eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › złożenie oświadczenia woli
 • Oświadczenie woli a nieodbieranie korespondencji

  Oświadczenie woli a nieodbieranie korespondencji

  09:11 22.05.2015

  ... . Zarówno skuteczność, jak i moment samego doręczenia przesyłki i złożenia oświadczenia woli zależą od okoliczności faktycznych danego przypadku. Nie da się zatem kategorycznie stwierdzić, że zawsze ta sama chwila będzie rozumiana jako data złożenia oświadczenia woli. Takie rozwiązanie stwarza bowiem jedynie pewne domniemanie, że oświadczenie danej ... WIĘCEJ

  Tematy: oświadczenie woli, ważność oświadczenia woli, złożenie oświadczenia woli, korespondencja sądowa
 • Wady oświadczenia woli - błąd

  Wady oświadczenia woli - błąd

  00:55 23.10.2014

  ... od skutków prawnych oświadczenia woli zachodzi nie tylko wtedy, gdy błąd dotyczy okoliczności faktycznych, ale także wówczas, gdy dotyczy okoliczności prawnych. W sterze oświadczeń woli adresowanych do innego podmiotu błąd musi być wywołany przez ten podmiot. Warunkiem uchylenia się od skutków złożenia oświadczenia woli pod wpływem ... WIĘCEJ

  Tematy: oświadczenie woli, wady oświadczenia woli, ważność oświadczenia woli, złożenie oświadczenia woli
 • Czy e-mail stanowi skuteczne powiadomienie pisemne?

  Czy e-mail stanowi skuteczne powiadomienie pisemne?

  00:30 30.06.2013

  ... prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. § 2 ww. artykułu mówi natomiast że takie oświadczenie złożone w postaci elektronicznej i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym ... WIĘCEJ

  Tematy: czynności prawne, formy czynności prawnych, oświadczenie woli, złożenie oświadczenia woli
 • Wypowiedzenie umowy terminowej

  Wypowiedzenie umowy terminowej

  10:06 02.04.2013 PORADA

  1. Pracownica otrzymała wypowiedzenie umowy terminowej, jednak osoba wręczająca nie dopilnowała, żeby pracownica wpisała datę otrzymania wypowiedzenia, podpisała się tylko. Czy ma to jakieś znaczenie dla skuteczności wypowiedzenia? 2. Pracownica pracowała na nocną zmianę, prace ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy na czas określony, umowy terminowe, umowa na czas określony, warunki wypowiedzenia umowy
 • Anulowanie oświadczenia woli

  Anulowanie oświadczenia woli

  10:21 08.03.2013 PORADA

  Czy oświadczenie złożone pod wpływem groźby można uznać za nieważne i w jaki sposób to zrobić? WIĘCEJ

  Tematy: oświadczenie woli, złożenie oświadczenia woli, ważność oświadczenia woli, wady oświadczenia woli
 • Formy czynności prawnych i skutki ich niezachowania

  Formy czynności prawnych i skutki ich niezachowania

  11:41 29.11.2012

  ... w formie aktu notarialnego, a niezachowanie takiej formy skutkuje nieważnością umowy. Obowiązek zachowania określonej formy czynności pod rygorem nieważności może wynikać także z woli stron. Należy przy tym wskazać, że jeżeli strony zastrzegły w umowie, że określona czynność prawna między nimi powinna być dokonana w szczególnej ... WIĘCEJ

  Tematy: czynności prawne, formy czynności prawnych, oświadczenie woli, złożenie oświadczenia woli
 • Wypowiedzenie umowy o pracę e-mailem

  Wypowiedzenie umowy o pracę e-mailem

  12:46 13.03.2012

  ... z przytoczonym przepisem do zachowania formy pisemnej czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli, a zatem również oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę. Równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej jest oświadczenie złożone w postaci elektronicznej, opatrzone ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, oświadczenie woli
 • Wady oświadczenia woli: brak świadomości lub swobody

  Wady oświadczenia woli: brak świadomości lub swobody

  11:32 13.03.2012

  ... - są przejawem woli (chęci osiągnięcia określonego skutku) osób w nich uczestniczących. Dlatego też prawo cywilne określa skutki tzw. wad oświadczenia woli, tzn. sytuacji, w których wyrażenie woli przez osobę biorącą udział w czynności prawnej zostało w określony sposób zakłócone. Jedną ze wspomnianych wad oświadczenia woli, jest brak świadomości ... WIĘCEJ

  Tematy: oświadczenie woli, ważność oświadczenia woli, złożenie oświadczenia woli, wady oświadczenia woli
 • Składanie oświadczenia woli

  Składanie oświadczenia woli

  12:55 19.08.2011

  ... poz. 1176 ze zm.). Oświadczenie wysłane pocztą elektroniczną Sporo oświadczeń wysyłanych jest pocztą elektroniczną. Moment złożenia oświadczenia w formie elektronicznej został uregulowany w art. 61 § 2 K. c. Zgodnie z nim oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji ... WIĘCEJ

  Tematy: oświadczenie woli, ważność oświadczenia woli, złożenie oświadczenia woli, elektroniczne oświadczenie woli
 • Uchylenie się od skutków podatkowych oświadczenia woli

  Uchylenie się od skutków podatkowych oświadczenia woli

  12:54 06.07.2011

  ... cywilnoprawnych. Organy akceptują zniesienie skutków złożonego oświadczenia woli, ale z reguły w innym momencie, aniżeli wynika to z przepisów kodeksu cywilnego. Przyjmują bowiem, że zniesienie skutków następuje w momencie złożenia oświadczenia woli o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli. Takie podejście może rodzić praktyczne komplikacje ... WIĘCEJ

  Tematy: oświadczenie woli, ważność oświadczenia woli, złożenie oświadczenia woli
 • Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli

  Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli

  12:40 05.05.2011

  ... oświadczenia woli w przepisanym prawem terminie, oświadczenia te są od początku bezwzględnie nieważne, co oznacza że skutki ich nieważności rozciągają się na czas sprzed złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych wadliwego oświadczenia. Jeżeli zaś osoba uprawniona nie uchyli się w terminie od skutków prawnych oświadczenia woli ... WIĘCEJ

  Tematy: oświadczenie woli, złożenie oświadczenia woli, ważność oświadczenia woli
 • Elektroniczne oświadczenie woli

  Elektroniczne oświadczenie woli

  10:41 27.12.2010

  ... k.c. zd. drugie, odwołanie oświadczenia woli jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. Skuteczne odwołanie oświadczenia woli należy zrównać z brakiem złożenia tego oświadczenia. Komunikacja za pośrednictwem Internetu jest jednak tak szybka, iż w praktyce odwołanie oświadczenia woli przed lub równocześnie z samym ... WIĘCEJ

  Tematy: elektroniczne oświadczenie woli, oświadczenie woli, forma czynności prawnej, złożenie oświadczenia woli

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: