eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › GUS: produkcja przemysłowa w II 2020 na dużym plusie. Wzrost o prawie 5%

GUS: produkcja przemysłowa w II 2020 na dużym plusie. Wzrost o prawie 5%

2020-03-19 12:37

GUS: produkcja przemysłowa w II 2020 na dużym plusie. Wzrost o prawie 5%

Produkcja przemysłowa na dużym plusie © industrieblick - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

GUS opublikował właśnie najświeższe doniesienia na temat wyników, jakie w lutym br. wypracowała polska produkcja przemysłowa. Są zaskakująco pozytywne - wynika z nich, że w drugim miesiącu tego roku produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 4,9% w ujęciu rocznym i o 2,2% w ujęciu miesięcznym. Ceny produkcji były kosmetycznie (0,1%) wyższe aniżeli w lutym 2019.

Przeczytaj także: GUS: produkcja przemysłowa w I 2020 uniknęła spadków. Jest wzrost o 1,1%

Jak informuje GUS, w lutym br. produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 4,9% wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem minionego roku, kiedy notowano wzrost o 6,9%, natomiast w porównaniu ze styczniem 2020 wzrosła o 2,2%

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w lutym br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,2% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,2% wyższym w porównaniu ze styczniem 2020.

Z kolei w okresie dwóch pierwszych miesięcy br. produkcja sprzedana przemysłu była o 2,7% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,7%.

fot. mat. prasowe

Produkcja sprzedana przemysłu (przeciętna miesięczna 2015=100)

Po wyrównaniu sezonowym, wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w lutym br. wyniósł 3,2% w skali roku.


We wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w lutym br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr inwestycyjnych wzrosła o 5,9%, dóbr zaopatrzeniowych – o 5,2%, dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 4,6%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 3,6%, a dóbr związanych z energią – o 1,3%.

Według wstępnych danych w lutym br., w stosunku do lutego ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 28 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 16,8%, urządzeń elektrycznych – o 12,1%, wyrobów z metali – o 11,5%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 7,0%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 6,0%, papieru i wyrobów z papieru – o 5,6%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lutym ub. roku, wystąpił w 6 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 17,8%, w produkcji odzieży – o 7,7%, wyrobów tekstylnych – o 1,2%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2020 r.


Według wstępnych danych w lutym 2020 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 0,1% a w porównaniu ze styczniem 2020 r. spadły o 0,2%.

fot. mat. prasowe

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w latach 2018-2020 w stosunku do okresu poprzedniego

Wzrost cen producentów w przemyśle w porównaniu z lutym 2019 r. sięgnął 0,1%.


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2020 r. spadły o 0,2% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Największy spadek cen odnotowano w górnictwie i wydobywaniu o 1,1%, w tym w górnictwie rud metali o 2,2% i w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 0,3%. Ceny w przetwórstwie przemysłowym obniżyły się o 0,3%. Najbardziej spadły ceny w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 5,7%). Spadły także ceny w produkcji: odzieży (o 0,4%), metali (o 0,3%), artykułów spożywczych, wyrobów farmaceutycznych (po 0,2%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, chemikaliów i wyrobów chemicznych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, mebli (po 0,1%).

Ceny w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, produkcji urządzeń elektrycznych pozostały na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem.

Wzrost cen odnotowano natomiast w produkcji m.in.: napojów, wyrobów z metali (po 0,1%), skór i wyrobów skórzanych, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (po 0,2%), papieru i wyrobów z papieru, maszyn i urządzeń (po 0,3%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 0,4%), wyrobów tekstylnych (o 0,5%), wyrobów tytoniowych, pozostałego sprzętu transportowego (po 0,6%). Podniesiono ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja o 0,3% oraz w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 0,7%.

W lutym 2020 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,1% wyższe niż przed rokiem. Najbardziej wzrosły ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja o 5,5%. Ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę podniesiono o 3,5%. Ceny w przetwórstwie przemysłowym obniżyły się o 0,2%. Największy spadek cen odnotowano w produkcji metali (o 7,5%). Obniżono także ceny w produkcji m.in.: papieru i wyrobów z papieru (o 4,7%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 4,4%), koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (po 3,3%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 1,7%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 1,6%), wyrobów tekstylnych, wyrobów z metali (po 1,3%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, maszyn i urządzeń (po 1,2%), mebli (o 0,8%), napojów (o 0,3%).

Podniesiono ceny w produkcji m.in.: wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 0,8%), urządzeń elektrycznych (o 0,9%), skór i wyrobów skórzanych (o 1,0%), odzieży (o 1,3%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 1,7%), pozostałego sprzętu transportowego (o 2,0%), wyrobów tytoniowych (o 2,8%), wyrobów farmaceutycznych (o 3,6%). Najbardziej wzrosły ceny artykułów spożywczych (o 4,3%). W sekcji górnictwo i wydobywanie ceny spadły o 3,0%, w tym w górnictwie rud metali o 4,0% oraz w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 3,4%.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w lutym 2020 r.


Według wstępnych danych w lutym 2020 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 3,1%, a w porównaniu ze styczniem 2020 r. o 0,3%.

fot. mat. prasowe

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w latach 2018-2020 w stosunku do okresu poprzedniego

W lutym 2020 r., podobnie jak w styczniu br., ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,3%.


W stosunku do poprzedniego miesiąca zanotowano wzrost cen budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (po 0,3%). Ceny robót budowlanych specjalistycznych wzrosły (o 0,2%).

W porównaniu z lutym 2019 r. podniesiono ceny budowy budynków (o 3,7%), budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 2,9%) oraz robót budowlanych specjalistycznych (o 2,6%).

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: