eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Praca w Polsce I-III 2019

Praca w Polsce I-III 2019

2019-06-17 00:33

Praca w Polsce I-III 2019

Praca w Polsce I-III 2019 © vege - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (6)

Główny Urząd Statystyczny przedstawił najnowsze statystyki dotyczące rynku pracy. Z opracowania wynika m.in., że pod koniec I kwartału 2019 r. mieliśmy 142,5 tys. wakatów, przede wszystkim w jednostkach, które prowadziły działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego. Sporo wolnych miejsc pracy oferowano również w budownictwie oraz w handlu i naprawie pojazdów samochodowych. W badanym okresie utworzono o 1,7% więcej nowych miejsc pracy niż rok wcześniej.

Przeczytaj także: Praca w Polsce I-XII 2018

W końcu I kwartału 2019 r. liczba wolnych miejsc pracy w jednostkach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 142,5 tys. i była większa niż w końcu IV kwartału 2018 r. o 3,3 tys., tj. o 2,3%. W porównaniu z końcem I kwartału 2018 r. liczba wolnych miejsc pracy była mniejsza o 10,0 tys., tj. o 6,5%. Pod koniec I kwartału 2019 r. nieobsadzonych było jeszcze 30,7 tys. nowo utworzonych miejsc pracy. W I kwartale 2019 r. było o 1,7% więcej nowych miejsc pracy niż rok wcześniej. Ponadto, zlikwidowano o 21,2% więcej miejsc pracy niż w poprzednim kwartale oraz o 0,9% więcej niż w I kwartale 2018 r.

Badanie popytu na pracę realizowane jest metodą reprezentacyjną z częstotliwością kwartalną na formularzu Z-05. Obejmuje ono jednostki zatrudniające przynajmniej 1 osobę. Pod pojęciem jednostek rozumie się podmioty gospodarki narodowej lub ich jednostki lokalne.

Na wzrost lub spadek liczby nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy wpływ ma sytuacja gospodarcza. Z analizy prezentowanego szeregu danych wynika, że w Polsce tworzenie i likwidowanie miejsc pracy ma charakter sezonowy. W przypadku miejsc pracy nowo tworzonych ich liczba była największa w pierwszych kwartałach, a najmniejsza zazwyczaj w czwartych. Relacja pomiędzy tymi wielkościami była największa w 2018 r. Sezonowość charakteryzowała także zlikwidowane miejsca pracy. Przy czym zwykle najwięcej zlikwidowanych miejsc pracy wskazywano w pierwszym kwartale, najmniejsze zaś wartości tego zjawiska występowały w różnych kwartałach poszczególnych lat. Należy ponadto zauważyć, że od 2010 r. różnica pomiędzy zlikwidowanymi i nowo utworzonymi miejscami pracy systematycznie rośnie. Z badania popytu na pracę za I kwartał 2019 r. wynika, że spośród 788,2 tys. jednostek, większość, bo 91,2% stanowiły jednostki sektora prywatnego. Pod względem wielkości wyrażonej liczbą pracujących przeważały jednostki w których pracowało do 9 osób (69,1%). W końcu I kwartału br. wolnymi miejscami pracy dysponowało tylko 52,8 tys. jednostek, tj. 6,7% ogólnej ich liczby. Pod względem sektora własności i wielkości jednostki wskazujące wolne miejsca pracy odpowiadały ogólnej ich charakterystyce — 90,6% stanowiły jednostki sektora prywatnego, a 60,8% jednostki o liczbie pracujących do 9 osób.

Liczba wykazanych wolnych miejsc pracy na koniec I kwartału 2019 r. wyniosła 142,5 tys., z tego 123,8 tys. (86,9%) w sektorze prywatnym. Wolne miejsca pracy występowały głównie w jednostkach, w których pracowało powyżej 49 osób — 58,3 tys. (40,9%).

W I kwartale 2019 r. najwięcej wolnych miejsc pracy było w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego — 31,8 tys. (22,3%). Zbliżoną ich liczbę wykazano w budownictwie — 30,0 tys. (18,2%). Dość duże zapotrzebowanie na nowe miejsca pracy wykazywano także w handlu; naprawy pojazdów samochodowych — 24,7 tys. (17,4%). W pozostałych sekcjach PKD było ono znacznie mniejsze.

Pod względem zawodów jednostki dysponujące wolnymi miejscami pracy najczęściej poszukiwały robotników przemysłowych i rzemieślników — 36,9 tys. (25,9%). Znaczący udział stano-wiły także wolne miejsca pracy dla specjalistów — 24,7 tys. (17,3%) oraz operatorów i monterów maszyn i urządzeń — 23,3 tys. (16,4%).

Nowo utworzone miejsca pracy


W I kwartale 2019 r. utworzono 262,3 tys. nowych miejsc pracy, tj. o 4,3 tys. (1,7%) więcej w porównaniu z I kwartałem 2018 r. Nowe miejsca pracy zostały utworzone najliczniej w zbiorowości jednostek o liczbie pracujących do 9 osób — 133,1 tys. (50,7%), jak również w jednostkach od 10 do 49 pracujących — 76,5 tys. (29,2%).

fot. mat. prasowe

Nowo utworzone i zlikwidowane miejsca pracy według kwartałów

W I kwartale 2019 r. utworzono więcej nowych miejsc pracy, ale też więcej zlikwidowano niż rok wcześniej.


Nowe miejsca pracy powstały głównie w jednostkach prowadzących działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych — 74,9 tys. (28,6%). W dość dużej liczbie wykazano je także w przetwórstwie przemysłowym — 43,0 tys. (16,4%) oraz budownictwie — 37,5 tys. (14,3%). Najmniej nowych miejsc pracy zostało utworzonych w jednostkach prowadzących działalność związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją ‒ 2,1 tys. (0,8%), obsługą rynku nieruchomości — 2,4 tys. (0,9%) oraz finansami i ubezpieczeniami 2,8 tys. (1,1%).

Najwięcej powstało ich w województwach mazowieckim — 57,4 tys. (21,9%), a w dalszej kolejności śląskim — 35,1 tys. (13,4%) oraz łódzkim — 29,1 tys. (11,1%). Najmniej nowych miejsc pracy zostało utworzonych w województwach opolskim — 2,5 tys. (1,0%), lubuskim — 3,5 tys. (1,3%) oraz świętokrzyskim i podlaskim — po 5,6 tys. (2,1%).
W końcu I kwartału 2019 r. nieobsadzonych było 30,7 tys. (11,7%) nowo utworzonych miejsc do w jednostkach o liczbie pracujących do 9 osób — 13,2 tys. (43,1%) i powyżej 49 osób — 11,5 tys. (37,6%). W porównaniu z poprzednim kwartałem liczba wolnych nowo utworzonych miejsc pracy wzrosła o 0,8 tys. (2,7%), a w porównaniu z I kwartałem 2018 r. spadła o 6,4 tys. (17,3%).

fot. mat. prasowe

Struktura wolnych miejsc pracy według wielkości jednostek na koniec I kwartału 2019 r.

Wolne miejsca pracy na koniec I kwartału 2019 r. koncentrowały się głównie w sektorze prywatnym (86,9%).


Nowo utworzone miejsca pracy nie zostały obsadzone głównie w jednostkach prowadzących działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych — 5,8 tys. (19,0%). Nieco mniejszą część stanowiły nieobsadzone miejsca pracy w budownictwie — 5,5 tys. (17,8%) oraz przetwórstwie przemysłowym — 5,5 tys. (17,8%). Przeznaczone były one głównie dla robotników przemysłowych i rzemieślników — 7,1 tys. (23,2%), specjalistów — 6,5 tys. (21,1%).

Najwięcej wolnych nowo utworzonych miejsc pracy było w województwach mazowieckim — 9,3 tys. (30,3%), małopolskim — 4,3 tys. (14,0%) oraz dolnośląskim — 3,7 tys. (12,0%), najmniej zaś w województwach podlaskim — 0,2 tys. (0,6%), opolskim ‒ 0,3 tys. (0,8%) oraz lubuskim — 0,3 tys. (0,8%).

fot. mat. prasowe

Wolne miejsca pracy i wolne nowo utworzone według wybranych sekcji PKD

Podobnie jak w poprzednich kwartałach najwięcej wolnych miejsc pracy pozostawało w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (22,1%).


Zlikwidowane miejsca pracy


W I kwartale 2019 r. zlikwidowanych zostało 88,7 tys. miejsc pracy, tj. o 0,8 tys. (0,9%) więcej niż w I kwartale 2018 r. Miejsca pracy były likwidowane najczęściej w zbiorowości jednostek, w których pracowało do 9 osób — 46,2 tys. (52,0%), jak również w jednostkach od 10 do 49 pracujących — 26,1 tys. (29,4%).

fot. mat. prasowe

Wolne miejsca pracy i wolne nowo utworzone według zawodów na koniec I kwartału 2019 r.

Nieobsadzone miejsca pracy były oferowane przede wszystkim dla robotników przemysłowych i rzemieślników.


Miejsca pracy likwidowano najczęściej w jednostkach prowadzących działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych — 26,1 tys. (29,5%). Niemal o połowę mniej zlikwidowano ich w przetwórstwie przemysłowym — 13,9 tys. (15,7%). Relatywnie najmniej ubyło miejsc pracy w jednostkach związanych z kulturą, rozrywką i rekreacją — 0,6 tys. (0,7%), administracją państwową i obroną narodową; obowiązkowymi zabezpieczeniami społecznymi — 1,2 tys. (1,4%) oraz opieką zdrowotną i pomocą społeczną — 1,4 tys. (1,6%).

fot. mat. prasowe

Nowo utworzone i zlikwidowane miejsca pracy według wybranych sekcji PKD

Analogicznie jak w poprzednich kwartałach miejsca pracy były likwidowane najczęściej w jednostkach prowadzących działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych (29,5%)

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: