eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › CEO: nie boją się recesji, wierzą we wzrost firmy i gospodarki

CEO: nie boją się recesji, wierzą we wzrost firmy i gospodarki

2022-12-02 10:25

CEO: nie boją się recesji, wierzą we wzrost firmy i gospodarki

CEO nie boją się recesji © BillionPhotos.com - Fotolia.com

Wprawdzie o obecnej sytuacji gospodarczej i geopolitycznej trudno jest mówić w superlatywach, to jednak okazuje się, że nie prowadzi ona do nadmiernego pesymizmu prezesów firm z kraju i ze świata. Z raportu KPMG 2022 CEO Outlook wynika, że aż 9 na 10 prezesów z Polski liczy, że na przestrzeni nadchodzących trzech lat przychody ich firm będą rosnąć, a 44% ma w planach znaczące dla działalności przejęcia.

Przeczytaj także: Czego boją się CEO? Wygrywa inflacja, ale zagrożeń jest więcej

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie perspektywy dla światowej gospodarki formułują globalni liderzy?
  • Jakie kwestie mają istotny wpływ na funkcjonowanie firmy?
  • Jak w pamięci prezesów zapisze się mijający rok?

Blisko połowa największych firm w Polsce ma w planach duże przejęcia


Z badania KPMG 2022 CEO Outlook wynika, że większość (71%) globalnych liderów największych firm jest przekonanych, że światowa gospodarka będzie rosła w ciągu najbliższych trzech lat. Z kolei 68% biorących udział w badaniu dyrektorów generalnych z Polski jest przekonanych o odporności ich organizacji w perspektywie krótkoterminowej, a 92% spodziewa się wzrostu przychodów firmy w ciągu najbliższych trzech lat. Wbrew opinii 86% prezesów z największych firm na świecie, zaledwie 28% ankietowanych z Polski spodziewa się recesji w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Dodatkowo 80% liderów z Polski wyraziło przekonanie o wzroście PKB w dłuższym, trzyletnim okresie.

Pomimo deklarowanego optymizmu, liderzy zarządzający największymi firmami w Polsce już podjęli lub do końca bieżącego roku planują podjąć działania, które mają na celu dopasowanie strategii organizacji do możliwych skutków kryzysu gospodarczego. Największy odsetek prezesów skupił się na zwiększeniu produktywności swojej firmy.

fot. BillionPhotos.com - Fotolia.com

CEO nie boją się recesji

Wbrew globalnym obawom, większość prezesów z Polski nie przewiduje recesji.


Delikatne obawy, jeżeli chodzi o przewidywaną globalną recesję, widać jednak w zmniejszonym apetycie na przejęcia w porównaniu z poprzednim rokiem, który mimo wszystko jest nadal dosyć wysoki. 44% osób zarządzających największymi firmami w Polsce planuje dokonać przejęć, które będą miały znaczący wpływ na całą organizację.
Rok 2022 zapisze się, jako kolejny z rzędu, w którym firmy musiały mierzyć się z wieloma wyzwaniami. Najważniejszym z nich, szczególnie w naszej części Europy są implikacje wojny w Ukrainie. Oprócz napięć geopolitycznych na polskie firmy wpływ ma m.in. także presja inflacyjna, spowolnienie gospodarcze w kraju czy recesja u kluczowych partnerów handlowych. Jednak szybkie reagowanie oraz innowacyjne podejście do obecnych wyzwań może pozwolić nie tylko na adaptację, ale także czerpanie krótko- i długoterminowych korzyści. Ważne, aby sukcesom towarzyszyła dbałość o zrównoważony rozwój, szczególnie, że to właśnie ryzyko reputacyjne, w tym niedostosowanie do nastrojów klientów i społeczeństwa jest wśród prezesów z Polski wymieniane jako potencjalnie największe zagrożenie dla rozwoju ich organizacji w ciągu najbliższych lat – mówi Stacy Ligas, Senior Partner, CEO KPMG w Polsce.

Zatrzymanie pracownika w firmie coraz trudniejsze w warunkach presji inflacyjnej


W obliczu spowolnienia gospodarczego, część firm zaczyna skłaniać się do krótkofalowego wstrzymywania rekrutacji, a nawet redukcji etatów. Szczególnie jest to widoczne w przypadku przedstawicieli największych firm na świecie, spośród których 39% zamroziło już zatrudnienie, a 46% rozważa zmniejszenie zatrudnienia w ciągu najbliższych miesięcy.

Mniej pesymistyczny obraz przedstawia się w przypadku prezesów z Polski. 20% polskich prezesów już zamroziło zatrudnienie, a 32% rozważa zmniejszenie zatrudnienia w najbliższych miesiącach. Warto jednak zaznaczyć, że w dłuższej perspektywie 79% prezesów największych firm na świecie spodziewa się wzrostu zatrudnienia w ciągu najbliższych trzech lat. Więcej niż trzech na czterech prezesów z Polski deklaruje zamiar zwiększania zatrudnienia, z czego 68% przewiduje, że w najbliższych latach ich organizacje będą rosnąć zwiększając zatrudnienie o maksymalnie 5%.

Blisko trzy czwarte prezesów z Polski i globalnych organizacji zgadza się, że zdolność do zatrzymania pracowników w warunkach presji inflacyjnej i rosnących kosztów życia będzie mieć istotny wpływ na funkcjonowanie firmy. Coraz częściej wskazywany zarówno w Polsce (28%), jak i globalnie (25%) jako najwyższy priorytet operacyjny w perspektywie trzyletniej jest zestaw korzyści oferowanych pracownikom (EVP – employee value proposition) mający na celu przyciągnięcie i zatrzymanie najcenniejszych talentów. Na przestrzeni roku mimo rosnącego problemu inflacji o połowę zmalał priorytet dotyczący kapitału zabezpieczającego przed nią oraz zmianą kosztów produkcji (z 40% do 20%).

Firmy dostrzegają konieczność digitalizacji i przeznaczają więcej kapitału na technologie


Ankietowani liderzy z Polski w połowie 2022 roku wskazali, że w ramach rozwoju firm zamierzają przeznaczać środki inwestycyjne przede wszystkim na zakup nowych technologii. Niewiele więcej niż jedna czwarta badanych opowiedziała się przy wyborze za inwestycjami w umiejętności swoich pracowników.

W ciągu ostatniego roku wśród największych spółek w Polsce wzrosło przekonanie, że to właśnie zasoby technologiczne, a nie ludzkie, są kluczowe dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej i będą one rozwijane w pierwszej kolejności. W tym czasie na innych rynkach nieznacznie wzrósł odsetek prezesów stawiających pracowników ponad technologie, jednak wciąż byli oni w mniejszości.

Aby nadążyć za innowacjami firmy muszą podejmować szybkie decyzje, zwłaszcza jeśli to one chcą być pionierami ustanawiającymi trendy rynkowe. Aż 84% prezesów największych firm w Polsce i 70% globalnie uważa, że powinni w szybszym tempie przekierowywać środki w kierunku nowych możliwości rozwoju cyfrowego, a zarazem wychodzić z inwestycji w obszarach przestarzałych technologicznie. W Polsce 76% dyrektorów generalnych deklaruje, że ich firmy kierują się agresywną strategią digitalizacji, której celem jest zdobycie lub utrzymanie pozycji innowacyjnej firmy.

Jednocześnie aż 84% respondentów przyznało, że są zadowoleni z obecnego stanu ucyfrowienia swoich organizacji i alokują zasoby w innych obszarach. Niezależnie od dalszych postępów związanych z cyfryzacją, firmy muszą nieustannie rozwijać swoje zdolności do obrony przed cyberatakami.
Ankietowani prezesi z Polski wskazali w większości, że ryzyko geopolityczne zwiększyło ich obawy o bezpieczeństwo IT. Jednocześnie częściej niż przedstawiciele z innych krajów deklarowali w tym roku duże przywiązanie do wszystkich kwestii związanych z cyberbezpieczeństwem, co pokazuje jak duże znacznie ma to obecnie w naszym kraju. 92% liderów największych firm w Polsce zgodziło się ze stwierdzeniem, że bezpieczeństwo w ekosystemie ich partnerów biznesowych i w całym łańcuchu dostaw jest tak samo ważne, jak własne zabezpieczenia firmy. Badani z innych rynków takie podejście wykazywali znacznie rzadziej. Dodatkowo prezesi w większości uznali, że zabezpieczenia w ich firmach są również ważne dla ich partnerów – 88% ankietowanych w Polsce uważa, że solidna strategia cyberbezpieczeństwa jest kluczowa dla zdobycia zaufania interesariuszy – mówi dr Grzegorz W. Cimochowski, Partner i Szef Działu Doradztwa Biznesowego w KPMG w Polsce.

W ciągu roku dwukrotnie wzrosła liczba prezesów z Polski, którzy widzą przełożenie działań z obszaru ESG na wyniki finansowe


KPMG 2022 CEO Outlook pokazuje również, że ESG jest ważnym narzędziem w rękach przedsiębiorstw. Programy związane z polityką środowiskową, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym z roku na rok przybierają na sile i wpływają na to jak oceniane są firmy w pozafinansowych ratingach. Prawie połowa dyrektorów generalnych z Polski (48%) zadeklarowała, że w perspektywie trzech lat proaktywne podejście do zagadnień społecznych (np. godnych płac, poszanowania praw człowieka) będzie kluczowym czynnikiem przyspieszającym strategię rozwoju ESG (34% odpowiedzi globalnie). Ponadto 68% osób zarządzających największymi firmami w Polsce uważa, że realizacja strategii i zobowiązań w zakresie ESG jest jednym z czynników, który będzie w istotny sposób wpływał na organizację w ciągu najbliższych trzech lat.

Angażowanie się w programy ESG przekłada się na lepsze wyniki finansowe oraz wzrost przychodów przedsiębiorstw. W 2021 roku tylko 24% respondentów z Polski zgadzało się z tym twierdzeniem, podczas gdy w roku 2022 już dwa razy więcej – 48%. 76% prezesów w Polsce uważa, że główne globalne wyzwania ESG, takie jak nierówność dochodów i zmiany klimatyczne, stanowią zagrożenie dla długoterminowego wzrostu i wartości ich organizacji.
Współcześni prezesi rozumieją, że ESG nie jest już tylko dodatkiem do polityki firmy, a kluczowym sterownikiem przyspieszającym strategię rozwoju. Świadomość rosnącej wagi działań w obszarze społecznym i środowiskowym oraz ich wpływu na wyniki finansowe i wzrost przychodów jest dostrzegalna w tegorocznym badaniu, w ciągu roku wzrosła dwukrotnie. Dyrektorzy generalni coraz częściej rozumieją, że firmy stosujące zasady zrównoważonego rozwoju są w stanie najlepiej zabezpieczyć talenty, wzmocnić zestaw korzyści oferowanych pracownikom (EVP), przyciągnąć lojalnych klientów i pozyskać kapitał. ESG zmieniło się z wizerunkowego dodatku w integralną część długoterminowego sukcesu finansowego. Jednocześnie zarówno w Polsce (60%), jak i na świecie (69%) liderzy zarządzający spółkami zauważają zapotrzebowanie na zwiększoną sprawozdawczość i przejrzystość w kwestiach dotyczących ESG. Dla prezesów największych firm minimum określone prawem jest niewystarczające – dostrzegają oni konieczność bardziej ambitnego podejścia do kwestii ESG – mówi Iwona Galbierz-Sztrauch, Partner, Lider Usług Doradczych dla Sektora Finansowego, Lider ESG w KPMG w Polsce.

O RAPORCIE:
Raport KPMG 2022 CEO Outlook zawiera pogłębioną, trzyletnią prognozę dyrektorów generalnych największych organizacji na temat przedsiębiorstw i wzrostu gospodarczego. Badanie jest częścią serii KPMG CEO Outlook oferującej unikalne spojrzenie na zmianę sposobu myślenia globalnych prezesów w ostatnich burzliwych społecznie, gospodarczo i geopolitycznie latach. Oprócz badania, na którym opiera się aktualny raport (przeprowadzone na przełomie lipca i sierpnia 2022 roku), odbyło się również badanie CEO Outlook Pulse Survey wśród 500 dyrektorów generalnych największych firm na świecie (przeprowadzone na przełomie stycznia i lutego 2022 roku). Dzięki temu KPMG miało możliwość zbadać, jak zmieniał się sposób myślenia dyrektorów generalnych w ciągu 2022 roku. Respondenci to osoby zarządzające firmami o rocznych przychodach powyżej 500 milionów dolarów, z czego jedna trzecia generuje rocznie przychód większy niż 10 miliardów dolarów. Firmy, których liderzy wzięli udział w badaniu wywodzą się z 11 kluczowych sektorów przemysłu: bankowość, energetyka, infrastruktura, life sciences, motoryzacja, przetwórstwo przemysłowe, sektor konsumencki i detaliczny, technologie telekomunikacja, ubezpieczenia, zarządzanie aktywami. W raporcie zostały omówione wyniki polskiej wersji badania przeprowadzonego wśród 25 prezesów z Polski, które zestawiono z odpowiedziami liderów z tzw. Core Countries (1 325). Core Countries stanowi grupa 11 krajów (Australia, Chiny, Francja, Hiszpania, Indie, Japonia, Kanada, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Włochy), z których pochodzi największa liczba odpowiedzi, co sprawia, że mają one największy wpływ na ostateczny kształt wyników badania.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: