eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › GUS: produkcja przemysłowa wyhamowała

GUS: produkcja przemysłowa wyhamowała

2021-02-18 11:10

GUS: produkcja przemysłowa wyhamowała

Produkcja przemysłowa wyhamowała © pixabay.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Produkcja przemysłowa nieco wyhamowała w styczniu 2021. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w porównaniu z grudniem produkcja przemysłowa spadła o 5,1%. Nieznaczny wzrost o 0,9% odnotowano w porównaniu ze styczniem 2020 roku. Natomiast ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 0,7%. Ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 2,3%.

Przeczytaj także: GUS: ceny produkcji w grudniu 2020 bez zmian

GUS poinformował, że w styczniu 2021 produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 0,9% w porównaniu do stycznia ubiegłego roku i niższa o 5,1% w porównaniu z grudniem 2020. Przypomnijmy, że w grudniu produkcja wzrosła aż o 11,2%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,7% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,7% wyższym w porównaniu z grudniem ub. roku.

W trzech głównych grupowaniach przemysłowych w styczniu br. odnotowano spadek produkcji w skali roku. Produkcja dóbr konsumpcyjnych nietrwałych zmniejszyła się o 5,2%, dóbr związanych z energią – o 4,9%, a dóbr inwestycyjnych – o 1,3%. Zwiększyła się natomiast produkcja dóbr zaopatrzeniowych – o 4,4% oraz dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 3,7%.

fot. mat. prasowe

Produkcja sprzedana przemysłu (przeciętna miesięczna 2015=100)

Po wyrównaniu sezonowym, wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu br. wyniósł 5,7% w skali roku.


Według wstępnych danych w styczniu br., w stosunku do stycznia ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 15 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 31,3%, w gospodarce odpadami; odzysku surowców – o 12,5%, w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 8,6%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 5,9%, w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 4,9%, w produkcji metali – o 4,6%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 4,3%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu ze styczniem ub. roku, wystąpił w 19 działach, m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 20,4%, napojów – o 11,3%, wyrobów farmaceutycznych – o 6,1%, pozostałego sprzętu transportowego – o 5,7%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 3,5%.

W porównaniu z grudniem ub. roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w styczniu br. odnotowano w 26 działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 44,8%, napojów – o 30,1%, maszyn i urządzeń – o 29,5%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 13,9%, wyrobów farmaceutycznych – o 12,7%, w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 9,7%, w produkcji koksu i produktów
rafinacji ropy naftowej – o 8,1%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 7,3%.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem ub. roku, wystąpił w 8 działach, m.in. w produkcji metali – o 45,0%, chemikaliów i wyrobów chemicznych –
o 11,3%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 9,9%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 9,0%, papieru i wyrobów z papieru – o 8,4%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2021


GUS poinformował w swoim komunikacie, że ceny produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2021 r. wzrosły zarówno w stosunku do grudnia 2020 r., jak i w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 0,7%.

fot. mat. prasowe

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w latach 2019-2021 w stosunku do okresu poprzedniego (w %)

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2021 r. wzrosły zarówno w stosunku do grudnia 2020 r., jak i w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 0,7%.


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2021 r. wzrosły o 0,7% w porównaniu z grudniem 2020 r. Największy wzrost cen odnotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie - o 2,8%, w tym w górnictwie rud metali - o 4,4%, a w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 2,0%. Podwyższono także ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe - o 0,8%, przy różnokierunkowych zmianach cen w poszczególnych działach. Najbardziej podniesiono ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 7,8%). Wzrosły także ceny produkcji m.in.: wyrobów farmaceutycznych (o 1,9%), metali (o 1,3%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 1,1%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 1,0%), maszyn i urządzeń (o 0,6%), artykułów spożywczych oraz wyrobów z metali (po 0,5%), napojów, a także skór i wyrobów skórzanych (po 0,4%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, jak również pozostałego sprzętu transportowego (po 0,3%), wyrobów tekstylnych oraz poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, a także wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz mebli (po 0,2%) i urządzeń elektrycznych (o 0,1%). Ceny produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Spadły natomiast ceny produkcji m.in.: komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,2%), odzieży (o 0,3%), papieru i wyrobów z papieru (o 0,4%), a także wyrobów tytoniowych (o 0,7%). Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja wzrosły o 0,2%, a w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę pozostały na niezmienionym poziomie.

W styczniu 2021 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu ze styczniem 2020 r. podniesiono o 0,7%. Ceny w sekcji górnictwo i wydobywanie wzrosły o 11,1%, w tym w górnictwie rud metali - o 30,0%, przy spadku cen w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 1,3%. Podwyższono ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - o 3,3% oraz w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 1,5%. Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe wzrosły o 0,1%, przy różnokierunkowych ruchach cen w poszczególnych działach. Najbardziej podniesiono ceny produkcji metali (o 5,3%). Wyższe niż przed rokiem były również ceny produkcji m.in.: pozostałego sprzętu transportowego (o 3,6%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 3,5%), wyrobów farmaceutycznych (o 3,2%), wyrobów tytoniowych (o 3,1%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 3,0%), maszyn i urządzeń (o 2,3%), wyrobów z metali (o 2,0%), skór i wyrobów skórzanych (o 1,8%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 1,3%), urządzeń elektrycznych (o 1,2%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,9%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 0,7%).

Spadły natomiast ceny produkcji m.in.: napojów (o 0,3%), papieru i wyrobów z papieru (o 0,4%), odzieży oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (po 0,5%), wyrobów tekstylnych
(o 0,7%) i mebli (o 0,8%). Niższe, w skali roku, były również ceny produkcji artykułów spożywczych (o 1,5%) oraz poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 2,0%). Największy spadek cen w porównaniu ze styczniem 2020 r. odnotowano w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 7,1%).

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2021


Według wstępnych danych GUS, w styczniu 2021 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 2,3%, a w porównaniu z grudniem 2020 r. - o 0,1%.

W styczniu 2021 r. w stosunku do grudnia 2020 r. zanotowano wzrost cen budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 0,2%, a także budowy budynków oraz robót budowlanych specjalistycznych - po 0,1%.

W porównaniu ze styczniem 2020 r. podniesiono ceny budowy budynków o 2,5% oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 2,4%, jak również robót budowlanych specjalistycznych - o 1,9%.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: