eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Koniunktura przemysłowa X 2016

Koniunktura przemysłowa X 2016

2016-10-25 12:51

Koniunktura przemysłowa X 2016

Koniunktura przemysłowa X 2016 © Moreno Soppelsa - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (11)

Poznaliśmy właśnie wyniki najnowszego opracowania Głównego Urzędu Statystycznego nt. koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach. Okazuje się, że w dziesiątym miesiącu br. wśród badanych przedsiębiorstw zdecydowanie przeważały dobre nastroje. Wyjątkiem okazało się tu budownictwo. Tradycyjnie już najdalej idący optymizm towarzyszył jednostkom największym oraz przedstawicielom sekcji finanse i ubezpieczenia.

Przeczytaj także: Koniunktura przemysłowa IX 2016

Na skróty

  • Październik przyniósł pozytywne oceny koniunktury wśród dyrektorów ze wszystkich badanych sekcji, za wyjątkiem budownictwa.
  • Przetwórstwo przemysłowe deklaruje optymizm już od stycznia 2014 roku (z wyjątkiem ostatniego miesiąca 2014 i 2015 roku), chociaż bieżące oceny koniunktury są mniej korzystne niż te z września praz października 2014 i 2015 roku.
  • Budownictwo bardziej pesymistyczne niż przed miesiącem, a poziom niezadowolenia wśród jednostek z tej branży zbliżony jest do ocen sprzed roku.
  • Koniunktura w oczach handlu hurtowego wygląda dobrze już od początku 2014, choć w bieżącym miesiącu oceny okazały się nieco ostrożniejsze od formułowanych od czerwca br. oraz w październiku ostatnich dwóch lat.
  • Oceny formułowane przez handel detaliczny są pozytywne, podobne do sygnalizowanych od kwietnia br. i w październiku ub. r.
  • Transport i gospodarka magazynowa pozostają optymistyczne już od lutego 2015 r. , choć październikowe oceny koniunktury są nieco ostrożniejsze niż przed miesiącem i przed rokiem.
  • Zakwaterowanie i gastronomia w pozytywnych nastrojach od lutego br., w październiku br. oceny są lepsze od sygnalizowanych w analogicznym miesiącu ostatnich siedmiu lat.
  • Oceny koniunktury formułowane przez dyrektorów jednostek prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji są lepsze od opinii zgłaszanych przed miesiącem oraz od sygnalizowanych w październiku ostatnich siedmiu lat.
  • Największy optymizm tradycyjnie już cechuje badanych z sekcji finanse i ubezpieczenia.

Przetwórstwo przemysłowe


W październiku ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 1,0 (plus 3,3 we wrześniu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 13,8% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 12,8% (przed miesiącem odpowiednio 15,3% i 11,9%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym

W październiku ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 1,0 (plus 3,3 we wrześniu).


Przedsiębiorcy oceniają, że portfel zamówień ogółem nieznacznie rośnie, na co ma wpływ niewielkie zwiększa-nie się krajowego portfela zamówień. Zagraniczny portfel zamówień nie zmienia się. Diagnozy produkcji są pozytywne. Oceny sytuacji finansowej są nieco bardziej pesymistyczne niż przed miesiącem. Należności rosną nieco szybciej niż we wrześniu, odnotowany jest nieznacznie mniejszy niż we wrześniu wzrost opóźnień płatności za sprzedane produkty. Stan zapasów wyrobów gotowych nieznacznie przekracza poziom uznawany za wystarczający. Przewidywania wskazują, że portfel zamówień i produkcja w najbliższych trzech miesiącach mogą pozostać na dotychczasowym poziomie. Prognozy dotyczące sytuacji finansowej są nieznacznie negatywne. W przedsiębiorstwach planowane jest utrzymanie dotychczasowego stanu zatrudnienia. Dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie rosnąć, nieco szybciej niż oczekiwali przed miesiącem.

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym wg klas wielkości

Niezmiennie najlepszy klimat panuje w największych przedsiębiorstwach.


W październiku podmioty małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób) oceniają koniunkturę negatywnie, podobnie jak przed miesiącem. Opinie dotyczące koniunktury w przedsiębiorstwach średnich i dużych (o liczbie pracujących 50 i więcej osób) są nieco mniej korzystne od formułowanych we wrześniu.

W większości działów przetwórstwa przemysłowego oceny ogólnego klimatu koniunktury są pozytywne. Najbardziej optymistyczne opinie dotyczące koniunktury formułują producenci mebli (plus 18,1 w październiku, plus 22,2 we wrześniu), wyrobów farmaceutycznych (plus 16,2 w październiku, plus 20,4 we wrześniu), papieru i wyrobów z papieru (plus 14,3 w październiku, plus 17,6 we wrześniu), a także zajmujący się poligrafią i reprodukcją zapisanych nośników informacji (plus 12,6 w październiku, plus 7,1 we wrześniu). Najbardziej negatywne oceny koniunktury sygnalizują producenci odzieży (minus 10,6 w październiku, minus 8,3 we wrześniu) oraz zajmujący się naprawą, konserwacją i instalowaniem maszyn i urządzeń (minus 6,7 w październiku, minus 2,6 we wrześniu).

Podmioty duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) w październiku swoją pozycję wobec konkurencji na rynku krajowym oceniają korzystnie, lepiej niż przed rokiem, jednocześnie zgłaszają, że ich pozycja na rynkach krajów UE i na innych rynkach zagranicznych poza krajami UE w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku pogorszyła się. Podmioty średnie (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób) swoją pozycję wobec konkurencji na rynku krajowym oceniają nieznacznie pozytywnie, natomiast na rynkach krajów UE i na innych rynkach zagranicznych poza krajami UE – negatywnie. Opinie te są zbliżone do formułowanych przed rokiem. Podmioty małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób) w październiku oceniają swoją pozycję wobec konkurencji na rynku krajowym, na rynkach krajów UE i na innych rynkach zagranicznych poza krajami UE negatywnie, nieco gorzej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku.

W październiku br. 8,2% przedsiębiorców deklaruje, że nie napotyka na bariery w prowadzeniu swojej bieżącej działalności (6,8% w październiku ub. r.). W pozostałych jednostkach najczęściej zgłaszanymi barierami są: koszty zatrudnienia (52,5% przedsiębiorstw w październiku br., 53,8% przed rokiem), niedostateczny popyt na rynku krajowym (47,0% przedsiębiorstw w październiku bieżącego i ubiegłego roku). W skali roku w największym stopniu wzrosło znaczenie barier związanych z niedoborem pracowników (z 6,5% do 12,9%) i z niedoborem wy-kwalifikowanych pracowników (z 21,2% do 26,1%).

Wykorzystanie mocy produkcyjnych zgłaszane przez przedsiębiorców w październiku bieżącego i ubiegłego roku wynosi 79,1%. Najwyższe wykorzystanie mocy produkcyjnych odnotowują producenci mebli, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, odzieży, skór i wyrobów ze skór, urządzeń elektrycznych, pozostałych wyrobów oraz zajmujący się naprawą, konserwacją i instalowaniem maszyn i urządzeń, a najniższe – producenci chemikaliów i wyrobów chemicznych, wyrobów farmaceutycznych, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych.

W październiku 15,0% przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego ocenia swoje moce produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 75,2% jako wystarczające, a 9,8% jako zbyt małe (przed rokiem odpowiednio: 13,0%, 77,3%, 9,7%).

Budownictwo


W październiku ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 9,1 (przed miesiącem minus 5,4). Poprawę koniunktury sygnalizuje 10,6% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 19,7% (przed miesiącem odpowiednio 12,0% i 17,5%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie

Poprawę koniunktury sygnalizuje co dziesiąte przedsiębiorstwo.


Oceny i prognozy dotyczące portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej są bardziej negatywne od formułowanych we wrześniu. Nadal sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Redukcje zatrudnienia mogą być bardziej znaczące od planowanych w ostatnich czterech miesiącach. Zapowiadany spadek cen robót budowlano-montażowych jest nieco większy od oczekiwanego od maja br.

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie wg klas wielkości

Wyniki opracowano na podstawie danych uzyskanych od 4330 z ok. 5000 podmiotów objętych badaniem.


Spośród badanych podmiotów 25,9% (przed rokiem 24,3%) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Październik jest trzecim miesiącem, w którym dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się spadku portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych.

W październiku oceny ogólnego klimatu koniunktury w jednostkach dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) są mniej korzystne od zgłaszanych w ubiegłym miesiącu. W pozostałych klasach wielkości opinie w tym zakresie są bardziej negatywne niż we wrześniu. Diagnozy i prognozy portfela zamówień oraz produkcji budowlano-montażowej formułowane przez dyrektorów przedsiębiorstw dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) są nadal pozytywne, natomiast oceny i przewidywania jednostek z pozostałych klas wielkości są negatywne. We wszystkich klasach wielkości diagnozy sytuacji finansowej są nadal niekorzystne – w jednostkach najmniejszych (o liczbie pracujących 9 osób) są nieco bardziej negatywne od ocen zgłaszanych w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat, natomiast w przedsiębiorstwach dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) – nieco mniej pesymistyczne niż w ubiegłym miesiącu. Odpowiednie prognozy formułowane przez jednostki ze wszystkich klas wielkości są niekorzystne, gorsze niż we wrześniu. W porównaniu do analogicznego miesiąca poprzednich lat, przewidywania dotyczące sytuacji finansowej w przedsiębiorstwach dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) są pesymistyczne po raz pierwszy od 2012 r.

W październiku 4,7% przedsiębiorców deklaruje, że nie napotyka na bariery w prowadzeniu bieżącej działalności (4,4% przed rokiem). Od 2013 r. utrzymuje się wysoki odsetek firm zgłaszających bariery związane z kosztami zatrudnienia (61,2% w październiku br., 61,9% przed rokiem) i wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (41,5% w październiku br., 42,4% w analogicznym miesiącu ub. r.), a od 2014 r. – bariery związanej z niejasnymi i niespójnymi przepisami prawnymi (32,1% w październiku br., 30,5% przed rokiem). Od połowy 2013 r. stopniowo rośnie znaczenie bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (28,7% w październiku br., 22,9% przed rokiem), natomiast maleje – bariery związanej z kosztami materiałów (28,1% w październiku br., 31,1% w analogicznym miesiącu ub. r.).

Od 2013 r. zwiększało się stopniowo wykorzystanie mocy produkcyjnych (76,0% w październiku 2013 r., 79,3% rok później). W październiku br. jest ono oceniane na poziomie zbliżonym do odnotowanego w analogicznym miesiącu ub. r. (80,3% w październiku br., 79,6% przed rokiem). W bieżącym miesiącu w opinii przedsiębiorców wykorzystanie mocy produkcyjnych przekroczyło nieznacznie próg 80%, po raz pierwszy od grudnia 2008 r.

W październiku 13,6% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje aktualne moce produkcyjne (przy posiadanym portfelu zamówień i przewidywanych zmianach popytu) jako zbyt duże, 75,6% jako wystarczające, a 10,8% jako zbyt małe (przed rokiem odpowiednio: 14,2%, 74,8%, 11,0%).

Handel hurtowy


Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w październiku na poziomie plus 5,9 (plus 7,1 we wrześniu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,8% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 11,0% (przed miesiącem odpowiednio 17,3% i 10,3%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w październiku na poziomie plus 5,9 (plus 7,1 we wrześniu).


Utrzymują się korzystne diagnozy sprzedaży. Prognozy w tym zakresie są nieznacznie optymistyczne, ale ostrożniejsze od formułowanych w ostatnich siedmiu miesiącach. Bieżąca sytuacja finansowa nie zmienia się. Odpowiednie przewidywania są nieznacznie pesymistyczne, po raz pierwszy od lutego br. Stan zapasów towarów pozostaje nadmierny. Zwiększenie poziomu zamówień towarów u dostawców może być niewielkie, nieco mniejsze od planowanego we wrześniu. Możliwy jest nieznaczny wzrost zatrudnienia, podobny do zapowiadanego miesiąc wcześniej. Dynamika cen towarów może być nieco mniejsza od oczekiwanej we wrześniu.

Spośród badanych jednostek, w październiku 5,9% podmiotów nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (5,8% przed rokiem). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorców zgłaszających występowanie barier związane są z konkurencją na rynku (59,0% w październiku br., 59,4% w analogicznym miesiącu ub. r.). Barierą, której znaczenie najbardziej wzrosło w ujęciu rocznym jest niedobór pracowników (z 7,0% do 11,6%).

Handel detaliczny


Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w październiku na poziomie plus 4,9 (plus 4,8 we wrześniu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,7% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 11,9% (przed miesiącem odpowiednio 16,3% i 11,5%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w październiku na poziomie plus 4,9 (plus 4,8 we wrześniu).


Diagnozy sprzedaży są optymistyczne, ale ostrożniejsze niż w ostatnich sześciu miesiącach. Prognozy w tym zakresie są korzystne, najlepsze od listopada ub. r. Od dwóch miesięcy utrzymują się pesymistyczne oceny sytuacji finansowej. Odpowiednie przewidywania są nieznacznie pozytywne, zbliżone do formułowanych we wrześniu. Stan zapasów towarów pozostaje nadal nadmierny. W związku z bardziej optymistycznymi prognozami sprzedaży, planowany jest dalszy wzrost zamówień towarów u dostawców. Zatrudnienie może nieznacznie rosnąć, w skali nieco większej od zapowiadanej miesiąc wcześniej. Dynamika cen towarów może być zbliżona do oczekiwanej we wrześniu.

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym wg branż

Optymistyczne oceny formułuje m.in. branża tekstylia, odzież, obuwie.


W poszczególnych branżach handlowych oceny koniunktury są zróżnicowane. W październiku koniunktura oceniana jest optymistycznie przez dyrektorów następujących branż: tekstylia, odzież, obuwie (plus 19,4 w październiku, plus 20,7 przed miesiącem), artykuły gospodarstwa domowego ogółem (plus 14,7 w październiku, plus 6,8 we wrześniu) oraz pojazdy samochodowe (plus 6,3 w październiku, plus 7,6 miesiąc wcześniej). Jedynie przedstawiciele branży żywnościowej zgłaszają nieznacznie negatywne oceny w tym zakresie (minus 1,7 w październiku, minus 3,9 we wrześniu).

W podziale na klasy wielkości, w październiku oceny ogólnego klimatu koniunktury w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących do 49 osób są negatywne. Korzystne opinie w tym zakresie zgłaszają przedstawiciele jednostek średnich i dużych (o liczbie pracujących 50 i więcej osób).

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym wg klas wielkości

Oceny ogólnego klimatu koniunktury w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących do 49 osób są negatywne.


Spośród badanych jednostek, w październiku 6,1% podmiotów nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (5,7% przed rokiem). Wciąż największe trudności napotykane przez przedsiębiorców zgłaszających występowanie barier związane są z konkurencją na rynku (63,9% w październiku br., 63,5% w analogicznym miesiącu ub. r.) oraz kosztami zatrudnienia (53,0% w październiku br., 54,5% przed rokiem). Barierami, których znaczenie najbardziej wzrosło w skali roku są niedobór pracowników (z 7,5% do 14,5%) i niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej (z 29,8% do 34,9%).

Usługi


W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie plus 5,0 (przed miesiącem plus 7,7). Poprawę koniunktury odnotowuje 14,8% badanych firm, a jej pogorszenie – 9,8% (we wrześniu odpowiednio 16,7% i 9,0%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Bieżący popyt i sprzedaż oceniane są pozytywnie, ale gorzej niż przed miesiącem; korzystne diagnozy sytuacji finansowej utrzymują się na poziomie zbliżonym do odnotowanego we wrześniu. Odpowiednie przewidywania są nieznacznie negatywne, gorsze od zgłaszanych przed miesiącem. Odnotowywany jest nieco szybszy niż we wrześniu wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami zapowiadają niewielki wzrost zatrudnienia, wolniejszy od prognozowanego w ubiegłym miesiącu. Oczekiwany jest nieznaczny spadek cen.

W październiku 7,4% badanych przedsiębiorstw (przed rokiem 6,8%) deklaruje, że nie napotyka na bariery w prowadzeniu bieżącej działalności. Największe trudności wskazywane przez firmy zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (53,6% w październiku br., 54,2% przed rokiem) oraz konkurencją firm krajowych (50,2% w październiku br., 51,2% przed rokiem). Od 2014 r. obserwowany jest stopniowy wzrost znaczenia bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (25,2% w październiku br.).

W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie plus 0,1 (przed miesiącem plus 0,3). Poprawę koniunktury odnotowuje 14,3% badanych firm, a jej pogorszenie – 14,2% (we wrześniu odpowiednio 13,4% i 13,2%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Bieżący popyt, sprzedaż oraz sytuacja finansowa oceniane są nieznacznie niekorzystnie, gorzej niż we wrześniu; prognozy w tym zakresie są pesymistyczne, zbliżone do formułowanych w ubiegłym miesiącu. Odnotowywany jest niewielki spadek opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek zapowiadają dalsze redukcje zatrudnienia. Oczekiwany niewielki spadek cen może być nieco szybszy od przewidywanego we wrześniu.

Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 7,0% (przed rokiem 8,1%). Największe trudności napotykane przez jednostki zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (70,8% w październiku br., 62,3% przed rokiem). W stosunku do października 2015 r. w największym stopniu wzrosło znaczenie barier związanych z kosztami zatrudnienia oraz niedoborem wykwalifikowanych pracowników (z 19,5% do 27,6% – stopniowy wzrost tej bariery jest odnotowywany od 2014 r.). W skali roku najbardziej spadła uciążliwość bariery związanej z niedostatecznym popytem (z 43,6% do 31,2%).

W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 17,4 (przed miesiącem plus 15,0). Poprawę koniunktury odnotowuje 23,4% badanych firm, a jej pogorszenie – 6,0% (we wrześniu odpowiednio 21,5% i 6,4%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Zarówno diagnozy jak i przewidywania popytu oraz sytuacji finansowej są bardziej korzystne od zgłaszanych miesiąc wcześniej. Od dwóch miesięcy oceny bieżącej sprzedaży są coraz bardziej optymistyczne, a od trzech miesięcy również jej prognozy. Opóźnienia płatności za wykonane usługi w październiku nieznacznie rosną. Dyrektorzy jednostek zapowiadają wzrost zatrudnienia, nieco większy od prognozowanego we wrześniu. W najbliższych trzech miesiącach można nadal spodziewać się spadku cen usług.

Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 10,4% (przed rokiem 10,9%). Największe trudności sygnalizowane przez firmy zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (47,0% w październiku br., 53,6% przed rokiem – znaczenie tej bariery spadło w największym stopniu w skali roku). W porównaniu z październikiem 2015 r. najbardziej wzrosła uciążliwość bariery związanej z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 25,2% do 31,7%). Rosnące od połowy 2012 r. znaczenie bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników, od początku bieżącego roku kształtuje się na zbliżonym poziomie (w październiku br. wskazuje ją 25,6% firm).

W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 27,3 (przed miesiącem plus 24,0). Poprawę koniunktury odnotowuje 31,2% badanych firm, a jej pogorszenie – 4,0% (we wrześniu odpowiednio 28,6% i 4,7%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Zarówno diagnozy jak i prognozy popytu i sprzedaży są korzystne, choć w przypadku popytu ostrożniejsze od formułowanych we wrześniu. Oceny bieżące i przewidywania sytuacji finansowej są bardziej optymistyczne od zgłaszanych przed miesiącem. Odnotowywany jest spadek opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek zapowiadają redukcje zatrudnienia, choć mniejsze od planowanych we wrześniu. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się wzrostu cen usług, zbliżonego do prognozowanego przed miesiącem.

Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 3,1% (przed rokiem 1,7%). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją firm krajowych (72,6% w październiku br., 72,9% przed rokiem). W porównaniu z październikiem ubiegłego roku w największym stopniu wzrosła uciążliwość barier związanych z wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (z 30,1% do 41,0%) oraz niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 36,4% do 47,2%).

Poza jednostkami o liczbie pracujących do 9 osób, formułującymi niekorzystne i gorsze niż we wrześniu oceny koniunktury, opinie podmiotów pozostałych klas wielkości są w październiku korzystne. Najbardziej optymistycznie i podobnie jak przed miesiącem oceniają koniunkturę firmy duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).

Oceny koniunktury zgłaszane przez podmioty o liczbie pracujących 50 i więcej osób są pozytywne: firm dużych (o liczbie pracują-cych 250 i więcej osób) – zbliżone do sygnalizowanych przed miesiącem, a średnich (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób) – lepsze. Jednostki o liczbie pracujących do 49 osób przekazują opinie negatywne, gorsze niż przed miesiącem.

Podmioty o liczbie pracujących 10 i więcej osób oceniają koniunkturę korzystnie, podobnie jak przed miesiącem, z czego najlepiej – firmy średnie (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób). Nieznacznie negatywne opinie formułują jednostki o liczbie pracujących do 9 osób.

Inwestycje w przemyśle i budownictwie


W październiku br. 59,9% jednostek przemysłowych i 41,7% jednostek budowlanych zgłasza ponoszenie nakładów inwestycyjnych w 2016 r. Inwestycje w 2017 r. planuje 50,7% przedsiębiorstw w przemyśle i 32,4% w budownictwie.

fot. mat. prasowe

Przedsiębiorstwa deklarujące ponoszenie nakładów inwestycyjnych w 2016 r.

W październiku nakłady inwestycyjne planuje 6 na 10 jednostek przemysłowych.


Przedsiębiorcy prowadzący działalność przemysłową jako najczęściej wybierane źródła finansowania inwestycji wskazują środki własne (91,3% jednostek w październiku br., 88,3% przed rokiem). Krajowy kredyt bankowy jest źródłem finansowania działalności inwestycyjnej dla 29,5% przedsiębiorstw (32,2% w październiku ubiegłego roku), leasing – dla 30,6% jednostek (32,0% w ubiegłym roku).

Dyrektorzy przedsiębiorstw budowlano-montażowych jako najczęściej wybierane źródła finansowania inwestycji wskazują środki własne (89,3% jednostek w październiku br., 88,7% przed rokiem). Krajowy kredyt bankowy wybiera 25,3% przedsiębiorstw (27,3% w październiku ub. r.), leasing – 41,7% jednostek (39,5% w październiku 2015 r.).

Ogólny klimat koniunktury według województw (dane wg siedziby przedsiębiorstwa)


Jednostki ze wszystkich województw oceniają koniunkturę pozytywnie. Najbardziej korzystne oceny formułują jednostki prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego z województw mazowieckiego, małopolskiego, warmińsko - mazurskiego.

fot. mat. prasowe

Przetwórstwo przemysłowe i budownictwo - koniunktura wg województw

W przypadku przetwórstwa jednostki ze wszystkich województw oceniają koniunkturę pozytywnie.


Jednostki z większości województw prowadzące działalność w zakresie budownictwa formułują w październiku negatywne i gorsze od zgłaszanych przed miesiącem oceny koniunktury. Najbardziej pesymistyczne oceny koniunktury zgłaszają jednostki z województw świętokrzyskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego i opolskiego, natomiast nieznacznie optymistyczne – jedynie z województw zachodniopomorskiego i podlaskiego.

Jednostki z większości województw prowadzące działalność w zakresie handlu hurtowego oceniają w październiku koniunkturę pozytywnie. Najbardziej optymistycznie koniunkturę oceniają jednostki z województw opolskiego i kujawsko-pomorskiego. Negatywne oceny w tym zakresie zgłaszają jedynie firmy z województw lubuskiego i warmińsko-mazurskiego.

Najbardziej optymistycznie koniunkturę w handlu detalicznym oceniają przedsiębiorstwa, których siedziba znajduje się w województwie mazowieckim. Najbardziej pesymistyczne oceny w tym zakresie zgłaszają przedsiębiorstwa z województw lubelskiego i świętokrzyskiego.

W większości województw podmioty z sekcji transport i gospodarka magazynowa oceniają w październiku koniunkturę negatywnie. Najbardziej pesymistycznie i gorzej niż przed miesiącem oceniają koniunkturę podmioty z siedzibą w województwie podlaskim, lubuskim i łódzkim. Najbardziej optymistyczne oceny zgłaszają jednostki mające siedzibę w województwie świętokrzyskim.

Podmioty z większości województw prowadzące działalność związaną z zakwaterowaniem i gastronomią oceniają w październiku koniunkturę negatywnie. Najbardziej pesymistycznie oceniają koniunkturę podmioty z województwa łódzkiego, kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego. Najbardziej korzystne, zbliżone do odnotowanych przed miesiącem oceny koniunktury formułują jednostki, których siedziba znajduje się w województwie lubuskim.

W większości województw podmioty z sekcji informacja i komunikacja oceniają w październiku koniunkturę pozytywnie. Najbardziej optymistyczne oceny koniunktury odnotowują podmioty mające siedzibę w województwie zachodniopomorskim, podkarpackim oraz łódzkim. Negatywne opinie zgłaszają firmy z województw opolskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej (SI)


Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej (SI) kształtuje się w październiku na poziomie zbliżonym do odnotowanego przed miesiącem i wyższym niż przed rokiem.

Składowe dotyczące przemysłu, budownictwa i handlu detalicznego przyjmują wartości powyżej średniej długo-okresowej. W porównaniu z wrześniem br. składowe z zakresu budownictwa, handlu detalicznego i usług kształtu-ją się na wyższym poziomie (w przypadku budownictwa – nieznacznie wyższym), a odnosząca się do przemysłu – na poziomie niższym. Wartości składowych dotyczących przemysłu, budownictwa i usług są wyższe od zgłaszanych w październiku 2015 r., natomiast odnosząca się do handlu detalicznego jest zbliżona do odnotowanej przed rokiem.

Wskaźnik ocen diagnostycznych jest podobny do zgłoszonego przed miesiącem i wyższy niż przed rokiem. W porównaniu z wrześniem bieżącego i październikiem ubiegłego roku wartość składowej prognostycznej rośnie w niewielkim stopniu.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: