eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › spółki prawa handlowego
 • Nowe prawo holdingowe weszło w życie

  Nowe prawo holdingowe weszło w życie

  10:52 21.10.2022

  ... regulacje prawne dotyczące tzw. prawa holdingowego (prawa grup spółek, prawa koncernowego), które przede wszystkim regulują relacje miedzy spółką dominującą a jej spółkami zależnymi, w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy), zwłaszcza spółki zależnej. Przepisy te mają wyłącznie ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks spółek handlowych, KSH, grupa kapitałowa, holding
 • Nowelizacja prawa spółek handlowych: nowe prawo holdingowe (koncernowe)

  Nowelizacja prawa spółek handlowych: nowe prawo holdingowe (koncernowe)

  14:16 22.08.2022

  ... uchwały o zgłoszeniu swojej grupy do KRS, celem objęcia nowymi przepisami prawa holdingowego. Ustalenie czy danej grupy spółek dotyczą dotychczasowe przepisy KSH, czy nowe regulacje prawa holdingowego, a więc czy spółki spełniają definicję spółki dominującej, spółki od niej zależnej, czy z nią powiązanej, może nastręczać przedsiębiorcom trudności ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks spółek handlowych, KSH, grupa kapitałowa, holding
 • Zaliczki na PIT od przychodu komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej

  Zaliczki na PIT od przychodu komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej

  12:10 29.07.2022

  ... o kwotę stanowiącą iloczyn procentowego udziału komplementariusza w zysku spółki i podatku od dochodu tej spółki, obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy o CIT, za rok podatkowy ... właściwy ds. finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe dokonując ich interpretacji z urzędu lub ... WIĘCEJ

  Tematy: komplementariusz, wspólnik spółki komandytowej, zaliczka na poczet dywidendy, podatek od dywidendy
 • Polski Ład: jak zgodnie z prawem nie płacić składek ZUS i daniny solidarnościowej od działalności

  Polski Ład: jak zgodnie z prawem nie płacić składek ZUS i daniny solidarnościowej od działalności

  00:03 24.01.2022

  ... jedynym komplementariuszem i stuprocentowym akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, orzekł: „…żaden przepis prawny zawarty w systemie prawa obowiązującego nie uniemożliwia powstania spółki ska w kształcie wyżej opisanym; żaden przepis prawny nie powoduje ex lege wyeliminowania z obrotu prawnego takiej spółki…” (sygn. akt I SA/Gl 1328/12 ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowo-akcyjna, komandytariusz, akcjonariusz, formy działalności gospodarczej
 • Forma prowadzenia działalności gospodarczej. Czy Urząd Skarbowy może ją zakwestionować?

  Forma prowadzenia działalności gospodarczej. Czy Urząd Skarbowy może ją zakwestionować?

  10:06 22.11.2021

  ... odpowiadają za długi spółki. Osobowe spółki prawa handlowego – czyli spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna. Wyróżnia je co do zasady stały skład wspólników, a także zapewnienie partycypantom ograniczonej ochrony w formie subsydiarnej odpowiedzialności za zobowiązania. Kapitałowe spółki prawa handlowego – czyli spółka akcyjna ... WIĘCEJ

  Tematy: formy działalności gospodarczej, prowadzenie działalności gospodarczej, działalność gospodarcza, formy opodatkowania
 • Podatek dochodowy: niespłacone zobowiązania przy likwidacji spółki

  Podatek dochodowy: niespłacone zobowiązania przy likwidacji spółki

  13:15 04.09.2018

  ... osób prawnych. Dyspozycja art. 272 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako k.s.h.) zakłada, iż rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru. Proces likwidacji spółki realizują podmioty zwane likwidatorami (art. 276 k.s.h.). Nadzorując proces likwidacji wspomniane podmioty powinny zadbać o należyte ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja spółki, likwidacja spółki z o.o., spółka z o.o., spółki prawa handlowego
 • Anonimizacja przedsiębiorstwa: przeniesienie spółki za granicę

  Anonimizacja przedsiębiorstwa: przeniesienie spółki za granicę

  13:26 24.05.2018

  ... dla biznesu środowisko. W Unii lub poza nią Fundacje prywatne prawa maltańskiego, jako podlegające ustawie o organizacjach pożytku publicznego, są całkowicie ... 45 tys. zł. Między innymi dlatego prowadzenie działalności w formie spółki w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza spółki typu limited liability partnership, cieszy się dużą popularnością wśród ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie podatkiem dochodowym, wyłączenia z opodatkowania, opodatkowanie CIT, przychody podatkowe
 • TSUE: przeniesienie siedziby spółki poza Polskę bez zapłaty podatku

  TSUE: przeniesienie siedziby spółki poza Polskę bez zapłaty podatku

  13:26 25.01.2018

  ... sytuacja przedstawia się natomiast w przypadku przekształcenia transgranicznego spółki, gdy następuje przeniesienie siedziby polskiej spółki (wpisanej do rejestru KRS) do innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Przekształcenie transgraniczne spółki oznacza przekształcenie jej w spółkę prawa obcego, i choć wszystko wydawałoby się tu proste ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie podatkiem dochodowym, wyłączenia z opodatkowania, opodatkowanie CIT, przychody podatkowe
 • Likwidacja spółki z o.o. krok po kroku

  Likwidacja spółki z o.o. krok po kroku

  12:08 07.12.2017

  ... ) pozbawienia bytu prawnego spółki prawa handlowego. Trzeba pamiętać, że proces likwidacji spółki ma ściśle sformalizowany charakter – powinien zostać podzielony na określone etapy, które co do zasady, wyprzedzają moment rozwiązania spółki. Mówimy tu oczywiście o rozwiązaniu, likwidacji i wykreśleniu spółki z rejestru, będącego zwieńczeniem ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja spółki, likwidacja spółki z o.o., spółka z o.o., spółki prawa handlowego
 • Członek zarządu z wyrokiem

  Członek zarządu z wyrokiem

  15:55 02.02.2015

  ... prawa handlowego jest skazanie prawomocnym wyrokiem członka zarządu. Z mocy prawa skutkuje to wygaśnięciem mandatu, o ile skazanie nastąpiło za przestępstwa ... ciąży zakaz zasiadania w organach spółki – wynikający z KSH, natomiast KRK jest czyste, gdyż skazanie uległo już zatarciu. Co prawda przepisy karne i przepisy prawa spółek są w tym zakresie ... WIĘCEJ

  Tematy: członek zarządu, członkowie zarządu, zarząd, wyrok

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: