eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych I-VI 2019

Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych I-VI 2019

2019-08-26 13:51

Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych I-VI 2019

Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych I-VI 2019 © vetkit - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

W pierwszym półroczu bieżącego roku nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych były o 19,0% wyższe niż w analogicznym okresie wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny. W górę wspięły się również wyniki finansowe badanych firm. Tego samego nie można niestety powiedzieć o podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, które to uległy nieznacznemu pogorszeniu.

Przeczytaj także: Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych I-III 2019

Jak wynika z najnowszych danych GUS, przychody z całokształtu działalności były wyższe o 7,1% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 7,2%. Pogorszył się wskaźnik poziomu kosztów z 94,9% przed
rokiem do 95,0%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o 7,4%, a koszty tej działalności wrosły w skali roku o 7,9%.

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 69,8 mld zł i był niższy o 1,2% niż w I półroczu 2018 roku. Wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 4,6 mld zł i był niższy o 0,7 mld zł niż przed rokiem.

Zanotowano znaczącą poprawę wyniku na operacjach finansowych (4,1 mld zł wobec minus 0,7 mld zł w I półroczu 2018 roku). Wynik finansowy brutto wyniósł 78,5 mld zł wobec 75,2 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 13,2 mld zł (wobec 12,7 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 65,3 mld zł i był wyższy o 4,6% niż przed rokiem.

fot. mat. prasowe

Wskaźniki rentowności w I półroczu w latach 2000-2019

Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto zmniejszył się z 5,0% do 4,6%.


Zysk netto wyniósł 78,9 mld zł i był wyższy o 3,3% od uzyskanego w I półroczu 2018 roku, a strata netto wyniosła 13,6 mld zł i zmniejszyła się o 2,3%. Zysk netto wykazało 74,9% ogółu przedsiębiorstw (wobec 74,4% rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 83,8% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 81,7% przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 78,9% jednostek (przed rokiem 78,5%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 87,2% (wobec odpowiednio 87,3% przed rokiem).

Wskaźnik poziomu kosztów dla ogółu przedsiębiorstw wyniósł 95,0% (wobec 94,9% przed rokiem). Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto zmniejszył się z 5,0% do 4,6%, wskaźnik rentowności obrotu brutto z 5,1% do 5,0%, a wskaźnik rentowności obrotu netto - z 4,3% do 4,2%.

fot. mat. prasowe

Wskaźnik rentowności obrotu netto

Poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano m.in. w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej.


Poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (z 5,0% do 7,9%), zakwaterowaniu i gastronomii (z 3,8% do 5,1%), budownictwie (z 1,6% do 2,9%), informacji i komunikacji (z 5,7% do 6,8%), pozostałej działalności usługowej (z 5,5% do 6,2%), obsłudze rynku nieruchomości (z 6,0% do 6,4%), administrowaniu i działalności wspierającej (z 3,5% do 3,8%) oraz w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (z 1,9% do 2,0%). Osłabienie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w górnictwie i wydobywaniu (z 9,3% do 5,5%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (z 9,4% do 8,0%), przetwórstwie przemysłowym (z 5,0% do 4,8%), transporcie i gospodarce magazynowej (z 3,8% do 3,6%) oraz w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (z 6,1% do 6,0%).

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia wyniósł 34,6% (wobec 36,1% przed rokiem), a płynności finansowej II stopnia 97,9% (wobec 100,6% przed rokiem). Wskaźnik płynności I stopnia powyżej 20% uzyskało 49,2% przedsiębiorstw (wobec 48,1% przed rokiem). Wskaźnik płynności II stopnia w przedziale od 100% do 130% odnotowało 12,2% badanych przedsiębiorstw (wobec 12,8% przed rokiem).

fot. mat. prasowe

Struktura kosztów rodzajowych w I półroczu 2019 roku

Udział podatków i opłat pozostał na niezmienionym poziomie.


Z grupy przedsiębiorstw objętych badaniem 52,4% wykazało w I półroczu 2019 roku przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport (wobec 49,9% rok wcześniej). Poziom przychodów ze sprzedaży na eksport był o 9,6% wyższy niż rok wcześniej. Udział tych przychodów w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółu badanych podmiotów zwiększył się z 25,2% do 25,7%. Spośród jednostek eksportujących, zysk netto wykazało 78,4% przedsiębiorstw wobec 78,0% przed rokiem. Podstawowe relacje ekonomiczno-finansowe tej grupy przedsiębiorstw uległy pogorszeniu, ale były nieznacznie lepsze niż dla ogółu badanych przedsiębiorstw.

W I półroczu br. nakłady ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 65,0 mld zł i były (w cenach stałych) o 19,0% wyższe niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 10,3%). W pierwszym kwartale br. wzrost do analogicznego okresu ub. r. wyniósł 21,7%. Wyższe niż przed rokiem były zarówno nakłady na budynki i budowle (wzrost o 23,6%) jak i na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (wzrost o 12,3%) oraz na środki transportu (wzrost o 32,3%). Udział zakupów w nakładach ogółem zmniejszył się do 63,0% z 65,2% przed rokiem.

fot. mat. prasowe

Dynamika nakładów inwestycyjnych –wzrost/spadek w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego

Odnotowano wzrost nakładów inwestycyjnych o 19,0% w stosunku do I półrocza 2018 roku.


Wzrost nakładów (w cenach bieżących) odnotowano m.in. w transporcie i gospodarce magazynowej (o 33,7% wobec wzrostu przed rokiem o 58,9%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 30,1% wobec spadku przed rokiem o 12,9%), administrowaniu i działalności wspierającej (o 28,0 % wobec spadku o 1,7%), w obsłudze rynku nieruchomości (o 27,7% wobec wzrostu o 15,6%), w górnictwie i wydobywaniu (o 20,8% wobec wzrostu o 31,2% przed rokiem), informacji i komunikacji (o 16,4% wobec wzrostu o 17,4% przed rokiem), w przetwórstwie przemysłowym (o 14,9% wobec wzrostu o 5,5%) w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 14,7 % wobec wzrostu o 33,7%). Natomiast spadek nakładów wystąpił w budownictwie (o 8,0% wobec wzrostu przed rokiem o 16,2%).

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 16 914 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (sekcja A według PKD 2007); działalności finansowej i ubezpieczeniowej (sekcja K według PKD 2007); szkół wyższych; samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; instytucji kultury posiadających osobowość prawną oraz związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: