eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych I-III 2019

Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych I-III 2019

2019-05-23 13:01

Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych I-III 2019

Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych I-III 2019 © Minerva Studio - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane na temat wyników, jakie w I kwartale tego roku osiągnęły przedsiębiorstwa niefinansowe. Okazuje się, że zarówno wyniki finansowe, jak i podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe były gorsze niż rok wcześniej. W górę poszybowały natomiast nakłady inwestycyjne, które były o 21,7% wyższe niż w 2017 roku, kiedy to notowaliśmy wzrost rzędu 6,6%.

Przeczytaj także: Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych I-XII 2018

Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 6,7% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 7,3%. Pogorszył się wskaźnik poziomu kosztów z 95,2% przed
rokiem do 95,7%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o 7,1%, a koszty tej działalności wrosły w skali roku o 7,5%.

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 33,4 mld zł i był wyższy o 0,7% niż w I kwartale 2018 roku. Wynik finansowy z pozostałej działalności
operacyjnej ukształtował się na poziomie 1,4 mld zł i był niższy o 1,6 mld zł niż przed rokiem.

Zanotowano pogorszenie wyniku na operacjach finansowych (minus 2,7 mld zł wobec minus 2,3 mld zł w I kwartale 2018 roku).

fot. mat. prasowe

Wskaźniki rentowności w I kwartale w latach 2000-2019

Poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano m.in. w budownictwie.


Wynik finansowy brutto wyniósł 32,1 mld zł wobec 33,8 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 6,1 mld zł (wobec 6,6 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł
26,0 mld zł i był niższy o 4,5% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 36,9 mld zł i był wyższy o 0,5% od uzyskanego w I kwartale 2018 roku, a strata netto wyniosła 10,9 mld zł i zwiększyła się o 14,8%. Zysk netto wykazało 69,5% ogółu przedsiębiorstw (wobec 68,7% rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 79,7% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 78,9% przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 76,0% jednostek (przed rokiem 74,9%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 85,3% (wobec odpowiednio 85,2% przed rokiem).

Wskaźnik poziomu kosztów dla ogółu przedsiębiorstw wyniósł 95,7% (wobec 95,2% przed rokiem). Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto zmniejszył się z 4,8% do 4,5%, wskaźnik rentowności obrotu brutto z 4,8% do 4,3%, a wskaźnik rentowności obrotu netto - z 3,9% do 3,4%.

Poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w budownictwie (z 0,8% do 2,7%), zakwaterowaniu i gastronomii (z 0,1% do 1,8%), obsłudze rynku nieruchomości (z 5,7% do 6,6%), informacji i komunikacji (z 5,0% do 5,9%), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (z 4,6% do 4,9%) oraz działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (z 3,6% do 3,8%). Najbardziej znaczące osłabienie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (z 8,8% do 3,4%), górnictwie i wydobywaniu (z 9,8% do 5,7%).

fot. mat. prasowe

Wskaźnik rentowności obrotu netto

Najbardziej znaczące osłabienie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę.


Wskaźnik płynności finansowej I stopnia wyniósł 34,7% (wobec 37,0% przed rokiem), a płynności finansowej II stopnia 98,5% (wobec 103,0% przed rokiem). Wskaźnik płynności I stopnia powyżej 20% uzyskało 49,7% przedsiębiorstw (wobec 49,0% przed rokiem). Wskaźnik płynności II stopnia w przedziale od 100% do 130% odnotowało 11,9% badanych przedsiębiorstw (wobec 12,3% przed rokiem).

W strukturze rodzajowej kosztów ogółem zwiększył się udział amortyzacji (o 0,2 p. proc.), zużycia energii, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń oraz pozostałych kosztów rodzajowych (po 0,1 p. proc.). Zmniejszył się udział usług obcych (o 0,6 p. proc.). Udział zużycia materiałów oraz podatków i opłat pozostał na niezmienionym poziomie.

Z grupy przedsiębiorstw objętych badaniem 51,5% wykazało w I kwartale 2019 roku przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport (wobec 48,5% rok wcześniej). Poziom przychodów ze sprzedaży na eksport był o 11,2% wyższy niż rok wcześniej. Udział tych przychodów w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółu badanych podmiotów zwiększył się z 25,3% do 26,2%. Spośród jednostek eksportujących, zysk netto wykazało 75,1% przedsiębiorstw wobec 73,9% przed rokiem. Podstawowe relacje ekonomiczno-finansowe tej grupy przedsiębiorstw uległy nieznacznemu pogorszeniu, ale były lepsze niż dla ogółu badanych przedsiębiorstw.

fot. mat. prasowe

Struktura kosztów rodzajowych w I kwartale 2019 roku

W strukturze rodzajowej kosztów ogółem zwiększył się udział amortyzacji (o 0,2 p. proc.).


W I kwartale br. nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw wyniosły 28,1 mld zł i były (w cenach stałych) o 21,7% wyższe niż przed rokiem (w I kwartale 2018 roku odnotowano wzrost o 6,6%). Wyższe niż przed rokiem były zarówno nakłady na budynki i budowle (wzrost o 32,6%) jak i na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (wzrost o 13,3%) oraz na środki transportu (wzrost o 27,6%).
Największy wzrost nakładów inwestycyjnych (w cenach bieżących) wystąpił m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 45,8% wobec spadku przed rokiem o 28,3%), informacji i komunikacji (o 38,2% wobec wzrostu o 6,6%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 30,0% wobec wzrostu przed rokiem o 86,8%). Nakłady w przetwórstwie przemysłowym wzrosły o 17,9% wobec wzrostu o 1,3% przed rokiem. Spadły natomiast nakłady inwestycyjne w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 2,1% wobec wzrostu przed rokiem o 31,9%).

fot. mat. prasowe

Dynamika nakładów inwestycyjnych

Największy wzrost nakładów inwestycyjnych (w cenach bieżących) wystąpił m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę.


Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 15 915 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (sekcja A według PKD 2007); działalności finansowej i ubezpieczeniowej (sekcja K według PKD 2007); szkół wyższych; samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; instytucji kultury posiadających osobowość prawną oraz związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: