eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Zrównoważony rozwój i zmiany klimatyczne. Co mogą zrobić banki?

Zrównoważony rozwój i zmiany klimatyczne. Co mogą zrobić banki?

2021-03-05 11:39

Zrównoważony rozwój i zmiany klimatyczne. Co mogą zrobić banki?

Zmiany klimatyczne są palącym problemem © pixabay.com

Wybuch pandemii nie pozostał bez znaczenia dla postaw konsumenckich, wzmagając m.in. zainteresowanie kwestiami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jak podkreśla Deloitte w raporcie "2021 Banking and Capital Markets Outlook. Strengthening Resilience, Accelerating Transformation", zasadniczą rolę w drodze do osiągnięcia zrównoważonego zarządzania finansami mają odegrać banki, aby jednak tak się stało, będą one musiały podjąć współpracę z innymi instytucjami.

Przeczytaj także: Zrównoważony rozwój w finansach. Od 10 marca nowe obowiązki

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jaka jest rola banków w łagodzeniu zmian klimatycznych?
  • Dlaczego instytucje finansowe mają tak istotne znaczenie dla budowy zrównoważonego społeczeństwa?
  • Jakie zmiany obowiązywać będą od 10 marca 2021 roku?


Wprawdzie kluczowym problemem i niebezpieczeństwem cywilizacyjnym dość niespodziewanie okazała się pandemia, to jednak błędem jest skupianie się wyłącznie na niej. Cywilizację ciągle bowiem trapią inne zagrożenia, o których zapominać nie można. Mowa tu chociażby o nierównościach rasowych i dochodowych, czy też zmianach klimatycznych.

Jak przekonuje Deloitte, we wspieraniu założonych przez Unię Europejską dążeń do budowy zrównoważonego społeczeństwa oraz niwelowania zmian klimatycznych kluczową rolę do odegrania mają banki i instytucje finansowe, co związane jest z ich istotną pozycją w światowej gospodarce.

Ta rola zaczyna się od sprawnego i punktowego przekazywania funduszy unijnych wspierających określone regiony, branże czy społeczności.
Kwestie ESG coraz bardziej interesują inwestorów, którzy chcą być świadomi, w co inwestują swoje pieniądze. Zgodnie z naszym cyklicznym badaniem funduszy PE „CE Private Equity Confidence Survey” ponad 60 proc. z nich dostrzega, że czynniki ESG, czyli Environmental, Social, Governance, mają wpływ na długoterminowy zwrot z inwestycji. Jednocześnie analizy wskazują, że w czasach pandemii COVID-19, fundusze działające z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju osiągały lepsze wyniki niż analogiczne fundusze nieuwzględniające tych aspektów– mówi Katarzyna Średzińska, manager ds. zrównoważonego rozwoju w Deloitte Polska.

Na potrzeby informacyjne odpowiadają również regulatorzy. Od 10 marca 2021 r. obowiązywać będzie Rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR), nakładając na uczestników rynku finansowego nowe obowiązki w zakresie ujawnień dotyczących zrównoważonego rozwoju, nie tylko na poziomie organizacji, ale także oferowanych produktów.

fot. pixabay.com

Zmiany klimatyczne są palącym problemem

Trzy czwarte banków zamierza zwiększyć nakłady na inicjatywy dotyczące klimatu.


Dodatkowo, od czerwca 2022 r. ujawnienia dotyczące ryzyka ESG będą częścią ujawnień tzw. III filaru w ramach pakietu CRR 2. Ujawniane informacje odpowiedzą jednak nie tylko na potrzeby inwestorów, ale wskażą również, czy zarządzający ryzykiem zarówno po stronie banków, jak i nadzoru zwracają na aspekty środowiskowe i społeczne coraz większą uwagę.
Skutkuje to wzrostem znaczenia czynników ESG dla osiągnięcia biznesowego sukcesu poszczególnych firm, zwłaszcza w długim i średnim horyzoncie czasowym. Na postawie moich rozmów z ekspertami bankowymi muszę jednak przyznać, że otwartym pytaniem pozostaje tempo zachodzenia tych zmian. Pandemia i nowe fundusze z jednej strony są okazją do szybszej transformacji gospodarczej oraz działania tu i teraz, ale równocześnie wyzwania w zakresie rentowności poszczególnych branż mogą spowodować koncentrację na celach krótkoterminowych, jak utrzymanie miejsc pracy czy szukanie rentowności w krótkim terminie i spowolnienie wdrożenia długoterminowych celów agendy ESG – mówi Przemysław Szczygielski, partner, lider zespołu doradztwa regulacyjnego i ryzyka, lider sektora finansowego w Deloitte Polska.

Na arenie europejskiej dążenie do osiągnięcia celów neutralności klimatycznej zostało zapisane w długofalowym planie działania (tzw. Europejski Zielony Ład). Co więcej, w związku z wydarzeniami ostatniego roku, został on wzbogacony o pakiet wspierający odbudowę po kryzysie wywołanym pandemią (Next Generation EU) w kwocie 750 mld euro.

Fundusze pomocowe zostały więc ściśle powiazanie z unijnymi celami w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ładu korporacyjnego. Banki, jako instytucje pośredniczące w przekazywaniu tych środków, staną się w naturalny sposób narzędziem kierującym je do konkretnych obszarów gospodarki, zgodnie z unijną polityką klimatyczną i rozwojową.
Wiele instytucji finansowych zaczęło dostrzegać swoją siłę oraz możliwość wywierania wpływu w zakresie zrównoważonego rozwoju i znacząco zwiększa swoje zaangażowanie w kwestie ekonomiczne, społeczne czy dotyczące ładu korporacyjnego. Już teraz trzy czwarte respondentów badania Deloitte wskazuje, że zamierza zwiększyć nakłady na inicjatywy dotyczące klimatu. Banki mogą też inspirować i motywować klientów i partnerów biznesowych do przyjmowania nowych standardów i zmiany dotychczasowych modeli funkcjonowania – mówi Irena Pichola, partner, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej, Deloitte.

Nowe priorytety działalności bankowej


Straty ekonomiczne spowodowane pandemią są wyraźnie widoczne. Jak wynika z danych Banku Światowego, wyższe stopy bezrobocia na całym świecie mogą się utrzymywać przez dłuższy czas. W rezultacie do 2021 r. aż 150 mln ludzi może doświadczać skrajnego ubóstwa.

Już teraz widać oznaki pogłębiania się nierówności dochodowych i np. coraz większą liczbę kobiet odchodzących z rynku pracy. Społeczeństwa na całym świecie oczekują, że banki będą wspierać rozwiązywanie problemów dotyczących nierówności dochodów, nierówności rasowych i płciowych oraz zmian klimatycznych.

Jak wskazują eksperci Deloitte w raporcie, przełożenie celów zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności na konkretne działania biznesowe i osiągnięcie zakładanych rezultatów nie będzie wcale proste i w krótkiej perspektywie czasowej może wiązać się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów. W dłuższym okresie może się jednak okazać, że takie aktywności mogą również przynieść korzyści komercyjne.

Ryzyka w zakresie zmian klimatycznych


Pandemia COVID-19 w wielu obszarach zmieniła zakres ryzyk, z którymi musi mierzyć się sektor bankowy. Dotyczy to także obszaru zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Zdaniem ekspertów Deloitte bankowe programy i przyjęte praktyki zarządzania ryzykiem powinny uwzględniać kwestie klimatyczne.

Przechodzenie w stronę gospodarek nisko lub zero emisyjnych będzie się oczywiście wiązało z koniecznością przeprowadzenia znacznych inwestycji, w których banki będą miały do odegrania kluczową rolę. Europejski Zielony Ład ma zapewnić efekt dźwigni w odniesieniu do prywatnych funduszy finansujących zrównoważone środowiskowo projekty w całej Europie oraz wspierać regiony i osoby najbardziej dotknięte transformacją.

Unijna taksonomia mająca stanowić system klasyfikacji inwestycji spełniających określone cele środowiskowe będzie wymagała pogłębienia wiedzy o tym, jakie decyzje kredytowe i inwestycyjne są podejmowane i jak przekładają się na ślad węglowy. Dodatkowo wspomniane już rozporządzenie SFDR również wymagać będzie od uczestników rynku finansowego pogłębionej wiedzy na temat ich pośrednich emisji gazów cieplarnianych.

Natomiast rewizja Dyrektywy o raportowaniu niefinansowym może z kolei nałożyć na spółki nowe obowiązki w zakresie ujawnień klimatycznych, zobowiązując je m.in. do wieloaspektowej analizy scenariuszowej w zakresie wpływu klimatycznego na spółkę, a także jej oddziaływania na zmiany klimatu.

Unia planuje też stworzenie odpowiednich zachęt regulacyjnych, aby rozwijać ekologiczne inwestycje, jak również przewiduje pomoc dla organów publicznych i uczestników rynku w zakresie identyfikowania i rozwijania takich projektów.

Wprowadzanie tych zmian oznacza konieczność współpracy banków z przedstawicielami innych gałęzi gospodarki, agencjami rządowymi, organami regulacyjnymi, organizacjami branżowymi, klientami i kontrahentami w celu stworzenia na przyszłość solidnego, wszechobecnego i trwałego programu zrównoważonego finansowania.

Zagrożenia klimatyczne i wyzwania dotyczące obszaru ESG mają coraz bardziej realny wpływ na ryzyka kredytowe i inwestycyjne banków. Znajduje to swoje odzwierciedlenie nie tylko w strategiach tych instytucji, ale też w podejściu regulatorów, którzy coraz częściej i coraz wyraźniej wskazują na większą rentowności i lepsze perspektywy zielonych gałęzi gospodarki. Należy się wiec spodziewać w najbliższym czasie uwzględniania czynników ESG w wycenie kredytów.

O badaniu
Badanie Deloitte US Center for Financial Services zostało przeprowadzone w lipcu i sierpniu 2020 r. wśród 200 zarządzających z sektora bankowego i finansowego z USA, Kanady, Wlk. Brytanii, Francji, Niemiec, Szwajcarii, Australii, Chin, Hong Kongu i Japonii.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: