eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Koniunktura przemysłowa IV 2017

Koniunktura przemysłowa IV 2017

2017-04-24 11:12

Koniunktura przemysłowa IV 2017

Koniunktura przemysłowa IV 2017 © industrieblick - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (10)

Poznaliśmy właśnie wyniki najnowszego opracowania Głównego Urzędu Statystycznego nt. koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach. Okazuje się, że w czwartym miesiącu br. nastroje badanych przedsiębiorstw były lepsze niż przed miesiącem. Tradycyjnie już najdalej idący optymizm towarzyszył jednostkom największym oraz przedstawicielom sekcji finanse i ubezpieczenia.

Przeczytaj także: Koniunktura przemysłowa III 2017

Na skróty


  • Przetwórstwo przemysłowe nie ma większych zastrzeżeń do koniunktury. Ocenia ją lepiej niż w marcu i kwietniu ostatnich sześciu lat.
  • Znacznie lepsze nastroje widoczne są w budownictwie, które pozytywne oceny koniunktury zgłaszają po raz pierwszy od lipca 2011, czyli od niemal sześciu lat.
  • Na koniunkturę nie narzeka również handel hurtowy, który ocenia ją lepiej niż w marcu br. i podobnie jak w kwietniu 2016 roku.
  • W handlu detalicznym oceny koniunktury również są nie tylko pozytywne, ale też najlepsze, z jakimi mieliśmy do czynienia od stycznia 2000 r.
  • Zbyt wielu powodów do narzekań nie ma także transport i gospodarka magazynowa, które to w kwietniu o koniunkturze wypowiadają się w pozytywnym tonie, najlepiej od lutego 2008 r.
  • Nastroje w jednostkach z obszaru zakwaterowanie i gastronomia nie odbiega od wzrostowych tendencji – oceny koniunktury są lepsze niż miesiąc temu i korzystniejsze niż w kwietniu ostatnich dziewięciu lat.
  • Z dominującego nurtu nieco wyłamują się dyrektorzy jednostek prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji, których oceny są wprawdzie pozytywne, ale jednak gorsze nić miesiąc temu.
  • Największy optymizm tradycyjnie już cechuje badanych z sekcji finanse i ubezpieczenia.

1) Przetwórstwo przemysłowe


W kwietniu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 9,6 (plus 6,4 w marcu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 19,1% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 9,6% (przed miesiącem odpowiednio 17,6% i 11,2%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym

W kwietniu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 9,6.


Przedsiębiorcy sygnalizują wzrost bieżącej produkcji i portfela zamówień. Optymistyczne prognozy w tym zakresie są zbliżone do formułowanych przed miesiącem. Bieżąca sytuacja finansowa nie zmienia się, natomiast jej przewidywania wskazują na możliwość poprawy w najbliższych trzech miesiącach. Sygnalizowany jest wzrost poziomu należności. Nieco szybciej niż w marcu rosną opóźnienia płatności za sprzedane produkty. Stan zapasów wyrobów gotowych uznawany jest przez przedsiębiorców za zbliżony do wystarczającego w stosunku do zapotrzebowania. Przewidywany jest wzrost zatrudnienia podobny do planowanego przed miesiącem. Dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają, że ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć, nieco szybciej niż prognozowano w marcu.

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym wg klas wielkości

Niezmiennie najlepszy klimat panuje w największych przedsiębiorstwach.


Opinie formułowane w kwietniu dotyczące koniunktury we wszystkich badanych klasach wielkości są bardziej korzystne od zgłaszanych przed miesiącem.

W większości działów przetwórstwa przemysłowego oceny ogólnego klimatu koniunktury są pozytywne. Najbardziej optymistyczne opinie dotyczące koniunktury formułują producenci wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (plus 22,7 w kwietniu, plus 17,2 w marcu), chemikaliów i wyrobów chemicznych (plus 22,1 w kwietniu, plus 21,0 w marcu), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (plus 20,0 w kwietniu, plus 17,7 w marcu) oraz zajmujący się poligrafią i reprodukcją zapisanych nośników informacji (plus 20,3 w kwietniu, plus 18,7 w marcu). Negatywne oceny koniunktury sygnalizują jedynie producenci odzieży (minus 1,2 w kwietniu, minus 7,4 w marcu).

W kwietniu 2017 r. przedsiębiorcy swoją pozycję wobec konkurencji na rynku krajowym oceniają nieznacznie pozytywnie, przy negatywnych ocenach przed rokiem. Opinie formułowane przez przedsiębiorców w zakresie ich pozycji wobec konkurencji na rynkach zagranicznych krajów Unii Europejskiej oraz na rynkach zagranicznych poza krajami Unii Europejskiej są w niewielkim stopniu pesymistyczne.

Najbardziej negatywne opinie, gorsze od zgłaszanych przed rokiem, dotyczące pozycji wobec konkurencji na innych rynkach zagranicznych poza UE formułują jednostki małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób). Podmioty te, jako jedyne, formułują negatywne oceny dotyczące pozycji wobec konkurencji na rynkach krajów UE. Nieznacznie korzystne opinie dotyczące pozycji podmiotu wobec konkurencji na rynku krajowym i rynkach zagranicznych formułują przede wszystkim przedstawiciele podmiotów dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).

W kwietniu br. 10,1% (przed rokiem 9,5%) przedsiębiorców deklaruje, że nie napotyka na bariery w prowadzeniu swojej bieżącej działalności. W pozostałych jednostkach najczęściej zgłaszanymi barierami są koszty zatrudnienia (51,6% w kwietniu br., 53,0% przed rokiem), niedostateczny popyt na rynku krajowym (44,2% w kwietniu br., 48,0% przed rokiem), wysokie obciążenia na rzecz budżetu (42,8% w kwietniu br., 46,2% przed rokiem), niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej (39,1% w kwietniu br., 41,1% przed rokiem). Barierami, których znaczenie w skali roku wzrosło w największym stopniu są niedobór pracowników (z 7,1% do 14,9%) oraz niedobór wykwalifikowanych pracowników (z 22,5% do 29,6%).

Wykorzystanie mocy produkcyjnych zgłaszane przez przedsiębiorców w kwietniu br. wynosi 79,5% (przed rokiem 77,7%). Najwyższe wykorzystanie mocy produkcyjnych odnotowują producenci skór i wyrobów ze skór, odzieży, mebli, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz zajmujący się naprawą, konserwacją i instalowaniem maszyn i urządzeń, a najniższe – producenci chemikaliów i wyrobów chemicznych, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz wyrobów farmaceutycznych.

W kwietniu br. 11,8% przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego ocenia swoje moce produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 78,1% jako wystarczające, a 10,1% jako zbyt małe (przed rokiem odpowiednio: 13,8%, 77,9%, 8,3%).

2. Budownictwo


W kwietniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie plus 2,7 (przed miesiącem minus 1,4). Poprawę koniunktury sygnalizuje 19,6% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 16,9% (przed miesiącem odpowiednio 17,5% i 18,9%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie

W kwietniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie plus 2,7.


Oceny dotyczące produkcji budowlano-montażowej, portfela zamówień i sytuacji finansowej są mniej negatywne od zgłaszanych w marcu. Odpowiednie prognozy są optymistyczne, lepsze od przewidywań formułowanych w analogicznym miesiącu ostatnich pięciu lat. Nadal sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Kwiecień jest drugim z rzędu miesiącem, w którym prognozowany jest niewielki wzrost zatrudnienia. Zapowiadany jest nieznaczny wzrost cen robót budowlano-montażowych, zbliżony do oczekiwanego w marcu.

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie wg klas wielkości

Wyniki opracowano na podstawie danych uzyskanych od 4189 z ok. 5000 podmiotów objętych badaniem.


Spośród badanych podmiotów 30,4% (przed rokiem 25,0%) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się nieznacznego wzrostu portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych.

W kwietniu oceny ogólnego klimatu koniunktury w jednostkach małych (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób) są mniej pesymistyczne od zgłaszanych w marcu. W pozostałych klasach wielkości oceny te są optymistyczne (w jednostkach średnich – o liczbie pracujących od 50 do 249 osób – po raz pierwszy od lipca 2015 r.), lepsze od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Oceny portfela zamówień w jednostkach małych (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób) są negatywne, choć lepsze niż w marcu. W pozostałych klasach wielkości diagnozy są korzystne, lepsze od negatywnych ocen zgłaszanych w ubiegłym miesiącu. Bieżąca produkcja budowlano-montażowa oraz sytuacja finansowa oceniane są przez przedstawicieli wszystkich klas wielkości mniej negatywnie niż w marcu, jedynie w przypadku dyrektorów przedsiębiorstw dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) opinie dotyczące produkcji budowlano-montażowej są pozytywne, lepsze od diagnoz zgłaszanych w analogicznym miesiącu ostatnich ośmiu lat. Odpowiednie prognozy jednostek wszystkich klas wielkości są optymistyczne i lepsze od formułowanych w marcu.

W kwietniu br. 4,5% przedsiębiorców deklaruje, że nie napotyka na bariery w prowadzeniu bieżącej działalności (4,3% przed rokiem). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (59,4% w kwietniu br., 59,9% przed rokiem). Od połowy 2013 r. stopniowo zwiększa się znaczenie bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (bardziej intensywnie od czerwca 2016 r.), uciążliwość tej bariery wzrosła w skali roku w największym stopniu (z 22,4% do 34,0%). W porównaniu z kwietniem 2016 r. znacząco wzrosło również znaczenie bariery związanej z niejasnymi i niespójnymi przepisami prawnymi (z 31,4% do 38,0%). Mimo że bariera związana z konkurencją na rynku wskazywana jest wciąż przez duży odsetek respondentów, jej znaczenie od kilku miesięcy maleje, a w skali roku uciążliwość tej bariery spadła w największym stopniu (z 56,3% do 46,1%). Spadło również znaczenie bariery związanej z niedostatecznym popytem (z 34,2% do 27,3%).

Od 2013 r. zwiększało się stopniowo wykorzystanie mocy produkcyjnych (61,3% w kwietniu 2013 r., 71,8% w kwietniu 2014 r.). W kwietniu br. kształtuje się ono na poziomie 76,9%, wyższym od odnotowanego w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat (73,3% przed rokiem, 73,7% w kwietniu 2015 r.).

W bieżącym miesiącu 12,2% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje aktualne moce produkcyjne (przy posiadanym portfelu zamówień i przewidywanych zmianach popytu) jako zbyt duże, 74,0% jako wystarczające, a 13,8% jako zbyt małe (przed rokiem odpowiednio: 15,7%, 73,8%, 10,5%).

3. Handel hurtowy


Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w kwietniu na poziomie plus 9,7 (plus 6,2 w marcu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 19,6% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 9,8% (przed miesiącem odpowiednio 17,2% i 11,0%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w kwietniu na poziomie plus 9,7.


Diagnozy sprzedaży są pozytywne, najlepsze od stycznia 2011 r., a prognozy – od maja ub. r. Oceny sytuacji finansowej są nieznacznie optymistyczne, po raz pierwszy od sierpnia 2015 r. Przewidywania w tym zakresie są korzystne, najlepsze od kwietnia ub. r. Stan zapasów towarów jest uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny. W związku z bardziej korzystnymi prognozami dotyczącymi sprzedaży, poziom zamówień towarów u dostawców może zostać zwiększony. Zapowiadany jest wzrost zatrudnienia, nieco większy od planowanego miesiąc wcześniej. Przedsiębiorcy prognozują, że ceny towarów mogą rosnąć.

Spośród badanych jednostek, w kwietniu br. 6,5% podmiotów (5,7% przed rokiem) nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności. Największe trudności napotykane przez przedsiębiorców zgłaszających bariery związane są z konkurencją na rynku (58,1% w kwietniu br., 57,5% w analogicznym miesiącu ub. r.). Barierami, których znaczenie najbardziej wzrosło w ujęciu rocznym są niejasne i niespójne przepisy prawne (z 42,1% do 48,7%) oraz niedobór pracowników (z 7,3% do 13,3%). Od połowy 2013 r. obserwowany jest stopniowy spadek znaczenia bariery związanej z niedostatecznym popytem (28,1% w kwietniu br.).

4. Handel detaliczny


Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w kwietniu na poziomie plus 12,3 (plus 9,2 w marcu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 19,4% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 7,2% (przed miesiącem odpowiednio 17,4% i 8,3%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w kwietniu na poziomie plus 12,3


Diagnozy sprzedaży są korzystne, lepsze niż w ostatnich dwóch miesiącach. Oceny sytuacji finansowej są nieznacznie optymistyczne, po raz pierwszy od stycznia br. Odpowiednie prognozy w tym zakresie są korzystne, najlepsze od marca 2000 r. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany za nadmierny. W związku z bardziej korzystnymi prognozami dotyczącymi sprzedaży, poziom zamówień towarów u dostawców może zostać zwiększony. Możliwy jest wzrost zatrudnienia, bardziej znaczący od zapowiadanego w marcu. Dyrektorzy firm przewidują wzrost cen.

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym wg branż

Optymistyczne oceny formułuje m.in. branża tekstylia, odzież, obuwie.


W prezentowanych branżach handlowych wskaźniki koniunktury są zróżnicowane. Pozytywne oceny zgłaszane są przez przedstawicieli branż tekstylia, odzież, obuwie (plus 23,8 w kwietniu, plus 24,7 w marcu), pojazdy samochodowe (plus 16,0 w kwietniu, plus 11,5 miesiąc wcześniej) oraz żywność (plus 8,9 w kwietniu, plus 6,6 w marcu). Jedynie dyrektorzy firm z branży artykuły gospodarstwa domowego ogółem oceniają koniunkturę w niewielkim stopniu negatywnie, choć lepiej niż w marcu (minus 1,2 w kwietniu, minus 10,1 przed miesiącem).

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym wg klas wielkości

Przedstawiciele wszystkich klas wielkości w kwietniu oceniają ogólny klimat koniunktury optymistycznie.

Przedstawiciele wszystkich klas wielkości w kwietniu oceniają ogólny klimat koniunktury optymistycznie, lepiej niż przed miesiącem. Najlepsze oceny w tym zakresie zgłaszają jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).

Spośród badanych jednostek, w kwietniu br. 6,6% podmiotów nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (6,0% przed rokiem). Wciąż największe trudności napotykane przez przedsiębiorców zgłaszających występowanie barier związane są z konkurencją na rynku (61,8% w kwietniu br., 64,0% w analogicznym miesiącu ub. r.) oraz kosztami zatrudnienia (53,4% w kwietniu br., 53,6% przed rokiem). Od początku 2010 r. odnotowywany jest stopniowy wzrost utrudnień związanych z niejasnymi i niespójnymi przepisami prawnymi (37,4% w kwietniu br.), natomiast od połowy 2013 r. – spadek odczuwania bariery związanej z niedostatecznym popytem (33,6% w kwietniu br., 39,0% w analogicznym miesiącu ub. r. – w ujęciu rocznym znaczenie tej bariery maleje w największym stopniu). Barierą, której uciążliwość najbardziej wzrosła w skali roku jest niedobór pracowników (z 10,0% do 19,4%).

5. Usługi


W kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie plus 12,0 (przed miesiącem plus 10,9). Poprawę koniunktury odnotowuje 19,8% badanych firm, a jej pogorszenie – 7,8% (w marcu odpowiednio 18,7% i 7,8%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Bieżący popyt i sprzedaż oceniane są pozytywnie po raz pierwszy od października ubiegłego roku, również opinie odnoszące się do aktualnej sytuacji finansowej są korzystne. Odpowiednie prognozy są nieco mniej optymistyczne od formułowanych w marcu. Odnotowywany jest, wolniejszy niż przed miesiącem, wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami planują wzrost zatrudnienia. Ceny usług w najbliższych miesiącach mogą rosnąć.

Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 8,5% (przed rokiem 7,1%). Największe trudności wskazywane przez firmy zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (53,5% w kwietniu br., 52,0% przed rokiem) oraz konkurencją firm krajowych (48,2% w kwietniu br., 48,6% przed rokiem). Od 2014 r. rośnie uciążliwość bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników – jej znaczenie w skali roku wśród wszystkich barier wzrosło w największym stopniu (z 22,2% do 29,4%). Nieco rzadziej niż w kwietniu ub. r. kierujący jednostkami zaznaczają barierę związaną z nie-dostatecznym popytem (z 34,5% do 31,2%).

W kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie plus 15,3 (przed miesiącem plus 10,8). Poprawę koniunktury odnotowuje 22,5% badanych firm, a jej pogorszenie – 7,2% (w marcu odpowiednio 19,3% i 8,5%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Zarówno diagnozy jak i przewidywania dotyczące popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej są bardziej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Zgłaszany jest niewielki wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi, szybszy od notowanego w marcu. Zapowiadana skala wzrostu zatrudnienia może być większa od planowanej w marcu. Przewidywany jest dalszy wzrost cen.

Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 13,1% (przed rokiem 6,5%). Największe trudności napotykane przez jednostki zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (69,3% w kwietniu br., 66,4% przed rokiem). Od 2014 r. rośnie stopniowo znaczenie bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (uciążliwość tej bariery wzrosła w największym stopniu w skali roku wśród wszystkich barier – z 19,6% do 31,8%). Przedsiębiorcy wskazują, że w stosunku do kwietnia ub. r. zwiększyło się również znaczenie bariery związanej z niejasnymi i niespójnymi przepisami prawnymi (z 25,5% do 36,1%). Rzadziej niż przed rokiem wybierana jest bariera związana z niedostatecznym popytem (z 39,8% do 33,3%).

W kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 15,2 (przed miesiącem plus 18,5). Poprawę koniunktury odnotowuje 20,3% badanych firm, a jej pogorszenie – 5,1% (w marcu odpowiednio 23,3% i 4,9%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Bieżący popyt, sprzedaż i sytuacja finansowa oceniane są od lutego br. coraz mniej korzystnie. Mimo że prognozy popytu są mniej optymistyczne od formułowanych w marcu, przewidywania dotyczące sprzedaży są korzystne i zbliżone do zgłaszanych przed miesiącem, a sytuacji finansowej – bardziej pozytywne. Odnotowywany jest niewielki, wolniejszy niż w marcu wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek nadal zapowiadają wzrost zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się niewielkiego spadku cen usług.

Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 11,5% (przed rokiem 10,6%). Największe trudności sygnalizowane przez firmy zgłaszające bariery związane są z konkurencją firm krajowych (46,9% w kwietniu br., 40,2% przed rokiem – znaczenie tej bariery wzrosło w największym stopniu w skali roku) oraz z kosztami zatrudnienia (41,4% w kwietniu br., 48,3% przed rokiem – uciążliwość tej bariery spadła najbardziej w ujęciu rocznym).

W kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się, podobnie jak przed miesiącem, na poziomie plus 31,4. Poprawę koniunktury odnotowuje 34,7% badanych firm, a jej pogorszenie – 3,3% (w marcu odpowiednio 34,6% i 3,3%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Diagnozy oraz prognozy popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej są bardziej korzystne od zgłaszanych przed miesiącem. Opóźnienia płatności za wykonane usługi zmniejszają się. Zapowiadane redukcje zatrudnienia mogą być większe od zgłaszanych w marcu. Podobnie jak przed miesiącem prognozowany jest niewielki wzrost cen usług.
Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 4,2% (przed rokiem 4,3%). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją firm krajowych (68,8% w kwietniu br., 73,6% przed rokiem). W skali roku w największym stopniu wzrosła uciążliwość bariery związanej z niejasnymi i niespójnymi przepisami prawnymi (z 42,6% do 50,1%), a spadła – bariery związanej z konkurencją firm zagranicznych (z 53,4% do 47,5%).

Podmioty wszystkich klas wielkości oceniają koniunkturę pozytywnie, w większości po-dobnie jak w marcu, natomiast firmy o liczbie pracujących od 10 do 49 osób – nieco lepiej niż przed miesiącem. Najbardziej optymistyczne opinie dotyczące koniunktury zgłaszają firmy duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).

Oceny koniunktury formułowane w kwietniu przez podmioty wszystkich klas wielkości są bardziej korzystne od zgłaszanych w ubiegłym miesiącu. Najlepsze opinie w tym zakresie odnotowują jednostki o liczbie pracujących 250 i więcej osób, natomiast najmniej pozytywne – podmioty o liczbie pracujących od 10 do 49 osób.

Jednostki o liczbie pracujących do 49 osób oceniają w kwietniu koniunkturę korzystnie, podobnie jak przed miesiącem, natomiast podmioty o liczbie pracujących 50 osób i więcej – nieco mniej optymistycznie niż w marcu.

6. Ogólny klimat koniunktury według województw (dane wg siedziby przedsiębiorstwa)


Jednostki ze wszystkich województw oceniają koniunkturę pozytywnie. Najbardziej korzystne oceny formułują podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego z województw opolskiego, małopolskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego.

Jednostki z większości województw prowadzące działalność w zakresie budownictwa formułują w kwietniu pozytywne i lepsze niż przed miesiącem oceny koniunktury. Najbardziej optymistyczne oceny zgłaszają jednostki z województwa lubuskiego, natomiast najbardziej pesymistyczne – z województwa dolnośląskiego.

Przedstawiciele firm ze wszystkich województw zgłaszają korzystne oceny koniunktury. Najbardziej optymi-stycznie koniunkturę w handlu hurtowym oceniają jednostki z województw podkarpackiego i opolskiego.

fot. mat. prasowe

Przetwórstwo przemysłowe i budownictwo - koniunktura wg województw

Najbardziej korzystne oceny formułują podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego z województw opolskiego, małopolskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego.


Najbardziej optymistycznie koniunkturę w handlu detalicznym oceniają przedsiębiorstwa, których siedziba znajduje się w województwie wielkopolskim. Przedsiębiorstwa z województwa kujawsko-pomorskiego nie zgłaszają zmian w tym zakresie.

Podmioty z większości województw należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa oceniają w kwietniu koniunkturę korzystnie. Najbardziej optymistyczne oceny koniunktury formułują jednostki mające siedzibę w województwie mazowieckim i świętokrzyskim. Negatywnie oceniają koniunkturę podmioty z województw łódzkiego, warmińsko-mazurskiego oraz podkarpackiego.

Podmioty z większości województw prowadzące działalność związaną z zakwaterowaniem i gastronomią oceniają w kwietniu koniunkturę pozytywnie. Najbardziej korzystne, lepsze od zgłaszanych przed miesiącem oceny koniunktury formułują jednostki z województwa warmińsko-mazurskiego oraz małopolskiego. Najbardziej pesymistycznie oceniają koniunkturę podmioty, których siedziba znajduje się w województwie śląskim.

Jednostki ze wszystkich województw (z wyjątkiem przedsiębiorstw z województw warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego) należące do sekcji informacja i komunikacja oceniają w kwietniu koniunkturę korzystnie. Najbardziej optymistyczne opinie w zakresie koniunktury odnotowują podmioty z województwa opolskiego.

7. Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej (SI)


Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej (SI) kształtuje się w kwietniu na poziomie wyższym niż przed miesiącem i przed rokiem (od pięciu miesięcy jego wartości są nieco wyższe od średniej długookresowej).

Składowe dotyczące przetwórstwa przemysłowego, budownictwa, handlu detalicznego oraz usług wzrosły nieco w stosunku do marca, w przypadku budownictwa i usług – w niewielkim stopniu. Również w porównaniu do kwietnia ub. r. wartości wszystkich składowych są wyższe.

Wskaźnik ocen diagnostycznych i prognostycznych jest wyższy od zgłaszanego przed miesiącem i przed rokiem.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: