eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościTechnologieProgramy › Nierzetelny CEPiK?

Nierzetelny CEPiK?

2005-01-14 00:04

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę dotyczącą postępowania przetargowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) na wykonanie i wdrożenie oraz na obsługę eksploatacyjną i rozwój systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Przetarg, przeprowadzony w 2003 roku NIK oceniła jako nierzetelny, przeprowadzony z naruszeniem prawa. MSWiA nie zgadza się z zarzutami Izby, twierdząc iż krytyczny raport jest tendencyjny.

Przeczytaj także: NIK na łączach Crowley

NIK kontrolą objęła również postępowania bezpośrednio związane z zamówieniem, dotyczące wykonania dokumentacji technicznej na budowę i wdrożenie systemu CEPiK, sprawowania nadzoru autorskiego oraz nadzoru inwestorskiego nad budową i wdrożeniem systemu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zawarło dwie umowy o przygotowanie głównego przetargu na budowę systemu CEPiK i dwie umowy o nadzór nad wdrożeniem systemu – wszystkie z firmą Infovide – oraz umowę główną na budowę i wdrożenie systemu CEPiK z firmą Softbank S.A. MSWiA do realizacji systemu wybrało konsorcjum, które złożyło najtańszą (ponad 300 milionów złotych) ofertę zawierającą niesprawdzone w Europie rozwiązania (funkcjonujące tylko w RPA i małych krajach afrykańskich).

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działalność urzędników MSWiA zaangażowanych w prowadzenie wszystkich przetargów prowadzących do zawarcia umów i odpowiedzialnych za wywiązanie się z podjętych zobowiązań przez spółkę Infovide. Ze względu na dokonanie wyboru ofert z naruszeniem ustawy mającym wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła nieważność trzech z czterech umów zawartych z Infovide oraz niegospodarność wydatkowanych środków publicznych w wysokości 2 mln 577 tys. złotych.

Z powodu licznych nieprawidłowości i uchybień proceduralnych podczas przetargu na budowę i wdrożenie systemu CEPiK, NIK ocenia, iż firma Softbank została wyłoniona w drodze postępowania prowadzonego w sposób nierzetelny.

Według kontrolerów Izby, do najważniejszych nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli należało zaproszenie ograniczonej liczby 10 firm, odebranie niekompletnych i wadliwie wykonanych opracowań technicznych, dopuszczenie przez MSWiA do sprawowania nadzoru autorskiego nad budową i wdrożeniem systemu CEPiK spółki Infovide, pomimo iż nie posiadała ona świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, pozbawienie prawa głosu oraz niedokonanie oceny ofert na budowę i wdrożenie systemu CEPiK przez jednego z członków komisji przetargowej.

NIK stwierdził ponadto, że dziewięciu spośród dziesięciu członków komisji przetargowej dokonało identycznych ocen punktowych każdej oferty na budowę i wdrożenie systemu CEPiK we wszystkich kryteriach i podało jednobrzmiące uzasadnienia tychże ocen.

W toku kontroli, Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie sprawdzające, a następnie postępowanie karne w sprawie niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych – członków komisji przetargowej w zakresie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego CEPIK. Prokuratura zwróciła się dwukrotnie do NIK o przekazanie dokumentów z prowadzonej kontroli.

MSWiA w wydanym oświadczeniu ocenia raport NIK jako "nieobiektywny, tendencyjny i nierzetelny". Resort administracji twierdzi, iż podczas wcześniejszej kontroli, przedstawiciele Izby nie zgłaszali żadnych zastrzeżeń.

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) to jeden z ważniejszych systemów informatycznych w polskiej administracji. Nowy system ma zebrać rozproszone w wojewódzkich rejestrach informacje o wszystkich rejestrowanych w Polsce samochodach i ich właścicielach, przyczyniając się do ograniczenia nadużyć i przestępstw związanych z motoryzacją - kradzieży aut, nielegalnego obrotu częściami samochodowymi, oszustw ubezpieczeniowych, fałszerstw dokumentów.

oprac. : Grzegorz Gacki / Polska.pl Polska.pl

Przeczytaj także

JPEG do lamusa?

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: