eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › GUS: nieco gorsze dane z przemysłu, produkcja węgla spadła o 1/5

GUS: nieco gorsze dane z przemysłu, produkcja węgla spadła o 1/5

2020-09-18 11:37

GUS: nieco gorsze dane z przemysłu, produkcja węgla spadła o 1/5

Produkcja węgla spadła © Siberia - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

W sierpniu 2020 produkcja sprzedana przemysłu była o 5,8% niższa niż w lipcu. W ujęciu rocznym odnotowała wzrost na poziomie 1,5% - podał GUS w swoim najnowszym komunikacie. Na uwagę zasługuje zwłaszcza niższa o ponad 20% produkcja węgla.

Przeczytaj także: GUS: dobre dane z przemysłu, lipiec 2020 przyniósł odbicie

Jak poinformował właśnie GUS, w minionym miesiącu produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 1,5% w porównaniu z sierpniem ub. roku, kiedy to notowano spadek o 1,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z lipcem br. spadła o 5,8%.

W okresie styczeń – sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,5% niższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,3%

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,8% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,6% wyższym w porównaniu z lipcem br.

W trzech głównych grupowaniach przemysłowych w sierpniu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych wzrosła o 12,7%, a dóbr zaopatrzeniowych – o 2,2% i dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 0,9%. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr związanych z energią – o 5,7% oraz dóbr inwestycyjnych – o 1,6%.

fot. mat. prasowe

Produkcja sprzedana przemysłu (przeciętna miesięczna 2015=100)

Po wyrównaniu sezonowym, wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu br. wyniósł 1,8% w skali roku.


Według wstępnych danych w sierpniu br., w stosunku do sierpnia ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 21 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 20,1%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 13,6%, urządzeń elektrycznych – o 10,3%, mebli – o 8,5%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 4,7%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 4,4%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem ub. roku, wystąpił w 13 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 20,4%, w produkcji maszyn i urządzeń – o 16,2%, metali – o 8,9%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 7,1%.

W porównaniu z lipcem br., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w sierpniu br. odnotowano w 27 działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 19,5%, maszyn i urządzeń – o 10,3%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 7,9%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 7,0%, metali – o 6,8%, mebli – o 6,3%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 6,1%.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lipcem br., wystąpił w 7 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 20,5%, w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 8,9%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2020 r.


Według wstępnych danych, w sierpniu 2020 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku o 1,2%, a w porównaniu z lipcem 2020 r. - o 0,3%.

fot. mat. prasowe

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w latach 2019-2020 w stosunku do okresu poprzedniego (w %)

Spadek cen producentów w przemyśle w porównaniu z sierpniem 2019 r. sięgnął 1,2%.


Spadek cen o 0,3% odnotowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe. Spośród działów przetwórstwa przemysłowego najbardziej spadły ceny w produkcji napojów (o 1,1%). Obniżono także ceny produkcji m.in.: koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 0,8%), wyrobów tekstylnych i metali (po 0,7%), wyrobów tytoniowych oraz pozostałego sprzętu transportowego (po 0,6%), papieru i wyrobów z papieru (o 0,5%), artykułów spożywczych i wyrobów farmaceutycznych jak również wyrobów z metali oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 0,4%). Spadły ceny produkcji skór i wyrobów skórzanych, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, oraz mebli (po 0,3%). Obniżono także ceny wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, maszyn i urządzeń (po 0,2%), chemikaliów i wyrobów chemicznych jak również urządzeń elektrycznych (po 0,1%). Ceny produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych pozostały na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem.

Wzrosły natomiast ceny poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,1%), jak również produkcji odzieży (o 0,3%). Ceny w górnictwie i wydobywaniu były niższe
niż w lipcu br. o 0,2%, w tym w górnictwie rud metali - o 2,1%, przy wzroście cen wydobywania węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 1,2%. W sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę ceny podniesiono o 0,1%, a w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja – o 0,2%.

W sierpniu 2020 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 1,2% niższe niż przed rokiem. Najbardziej spadły ceny w przetwórstwie przemysłowym o 2,1%. Spośród działów przetwórstwa przemysłowego największy spadek cen odnotowano w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 20,6%). Obniżono także ceny produkcji m.in.: metali (o 7,5%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 5,2%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji
(o 4,2%), papieru i wyrobów z papieru (o 2,1%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 2,0%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz mebli (po 1,9%), napojów (o 1,0%), odzieży (o 0,8%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 0,6%), wyrobów tekstylnych (o 0,5%), wyrobów z metali (o 0,4%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 0,3%).

Wzrosły natomiast ceny produkcji m.in.: artykułów spożywczych (o 0,5%), maszyn i urządzeń (o 0,8%), urządzeń elektrycznych (o 1,2%), pozostałego sprzętu transportowego (o 2,0%), skór i wyrobów skórzanych (o 2,7%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 3,2%), wyrobów farmaceutycznych (o 3,4%) a także wyrobów tytoniowych (o 5,2%). W sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę ceny podniesiono o 2,0%. Ceny w górnictwie i wydobywaniu były wyższe niż przed rokiem o 5,3%, w tym w górnictwie rud metali - o 15,5%, przy spadku cen wydobywania węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 1,8%. Największy wzrost cen odnotowano w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - o 5,9%.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2020 r.


Według wstępnych danych, w sierpniu 2020 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 2,6%, a w porównaniu z lipcem 2020 r. - o 0,3%.

fot. mat. prasowe

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w latach 2019-2020 w stosunku do okresu poprzedniego (w %)

W sierpniu 2020 r. wzrost cen produkcji budowlano-montażowej w stosunku do okresu poprzedniego był nieco wyższy niż w okresie marzec-lipiec br. (0,3%).


W stosunku do poprzedniego miesiąca zanotowano wzrost cen budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 0,4%), budowy budynków i robót budowlanych specjalistycznych (po
0,2%).

W porównaniu z sierpniem 2019 r. podniesiono ceny budowy budynków (o 2,8%), budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 2,6%) oraz robót budowlanych specjalistycznych
(o 2,3%).

oprac. : eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: