eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościPublikacje › Kontrola a doradztwo w rewizji finansowej

Kontrola a doradztwo w rewizji finansowej

2011-06-08 13:28

Kontrola a doradztwo w rewizji finansowej

© fot. mat. prasowe

Podstawowym warunkiem zapewnienia wiarygodności informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych jest poddanie go procesowi badania przez biegłego rewidenta. W dobie kryzysu zaufania do informacji pochodzących z systemu rachunkowości, spowodowanych ujawnionymi w ostatnich latach oszustwami i malwersacjami finansowymi również z udziałem biegłych rewidentów, środowisko księgowych poszukuje przyczyn i możliwych rozwiązań tej sytuacji. Dodatkowo sytuację komplikuje fakt wejścia gospodarki światowej w stan kryzysu.

Przeczytaj także: Poradnik księgowego: rzeczowe aktywa trwałe

Wskazane okoliczności spowodowały konieczność modyfikacji regulacji prawnych i celów rewizji finansowej. Zmianie ulega rola biegłego rewidenta w kontaktach z badaną jednostką. W opinii autorów artykułu biegły rewident pełni dziś rolę w szerszym zakresie doradcy badanej jednostki. Wyzwaniem na dzień dzisiejszy jest przekonanie o tej doradczej roli biegłego rewidenta podmioty badane, gdyż nadal postrzegają one bardzo często działania biegłego rewidenta jako element kontroli, wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Tymczasem rewizja finansowa nie ogranicza się wyłącznie do wypełnienia funkcji kontrolnej, lecz zakres jej i przedmiot wykraczają również poza tę sferę.

Sama zaś kontrola definiowana może być w trzech aspektach:
 1. sprawdzanie czegoś, zestawianie stanu faktycznego ze stanem wymaganym,
 2. nadzór nad kimś lub nad czymś,
 3. pot. instytucja lub osoba sprawująca nad czymś nadzór.
Kontrola związana jest również nieodłącznie z oceną i wyciągnięciem wniosków na przyszłość. Ze swojej istoty pełni dwie podstawowe funkcje: ochronną i stymulacyjną. Pierwsza z nich przejawia się zabezpieczeniem przed zmniejszeniem efektywności działania, druga zaś pobudzeniem do tego działania.

Doradztwo związane jest natomiast z udzielaniem fachowych porad. Na tle przedmiotu, zakresu i celów rewizji finansowej scharakteryzowana zostanie zmieniająca się rola biegłego rewidenta.

Przedmiot i zakres rewizji finansowej

Badanie sprawozdania finansowego można zdefiniować jako „ocenę prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego oraz ustalenie, czy sprawozdanie finansowe jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy i rentowność badanej jednostki”. Rewizja finansowa jest zaś pojęciem szerszym od badania sprawozdania finansowego, gdyż obejmuje również propozycje niezbędnych korekt informacji w nim zawartych oraz wydanie opinii o jego wiarygodności wraz z uzupełniającym ją raportem. Rewizja finansowa obejmuje pięć elementów cząstkowych:
 1. ustalenie stanu faktycznego,
 2. ustalenie stanu prawidłowego,
 3. porównanie stanu prawidłowego ze stanem faktycznym,
 4. sformułowanie sądu,
 5. przekazanie sądu.
W literaturze światowej rewizja finansowa postrzegana jest jako audyt zewnętrzny i audyt wewnętrzny. W Stanach Zjednoczonych zaś wyróżnia się trzy główne odmiany audytu:
 • badanie rocznego sprawozdania finansowego,
 • badanie zgodności, dotyczy weryfikacji zgodności wywiązywania się jednostki gospodarczej z zadań nałożonych przepisami prawa,
 • audyt operacyjny, badanie efektywności ekonomicznej jednostki gospodarczej i możliwości usprawnień.
Istotą rewizji jest więc porównanie stanu rzeczywistego ze stanem oczekiwanym, a następnie stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości, odchyleń i próba ich usunięcia, czyli wprowadzenie korekty w badanym obiekcie.

Przedmiotem badania sprawozdań finansowych jest sprawozdanie finansowe. W świetle polskich unormowań prawnych sprawozdanie finansowe zasadniczo składa się z: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, która obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

 

1 2 3

następna

Przeczytaj także

Decyzje zakupowe kobiet
Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: