eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościPublikacje › Stany Zjednoczone "wdzięcznym" celem cyberszpiegostwa ekonomicznego

Stany Zjednoczone "wdzięcznym" celem cyberszpiegostwa ekonomicznego

2019-02-06 00:35

Stany Zjednoczone "wdzięcznym" celem cyberszpiegostwa ekonomicznego

Stany Zjednoczone celem cyberszpiegostwa ekonomicznego © beebright - Fotolia.com

Najnowszy raport Narodowego Centrum Kontrwywiadu i Bezpieczeństwa USA pt. „Zagraniczne szpiegostwo ekonomiczne w cyberprzestrzeni” nie pozostawia złudzeń: szpiegostwo ekonomiczne i przemysłowe wciąż stanowi poważne zagrożenie dla rozwoju, bezpieczeństwa i przewagi konkurencyjnej USA. Cyberprzestrzeń pozostaje dominującym obszarem operacyjnym dla szerokiej gamy szpiegowskich graczy, w tym wrogich państw, przedsiębiorstw prywatnych działających na ich zlecenie, sponsorowanych grup hakerskich.

Przeczytaj także: Prezydent czy Kongres? Podzielona władza supermocarstwa

Autorzy oceniają, iż technologie nowej generacji, takie jak sztuczna inteligencja (SI, ang. artificial intelligence – AI) czy Internet rzeczy (ang. Internet of Things – IoT) będą stanowiły zagrożenie dla narodowych sieci USA, do czego nie są w pełni przygotowane. Efektywna reakcja wymaga przede wszystkim postrzegania szpiegostwa ekonomicznego jako ogólnoświatowego, wielowektorowego zagrożenia dla integralności gospodarki amerykańskiej i globalnego handlu.

Trendy cyberszpiegostwa


W ocenie służb amerykańskich najbardziej narażone na cyberataki są sektory energetyki i alternatywnych źródeł energii, biotechnologie, technologie obronne, ochrona środowiska, zaawansowane technologie wytwórcze, technologie informatyczne i telekomunikacyjne. Nie wyklucza to wprawdzie innych obszarów, ale te wydają się najbardziej łakomym kąskiem dla cyberszpiegów.

Cyberzagrożenia ewoluują wraz z postępem technologicznym w globalnym środowisku informacyjnym. Na uwagę zasługują operacje związane z przerywaniem łańcucha dostaw oprogramowania. Przykłady można mnożyć. Wirus Floxif, który został wstrzyknięty do oprogramowania CCleanera, uderzył w 2,2 mln klientów. Hakerzy atakowali w szczególności 18 wybranych firm i zainfekowali 40 komputerów, aby uzyskać dostęp do danych takich potentatów, jak Samsung, Sony, Asus, Intel, VMWare, O2, Singtel, Gauselmann, Dyn, Chunghwa i Fujitsu. Zainfekowanie zmodyfikowanej wersji M.E. Doc, które najpierw pojawiło się na Ukrainie, przypisano wprawdzie Rosji, ale nie jest to do końca jasne, ponieważ ucierpiały również podmioty rosyjskie. W każdym razie atak sparaliżował sieci na całym świecie, powodując zamknięcie lub wpływając na operacje banków, firm, transportu. Koszt tego ataku na firmy dostawcze FedEx i Maersk wyniósł około 300 mln dolarów.

Prawo stanowione w niektórych krajach ułatwia kradzież własności intelektualnej i informacji prawnie chronionych. Dla przykładu w 2017 r. Chiny i Rosja rygorystycznie egzekwowały przepisy, które wzmacniały ich rodzime firmy kosztem przedsiębiorstw amerykańskich, umożliwiając dostęp do amerykańskich praw własności intelektualnej i informacji zastrzeżonych. W 2017 r. Chiny wprowadziły w życie nową ustawę o cyberbezpieczeństwie, która ograniczyła sprzedaż zagranicznych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz zobligowała obce firmy do poddawania się krajowym przeglądom bezpieczeństwa. Wymaga się również, aby firmy działające w Chinach przechowywały swoje dane na miejscu, a na ich transfer poza granice wymagana jest specjalna zgoda rządu. Amerykańska Izba Handlowa wykazała, że jeśli zagraniczna firma ulokowała cenny zbiór danych lub informacji w Chinach czy to do celów badawczo-rozwojowych, czy do prowadzenia działalności gospodarczej, będzie musiała ponieść określone ryzyko. Jej dane mogą zostać przywłaszczone lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, szczególnie w środowisku biznesowym Chin, gdzie firmy, chcąc chronić swoje zasoby, napotykają poważne problemy prawne.

fot. beebright - Fotolia.com

Stany Zjednoczone celem cyberszpiegostwa ekonomicznego

Szpiegostwo ekonomiczne i przemysłowe wciąż stanowi poważne zagrożenie dla rozwoju, bezpieczeństwa i przewagi konkurencyjnej USA


Podążając śladem Chin, Rosja zwiększyła wymagania co do przeglądów kodów źródłowych zagranicznych technologii sprzedawanych na terenie kraju. Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) związana z gospodarczymi misjami szpiegowskimi służy jako władza odpowiedzialna za kierowanie tymi przeglądami i zatwierdza sprzedaż produktów oraz usług technologicznych na terenie Rosji.

Kraje wysokiego zagrożenia wywiadowczego jak Chiny i Rosja wykorzystują te przepisy, ułatwiając znacząco dostęp do własności intelektualnej zagranicznych firm operujących na ich terenie, a następnie dzielą się poufnymi informacjami z rodzimymi podmiotami.

Odnotować należy również to, iż zagraniczne firmy zajmujące się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi często podlegają wpływom swoich rządów, kreując ryzyko dla tajemnic handlowych i własności intelektualnej Stanów Zjednoczonych. Firmy te świadczą usługi, które niekiedy wymagają dostępu do fizycznych punktów kontrolnych obsługiwanych komputerów i sieci. Ostatnie wydarzenia pokazują potencjalne ryzyko stwarzane przez firmy technologiczne, które mają powiązania z rządami o wysokiej aktywności wywiadowczej.

W odpowiedzi amerykański Departament Bezpieczeństwa Krajowego we wrześniu 2017 r. wydał dyrektywę skierowaną do departamentów i agencji federalnych o unikaniu produktów i usług firmy Kaspersky Lab w związku ze stwarzanym przez nią zagrożeniem bezpieczeństwa informacji. Chodzi naprawdę o jej powiązania z rządem Rosji. W grudniu 2017 r. Departament Sprawiedliwości zawarł umowę z Netcracker Technology Corp., która zaowocowała deklaracją, iż firma nie będzie przechowywała poufnych informacji i danych od swoich klientów technologicznych z USA w zagranicznych lokalizacjach, w tym w szczególności w Rosji.

Aktorzy państwowi najgroźniejszymi przeciwnikami


Do najpoważniejszych państwowych cyberszpiegów należą Chiny, Rosja i Iran. To gracze wrodzy i nic nie wskazuje na to, aby w dającej się przewidzieć przyszłości uległo to zmianie. Odnotować wszak trzeba, że kraje mające bliskie związki ze Stanami Zjednoczonymi również prowadzą działania szpiegowskie w cyberprzestrzeni, ale też inne formy działalności skierowane przeciwko sojusznikowi, chcąc pozyskać nowe technologie, własność intelektualną czy tajemnice handlowe dla zwiększenia swojej przewagi konkurencyjnej.

Chiny – przeciwnik totalny


Chiny pozostają najaktywniejszym „penetratorem” amerykańskiej cyberprzestrzeni i poszukiwaczem technologii. Nie wahają się sięgać po tajemnice handlowe i informacje prawnie zastrzeżone. Chińskie operacje w cyberprzestrzeni są częścią złożonej, wielopłaszczyznowej strategii, która zakłada osiągnięcie trzech głównych celów:
 • umocnienie narodowego potencjału,
 • ukształtowanie modelu gospodarczego opartego na innowacyjności,
 • modernizację militarną.

Cele strategiczne realizowane są za pomocą szerokiej gamy metod, środków i narzędzi, do których można zaliczyć:
 1. Wykorzystywanie nietradycyjnych „pozyskiwaczy” informacji – stawianie zadań naukowcom i biznesmenom w zakresie zdobywania amerykańskich technologii;
 2. Joint venture – zakładane z amerykańskimi podmiotami w celu uzyskiwania technologii oraz know-how;
 3. Partnerstwa badawcze – aktywne poszukiwania współpracy z laboratoriami państwowymi USA w celu poznania i pozyskania określonej technologii oraz „miękkich kompetencji” niezbędnych do prowadzenia takiego rodzaju laboratoriów i badań na własnym terenie;
 4. Współpraca akademicka – wykorzystywanie współpracy i powiązań z uniwersytetami dla prowadzenia specyficznych badań w celu uzyskania dostępu do wysokiej klasy narzędzi badawczych i sprzętu. Otwartość środowisk akademickich sprzyja wypełnianiu chińskich luk strategicznych;
 5. Inwestycje S&T (sprzedaż-handel) – długoterminowe inwestycje państwowe w infrastrukturę techniczno-technologiczną w zakresie handlu i sprzedaży;
 6. Fuzje i nabycia (M&A) – wykupywanie firm, które dysponują odpowiednimi technologiami, urządzeniami i ludźmi. Często kończy się to na sprawach rozpatrywanych przez Komitet Inwestycji Zagranicznych USA (CFIUS);
 7. Firmy fasadowe – wykorzystanie firm fasadowych (tzw. słupów), które przykrywają udział chińskiego rządu np. w pozyskiwaniu kontrolowanych technologii eksportowych;
 8. Programy rekrutujące talenty – programy mające na celu identyfikację talentów, ściąganie ich do Chin (często do powrotu) i angażowanie do strategicznych prac rozwojowych;
 9. Służby wywiadowcze – klasyczne szpiegostwo zagraniczne;
 10. Środowisko prawne i regulacyjne – wykorzystywanie przepisów prawa do utrudniania działalności zagranicznych podmiotów i wspierania podmiotów chińskich.

Większość wykrytych chińskich operacji cybernetycznych przeciwko sektorowi prywatnemu w USA koncentrowała się na zastrzeżonych kontrahentach wojskowych lub firmach informatycznych i komunikacyjnych, których produkty i usługi wspierały sieci rządowe.

Według oceny kilku firm cybernetycznych w 2017 r. kontynuowała swoją działalność chińska grupa cyberprzestępcza APT10, prowadząca szeroko zakrojone operacje ukierunkowane na przemysł inżynieryjny, telekomunikacyjny i lotniczy. APT10 interesowała się firmami na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych, wykorzystując dostawców usług IT jako narzędzi. Znaleziono powiązania między chińskimi cyberprzestępcami a wykorzystywaniem aplikacji CCleanera, która pozwalała hakerom ukierunkowywać działania na firmy amerykańskie, w tym Google, Microsoft, Intel i VMware.

Ocenia się, że Chiny będą w dalszym ciągu stanowiły zagrożenie dla zastrzeżonych przez USA technologii i własności intelektualnej. Jeśli chińskie zagrożenie nie zostanie zniwelowane, w dłuższej perspektywie może to odbić się ujemnie na przewadze konkurencyjnej Ameryki.

Rosja – przeciwnik wyrafinowany


Rosja ma wiele powodów, aby szpiegować USA w cyberprzestrzeni. Do najważniejszych z nich należy próba wzmocnienia gospodarki toczonej przez epidemię korupcji, wzmocnienie kontroli państwa i rekompensowanie wypływu własnych talentów za granicę. Wysiłki Moskwy na rzecz modernizacji wojskowej są i nadal będą czynnikiem motywującym Rosję do kradzieży własności intelektualnej w USA. Rosja wykorzystuje cyberprzestrzeń jako jedną z wielu metod uzyskiwania niezbędnego know-how i technologii do rozwoju i modernizacji swojej gospodarki. Inne metody obejmują:
 • wykorzystywanie rosyjskich przedsiębiorstw komercyjnych i podmiotów akademickich, które współdziałają z Zachodem;
 • rekrutację przez służby wywiadowcze rosyjskich imigrantów legitymujących się zaawansowanymi umiejętnościami technicznymi;
 • penetrację przedsiębiorstw publicznych i prywatnych przez służby, która umożliwia rządowi pozyskiwanie wrażliwych informacji technicznych od przemysłu.

Moskwa wykorzystuje cyberataki jako narzędzie gromadzenia danych wywiadowczych do podejmowania decyzji na szczeblu państwowym i czerpania korzyści gospodarczych. Eksperci twierdzą, że Rosja musi wprowadzić strukturalne reformy, w tym dywersyfikację gospodarczą sektorów technologicznych, aby osiągnąć wyższe tempo wzrostu produktu krajowego brutto, o który publicznie apelował rosyjski prezydent Putin. Aby wesprzeć ten cel, rosyjskie służby wywiadowcze przeprowadziły w USA zaawansowane hackingowe operacje na dużą skalę. Ponadto Moskwa wykorzystuje szereg innych operacji wywiadowczych dla kradzieży cennych aktywów ekonomicznych:
W 2016 r. haker „Eas7” ujawniła zachodniej prasie, że współpracowała z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa (FSB) w zakresie gospodarczych misji szpiegowskich. Oceniała, że „wśród dobrych hakerów co najmniej połowa pracuje dla struktur rządowych", sugerując, że Moskwa zatrudnia cyberprzestępców.

Rosja wykorzystuje cyberataki do gromadzenia danych dotyczących własności intelektualnej z amerykańskich sektorów energetyki, opieki zdrowotnej i technologii. Na przykład hakerzy pracujący dla rosyjskiego rządu w ubiegłym roku włamali się do dziesiątek amerykańskich firm energetycznych, w tym do ich sieci operacyjnych. Działalność ta napędzana jest przez wiele celów, w tym zbieranie informacji wywiadowczych, uzyskanie dostępu do własności intelektualnej i przekazywanie jej rosyjskim firmom.

Przynajmniej od 2007 r. Moskwa wspierała program cybernetyczny APT28, który rutynowo gromadził informacje wywiadowcze dotyczące kwestii obronnych i geopolitycznych, w tym Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej. Uzyskanie wrażliwych danych z przemysłu obronnego USA może zapewnić Rosji korzyści ekonomiczne (np. w zagranicznej sprzedaży wojskowej) i w sferze bezpieczeństwa, ponieważ Rosja nadal wzmacnia i modernizuje siły wojskowe.

Ocenia się, że w bieżącym roku Rosja nie zaniecha agresywnych cyberataków przeciwko Stanom Zjednoczonym i ich sojusznikom w ramach globalnego programu gromadzenia danych wywiadowczych. Chociaż są one tylko jednym z elementów wielopłaszczyznowego podejścia Moskwy do pozyskiwania informacji, to dają rosyjskim służbom wywiadowczym sprawne i opłacalne narzędzie do realizacji celów państwowych.

Iran – rosnące zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa


Irańska działalność szpiegowska w cyberprzestrzeni koncentruje się wprawdzie na przeciwnikach z Bliskiego Wschodu, takich jak Arabia Saudyjska i Izrael, jednak w 2017 r. Iran penetrował również sieci w Stanach Zjednoczonych. Część tej aktywności skierowana była na amerykańskie technologie o dużej wartości dla irańskiego rządu. Pozyskanie amerykańskich poufnych informacji i technologii umożliwia Teheranowi pobudzanie krajowego wzrostu gospodarczego, modernizację sił zbrojnych i zwiększenie sprzedaży zagranicznej.

Irańska grupa hakerów Rocket Kitten konsekwentnie atakuje amerykańskie firmy obronne, prawdopodobnie umożliwiając Teheranowi poprawę już zaawansowanych programów rakietowych i kosmicznych. Hakerzy irańscy celują w firmy lotnictwa cywilnego, wykorzystując na różne sposoby strony internetowe, spearphishing, zdobywanie poświadczeń i techniki inżynierii społecznej. Irańscy hakerzy atakowali amerykańskie instytucje naukowe, kradnąc cenne własności intelektualne.

Uważa się, że Iran będzie nadal przenikał do amerykańskich sieci w celu szpiegostwa przemysłowego. Gospodarka Iranu – wciąż silnie napędzana przez przychody z ropy naftowej – będzie uzależniona od wzrostu w branży naftowej, więc państwo nadal będzie wykorzystywało cyberprzestrzeń, aby zyskać przewagę w tym sektorze. Iran będzie wykorzystywał swoje zdolności cybernetyczne do zmniejszenia luki naukowej i technologicznej między nim a krajami zachodnimi.

Rząd USA podejmuje liczne kroki przeciwdziałające szpiegostwu gospodarczemu w cyberprzestrzeni. Najbardziej widoczne są wysiłki podejmowane dla ochrony infrastruktury krytycznej i wrażliwych sieci komputerowych. Państwo kontynuuje także współpracę z sektorem prywatnym, inwestując w naukę i technologie, badania cybernetyczne i rozwój jako sposób na złagodzenie złośliwej aktywności wrogich podmiotów w cyberprzestrzeni. Inne działania obejmują: udostępnianie informacji o zagrożeniach cybernetycznych, lukach i innych zagrożeniach; promowanie najlepszych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa, poprawę reakcji na incydenty cybernetyczne; współpracę z sojusznikami w zakresie cyberprzestępczości.

Autor:
radca prawny Robert Nogacki, Marek Ciecierski

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: