eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Kto pobiera świadczenia rodzinne?

Kto pobiera świadczenia rodzinne?

2018-01-03 12:17

Kto pobiera świadczenia rodzinne?

Kto pobiera świadczenia rodzinne? © cegli - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (9)

Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane odnośnie pobieranych w 2016 roku świadczeń rodzinnych. Wyliczenia GUS wskazują, że średnio miesięcznie korzystało z nich 1921,1 tys. Polaków. W porównaniu z 2015 rokiem liczba świadczeniobiorców podskoczyła o 6,2%. Wartość wypłaconych środków osiągnęła 9,3 mld zł, tj. o 24,6% więcej niż rok wcześniej.

Przeczytaj także: Zasiłki rodzinne i inne świadczenia na rzecz rodziny w 2017 r.

Jak wynika z danych przedstawionych przez GUS, w wydatkach, które budżet państwa przeznaczył na świadczenia rodzinne, dominowała pomoc skierowana do rodzin z dziećmi. Zasiłki rodzinne z dodatkami, tzw. becikowe, czyli zapomogi wypłacane w związku z narodzinami dziecka oraz świadczenia rodzicielskie stanowiły niemal 60% wydatków ogółem. Pozostała część środków posłużyła sfinansowaniu pomocy skierowanej do niepełnosprawnych (świadczenia opiekuńcze).

Z kolei w 2015 r. wydatki skierowane na pomoc dla rodzin z dziećmi stanowiły 53,9%. Odnotowano zatem wzrost o 6,0 p. proc. r/r, za co w znacznej mierze odpowiada wprowadzenie nowego świadczenia – świadczenia rodzicielskiego oraz zmiany reguł wypłacania zasiłku rodzinnego (tzw. mechanizm złotówka za złotówkę).

fot. mat. prasowe

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Świadczenia rodzinne to m.in. becikowe oraz zasiłek rodzinny


Rodziny pobierające zasiłek rodzinny


Zasiłki rodzinne mają na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. W 2016 r. na ten cel wypłacono 2,9 mld zł, natomiast na dodatki do zasiłków przeznaczono 1,5 mld zł. Razem stanowiły one 47,2% ogólnej kwoty wypłaconych świadczeń rodzinnych. W porównaniu z 2015 r. kwota wypłaconych zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami wzrosła o 17,6%. Średnio miesięcznie w 2016 r. zasiłek rodzinny pobierało 1118,1 tys. rodzin, tj. o 7,5% więcej niż rok wcześniej. Wzrost liczby wypłaconych zasiłków rodzinnych spowodowany został m.in. tym, iż od 1 stycznia 2016 r. wprowadzono nowy sposób ustalania wysokości przysługujących zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami tzw. mechanizm złotówka za złotówkę. W 2016 r., dzięki tym zmianom, dodatkowo średnio miesięcznie 62,9 tys. dzieci otrzymało zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na łączną kwotę 78,1 mln zł. Zasiłki te stanowiły blisko 3% wszystkich wypłaconych zasiłków rodzinnych.

fot. mat. prasowe

Struktura wydatków według rodzaju świadczenia rodzinnego w 2016 r.

Wśród wydatków na świadczenia rodzinne wyraźnie dominowały wydatki na pomoc skierowaną do rodzin z dziećmi


Wśród rodzin pobierających zasiłki rodzinne, rodziny pełne stanowiły 80,0% (894,5 tys. rodzin), pozostałe 20,0% to rodziny niepełne (223,6 tys. rodzin). W 2016 r. z zasiłków rodzinnych korzystało 128,8 tys. rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, co stanowiło 11,5% wszystkich rodzin pobierających zasiłek rodzinny. Spośród rodzin pełnych, rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym stanowiły 11,4%, natomiast wśród rodzin niepełnych odsetek ten wynosił 12,1%.

fot. mat. prasowe

Rodziny pełne i niepełne pobierające zasiłek rodzinny

Wśród rodzin pobierających zasiłki rodzinne, rodziny pełne stanowiły 80,0% (894,5 tys. rodzin)


W strukturze rodzin (pełnych i niepełnych) pobierających zasiłek rodzinny zaobserwowano znaczne zróżnicowanie terytorialne. Najwyższy odsetek rodzin niepełnych odnotowano w województwie śląskim (31,2%). Kolejnymi województwami były dolnośląskie (29,6%) i lubuskie (28,9%). Natomiast najniższy odsetek rodzin niepełnych obserwowano w województwach południowo-wschodnich: w małopolskim – 12,7% i podkarpackim – 11,6%.

fot. mat. prasowe

Struktura rodzin pobierających zasiłek rodzinny wg województw

Najwyższy odsetek rodzin niepełnych odnotowano w województwie śląskim (31,2%).


Wśród rodzin pobierających zasiłek rodzinny najwięcej, tj. 77,3% (864,5 tys. rodzin) stanowiły rodziny wychowujące jedno lub dwoje dzieci. Rodziny wielodzietne, czyli z trójką dzieci i więcej (253,5 tys. rodzin) stanowiły 22,7% omawianej zbiorowości.

W większości województw, w strukturze rodzin pobierających zasiłek rodzinny według liczby dzieci, przeważały rodziny z dwójką dzieci na utrzymaniu, z wyjątkiem województw: zachodniopomorskiego i lubuskiego, w których przeważały rodziny z jednym dzieckiem.

Wśród województw, w 2016 r. zaobserwowano także duże zróżnicowanie w udziale rodzin wielodzietnych (z trójką dzieci i więcej) w ogólnej populacji rodzin pobierających zasiłek rodzinny.

Najwyższy udział rodzin wielodzietnych w ogólnej liczbie rodzin pobierających zasiłek rodzinny (powyżej 25%) odnotowano w województwach: małopolskim, podlaskim, pomorskim i podkarpackim, a najniższy (poniżej 20%) w województwach: łódzkim i świętokrzyskim.

fot. mat. prasowe

Udział rodzin wielodzietnych w ogólnej liczbie rodzin pobierających zasiłek rodzinny

Najwyższy udział rodzin wielodzietnych w ogólnej liczbie rodzin pobierających zasiłek rodzinny (powyżej 25%) odnotowano w województwach małopolskim i podlaskim


Sytuację ekonomiczną rodzin – beneficjentów zasiłków rodzinnych obrazuje struktura rodzin według dochodu w przeliczeniu na 1 osobę. Ponad 115 tys. rodzin, tj. 10,3% ogólnej liczby rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych nie osiągało żadnych dochodów. Największą grupę, czyli 48,8% tworzyły rodziny, w których dochód netto zamykał się w granicach do 400 zł. Natomiast rodziny o dochodach w granicach od 400 zł do progu dochodowego stanowiły 36,8%. Mediana przeciętnego miesięcznego dochodu netto na 1 osobę w rodzinach korzystających z zasiłków rodzinnych w 2016 r. kształtowała się na poziomie 325 zł.

fot. mat. prasowe

Struktura rodzin beneficjentów zasiłku rodzinnego wg przeciętnego miesięcznego dochodu netto

Największą grupę, czyli 48,8% tworzyły rodziny, w których dochód netto zamykał się w granicach do 400 zł.


W omawianym roku duże dysproporcje przeciętnego miesięcznego dochodu netto na 1 osobę widoczne były w podziale na rodziny pełne i niepełne. W tym ujęciu bardziej korzystnie wskaźnik ten kształtował się dla rodzin pełnych. Mediana przeciętnego dochodu netto na 1 osobę w rodzinach pełnych wynosiła 340 zł i była wyższa o 65 zł od mediany przeciętnego dochodu netto dla rodzin niepełnych.

W grupie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym mediana przeciętnego dochodu netto na 1 osobę w rodzinie wynosiła 322 zł i była niższa o 3 zł od mediany przeciętnego dochodu netto dla rodzin bez dziecka niepełnosprawnego.

W 2016 r. z zasiłku rodzinnego korzystało przeciętnie miesięcznie 2206,5 tys. dzieci, tj. o 8,4% więcej niż w 2015 r. Największy udział w korzystających z zasiłku rodzinnego miały dzieci w wieku 6-12 lat oraz poniżej 6 lat, co stanowiło odpowiednio 37,1% i 30,0% wszystkich dzieci, na które wypłacano zasiłek rodzinny. W pozostałych grupach wieku udziały były niższe, dzieci w wieku 13-15 lat stanowiły 14,7%, w wieku 16-17 lat – 10,0%, a młodzież 18-letnia i starsza, która pozostawała na utrzymaniu głównie z powodu nauki – 8,2% wszystkich dzieci, na które wypłacano zasiłek rodzinny.

Udział dzieci w wieku poniżej lat 18, na które rodzice otrzymali zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku w 2016 r. wynosił 29,4% i był wyższy o 2,6 p. proc. w porównaniu z 2015 r. Omawiany wskaźnik wykazywał znaczne zróżnicowanie terytorialne, osiągając najniższe wartości (poniżej 24%) w województwach: śląskim, dolnośląskim, opolskim, a najwyższe wartości (powyżej 37%) w województwach: podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim.

fot. mat. prasowe

Udział dzieci w wieku pon. 18 lat, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny

Wskaźnik osiągał najwyższe wartości (powyżej 37%) w województwach: podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim.


Rodziny korzystające z dodatków do zasiłku rodzinnego


W 2016 r. osoby pobierające zasiłki rodzinne otrzymały dodatki do tych zasiłków na kwotę blisko 1,5 mld zł, co stanowiło 15,7% ogólnej kwoty świadczeń rodzinnych. W porównaniu z 2015 r., kwota wypłaconych dodatków była wyższa o 15,3%. Wydatki na dodatki do zasiłków rodzinnych sfinansowane zostały z budżetu państwa, a dodatkowo gminy z własnych środków (zgodnie z art. 15 ustawy o świadczeniach rodzinnych) wydały 11,7 mln zł na zwiększenie tych kwot.

fot. mat. prasowe

Udział dzieci niepełnosprawnych, na które rodzice otrzymywali zasiłek pielęgnacyjny

Najwyższy udział dzieci niepełnosprawnych, na które rodzice otrzymywali zasiłek pielęgnacyjny występował w województwach: świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i lubuskim.


W omawianym roku średnio miesięcznie wypłacono 1033,4 tys. tych świadczeń, czyli o 7,8% więcej niż w 2015 r., w tym z tytułu:
  • urodzenia dziecka (w ciągu roku wypłacono 161,9 tys. tych świadczeń. Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że w 2016 r. urodziło się w Polsce 382,3 tys. dzieci to oznacza, iż 42,4% dzieci urodziło się w rodzinach o dochodach uprawniających do korzystania z zasiłków rodzinnych);
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie świadczenie pobierali przeciętnie miesięcznie rodzice 348,5 tys. dzieci);
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (świadczenie otrzymali przeciętnie miesięcznie rodzice 53,3 tys. dzieci);
  • samotnego wychowywania dziecka (świadczenie wypłacono przeciętnie miesięcznie dla 100,4 tys. dzieci);
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (świadczenie wypłacono dla średnio miesięcznie 139,6 tys. dzieci i młodzieży, w tym dla 22,5 tys. dzieci do 5 roku życia. Udział tej grupy dzieci otrzymujących dodatek z tego tytułu w ogólnej liczbie dzieci pobierających zasiłek rodzinny wynosił 6,9%);
  • rozpoczęcia roku szkolnego (jednorazowe świadczenie otrzymało 2004,0 tys. dzieci);
  • podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (przyznano miesięcznie 211,2 tys. świadczeń, z czego ponad 90% stanowiły dodatki z tytułu dojazdu do szkoły, a ponad 9% z tytułu zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła).

Spośród wydatków na dodatki do zasiłków rodzinnych największą kwotę – 373,8 mln zł (25,4%) wypłacono z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, a najmniejszą – 130,3 mln zł (8,9%) z tytułu urodzenia się dziecka.

Świadczenia opiekuńcze


W ramach świadczeń rodzinnych realizowane są trzy rodzaje świadczeń opiekuńczych kierowane do osób niepełnosprawnych lub do ich opiekunów: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. W 2016 r. wypłacono przeciętnie miesięcznie 1073,3 tys. świadczeń opiekuńczych na kwotę 3,7 mln zł.

Zasiłek pielęgnacyjny


Zasiłek pielęgnacyjny ma na celu częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

W 2016 r. zasiłek ten wypłacono średnio miesięcznie dla 916,8 tys. osób, tj. o 0,4% mniej niż w 2015 r. W strukturze zasiłków pielęgnacyjnych najwyższy udział – 72,8% stanowiły zasiłki wypłacane osobom niepełnosprawnym w wieku 16-74 lata.

Zasiłki dla niepełnosprawnych dzieci w wieku poniżej 16 lat stanowiły 23,0%, a dla osób, które ukończyły 75 lat – 4,2%. W omawianym roku zasiłek pielęgnacyjny wypłacono przeciętnie miesięcznie dla 211,0 tys. dzieci w wieku poniżej 16 lat. Udział dzieci niepełnosprawnych, na które rodzice otrzymywali zasiłek pielęgnacyjny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku wynosił 3,4%. Wyraźne zróżnicowanie tego wskaźnika obserwowano wśród województw.

Relatywnie najwyższy udział dzieci niepełnosprawnych, na które rodzice otrzymywali zasiłek pielęgnacyjny w ogólnej liczbie dzieci (ponad 4%) występował w województwach: świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i lubuskim. Natomiast najniższy wskaźnik – poniżej 3% dzieci, odnotowano w województwach: małopolskim, podlaskim i mazowieckim. W 2016 r. wydatki na zasiłek pielęgnacyjny wynosiły 1,7 mld zł (w porównaniu z poprzednim rokiem – spadek o 0,4%).

Świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy


W 2016 r. świadczenie pielęgnacyjne przyznano średnio miesięcznie dla 117,2 tys. osób, czyli o 4,9% więcej niż w 2015 r. Wprowadzony od 2013 r. specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, które nie spełniają warunków otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego. Świadczenie to, w 2016 r. wypłacono średnio miesięcznie dla 39,3 tys. osób, (wzrost o 46,7% w porównaniu z 2015 r.). Łączne wydatki na świadczenia dla opiekunów niepełnosprawnych osób, tj. na świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy wynosiły – 2,1 mld zł i były o 17,1% wyższe niż w 2015 r.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka


W ustawie przewidziano jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, tzw. „becikowe”. W 2016 r. taka forma pomocy skierowana została do rodziców 304,7 tys. dzieci, co stanowiło 79,7% ogólnej liczby urodzonych dzieci. Wydatki na wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka finansowane z budżetu państwa wyniosły 304,7 mln zł i były wyższe o 9,1% w porównaniu z 2015 r.

W 2016 r. wypłacono dodatkowo ponad 10 tys. zapomóg z tytułu urodzenia dziecka ze środków własnych gmin na łączna kwotę bliską 9 mln zł. Wśród blisko 300 tys. rodzin pobierających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka najwięcej, tj. 62,8% stanowiły rodziny z jednym dzieckiem, rodziny z dwójką dzieci – 27,3%, a rodziny wielodzietne (z trójką dzieci i więcej) – 9,9% omawianej zbiorowości.

Świadczenie rodzicielskie


Wprowadzone od 1 stycznia 2016 r. świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. W 2016 r. z tej formy wsparcia materialnego w pierwszym okresie życia dziecka skorzystało średnio miesięcznie 78 tys. rodzin, które pobrały świadczenia na łączną kwotę 862,9 mln zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne


Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy opłacane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne. W 2016 r. na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydano blisko 443 mln zł, co oznacza wzrost o 20,1% w porównaniu z 2015 r. Składki te zostały opłacone przeciętnie miesięcznie za 132,0 tys. świadczeniobiorców, czyli o 22,5% więcej niż w 2015 r. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne wydano ponad 76 mln zł, (o 23,6% więcej w porównaniu z 2015 r.), a opłacono je za 69,7 tys. świadczeniobiorców, tj. o 21,0% więcej osób niż w roku poprzednim.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: