eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › spółki
 • Przekształcenia struktury spółki spowodują wzrost składki wypadkowej?

  Przekształcenia struktury spółki spowodują wzrost składki wypadkowej?

  09:07 02.11.2021

  ... składki wypadkowej w przypadku zmiany struktury spółki. Dla których firm zmiany okażą się niekorzystne i jak uchronić je przed ryzykiem poniesienia ... przepisów oznacza, że przy zmianie struktury spółki należy ustalić nową stopę składki wypadkowej. Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której zmiana formy prawnej spółki = nowy płatnik = nowa stopa ... WIĘCEJ

  Tematy: przekształcenie spółki, spółka, spółki, składka wypadkowa
 • Nowelizacja ustawy AML wchodzi w życie 31 października

  Nowelizacja ustawy AML wchodzi w życie 31 października

  10:06 21.10.2021

  ... potwierdzających faktyczne wykonywanie tego typu działalności przez okres co najmniej roku. Spod obowiązków regulacyjnych zwolnieni zostali radcy prawni, adwokaci oraz spółki, w których funkcjonują. Osoby te podlegają już bowiem własnym regulacjom i rejestrom prowadzonym przez samorządy zawodowe. Czy każdy członek zarządu musi się ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa AML, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, spółki
 • Spółka nie ma majątku. Czy powinna złożyć wniosek o upadłość?

  Spółka nie ma majątku. Czy powinna złożyć wniosek o upadłość?

  09:41 17.03.2021

  ... dłużnika. Jakie są sankcje za niezłożenie wniosku o upadłość spółki we właściwym terminie? „Kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej, pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do ... WIĘCEJ

  Tematy: wniosek o upadłość, wniosek o ogłoszenie upadłości, upadłość, ogłoszenie upadłości
 • Będą zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

  Będą zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

  13:11 03.03.2021

  ... zmian jest rozszerzenie listy podmiotów, które mają obowiązek zgłosić informacje o swoim beneficjencie rzeczywistym. Do listy zostaną dodane m.in. spółki partnerskie, spółki europejskie, spółdzielnie, stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS, fundację oraz trusty, których przedstawiciele lub osoby zajmujące stanowiska równoważne, mają miejsce ... WIĘCEJ

  Tematy: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, spółki, KRS, system podatkowy
 • Projekt prawa holdingowego w ogniu krytyki

  Projekt prawa holdingowego w ogniu krytyki

  11:07 13.11.2020

  ... aż to orzecznictwo i doktryna wykształcą jej odpowiednie rozumienie. Prawo holdingowe a spółki zagraniczne Zarówno Prof. Adam Opalski, jak i Rada Legislacji wskazują ... (1) § 2 k.s.h. uczestnictwo w grupie musi być ujawnione w rejestrze przedsiębiorców. Tymczasem prawo kraju spółki dominującej może wyłączać taką możliwość, co oznacza, że spółka ... WIĘCEJ

  Tematy: nowelizacja kodeksu spółek handlowych, KSH, prawo holdingowe, prawo grup spółek
 • Przekształcenie spółki komandytowej. Jaka forma prawna będzie najlepsza?

  Przekształcenie spółki komandytowej. Jaka forma prawna będzie najlepsza?

  00:30 11.11.2020

  ... też z udziałem biegłego rewidenta). Drogi, skomplikowany i czasochłonny proces zakładania spółki. Równie skomplikowana procedura przy likwidacji spółki. Podwójne opodatkowanie – zarówno samej spółki, jak i jej zysków na poziomie akcjonariusza. Każdy dokument dotyczący spraw spółki musi być sporządzony w formie aktu notarialnego. Spółka komandytowa ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowa, przekształcenie spółki, spółka, spółki
 • Zmiany w k.s.h. to rewolucja w biznesie

  Zmiany w k.s.h. to rewolucja w biznesie

  00:22 23.10.2020

  ... przed odpowiedzialnością, a w szczególności zarządzających, mogą powodować, że przyjmą oni defensywny sposób zarządzania spółką, który nie będzie działał ani na korzyść spółki, ani jej wspólników czy akcjonariuszy, gdyż osłabia on jej atrakcyjność komercyjną. Prowadzenie biznesu w warunkach rynkowych wiąże się z podejmowaniem ryzyka gospodarczego ... WIĘCEJ

  Tematy: business judgement rule, kodeks spółek handlowych, spółka, spółki
 • Prawo holdingowe, czyli nowa rzeczywistość dla grup spółek. Nowelizacja KSH

  Prawo holdingowe, czyli nowa rzeczywistość dla grup spółek. Nowelizacja KSH

  09:48 07.09.2020

  ... , spółka dominująca posiadająca co najmniej 90% kapitału zakładowego spółki zależnej będzie mogła żądać od spółki zależnej, na rachunek spółki dominującej, wykupienia udziałów wspólników mniejszościowych spółki zależnej. Wykup następowałby po cenie ustalonej przez biegłego. Umowa lub statut spółki mogą pójść tutaj o krok dalej i dodatkowo obniżyć ... WIĘCEJ

  Tematy: nowelizacja kodeksu spółek handlowych, KSH, prawo holdingowe, prawo grup spółek
 • Łączenie form opodatkowania podatkiem dochodowym

  Łączenie form opodatkowania podatkiem dochodowym

  13:23 05.08.2020

  ... wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Natomiast art. 123 § 1 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Spółka komandytowa nie posiada podmiotowości prawnej odrębnej od wspólników, tym samym nie jest ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka, spółki, podatek liniowy, skala podatkowa
 • Przekształcenie spółek stanie się prostsze

  Przekształcenie spółek stanie się prostsze

  00:22 26.05.2020

  ... się ze wspólnie prowadzonej działalności. Należy przy tym zwrócić uwagę, że prawo to jest wyraźnie ograniczone do sytuacji przekształcenia spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej) w spółkę osobową. Cena odkupu akcji lub udziałów określana jest według wartości godziwej. Przepisy KSH nie przewidują szczególnego ... WIĘCEJ

  Tematy: spółki, przekształcenie spółki, kodeks spółek handlowych
 • Kiedy członek zarządu nie odpowiada za zobowiązania spółki?

  Kiedy członek zarządu nie odpowiada za zobowiązania spółki?

  00:00 30.06.2012 PORADA

  Jeżeli wykaże: 1. Że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidacji lub rozpoczęto postępowanie układowe. 2. Że niezgłoszenie w/w wniosków nie nastąpiło z jego winy. 3. Że niezgłoszenie wniosku w odpowiednim czasie nie spowodowało szkody dla ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, członek zarządu, zarząd spółki, zobowiązania spółki

 

1 2 ... 9

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: