eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › GUS: dobre dane z przemysłu, lipiec 2020 przyniósł odbicie

GUS: dobre dane z przemysłu, lipiec 2020 przyniósł odbicie

2020-08-20 12:36

GUS: dobre dane z przemysłu, lipiec 2020 przyniósł odbicie

Produkcja © Nataliya Hora - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

GUS opublikował właśnie najnowsze dane odnośnie produkcji przemysłowej w naszym kraju. Okazuje się, że lipiec przyniósł odbicie - produkcja sprzedana przemysłu była o 1,1% wyższa aniżeli w tym samym miesiącu minionego roku. Względem czerwca br. wzrost sięgnął 3,4%. Spadki (5,2%) ciągle jeszcze są widoczne w danych za wszystkie siedem miesięcy br.

Przeczytaj także: Przemysł wg GUS: jest lepiej niż w maju

Jak poinformował właśnie GUS, w minionym miesiącu produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 1,1% w porównaniu z lipcem ub. roku, kiedy to notowano wzrost o 5,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z czerwcem br. wzrosła o 3,4%.

W okresie styczeń – lipiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 5,2% niższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,1%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w lipcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 0,2% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 6,2% wyższym w porównaniu z czerwcem br. - pisze GUS.

W trzech głównych grupowaniach przemysłowych w lipcu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych zwiększyła się o 22,9%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 1,6%, a dóbr zaopatrzeniowych – o 0,9%. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr związanych z energią – o 7,0% oraz dóbr inwestycyjnych – o 3,3%.

fot. mat. prasowe

Produkcja sprzedana przemysłu (przeciętna miesięczna 2015=100)

Po wyrównaniu sezonowym, wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu br. wyniósł 0,2% w skali roku.


Według wstępnych danych w lipcu br., w stosunku do lipca ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 20 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji mebli – o 24,2%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 15,3%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 14,8%, urządzeń elektrycznych – o 7,1%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 4,5%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 4,1%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lipcem ub. roku, wystąpił w 14 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 18,4%, w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 15,0%, maszyn i urządzeń – o 13,3%, metali – o 9,7%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 2,8%, wyrobów z metali – o 2,0%.

W porównaniu z czerwcem br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w lipcu br. odnotowano w 25 działach przemysłu, m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 15,9%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 9,2%, papieru i wyrobów z papieru – o 9,1%, chemikaliów i wyrobów chemicznych oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – po 6,6%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 6,1%, w produkcji mebli – o 5,9%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z czerwcem br., wystąpił w 9 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 15,5%, w produkcji maszyn i urządzeń – o 8,8%, wyrobów tekstylnych – o 2,5%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu
w lipcu 2020 r.


Według wstępnych danych GUS, w lipcu 2020 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły w porównaniu
z czerwcem br. o 0,3%, natomiast spadły w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku o 0,6%.

fot. mat. prasowe

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w latach 2019-2020 w stosunku do okresu poprzedniego

Według wstępnych danych, w lipcu 2020 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły w porównaniu z czerwcem br. o 0,3%.


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu 2020 r. wzrosły o 0,3% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Podniesiono ceny we wszystkich sekcjach przemysłu. Najbardziej wzrosły ceny w sekcji górnictwo i wydobywanie o 2,6%, w tym w górnictwie rud metali - o 8,4%, przy spadku cen w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 1,4%. Ceny w przetwórstwie przemysłowym podniesiono o 0,2%.

Największy wzrost zanotowano w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 5,1%). Wzrosły także ceny produkcji m.in: wyrobów tytoniowych (o 0,9%), skór i wyrobów skórzanych (o 0,5%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 0,4%), jak również napojów oraz maszyn i urządzeń (po 0,3%), wyrobów z metali i mebli (po 0,2%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji oraz pozostałego sprzętu transportowego (po 0,1%).

Ceny produkcji wyrobów tekstylnych oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych pozostały na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem. Spadły natomiast ceny produkcji m.in.: artykułów spożywczych oraz papieru i wyrobów z papieru (po 0,1%), chemikaliów i wyrobów chemicznych, a także urządzeń elektrycznych (po 0,2%), odzieży i wyrobów farmaceutycznych (po 0,3%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, jak również komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (po 0,4%). Ceny produkcji metali obniżono o 0,8%, a wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych o 0,9%.

W sekcjach wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ceny wzrosły po 0,1%.

W lipcu 2020 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,6% niższe niż przed rokiem. Najbardziej spadły ceny w przetwórstwie przemysłowym o 1,4%. Spośród działów przetwórstwa przemysłowego największy spadek cen odnotowano w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 19,7%). Obniżono także ceny produkcji m.in.: metali (o 6,7%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 5,1%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 2,7%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 1,6%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 1,5%), papieru i wyrobów z papieru (o 1,0%) oraz mebli (o 0,8%).

Ceny produkcji odzieży, a także produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny pozostały na niezmienionym poziomie.

Wzrosły natomiast ceny produkcji m.in.: napojów oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (po 0,3%), wyrobów tekstylnych oraz wyrobów z metali (po 0,7%), artykułów spożywczych (o 1,3%), maszyn i urządzeń (o 1,4%), urządzeń elektrycznych (o 1,9%), skór i wyrobów skórzanych (o 3,3%), pozostałego sprzętu transportowego (o 3,4%), wyrobów farmaceutycznych oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 3,6%), a także wyrobów tytoniowych (o 6,1%). W sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę ceny podniesiono o 2,1%.

Ceny w górnictwie i wydobywaniu były wyższe niż przed rokiem o 5,0%, w tym w górnictwie rud metali - o 17,4%. Niższe natomiast były ceny wydobywania węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 3,8%. Największy wzrost cen odnotowano w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - o 5,8%.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2020 r.


Według wstępnych danych GUS, w lipcu 2020 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 2,5%, a w porównaniu z czerwcem 2020 r. - o 0,2%.

fot. mat. prasowe

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w latach 2019-2020 w stosunku do okresu poprzedniego

W lipcu 2020 r. wzrost cen produkcji budowlano-montażowej w stosunku do okresu poprzedniego utrzymał się na poziomie obserwowanym w czterech ostatnich miesiącach i wyniósł 0,2%.


W stosunku do poprzedniego miesiąca zanotowano wzrost cen budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 0,3%), budowy budynków (o 0,2%) i robót budowlanych specjalistycznych (o 0,1%).

W porównaniu z lipcem 2019 r. podniesiono ceny budowy budynków (o 2,8%), budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 2,5) oraz robót budowlanych specjalistycznych (o 2,3%).

oprac. : eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: