eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ochrona przedemerytalna
 • Zwolnienie przed emeryturą

  Zwolnienie przed emeryturą PORADA

  Pracuję w danym zakładzie 19 lat, obecnie jestem na świadczeniu rehabilitacyjnym i w 28 lutego zakład ustnie poinformował mnie, że będę zwolniona, ponieważ w tym dniu upłynie 3 miesiąc na świadczeniu. 20 marca przysługuje mi się wypracowana emerytura po 45 latach pracy i wiek 61 i 1 ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z pracy, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, prawa emerytalne, okres przedemerytalny
 • Restrukturyzacja firmy a likwidacja stanowiska pracy osoby z ochroną przedemerytalną

  Restrukturyzacja firmy a likwidacja stanowiska pracy osoby z ochroną przedemerytalną PORADA

  Podczas restrukturyzacji dużej firmy (uległa likwidacji 1 brygada), czyli uległo też likwidacji stanowisko męża (pracownik chroniony - 1 przed emeryturą). W wypowiedzeniu zmieniajacym otrzymał pensję dwuskładnikową, czyli zasadnicza pensja się zgadza, chociaż uprzednia pensja ... WIĘCEJ

  Tematy: restrukturyzacja firmy, pracownik chroniony, ochrona przed zwolnieniem, ochrona przedemerytalna
 • Czy pracodawca będzie mnie mógł zwolnić?

  Czy pracodawca będzie mnie mógł zwolnić? PORADA

  Mam 59 lat i pracuję w spółce na stanowisku kierownika administracji i obsługi klienta. Spółka przenosi część dotyczącą obsługi klienta wraz z 10 pracownikami do innej spółki, mnie natomiast pomija i zamierza pozostawić w "starej" spółce, uzasadniając fakt, że zajmuję się ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka, kierownik, ochrona przedemerytalna, likwidacja spółki
 • Rozwiązanie umowy o pracę w wieku 58 lat - zwolnienie w okresie przedemerytalnym

  Rozwiązanie umowy o pracę w wieku 58 lat - zwolnienie w okresie przedemerytalnym PORADA

  Witam, pracuję na stanowisku pomoc księgowej od 10 lat na umowę na czas nieokreślony i mam 56 lat. 2 maja (sobota) dostałam rozwiązanie umowy o pracę o treści: „Z dniem 2 maja 2015 rozwiązujemy umowę o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu  wypowiedzenia, który upłynie w ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z pracy, ochrona przedemerytalna, wiek emerytalny, okres ochronny przed emeryturą
 • Restrukturyzacja a wypowiedzenie zmieniające

  Restrukturyzacja a wypowiedzenie zmieniające PORADA

  Czy przy restrukturyzacji dużej firmy (zmiana ilości brygad, niecałkowita ich likwidacja), pracownik chroniony dwa lata przed emeryturą, może otrzymać stanowisko poniżej swoich kwalifikacji, czyli wypowiedzenie zmieniające? WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie zmieniające, restrukturyzacja, ochrona przedemerytalna, wyrównanie wynagrodzenia
 • Czy mam szansę na wcześniejszą emeryturę?

  Czy mam szansę na wcześniejszą emeryturę? PORADA

  Mam 62 lata. Przepracowane 45 lat w tym 8 lat warunkach szkodliwych. Czy mam szansę przejść na wcześniejszą emeryturę? Ile lat przed emeryturą pracownik jest pod ochroną? WIĘCEJ

  Tematy: emerytura, wcześniejsza emerytura, zasady przyznawania emerytur, ochrona przedemerytalna
 • Wypowiedzenie zmieniające w okresie ochronnym

  Wypowiedzenie zmieniające w okresie ochronnym PORADA

  Jestem w okresie ochronnym przedemerytalnym. Moją firmę przejmuje inną firma i ma nastąpić likwidacja biura mojej firmy, w której pracuję. Biuro to jest jednocześnie siedzibą firmy. Ani przejęcie ani likwidacja, ani zmiana adresu jeszcze formalnie nie nastąpiła, w KRS nie ma żadnych ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie zmieniające, ochrona przedemerytalna, przejęcie firmy, likwidacja firmy
 • Ochrona przedemerytalna górników przy likwidacji kopalni

  Ochrona przedemerytalna górników przy likwidacji kopalni PORADA

  Czy KHW może mnie zmusić do tego abym się sam zwolnił z kopalni, gdy na emeryturę mam odejść w grudniu 2015 i przyjął się na inną kopalnię na ich zasadach, czyli stracił wszystko? WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z pracy, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika, okres przedemerytalny, ochrona przedemerytalna
 • Emerytura pomostowa a okres ochronny

  Emerytura pomostowa a okres ochronny PORADA

  Witam, mam 58 lat, za dwa lata mogę przejść na emeryturę pomostową. Czy jestem w okresie ochronnym? WIĘCEJ

  Tematy: emerytura pomostowa, okres ochronny przed emeryturą, ochrona przedemerytalna, wiek przedemerytalny
 • Od kiedy obowiązuje okres ochronny 4-letni?

  Od kiedy obowiązuje okres ochronny 4-letni? PORADA

  Pracownik osiągnie wiek emerytalny w marcu 2019 r. (urodzony w sierpniu 1952 r.- mężczyzna). Od jakiej daty obejmuje go okres ochronny 4-letni przedemerytalny? WIĘCEJ

  Tematy: okres ochronny, wiek emerytalny, okres ochronny przed emeryturą, ochrona przedemerytalna
 • Odszkodowanie za ustne wypowiedzenie umowy o pracę

  Odszkodowanie za ustne wypowiedzenie umowy o pracę

  Ustne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę członkowi zarządu spółki może w określonych warunkach być skuteczne, jednak może on dochodzić odszkodowania w związku z naruszeniem przepisów o wypowiedzeniu umowy o pracę. Wyrok Sądu Najwyższego, sygn. akt: I PK 214/11. Stan faktyczny: Rada nadzorcza odwołała prezesa zarządu spółki z o.o. i ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, ochrona przedemerytalna, członek zarządu, ustne wypowiedzenie umowy o pracę
 • Okres ochronny nie chroni pracownika?

  Okres ochronny nie chroni pracownika?

  Zgodnie z artykułem 39 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż czterech lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Zakaz ten jednak obowiązuje tylko wówczas, gdy zatrudniony ma wystarczający ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona przedemerytalna, ochrona przedemerytalna pracownika, ustawa o emeryturach i rentach, zakaz wypowiadania umowy
 • Dla kogo dłuższa ochrona przedemerytalna?

  Dla kogo dłuższa ochrona przedemerytalna?

  ... , że umowa o pracę na czas określony podpisana z pracownikiem, któremu przysługuje ochrona przedemerytalna, ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta ... nowelizującej zmodyfikowała zasady korzystania z przewidzianej w nim ochrony. Aktualna ochrona przedemerytalna dla pracowników, których obowiązuje "typowy" powszechny wiek emerytalny, ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona przedemerytalna, ochrona przedemerytalna pracownika, ustawa o emeryturach i rentach, zakaz wypowiadania umowy
 • Zwolnienie chronionego pracownika na umowie terminowej

  Zwolnienie chronionego pracownika na umowie terminowej

  Gdy pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę zawartą na czas określony i zawierającą klauzulę o możliwości jej wypowiedzenia, naruszając przy tym art. 39 Kodeksu pracy (ochronę przedemerytalną), pracownikowi przysługuje jedynie roszczenie o odszkodowanie. Wyrok SN z 9 stycznia 2012 r., II PK 82/11 Stan faktyczny: Stefania C. była ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona przedemerytalna, zwolnienie pracownika, zakaz wypowiadania umowy, ochrona przedemerytalna pracownika
 • Ochrona przedemerytalna nie dla każdego

  Ochrona przedemerytalna nie dla każdego

  ... uzyskał prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a także w razie formalnego ogłoszenia przez sąd upadłości lub likwidacji pracodawcy. Ochrona przedemerytalna ulega jednak wyłączeniu tylko w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku pracodawcy i nie ma zastosowania w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona pracownika, ochrona stosunku pracy, ochrona przedemerytalna, rozwiązanie umowy o pracę
 • Wypowiedzenie umowy w okresie przedemerytalnym

  Wypowiedzenie umowy w okresie przedemerytalnym

  ... art. 411 Kodeksu pracy stanowiący, że w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy nie stosuje się przepisów art. 38, art. 39 (ochrona przedemerytalna), art. 41 ani przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. Przepis ten uchyla w stosunku do pracowników ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, likwidacja stanowiska pracy, ochrona przedemerytalna, ochrona przedemerytalna pracownika
 • Zwolnienia grupowe a ochrona przedemerytalna

  Zwolnienia grupowe a ochrona przedemerytalna

  ... . Pytanie: Czy istnieje możliwość wypowiedzenia warunków pracy i płacy w ramach przeprowadzanych zwolnień grupowych pracownikowi, którego w styczniu 2011 r. objęła ochrona przed zwolnieniem na podstawie art. 39 Kodeksu pracy? Pracownikowi chcielibyśmy zmniejszyć zakres wykonywanych czynności (i w związku z tym zmniejszyć wynagrodzenie ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona przedemerytalna, ochrona przedemerytalna pracownika, zwolnienia grupowe, wypowiedzenie warunków pracy lub płacy
 • Zmiana warunków zatrudnienia w okresie przedemerytalnym

  Zmiana warunków zatrudnienia w okresie przedemerytalnym

  ... pracownika bądź przeprowadzenia zwolnień grupowych (gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników) lub likwidacji bądź upadłości zakładu pracy (kiedy to ochrona ta przestaje w ogóle obowiązywać). W związku z powyższym, jeżeli konieczność zmiany warunków zatrudnienia pracownika nie jest podyktowana żadną z powyższych okoliczności, pracodawca ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona przedemerytalna, zmiana warunków pracy, okres ochronny, zmiana warunków zatrudnienia
 • Ochrona przedemerytalna a rozwiązanie umowy

  Ochrona przedemerytalna a rozwiązanie umowy

  Pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę przed osiągnięciem ochronnego wieku przedemerytalnego. Wypowiedzenie będzie skuteczne, nawet jeżeli upływ okresu wypowiedzenia i rozwiązania umowy nastąpi już trakcie trwania okresu ochronnego. Mój mąż w listopadzie skończy 61 lat. Pracodawca na 3 tygodnie przed ukończeniem 61 lat wręczył mu ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona przedemerytalna pracownika, rozwiązanie umowy, ochrona przedemerytalna, rozwiązanie umowy o pracę
 • Wcześniejsza emerytura nie chroni przed zwolnieniem

  Wcześniejsza emerytura nie chroni przed zwolnieniem

  ... miała otrzymać 3-miesięczne wypowiedzenie umowy o pracę (zatrudniona jest na czas nieokreślony) rozchorowała się i nadal choruje do 23 sierpnia 2009 r. Czy ochrona przedemerytalna w sytuacji wyżej opisanej nie daje zakładowi pracy podstawy do wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę w normalnym trybie? Czy jest jakaś możliwość - poza ... WIĘCEJ

  Tematy: wcześniejsza emerytura, likwidacja stanowiska pracy, rozwiązanie umowy o pracę, ochrona przedemerytalna

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.