eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › GUS: produkcja przemysłowa w I 2020 uniknęła spadków. Jest wzrost o 1,1%

GUS: produkcja przemysłowa w I 2020 uniknęła spadków. Jest wzrost o 1,1%

2020-02-20 12:08

GUS: produkcja przemysłowa w I 2020 uniknęła spadków. Jest wzrost o 1,1%

Produkcja przemysłowa uniknęła spadków © industrieblick - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Główny Urząd Statystyczny opublikował najświeższe dane odnośnie produkcji w Polsce. Jak czytamy w komunikacie, w styczniu bieżącego roku produkcja sprzedana przemysłu wzrosła względem grudnia 2019 o 4,5%, a w ujęciu rocznym zanotowała wzrost o 1,1%. Wzrosty, choć na mniejszą skalę, zanotowały również ceny produkcji sprzedanej.

Przeczytaj także: GUS: produkcja przemysłowa w XII 2019 w górę, ceny także

Jak informuje GUS, w styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 1,1% wyższa w porównaniu ze styczniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,0%, natomiast w porównaniu z grudniem ub. roku wzrosła o 4,5%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,5% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub.roku i o 2,7% wyższym w porównaniu z grudniem ub. roku.

W większości głównych grupowań przemysłowych w styczniu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr zaopatrzeniowych wzrosła o 3,1%, dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 2,0%, dóbr inwestycyjnych – o 1,0%. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr związanych z energią – o 3,7%, a dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 1,0%.

fot. mat. prasowe

Produkcja sprzedana przemysłu (przeciętna miesięczna 2015=100)

Po wyrównaniu sezonowym, wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu br. wyniósł 3,5% w skali roku.


Według wstępnych danych w styczniu br., w stosunku do stycznia ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 24 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 9,3%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 7,7%, urządzeń elektrycznych – o 5,8%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz wyrobów z metali – po 5,6%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej oraz papieru i wyrobów z papieru – po 3,5%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu ze styczniem ub. roku, wystąpił w 10 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 27,3%, w produkcji maszyn i urządzeń – o 9,2%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 4,2% oraz w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 3,0%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2020 r.


Według wstępnych danych w styczniu 2020 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 0,8%, a w porównaniu z grudniem 2019 r. o 0,1%.

fot. mat. prasowe

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w latach 2018-2020 w stosunku do okresu poprzedniego (w %)

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z grudniem 2019 r. wzrosły o 0,1%.


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2020 r. podniesiono o 0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Najbardziej wzrosły ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 1,1%. Podniesiono również ceny w sekcjach dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja oraz górnictwo i wydobywanie po 0,3% przy czym ceny w dziale wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) wzrosły o 1,4% przy spadku cen w górnictwie rud metali o 1,2%.

Ceny w przetwórstwie przemysłowym utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem.

Wzrosły ceny w produkcji m.in. wyrobów farmaceutycznych (o 1,3%), artykułów spożywczych, metali (po 0,6%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji ( o 0,5%), skór i wyrobów skórzanych (o 0,3%), wyrobów tekstylnych, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (po 0,2%), pozostałego sprzętu transportowego (o 0,1%).

Ceny w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz w produkcji urządzeń elektrycznych pozostały na niezmienionym poziomie.

Spadły natomiast ceny w produkcji m.in.: wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, wyrobów z metali (po 0,1%), papieru i wyrobów z papieru, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, mebli (po 0,2%), wyrobów tytoniowych, maszyn i urządzeń (po 0,3%), napojów, odzieży (po 0,4%), chemikaliów i wyrobów chemicznych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (po 0,6%), koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 1,0%).

W styczniu 2020 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,8% wyższe niż przed rokiem. Wzrosły ceny we wszystkich sekcjach przemysłu. Najbardziej w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja o 2,7%. Ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę podniesiono o 2,3%. W sekcji górnictwo i wydobywanie ceny wzrosły o 1,6%, w tym w górnictwie rud metali o 6,2% przy spadku cen w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 2,2%. Ceny w przetwórstwie przemysłowym były wyższe o 0,6%.Najbardziej wzrosły ceny w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 8,9%).

Podniesiono także ceny w produkcji m.in.: artykułów spożywczych (o 4,5%), wyrobów tytoniowych (o 4,0%), wyrobów farmaceutycznych (o 2,6%), skór i wyrobów skórzanych, pozostałego sprzętu transportowego (po 1,8%), odzieży, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 1,6%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 1,5%), urządzeń elektrycznych (o 0,3%).

Obniżyły się natomiast ceny w produkcji m.in.: napojów (o 0,4%), mebli (o 0,7%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, wyrobów z metali (po 1,1%), wyrobów tekstylnych (o 1,3%), maszyn i urządzeń (o 1,5%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 1,6%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 1,8%), komputerów, wyrobów elektronicznych i op-tycznych (o 3,0%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 4,3%), papieru i wyrobów z papieru (o 4,4%), metali (o 7,2%).

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2020 r.


Według wstępnych danych w styczniu 2020 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 2,9%, a w porównaniu z grudniem 2019 r. o 0,2%.

fot. mat. prasowe

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w latach 2018-2020 w stosunku do okresu poprzedniego (w %)

W styczniu 2020 r., podobnie jak w listopadzie i w grudniu poprzedniego roku, ceny produkcji budowlano-montażowej były wyższe w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,2%


W stosunku do poprzedniego miesiąca zanotowano wzrost cen budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (po 0,2%). Ceny robót budowlanych specjalistycznych
wzrosły (o 0,1%).

W porównaniu ze styczniem 2019 r. podniesiono ceny budowy budynków (o 3,4%), budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 2,7%) oraz robót budowlanych specjalistycznych
(o 2,4%).

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: