eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych I-IX 2017

Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych I-IX 2017

2017-11-22 11:58

Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych I-IX 2017

Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych I-IX 2017 © vege - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane na temat wyników, jakie osiągnęły w okresie od stycznia do września 2017 roku przedsiębiorstwa niefinansowe. Okazuje się, że podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe ukształtowały się na zbliżonym poziomie co w roku ubiegłym. Natomiast nakłady inwestycyjne były o 1,0% niższe niż przed rokiem.
GUS podał, że przychody z całokształtu działalności oraz koszty ich uzyskania były wyższe o 9,4% od osiągniętych rok wcześniej. Nieznacznie poprawił się wskaźnik poziomu kosztów z 94,6% przed rokiem do 94,5%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów rosły w skali roku w tempie 9,5%, a koszty tej działalności – 9,6%.

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 100,4 mld zł i był wyższy o 8,5% niż rok wcześniej. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 7,2 mld zł i był niższy o 2,4 mld zł niż przed rokiem. Zanotowano znaczną poprawę wyniku na operacjach finansowych (6,2 mld zł wobec 1,3 mld zł przed rokiem).

Wynik finansowy brutto wyniósł 113,8 mld zł wobec 103,4 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 17,9 mld zł wobec 14,5 mld zł. Wynik finansowy netto wyniósł 95,9 mld zł i był wyższy o 7,9% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 111,5 mld zł i był wyższy o 5,2% od uzyskanego przed rokiem, a strata netto wyniosła 15,6 mld zł i zmniejszyła się o 9,9%. Zysk netto wykazało 76,3% ogółu przedsiębiorstw (wobec 77,7% przed rokiem), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 83,4% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 84,4% przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 79,2% jednostek (przed rokiem 81,5%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 87,5% (wobec odpowiednio 90,9% przed rokiem).

fot. mat. prasowe

Wskaźniki rentowności w okresie I-IX w latach 2000-2017

Zwiększył się wskaźnik rentowności obrotu brutto z 5,4% do 5,5%, a wskaźnik rentowności obrotu netto zmniejszył się z 4,7% do 4,6%.


Wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności dla ogółu przedsiębiorstw wyniósł 94,5% (wobec 94,6% przed rokiem), a wskaźnik rentowności ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów utrzymał się na niezmienionym poziomie – 5,0%. Zwiększył się wskaźnik rentowności obrotu brutto z 5,4% do 5,5%, a wskaźnik rentowności obrotu netto zmniejszył się z 4,7% do 4,6%.

Poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano m.in. w górnictwie i wydobywaniu (z 1,3% do 8,8%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (z 7,6% do 12,4%), obsłudze rynku nieruchomości (z 6,5% do 8,6%), pozostałej działalności usługowej (z 6,5% do 8,1%) oraz działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (z 6,9% do 7,5%). Najsilniejsze osłabienie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w budownictwie (z 4,3% do 3,0%), zakwaterowaniu i gastronomii (z 9,8% do 8,5%) oraz w administrowaniu i działalności wspierającej (z 4,4% do 3,1%).

fot. mat. prasowe

Wskaźnik rentowności obrotu netto

Poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano m.in. w górnictwie i wydobywaniu (z 1,3% do 8,8%).


Wskaźnik płynności finansowej I stopnia wyniósł 36,3% (wobec 38,5% przed rokiem), a płynności finansowej II stopnia 101,9% (wobec 104,5% przed rokiem). Wskaźnik płynności I stopnia powyżej 20% uzyskało 48,2% przedsiębiorstw (wobec 50,1% przed rokiem). Wskaźnik płynności II stopnia w przedziale od 100% do 130% odnotowało 12,2% badanych przedsiębiorstw (wobec 12,1% przed rokiem).

W strukturze rodzajowej kosztów ogółem zwiększył się udział zużycia materiałów (o 0,8 p.proc.). Zmniejszył się udział zużycia energii, amortyzacji oraz pozostałych kosztów rodzajowych (po 0,2 p.proc.), usług obcych oraz podatków i opłat (po 0,1 p.proc.). Udział wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pozostał na niezmienionym poziomie.

Z grupy przedsiębiorstw objętych badaniem 51,3% wykazało w okresie styczeń-wrzesień br. sprzedaż na eksport (50,9% rok wcześniej). Poziom sprzedaży eksportowej był o 10,7% wyższy niż przed rokiem. Udział sprzedaży na eksport w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółu badanych podmiotów zwiększył się z 25,0% do 25,2%. Spośród jednostek eksportujących, zysk netto wykazało 79,3% przedsiębiorstw wobec 82,0% przed rokiem. Podstawowe relacje ekonomiczno-finansowe tej grupy przedsiębiorstw uległy nieznacznemu pogorszeniu, ale były lepsze niż dla ogółu badanych przedsiębiorstw.

fot. mat. prasowe

Dynamika nakładów inwestycyjnych na środki trwałe

Obniżyły się nakłady na budynki i budowle o 6,3%, na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia o 1,4%, natomiast wzrosły na środki transportu o 15,8%.


W okresie styczeń-wrzesień br. nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw wyniosły 80,2 mld zł i były (w cenach stałych) o 1,0% niższe niż przed rokiem (w analogicznym okresie ub. roku notowano spadek o 9,1%). Obniżyły się nakłady na budynki i budowle o 6,3%, na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia o 1,4%, natomiast wzrosły na środki transportu o 15,8%.

Największy spadek nakładów inwestycyjnych (w cenach bieżących) wystąpił m.in. w górnictwie i wydobywaniu (o 19,6% wobec spadku przed rokiem o 3,4%), w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 18,1% wobec spadku przed rokiem o 13,6%). Wzrosły natomiast nakłady m.in. w transporcie i gospodarce magazynowej (o 18,6% wobec spadku przed rokiem o 40,2%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 15,4% wobec wzrostu przed rokiem o 2,8%), w informacji i komunikacji (o 10,7% wobec spadku przed rokiem o 1,0%), przetwórstwie przemysłowym (o 3,3% wobec wzrostu o 6,1%).

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: