eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Rynek wewnętrzny 2006

Rynek wewnętrzny 2006

2007-09-02 01:13

Obserwowany w ostatnich latach wzrost znaczenia sektora usług w gospodarkach narodowych poszczególnych państw stanowi integralną część procesu rozwoju społecznogospodarczego. W krajach wysoko rozwiniętych sektor usług wytwarza około 3/4 wartości dodanej całej gospodarki. W 2005 roku wartość dodana wytworzona w sektorze usług w krajach Unii Europejskiej wyniosła 71,9% wartości dodanej ogółem - podał Główny Urząd Statystyczny.

Przeczytaj także: GUS: koniunktura gospodarcza VIII 2007

W 2004 roku w starych krajach członkowskich znaczący udział sektora usług odnotowano we Francji, Wielkiej Brytanii i Belgii, gdzie wytworzył on około 75% wartości dodanej ogółem. Wśród dziesięciu krajów przyjętych do Unii 1 maja 2004 roku znaczący udział sektora usług w wartości dodanej ogółem widoczny jest m.in. na Łotwie 73,3% oraz w Estonii – 66,8%. Dla porównania w Polsce udział sektora usług w tworzeniu wartości dodanej wyniósł w 2004 roku – 64,1%. Natomiast najniższy udział sektor ten uzyskał w Czechach – 58,8%.

W okresie 2000-2006 (według danych wstępnych) wartość dodana sektora usług w Polsce wzrosła o 42,1%, podczas gdy w całej gospodarce wzrost ten osiągnął 40,7%. W roku 2006 wzrost wartości dodanej w sektorze usług w stosunku do roku 2005 był niższy niż w gospodarce ogółem (wskaźnik wzrostu dla sektora usług wyniósł 6,2% wobec 7,6% dla całej gospodarki).

Działalność przedsiębiorstw handlowych jest dominującą działalnością w sektorze usług i drugą po przemyśle w tworzeniu PKB. W 2006 r udział handlu w tworzeniu PKB wyniósł 17,1%, a w tworzeniu wartości dodanej brutto (w cenach bieżących) osiągnął 19,4%.

Szacuje się, że w 2006 r. sprzedaż detaliczna osiągnęła w cenach bieżących 468,5 mld zł i była wyższa o 8,1% w stosunku do roku ubiegłego. Poprzez punkty sprzedaży detalicznej sprzedano towarów za 450,9 mld zł, z tego żywności i napojów bezalkoholowych za 130,3 mld zł, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych za 40,2 mld zł i towarów nieżywnościowych za 280,4 mld zł.

Na koniec 2006 r. sieć sklepów oszacowana została na ponad 395 tys. sklepów, co stanowiło wzrost o 2,5% w stosunku do roku 2005. Równocześnie odnotowano wzrost powierzchni sprzedażowej o 2,0%, na co zdecydowany wpływ miał wzrost liczby sklepów o powierzchni sprzedażowej 400m2 i więcej. Na jeden sklep w 2006 r. przypadało średnio 96,4 osoby.

Ogólna liczba placówek gastronomicznych (stałych i sezonowych) na koniec 2006 r. liczyła ok. 92 tys. Przychody z działalności gastronomicznej w cenach bieżących wyniosły ok. 18,2 mld zł. i były wyższe o 2,7% w stosunku do roku ubiegłego.

Sprzedaż hurtową (w cenach bieżących) w przedsiębiorstwach handlowych w 2006 r. wyszacowano na ok. 632,6 mld zł.

Utrzymuje się wzrost znaczenia dużych przedsiębiorstw handlowych (o liczbie pracujących powyżej 49 osób) w działalności hurtowej. Sprzedaż hurtowa, w porównaniu z 2005 r., wzrosła w nich o 10,5%.

Na koniec 2006 r. przedsiębiorstwa prowadzące działalność handlową, w obszarze hurtu i detalu (o liczbie pracujących powyżej 9 osób), składowały towary w prawie 37 tys. magazynów. Najbardziej znaczącą sieć infrastruktury magazynowej handlu stanowiły magazyny zamknięte (29,1 tys.), uzupełnieniem miejsc składowania były magazyny zadaszone (3,0 tys.) oraz place składowe (4,9 tys.).

Powierzchnia składowa tych magazynów (zamkniętych, zadaszonych, placów składowych) wyniosła łącznie 32924,8 tys. m2 i była wyższa o 2,7% w porównaniu z rokiem ubiegłym, co wiąże się m.in. ze wzrostem stanu zapasów w handlu.

Przeczytaj także


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: