eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych I-XII 2018

Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych I-XII 2018

2019-03-26 12:23

Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych I-XII 2018

Wykresy © relif - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

W minionym roku nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych były o 12,2% wyższe niż w analogicznym okresie wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny. Tego samego nie można niestety powiedzieć o podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych i wynikach finansowych.

Przeczytaj także: Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych I-IX 2018

Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 6,7% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 7,5%. Pogorszył się wskaźnik poziomu kosztów z 94,8% przed rokiem do 95,5%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o 7,3%, a koszty tej działalności wrosły w skali roku o 7,6%.

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 137,6 mld zł i był wyższy o 2,1% niż w 2017 roku. Wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 3,5 mld zł i był niższy o 4,8 mld zł niż przed rokiem. Zanotowano pogorszenie wyniku na operacjach finansowych (minus 3,4 mld zł wobec 7,1 mld zł w 2017 roku).

fot. mat. prasowe

Wskaźniki rentowności w latach 2000-2018

Wynik finansowy netto był niższy o 10,8% niż przed rokiem.


Wynik finansowy brutto wyniósł 137,7 mld zł wobec 150,1 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 25,0 mld zł (wobec 23,7 mld zł). Wynik finansowy
netto wyniósł 112,7 mld zł i był niższy o 10,8% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 137,8 mld zł i był niższy o 5,1% od uzyskanego w 2017 roku, a strata netto wyniosła 25,1 mld zł i zwiększyła się o 33,0%. Zysk netto wykazało 80,6% ogółu przedsiębiorstw (wobec 80,9% rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 85,9% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 87,4% przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 82,3% jednostek (przed rokiem 82,8%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 89,9% (wobec odpowiednio 90,0% przed rokiem).

Wskaźnik poziomu kosztów dla ogółu przedsiębiorstw wyniósł 95,5% (wobec 94,8% przed rokiem), a wskaźnik rentowności sprzedaży brutto zmniejszył się z 4,9% do 4,6%. Zmniejszył się wskaźnik rentowności obrotu brutto z 5,2% do 4,5% oraz wskaźnik rentowności obrotu netto z 4,4% do 3,7%.

fot. mat. prasowe

Wskaźnik rentowności obrotu netto

Poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w budownictwie (o 0,9 p.proc.).


Poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w budownictwie (z 2,8% do 3,7%). Najbardziej znaczące osłabienie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (z 8,4% do 3,6%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (z 9,2% do 5,3%), górnictwie i wydobywaniu (z 10,1% do 6,6%), informacji i komunikacji (z 6,7% do 4,1%), obsłudze rynku nieruchomości (z 8,5% do 6,3%), zakwaterowaniu i gastronomii (z 8,1% do 6,4%) oraz dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (z 5,4% do 4,4%). W administrowaniu i działalności wspierającej rentowność obrotu netto nie uległa zmianie kształtując się na poziomie sprzed roku (3,2%).

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia wyniósł 36,2% (wobec 38,4% przed rokiem), a płynności finansowej II stopnia 98,4% (wobec 102,2% przed rokiem). Wskaźnik płynności I stopnia powyżej 20% uzyskało 49,8% przedsiębiorstw (wobec 49,9% przed rokiem). Wskaźnik płynności II stopnia w przedziale od 100% do 130% odnotowało 12,3% badanych przedsiębiorstw (wobec 12,2% przed rokiem).

fot. mat. prasowe

Wskaźnik rentowności obrotu netto

Poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w budownictwie (o 0,9 p.proc.).


W strukturze rodzajowej kosztów ogółem zwiększył się udział wynagrodzeń (o 0,3 p.proc.) oraz zużycia materiałów (o 0,1 p.proc.). Zmniejszył się udział usług obcych, amortyzacji, podatków i opłat oraz pozostałych kosztów rodzajowych (po 0,1 p.proc.). Udział zużycia energii oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pozostał na niezmienionym poziomie.

Z grupy przedsiębiorstw objętych badaniem 51,0% wykazało w 2018 roku przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport (wobec 51,8% rok wcześniej). Poziom przychodów ze sprzedaży na eksport był o 3,8% wyższy niż rok wcześniej. Udział tych przychodów w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółu badanych podmiotów zmniejszył się z 25,2% do 24,4%. Spośród jednostek eksportujących, zysk netto wykazało 82,6% przedsiębiorstw wobec 82,8% przed rokiem. Podstawowe relacje ekonomiczno-finansowe tej grupy przedsiębiorstw uległy nieznacznemu pogorszeniu, ale były lepsze niż dla ogółu badanych przedsiębiorstw.

W 2018 roku nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw wyniosły 142,0 mld zł i były (w cenach stałych) o 12,2% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 3,4% przed rokiem). Nakłady na budynki i budowle wzrosły o 15,3%, natomiast na zakup maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi oraz środków transportu o 10,7%. Udział zakupów w nakładach ogółem zmniejszył się do 62,6% z 64,3% przed rokiem. Nakłady realizowało 83,7% badanych podmiotów.

fot. mat. prasowe

Struktura kosztów rodzajowych w 2018 roku

W strukturze rodzajowej kosztów ogółem zwiększył się udział wynagrodzeń (o 0,3 p.proc.)


Wzrost nakładów (w cenach bieżących) notowano m.in. w transporcie i gospodarce magazynowej (o 30,8% wobec wzrostu przed rokiem o 37,4%), w górnictwie i wydobywaniu (o 30,0% wobec spadku o 11,2%), w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 27,8% wobec wzrostu przed rokiem o 5,7%), w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 23,4% wobec wzrostu o 13,1%), informacji i komunikacji (o 19,8% wobec wzrostu o 2,6%), w obsłudze rynku nieruchomości (o 16,7% wobec wzrostu o 6,6%), w przetwórstwie przemysłowym (o 6,7% wobec wzrostu o 5,2%). Spadek nakładów wystąpił w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 0,4% wobec spadku o 11,0%).

fot. mat. prasowe

Dynamika nakładów inwestycyjnych

Odnotowano wzrost nakładów inwestycyjnych o 12,2% w stosunku do 2017 roku.


Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 17 711 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (sekcja A według PKD 2007); działalności finansowej i ubezpieczeniowej (sekcja K według PKD 2007); szkół wyższych; samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; instytucji kultury posiadających osobowość prawną oraz związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: