eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościTelekomunikacja › Porozumienie TP i UKE

Porozumienie TP i UKE

2009-10-26 11:32

Telekomunikacja Polska i Urząd Komunikacji Elektronicznej podpisały 22 października 2009 r. porozumienie w sprawie wdrożenia zasad transparentności i niedyskryminacji w relacjach między operatorami. Porozumienie zakłada utrzymanie przez UKE niezmiennych stawek hurtowych do 2012 roku, natomiast ze strony TP zainwestowanie w tym czasie w 1,2 mln linii dostępu do szerokopasmowego Internetu.

Przeczytaj także: Telekomunikacja: usługi wiązane coraz tańsze

Anna Streżyńska, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Maciej Witucki, Prezes Telekomunikacji Polskiej SA podpisali porozumienie. Kończy to trwający od listopada 2008 roku proces opracowywania nowych zasad funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Zasad, które mają rozwiązać najistotniejsze problemy zgłaszane przez uczestników rynku oraz stworzyć fundamenty dla rozwoju równoprawnej i skutecznej konkurencji.

Podpisane porozumienie stanowi zobowiązanie Telekomunikacji Polskiej SA do podjęcia działań mających na celu poprawę współpracy pomiędzy TP a operatorami alternatywnymi, zapewnienie stabilnych i przewidywalnych warunków funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego w Polsce, a także rozwój tego rynku poprzez inwestycje w nowoczesną infrastrukturę telekomunikacyjną.

Postanowienia dotyczące prawidłowego wykonywania obowiązków regulacyjnych

Na mocy porozumienia, TP zobowiązuje się do prawidłowego wykonywania wszystkich nałożonych na nią obowiązków regulacyjnych. Ponadto, w celu jak najpełniejszego realizowania zasady niedyskryminacji operatorów alternatywnych względem własnego przedsiębiorstwa oraz spółek zależnych, zobowiązuje się do podjęcia działań, mających zapewnić równe traktowanie wszystkich uczestników rynku.

Ponadto operator zasiedziały będzie regularnie przekazywał Prezesowi UKE informacje na temat przestrzegania we własnej organizacji zasady niedyskryminacji, przy pomocy specjalnie opracowanych dla tego celu wskaźników (tzw. wskaźniki KPI) oraz poprzez kwartalne raporty niezależnych audytorów.

Kolejne działania mające zapewnić równe traktowanie wszystkich uczestników rynku przez TP, to zróżnicowanie sytemu motywacyjnego dla pracowników zaangażowanych w dostarczanie usług hurtowych oraz dla pracowników zajmujących się usługami detalicznymi. TP zobowiązuje się również do ograniczenia przepływu niedozwolonych informacji zarówno wewnątrz samej spółki, jaki i pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład Grupy TP.

Postanowienia regulujące zasady i warunki współpracy międzyoperatorskiej

TP ma zawierać z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi umowy zgodnie z trybem oraz wzorami określonymi w ofertach ramowych. Jednocześnie z dniem podpisania porozumienia operator zasiedziały zaprzestaje stosowania wzorów umów sprzecznych z wzorami określonymi w ofertach ramowych, a w szczególności zaprzestaje umieszczania w umowach klauzul i postanowień końcowych niezgodnych z wzorami umów określonymi w tych ofertach.

 

1 2

następna

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: