eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Deutsche Bank prezentuje prognozy na 2017 rok

Deutsche Bank prezentuje prognozy na 2017 rok

2017-01-30 11:30

Deutsche Bank prezentuje prognozy na 2017 rok

Deutsche Bank prezentuje prognozy na 2017 rok © tashatuvango - Fotolia.com

Początek roku to tradycyjnie już czas podsumowań oraz snucia przewidywań na nadchodzące miesiące, czyli dobry moment, aby przedstawić najnowszą prognozę Deutsche Bank w zakresie makroekonomii i światowych rynków kapitałowych na 2017 rok. Czy wszystkie oczy faktycznie będą zwrócone na USA?

Przeczytaj także: Polska i świat. 2018 rok wg Deutsche Bank

Polityka: Konieczne reformy są nadal opóźniane


W wielu przypadkach zamiast wskazywać i eliminować ich przyczyny, zarządzający wciąż próbują łagodzić największe problemy środkami z obszaru polityki pieniężnej i działaniami natury fiskalnej. Jeśli nieefektywne przedsiębiorstwa są utrzymywane przy życiu często w sposób sztuczny, a reformy strukturalne są opóźniane, w dłuższym horyzoncie powoduje to stagnację wzrostu gospodarczego i pogorszenie sytuacji bytowej społeczeństw.

Makroekonomia: Samospowodowana stagnacja ze strachu przed recesją


Brak ważnych reform strukturalnych uniemożliwia istotne przyspieszenie rozwoju gospodarczego na świecie. Natomiast planowane w 2017 roku działania stymulacyjne w USA, Chinach i Japonii powinny przynajmniej regionalnie wzmacniać wzrost, który to z kolei będzie się ścierał ze słabą kondycją gospodarki europejskiej. Fakt, iż od czasów kryzysu finansowego handel międzynarodowy pozostaje w słabej kondycji, będzie również w roku bieżącym negatywnie oddziaływał na globalny wzrost gospodarczy. Pomimo tych wyzwań globalny wzrost gospodarczy w roku 2017 mierzony poprzez Produkt Krajowy Brutto powinien być nadal nieco wyższy niż w roku ubiegłym i wynieść 3,4 proc.

Europa: Wiele znaków zapytania, praktycznie brak pozytywnych impulsów


Przepowiednie na 2017 rok wskazują, że w najbliższych miesiącach gospodarka europejska będzie musiała zmierzyć się z rzeczywistością pełną politycznych turbulencji. Najważniejsze z nich to zaplanowane wybory we Francji, Holandii i Niemczech. Ponadto wciąż nieokreślony przebieg procesu wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej będzie nadal negatywnie wpływał na plany inwestycyjne przedsiębiorstw. Deutsche Bank prognozuje dynamikę wzrostu PKB w strefie euro w roku 2017 na poziomie +1,3 proc., co będzie blisko 0,5 punktu procentowego poniżej tej dynamiki w roku ubiegłym. Prognozowana analogiczna dynamika dla Niemiec to +1,1 proc. w roku 2017, co praktycznie oznacza jej zmniejszenie o połowę w stosunku do tempa wzrostu w roku ubiegłym.

USA: Wzrost gospodarczy uzależniony głównie od polityki nowych władz


W sytuacji wdrożenia zapowiadanych zmian w postaci obniżenia podatków dla przedsiębiorstw oraz uruchomienia szerokiego programu inwestycyjnego, stratedzy Deutsche Bank oczekują wyraźnego przyspieszenia wzrostu w gospodarce amerykańskiej w roku 2017. Ponadto planowane złagodzenie ograniczeń regulacyjnych w sektorze finansowym i energetycznym powinno skłonić przedsiębiorstwa do większych inwestycji. Prognoza dynamiki wzrostu amerykańskiego PKB w roku 2017 to +2,4 proc.

fot. tashatuvango - Fotolia.com

Deutsche Bank prezentuje prognozy na 2017 rok

Przepowiednie na 2017 rok wskazują, że w najbliższych miesiącach gospodarka europejska będzie musiała zmierzyć się z rzeczywistością pełną politycznych turbulencji.


Rynki wschodzące: Praktycznie brak widocznej poprawy


Chiny będą kontynuować restrukturyzację swojej gospodarki, co będzie odbijało się nadal na jej dynamice wzrostu. Ze względu na planowane na ten rok działania stymulacyjne ze strony polityki pieniężnej i fiskalnej, wzrost gospodarki chińskiej na poziomie +6,5 proc. w 2017 roku powinien nadal być osiągalny. W sytuacji gdy gospodarki Rosji i Brazylii zdołają w roku bieżącym wyjść z recesji, dalsze pozytywne impulsy dla cen aktywów finansowych z tych krajów są możliwe. Natomiast ryzykiem dla takiego scenariusza są spodziewane dalsze podwyżki stóp procentowych przez amerykański Fed, które to co do zasady będą skłaniały kapitał do odwrotu z bardziej ryzykownych rynków, jak również prowadzenie przez USA bardziej protekcjonistycznej polityki handlowej.

Dolar na szybkiej ścieżce umocnienia


Pomimo faktu, iż amerykański bank centralny jest niezależny w swoich decyzjach, sprawą otwartą pozostaje, jaki pośredni wpływ na amerykańską politykę pieniężną będzie mieć wybór nowego gospodarza Białego Domu. Ostatnie wypowiedzi nowego prezydenta Donalda Trumpa były jednakże dość krytyczne wobec dotychczasowej polityki prowadzonej przez Fed i jego szefową Janet Yellen. Mimo to nasze przepowiednie na 2017 rok zakładają, że Fed kontynuował będzie swoją politykę umiarkowanych podwyżek stóp procentowych, przy czym polityka pozostałych kluczowych banków centralnych na świecie pozostanie w roku bieżącym ekspansywna. Rosnący dyferencjał stóp procentowych pomiędzy strefą euro a Stanami będzie dalej stymulował zwiększanie przepływów kapitałowych do USA w tym roku. Wpływać to będzie na dalsze umacnianie się kursu dolara amerykańskiego względem euro. Na koniec roku 2017 Deutsche Bank prognozuje kurs EUR/USD na poziomie 0,95.

Klasy aktywów, regiony i sektory

Obligacje: Koniec najdłuższego okresu „rynku byka” na świecie


W ciągu ostatnich 35 lat rentowności amerykańskich obligacji skarbowych praktycznie liniowo spadały. Wiele wskazuje jednak na to, że trend ten w bieżącym okresie osiągnął swój koniec. Rentowność amerykańskich „dziesięciolatek” może na koniec roku osiągnąć poziom 3,1 proc., po możliwym wcześniejszym osiągnięciu w ciągu roku rentowności przekraczających nawet poziom 3,5 proc. Jest to poziom zdecydowanie powyżej wartości osiągalnych na takich rynkach, jak Niemcy, gdzie na koniec roku 2017 spodziewamy się poziomów rentowności 10-letnich obligacji skarbowych zbliżonych do 0,9 proc., czy Japonia. Obligacje krajów z szeroko pojętych rynków wschodzących mogą stać się ponownie atrakcyjne, jednakże warunkiem do tego jest uspokojenie nastrojów rynkowych po gwałtownych wzrostach rentowności amerykańskich obligacji.

Akcje: Światełko w tunelu, ale również niemało ryzyk dla spółek cyklicznych


Nasze przepowiednie na 2017 zakładają, że trakcie roku pojawiających się problemów związanych z wdrażaniem zapowiedzianych reform w Stanach. W okresach tych prawdopodobne jest, że uwaga inwestorów ponownie skupiać się będzie na niepewnej sytuacji w Europie, co dodatkowo będzie wzmacniać zmienność na rynku. W takim otoczeniu zwiększone ryzyko wiązać się będzie z inwestowaniem w spółki cykliczne, jednakże w okresach zwiększonego apetytu na ryzyko, spółki cykliczne mogą tworzyć ciekawe okazje inwestycyjne Z kolei spółki z sektorów defensywnych i dywidendowe, jako inwestycje długoterminowe, mogą być beneficjentem okresów podwyższonej zmienności na rynkach.

Niemcy: Polityczna niepewność z negatywnym wpływem na ceny akcji


Największe niemieckie koncerny należą do tych, które mogą być również beneficjentami dużych programów fiskalnych wskazanych do uruchomienia w USA, Chinach i potencjalnie także w Japonii. Jednakże jednocześnie polityczna niepewność na Starym Kontynencie będzie odciskała swe negatywne piętno na akcjach niemieckich spółek. W tej sytuacji na rynku niemieckim w szczególności spodziewać się można podwyższonej zmienności w roku bieżącym. Natomiast jeśli polityczne niepewności ustąpią w drugiej połowie 2017 roku, rynek ten może stanowić interesującą okazję inwestycyjną. Poziom docelowy dla indeksu DAX określony przez strategów Deutsche Banku na koniec 2017 roku, to 11800 punktów.

USA: Rynki akcji beneficjentem nowej polityki ekonomicznej


Zapowiedzi Donalda Trumpa odnośnie prowadzenia polityki przyjaznej amerykańskim przedsiębiorcom przełożyły się na wyraźną poprawę nastrojów na amerykańskiej giełdzie. Dlatego nasze przepowiednie na 2017 zakładają, że pod koniec roku indeks S&P 500 powinien osiągnąć poziom zbliżony do 2350 punktów. Szczególnie interesujące okazać się mogą spółki z sektora finansowego, które korzystają na wzroście stóp procentowych w Stanach oraz spółki farmaceutyczne, z których według zapowiedzi mogą zostać zniesione niektóre ograniczenia regulacyjne.

Rynek nieruchomości: Uzasadnione wzrosty, bardziej niż „pęczniejąca bańka”


Atrakcyjny dla inwestycji nieruchomościowych, relatywnie niski poziom stóp procentowych na świecie będzie się w 2017 roku nadal utrzymywał. W szczególności w USA wysoki poziom wydatków konsumpcyjnych i ogólnie bardzo dobra sytuacja na rynku pracy stanowią istotne wsparcie dla segmentu nieruchomości komercyjnych. A ponadto oczekiwane dalsze umocnienie się dolara amerykańskiego powinno stanowić okazję do osiągnięcia dodatkowych zysków przez inwestorów na rynku nieruchomościowym. Z kolei w Europie inwestorzy powinni koncentrować się w dużej mierze na niemieckim rynku nieruchomości. W ujęciu globalnym natomiast, w segmencie nieruchomościowym widoczne są i blaski, i cienie, gdyż na przykład na rynku chińskim, w niektórych jego regionach obserwowalne jest ewidentne „przegrzanie” tego rynku. Ogólnie natomiast można stwierdzić, że globalnie zdywersyfikowany i dobrze zarządzany portfel inwestycji nieruchomościowych ma w roku 2017 jedne z najlepszych perspektyw dochodowych.

Surowce: Bardziej poszukiwanie poziomu równowagi, niż czytelna zmiana trendu


Ceny surowców w roku bieżącym mogą pozostać pod presją. Dotyczy to również cen ropy naftowej. Nie należy oczekiwać istotnego ograniczenia obecnie nadmiernej podaży ropy naftowej na rynkach światowych. Ponadto czynnikiem zagrożenia dla sektora surowcowego pozostaje umacniający się dolar, a który to w szczególności dotyka ceny złota. Deutsche Bank widzi pewien potencjał do wzrostu cen złota w roku 2017, natomiast jest on relatywnie nieduży i znajduje się pod wpływem istotnych czynników ryzyka.

Mega trendy: Długoterminowe okazje bez wpływu codziennej rynkowej zmienności


Do najbardziej interesujących tak zwanych mega trendów zaliczyć należy między innymi technologie przyszłości w sektorze motoryzacyjnym. Innym ważnym, obserwowalnym trendem jest także tzw. Internet rzeczy („Internet of things”) polegający na współdziałaniu w połączeniu z siecią przedmiotów codziennego użytku. Ponadto w odniesieniu do aktualnych trendów demograficznych, obszary ochrony zdrowia i biotechnologii będą również coraz ważniejsze w życiu każdego człowieka.

Alokacja aktywów

Praca domowa dla inwestorów: Obserwowanie politycznych wydarzeń i nastrojów


W ocenie Deutsche Banku rosnące nastroje protekcjonistyczne w gospodarce oraz tylko w niewielkim stopniu rosnąca globalna wymiana handlowa stanowią obecnie główne źródła niepewności dla światowego wzrostu gospodarczego. W połączeniu z rosnącą inflacją, ryzyka te mogą skutkować w wybranych gospodarkach wzrostem zagrożeń stagflacyjnych. Z kolei oczekiwane działania stymulacyjne w Stanach powinny mieć pozytywny wpływ na rynki kapitałowe. Podobnych działań spodziewać się można również w Chinach i Japonii. Natomiast w Europie trudno oczekiwać uzgodnienia bardziej skoordynowanej polityki w tym obszarze.

Polska: U progu kluczowych polityczno-gospodarczych rozstrzygnięć


W przypadku rynku polskiego widzimy szanse na podtrzymanie w 2017 roku relatywnie pozytywnego sentymentu do rynku akcji, którego to zręby w przypadku szerokiego rynku ukształtowały się w drugiej połowie roku ubiegłego. Oczekiwane przez nas umiarkowane przyspieszenie wzrostu gospodarczego, w połączeniu z umiarkowanymi wycenami polskich akcji (oczekiwane P/E dla WIG na 2017r. około 12) bliskimi ich długoterminowych średnich pozwalają nam określić docelowy poziom indeksu WIG na koniec roku 2017 na poziomie 56000 punktów. Na ogólną, relatywną poprawę sentymentu inwestycyjnego do polskiego rynku akcji wpływ ma również widoczna poprawa wskaźników wyprzedzających koniunktury (PMI) oraz oczekiwane w roku bieżącym, przy zachowaniu stabilnego poziomu konsumpcji prywatnej, przyspieszenie inwestycji, jako konsekwencji wzrostu wydatkowania środków UE w ramach bieżącej perspektywy. W tym, z perspektywy dnia dzisiejszego ogólnie dość pozytywnym otoczeniu nie brakuje jednak ryzyk i czynników zmienności, z których te zewnętrzne zostały obszernie opisane w części zagranicznej.

O ostatecznym wyniku krajowego rynku akcji w roku bieżącym mogą w istotnej mierze zadecydować dwie lokalne kwestie. Pierwszą z nich jest zapowiadana na pierwsze półrocze 2017 roku publikacja kształtu ustawy Programu Budowy Kapitału oraz reformy systemu emerytalnego. Drugim potencjalnym, krajowym źródłem zmienności na rynku polskim w roku bieżącym jest wciąż niejasna kwestia podejścia legislacyjnego do kwestii kredytów walutowych w sektorze bankowym.

W odniesieniu do poszczególnych sektorów spółek notowanych na GPW, ze względu na perspektywę dalszego osłabienia się PLN w perspektywie bieżącego roku, preferujemy zaangażowanie w spółki eksportowe, które to będą beneficjentami słabości złotego w najbliższych miesiącach. Ponadto silny popyt konsumpcyjny (niskie bezrobocie, rosnąca lecz wciąż ogólnie niska inflacja, programy stymulujące dochody społeczeństwa) będzie wspierał wyniki spółek z sektora handlu detalicznego. Odradzający się stopniowo w ciągu roku popyt inwestycyjny powinien wspierać wyniki wybranych spółek przemysłowych i informatycznych oraz zwiększający się wolumen rozpisywanych nowych przetargów w sektorze drogowym i kolejowym będzie powodował wzrost portfela zamówień spółek budowlanych, co stopniowo będzie dalej wspierało ich wyceny. Ponadto cały czas interesująca pod kątem inwestycyjnym jest grupa spółek innowacyjnych na GPW, w tym tych z sektora ochrony zdrowa będących w trakcie lub u progu komercjalizacji nowych leków, czy też urządzeń medycznych. Ze względu na pewną poprawę perspektyw wynikowych dla spółek dużych oraz brak widocznego przewartościowania spółek małych i średnich portfel akcyjny w części opartej o rynek polski, powinien być budowany w równych proporcjach w odniesieniu do spółek dużych i segmentu MiŚ.

Mimo bardzo dobrego wykonania budżetu państwa i niskiego deficytu w roku 2016, w naszej ocenie niższa od zakładanej perspektywa wzrostu gospodarczego (+3,2 proc. w 2017r.), rosnąca skala wydatków socjalnych oraz potencjalne trudności w realizacji założeń poprawy ściągalności podatków będą wywierały presję na wzrost deficytu budżetowego w tym roku. To w połączeniu ze stopniowo rosnącą inflacją (+1,4 proc. w 2017 r.), cyklem podwyżek stóp procentowych w Stanach osłabiającym popyt na instrumenty dłużne z rynków wschodzących oraz stopniowym ograniczaniem skali programu luzowania ilościowego przez Europejski Bank Centralny będzie wspierało wzrost rentowności krajowych obligacji na całej długości krzywej. W takim otoczeniu poziom rentowności dziesięcioletnich obligacji skarbowych może na koniec 2017 r. osiągnąć poziom 4 proc.

Piotr Tukendorf, doradca inwestycyjny, Biuro Maklerskie

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: