale ub. roku nakłady były podobne do notowanych rok wcześniej). Zmniejszyły się nakłady inwestycyjne m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 4,9% wobec wzrostu przed rokiem o 45,8%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 0,5% wobec wzrostu przed rokiem o 30,0%).

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

1 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: