eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plWiadomościPublikacje › Wycena/analiza porównawcza

Wycena/analiza porównawcza

2010-01-19 07:15

Analiza porównawcza to proces polegający na porównaniu wielkości jakie możemy zaobserwować w badanym podmiocie z wartościami spotykanymi w szerszej grupie podmiotów o zbliżonej specyfice. Celem tej analizy jest wyznaczenie relatywnej pozycji podmiotu względem grupy odniesienia oraz estymacja wskaźnika nie obserwowanego lub badanego u analizowanego podmiotu, który występuje w grupie odniesienia na bazie pozostałych wskaźników.
Takim niewystępującym lub badanym wskaźnikiem jest zwykle wycena rynkowa. Wycena porównawcza w swojej jednowymiarowej podstawowej odmianie, ze względu na łatwość jej zastosowania, jest jedną z najczęstszych metod przeprowadzania wycen analizowanych podmiotów. Bazuje ona głównie na analizie podstawowych wskaźników finansowych charakteryzujących dane przedsięwzięcie oraz wycenach i wartościach wskaźników finansowych przedsięwzięć wchodzących w skład średniej lub mediany z grupy służącej jako punkt odniesienia do przeprowadzanej analizy.

Wycena na bazie metody porównawczej w jej podstawowym wydaniu polega na porównaniu kształtowania się wyceny rynkowej spółki na tle podmiotów porównywalnych pod względem branży, wielkości, a także innych parametrów charakteryzujących spółkę. Wszystkie te parametry można podzielić na dwie podstawowe grupy. Pierwsza grupa parametrów odnosi sie do ryzyka jakim cechuje się dany podmiot. Istotne są tu poziomy dźwigni finansowej i operacyjnej, struktura zadłużenia, poziomy płynności i wypłacalności podmiotu jak również inne parametry decydujące o poziomie ryzyka i możliwości kontynuacji działalności w przyszłych okresach. Niewskazane jest zatem porównywanie ze sobą podmiotów o znacząco różnych strukturach finansowych i ratingach kredytowych.

Druga grupa parametrów to czynniki decydujące o perspektywach podmiotu i potencjalnym tempie wzrostu w przyszłych okresach. Istotną rolę odgrywa tu zarówno posiadany model biznesowy, jak i pozycja konkurencyjna spółki. W przypadku ujęcia w grupie podmiotów porównywalnych podmiotów o różnych przewidywanych dynamikach wzrostu, co jest niewskazane jednak w wielu przypadkach na skutek braku wystarczającej liczby podmiotów o porównywalnych parametrach koniecznym wymogiem powinno być przedstawianie oprócz podstawowego wariantu analizy porównawczej również odmiany zmodyfikowanej o szacowane tempo wzrostu poszczególnych podmiotów w celu pełniejszego i wierniejszego zobrazowania poziomu wyceny analizowanego podmiotu. Przydatnym narzędziem do oceny stopnia porównywalności poszczególnych podmiotów jest analiza wskaźnikowa, która w dużym stopniu pozwala w szybki i prosty sposób dokonać porównania poszczególnych podmiotów i głównych parametrów o charakterze ilościowym cechujących ich działalność.

Szukając odpowiednich podmiotów należy jednak zachować pewien stopień elastyczności podczas doboru spółek do grupy porównywalnej. W przypadku braku odpowiedniej ilości spółek o zbliżonych parametrach do analizowanego podmiotu dopuszczalne jest uwzględnienie podmiotów o mniej zbieżnych parametrach i wzbogacenie procesu doboru spółek o przypisanie poszczególnym podmiotom wag powiązanych ze stopniem ich porównywalności. Przeprowadzane porównanie powinno odnosić się do notowanych na giełdach papierów wartościowych zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych. Ponadto powinno również odnosić się do wycen i parametrów spółek w transakcjach na rynku prywatnym. Wydzielona zostać może także podgrupa odnosząca się do transakcji pakietowych na rynku publicznym.

 

1 2 3

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: