eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Koniunktura przemysłowa III 2017

Koniunktura przemysłowa III 2017

2017-03-23 12:34

Koniunktura przemysłowa III 2017

Nastroje w budownictwie w górę © jat306 - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (10)

W trzecim miesiącu br. nastroje przedstawicieli przetwórstwa przemysłowego okazały się lepsze niż przed miesiącem. Optymizm był dostrzegalny w niemal wszystkich badanych sektorach. Wśród usługodawców, tradycyjnie już, najlepsze humory panują w sekcji finanse i ubezpieczenia. Co jeszcze wynika z najnowszego opracowania GUS nt. koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach?

Na skróty

  • Marzec przyniósł lepsze oceny koniunktury wśród dyrektorów z większości badanych sekcji.
  • Przetwórstwo przemysłowe deklaruje pozytywny nastrój. Optymizm jest większy niż przed miesiącem i w marcu 2016 roku.
  • Nastroje w budownictwie w górę. Badani są mniej pesymistyczni niż miesiąc temu i w lutym ostatnich ośmiu lat.
  • Koniunktura w oczach handlu hurtowego kształtuje się korzystnie, oceny są lesze niż w lutym, ale jednocześnie widać pogorszenie względem analogicznego miesiąca ostatnich trzech lat.
  • Bieżące oceny w handlu detalicznym są pozytywne, lepiej nie było od sierpnia 2008 roku
  • Transport i gospodarka magazynowa pozostają optymistyczne, marcowe oceny koniunktury są podobne jak w lutym i lepsze od tych, które formułowano w analogicznym miesiącu ostatnich ośmiu lat.
  • Zakwaterowanie i gastronomia ponownie zgłasza oceny pozytywne, jest podobnie jak w lutym, ale lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich ośmiu lat.
  • Oceny koniunktury formułowane przez dyrektorów jednostek prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji są korzystne, zbliżone do opinii, które formułowano od grudnia 2016 roku.
  • Największy optymizm tradycyjnie już cechuje badanych z sekcji finanse i ubezpieczenia.

1) Przetwórstwo przemysłowe


W marcu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 6,4 (plus 4,5 w lutym). Poprawę koniunktury sygnalizuje 17,6% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 11,2% (przed miesiącem odpowiednio 16,4% i 11,9%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym

W marcu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 6,4 (plus 4,5 w lutym).


Przedsiębiorcy sygnalizują niewielki wzrost bieżącej produkcji i portfela zamówień. Optymistyczne prognozy w tym zakresie są lepsze od formułowanych przed miesiącem. Oceny dotyczące bieżącej sytuacji finansowej są podobnie jak w lutym niekorzystne, jednak odpowiednie przewidywania wskazują na możliwość poprawy w najbliższych trzech miesiącach. Sygnalizowany jest nieznaczny wzrost poziomu należności. Nieco wolniej niż w lutym rosną opóźnienia płatności za sprzedane produkty. Stan zapasów wyrobów gotowych uznawany jest przez przedsiębiorców za zbliżony do wystarczającego w stosunku do zapotrzebowania. W przedsiębiorstwach planowany jest wzrost zatrudnienia nieco większy od przewidywanego przed miesiącem. Dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają, że ceny wyrobów przemysłowych mogą wzrastać, w tempie zbliżonym do prognozowanego w lutym.

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym wg klas wielkości

Niezmiennie najlepszy klimat panuje w największych przedsiębiorstwach.


W marcu podmioty małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób) oceniają koniunkturę nieznacznie pozytywnie, po raz pierwszy od czerwca 2016 r. Opinie dotyczące koniunktury w przedsiębiorstwach średnich i dużych (o liczbie pracujących 50 i więcej osób) są korzystne, zbliżone do formułowanych w lutym.

W większości działów przetwórstwa przemysłowego oceny ogólnego klimatu koniunktury są pozytywne. Najbardziej optymistyczne opinie dotyczące koniunktury formułują producenci chemikaliów i wyrobów chemicznych (plus 21,0 w marcu, plus 19,0 w lutym), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (plus 17,7 w marcu, plus 17,2 w lutym), pozostałego sprzętu transportowego (plus 17,2 w marcu, plus 11,7 w lutym), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (plus 17,2 w marcu, plus 6,6 w lutym) oraz zajmujący się poligrafią i reprodukcją zapisanych nośników informacji (plus 18,7 w marcu, plus 15,0 w lutym). Negatywne oceny koniunktury sygnalizują jedynie producenci odzieży (minus 7,4 w marcu, minus 9,7 w lutym).

2) Budownictwo


W marcu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 1,4 (przed miesiącem minus 6,8). Poprawę koniunktury sygnalizuje 17,5% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 18,9% (przed miesiącem odpowiednio 16,0% i 22,8%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie

W marcu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 1,4 (przed miesiącem minus 6,8).


Oceny dotyczące produkcji budowlano-montażowej, portfela zamówień i sytuacji finansowej są mniej negatywne od zgłaszanych w lutym. Prognozy produkcji budowlano-montażowej oraz portfela zamówień są optymistyczne, lepsze od przewidywań formułowanych w analogicznym miesiącu ostatnich pięciu lat. Prognozy dotyczące sytuacji finansowej są mniej niekorzystne od oczekiwań zgłaszanych w lutym. Nadal sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Prognozowany jest niewielki wzrost zatrudnienia, ostatni raz sygnalizowany w analogicznym miesiącu 2011 r. Ceny robót budowlano-montażowych mogą nieznacznie rosnąć.

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie wg klas wielkości

Wyniki opracowano na podstawie danych uzyskanych od 4171 z ok. 5000 podmiotów objętych badaniem.


Spośród badanych podmiotów 29,6% (przed rokiem 25,0%) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się wzrostu portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych bardziej znaczącego niż przewidywano w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat.

W marcu oceny ogólnego klimatu koniunktury w jednostkach małych i średnich (o liczbie pracujących od 10 do 249 osób) są mniej pesymistyczne od zgłaszanych w lutym. W pozostałych klasach wielkości oceny te są bardziej korzystne od zgłaszanych w ubiegłym miesiącu. Bieżący portfel zamówień, produkcja budowlano-montażowa oraz sytuacja finansowa oceniane są przez przedstawicieli wszystkich klas wielkości mniej negatywnie niż w lutym, a w przypadku ocen dyrektorów przedsiębiorstw dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) dotyczących produkcji budowlano-montażowych – pozytywnie, lepiej od negatywnych diagnoz w analogicznym miesiącu ostatnich ośmiu lat. Odpowiednie prognozy są optymistyczne i lepsze od formułowanych w ubiegłym miesiącu w jednostkach ze wszystkich klas wielkości, z wyjątkiem przewidywań podmiotów małych i średnich (o liczbie pracujących od 10 do 249 osób) w zakresie sytuacji finansowej, które są nadal negatywne, ale lepsze od zgłaszanych w lutym.

W marcu br. 4,6% przedsiębiorców deklaruje, że nie napotyka na bariery w prowadzeniu bieżącej działalności (3,8% przed rokiem). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (57,5% w marcu br., 59,5% przed rokiem). Od połowy 2013 r. stopniowo zwiększa się znaczenie bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (bardziej intensywnie od czerwca 2016 r.), uciążliwość tej bariery wzrosła w skali roku w największym stopniu (z 21,1% do 33,0%). W porównaniu z marcem 2016 r. istotnie wzrosło również znaczenie bariery związanej z niejasnymi i niespójnymi przepisami prawnymi (z 31,4% do 41,0%). Choć bariera związana z konkurencją na rynku wskazywana jest wciąż przez duży odsetek respondentów, jej znaczenie od kilku miesięcy maleje, a w skali roku uciążliwość tej bariery spadła w największym stopniu (z 55,1% do 45,0%).

Od 2013 r. zwiększało się stopniowo wykorzystanie mocy produkcyjnych (60,4% w marcu 2013 r., 68,5% w marcu 2014 r.). W marcu br. kształtuje się ono na poziomie 72,6%, nieco wyższym od odnotowanego w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat (69,7% przed rokiem, 70,8% w marcu 2015 r.).

W bieżącym miesiącu 14,1% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje aktualne moce produkcyjne (przy posiadanym portfelu zamówień i przewidywanych zmianach popytu) jako zbyt duże, 73,1% jako wystarczające, a 12,8% jako zbyt małe (przed rokiem odpowiednio: 18,4%, 70,5%, 11,1%).

3) Handel hurtowy


Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w marcu na poziomie plus 6,2 (plus 4,6 w lutym). Poprawę koniunktury sygnalizuje 17,2% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 11,0% (przed miesiącem odpowiednio 16,1% i 11,5%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w marcu na poziomie plus 6,2 (plus 4,6 w lutym).


Diagnozy i prognozy sprzedaży są pozytywne, lepsze od formułowanych w lutym. Oceny sytuacji finansowej są niekorzystne od listopada 2016 r. Przewidywania w tym zakresie są optymistyczne, najlepsze od kwietnia ub. r. Stan zapasów towarów jest uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny. W związku z bardziej korzystnymi prognozami dotyczącymi sprzedaży, poziom zamówień towarów u dostawców może zostać zwiększony. Zapowiadany jest niewielki wzrost zatrudnienia, zbliżony do planowanego miesiąc wcześniej. Przedsiębiorcy prognozują, że ceny towarów mogą rosnąć.

Spośród badanych jednostek, w marcu br. 5,4% podmiotów (podobnie jak przed rokiem) nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności. Największe trudności napotykane przez przedsiębiorców zgłaszających bariery związane są z konkurencją na rynku (57,0% w marcu br., 56,4% w analogicznym miesiącu ub. r.). Barierami, których znaczenie najbardziej wzrosło w ujęciu rocznym są niedobór pracowników (z 6,8% do 13,1%) oraz niejasne i niespójne przepisy prawne (z 43,4% do 49,2%). Od połowy 2013 r. obserwowany jest stopniowy spadek znaczenia bariery związanej z niedostatecznym popytem (28,0% w marcu br.).

4) Handel detaliczny


Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w marcu na poziomie plus 9,2 (plus 7,0 w lutym). Poprawę koniunktury sygnalizuje 17,4% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 8,3% (przed miesiącem odpowiednio 16,6% i 9,5%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w marcu na poziomie plus 9,2 (plus 7,0 w lutym).


Diagnozy sprzedaży są najmniej korzystne od listopada ub. r., jednak odpowiednie prognozy są optymistyczne, najlepsze od maja 2008 r. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest w niewielkim stopniu negatywnie. Prognozy w tym zakresie są nieznacznie pozytywne, po raz pierwszy od listopada 2016 r. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany za nadmierny. W związku z bardziej korzystnymi prognozami dotyczącymi sprzedaży, poziom zamówień towarów u dostawców może zostać zwiększony. Możliwy jest niewielki wzrost zatrudnienia, zbliżony do zapowiadanego w lutym. Dyrektorzy firm przewidują wzrost cen.

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym wg branż

Optymistyczne oceny formułuje m.in. branża tekstylia, odzież, obuwie.


W prezentowanych branżach handlowych wskaźniki koniunktury są zróżnicowane. Pozytywne oceny zgłaszane są przez przedstawicieli branż: tekstylia, odzież, obuwie (plus 24,7 w marcu br., plus 12,4 w lutym), pojazdy samochodowe (plus 11,5 w marcu br., plus 12,4 miesiąc wcześniej) oraz żywność (plus 6,6 w marcu br., plus 3,9 w lutym). Jedynie dyrektorzy firm z branży artykuły gospodarstwa domowego ogółem oceniają koniunkturę negatywnie (minus 10,1 w marcu br., minus 6,4 przed miesiącem).

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym wg klas wielkości

Negatywne oceny ogólnego klimatu koniunktury zgłaszane są jedynie przez jednostki o liczbie pracujących od 10 do 49 osób.


W podziale na klasy wielkości, w marcu negatywne, choć lepsze niż przed miesiącem oceny ogólnego klimatu koniunktury zgłaszane są jedynie przez jednostki o liczbie pracujących od 10 do 49 osób. Przedstawiciele pozo-stałych przedsiębiorstw oceniają koniunkturę pozytywnie, a w przypadku firm średnich i dużych (o liczbie pracujących 50 i więcej osób) – bardziej korzystnie niż w lutym.

Spośród badanych jednostek, w marcu br. 6,3% podmiotów nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (5,6% przed rokiem). Wciąż największe trudności napotykane przez przedsiębiorców zgłaszających występowanie barier związane są z konkurencją na rynku (63,1% w marcu br., 62,2% w analogicznym miesiącu ub. r.) oraz kosztami zatrudnienia (52,8% w marcu br., 56,7% przed rokiem). Od początku 2010 r. odnotowywany jest stopniowy wzrost utrudnień związanych z niejasnymi i niespójnymi przepisami prawnymi (38,3% w marcu br.), natomiast od połowy 2013 r. – spadek odczuwania bariery związanej z niedostatecznym popytem (33,1% w marcu br.), w ujęciu rocznym spadek znaczenia tej bariery jest największy (38,8% w analogicznym miesiącu ub. r.). Barierą, której uciążliwość najbardziej wzrosła w skali roku jest niedobór pracowników (z 9,4% do 17,6%).

5) Usługi


W marcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie plus 10,9 (przed miesiącem plus 10,5). Poprawę koniunktury odnotowuje 18,7% badanych firm, a jej pogorszenie – 7,8% (w lutym odpowiednio 18,4% i 7,9%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Bieżący popyt i sprzedaż oceniane są mniej niekorzystnie niż przed miesiącem; diagnozy sytuacji finansowej są nieznacznie negatywne i zbliżone do ocen z lutego. Odpowiednie prognozy są bardziej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Odnotowywany jest, nieco szybszy niż w lutym, wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami planują wzrost zatrudnienia. Ceny usług mogą rosnąć w najbliższych trzech miesiącach, choć nieco wolniej niż oczekiwano w lutym. Przedsiębiorcy przewidują wzrost nakładów na środki.

W marcu 8,5% badanych przedsiębiorstw (przed rokiem 8,0%) deklaruje, że nie napotyka na bariery w prowadzeniu bieżącej działalności. Największe trudności wskazywane przez firmy zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (53,6% w marcu br., 52,3% przed rokiem) oraz konkurencją firm krajowych (47,5% w marcu br., 51,0% przed rokiem). Od 2014 r. rośnie uciążliwość bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników – jej znaczenie w skali roku wśród wszystkich barier wzrosło w największym stopniu (z 23,0% do 30,6%). Rzadziej niż w marcu ub. r. kierujący jednostkami wskazują barierę związaną z niedostatecznym popytem (z 37,4% do 30,2%).

W marcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie plus 10,8 (przed miesiącem plus 11,5). Poprawę koniunktury odnotowuje 19,3% badanych firm, a jej pogorszenie – 8,5% (w lutym odpowiednio 18,8% i 7,3%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Po negatywnych diagnozach sprzed miesiąca, bieżący popyt, sprzedaż i sytuacja finansowa oceniane są w marcu pozytywnie. Prognozy w tym zakresie są bardziej optymistyczne od przewidywań z lutego. Nadal odnotowywany jest nieznaczny wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Skala wzrostu zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach może być większa od planowanej w lutym. Przewidywany jest wzrost cen. Przedsiębiorcy zapowiadają, że nakłady na środki trwałe będą rosnąć.

Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się w marcu na poziomie 11,5% (przed rokiem 5,1%). Największe trudności napotykane przez jednostki zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (64,5% w marcu br., 67,0% przed rokiem). Od 2014 r. rośnie stopniowo znaczenie bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (uciążliwość tej bariery wzrosła w największym stopniu w skali roku wśród wszystkich barier – z 17,3% do 35,5%). Przedsiębiorcy wskazują, że w stosunku do marca ub. r. zwiększyło się również znaczenie bariery związanej z niejasnymi i niespójnymi przepisami prawnymi (z 25,1% do 36,1%).

W marcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 18,5 (przed miesiącem plus 16,4). Poprawę koniunktury odnotowuje 23,3% badanych firm, a jej pogorszenie – 4,9% (w lutym odpowiednio 22,1% i 5,7%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Bieżący popyt, sprzedaż i sytuacja finansowa oceniane są nieco mniej korzystnie niż w lutym. Prognozy popytu i sprzedaży są nieznacznie bardziej optymistyczne, przy mniej pozytywnych przewidywaniach dotyczących sytuacji finansowej. Odnotowywany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek zapowiadają wzrost zatrudnienia, choć nieco mniejszy od planowanego w lutym. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się niewielkiego spadku cen usług. Przedsiębiorcy przewidują wzrost nakładów na środki trwałe.

Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się w marcu na poziomie 12,4% (przed rokiem 12,5%). Największe trudności sygnalizowane przez firmy zgłaszające bariery związane są z konkurencją firm krajowych (47,6% w marcu br., 41,3% przed rokiem) oraz z kosztami zatrudnienia (43,0% w marcu, 48,8% przed rokiem – znaczenie tej bariery spadło w największym stopniu w skali roku). W porównaniu z marcem 2016 r. najbardziej wzrosła uciążliwość barier związanych z konkurencją firm krajowych oraz niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 30,6% do 36,0%).

W marcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 31,4 (przed miesiącem plus 28,2). Poprawę koniunktury odnotowuje 34,6% badanych firm, a jej pogorszenie – 3,3% (w lutym odpowiednio 31,0% i 2,8%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Diagnozy popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej są bardziej korzystne od zgłaszanych przed miesiącem. Również prognozy w tym zakresie są bardziej optymistyczne od formułowanych w lutym. Odnotowywany jest niewielki wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Zapowiadane redukcje zatrudnienia mogą być mniejsze od zgłaszanych w lutym. Prognozowany jest wzrost cen usług, ale mniej znaczący od przewidywanego przed miesiącem. Prognozy dotyczące nakładów na środki trwałe są nieco mniej optymistyczne od przewidywań formułowanych w ostatnich miesiącach.

Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się w marcu na poziomie 4,2% (przed rokiem 4,3%). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją firm krajowych (70,3% w marcu br., 71,1% przed rokiem). W skali roku w największym stopniu wzrosła uciążliwość bariery związanej z niejasnymi i niespójnymi przepisami prawnymi (z 40,5% do 47,0%), a spadła – bariery związanej z konkurencją firm zagranicznych (z 54,6% do 47,1%).

Podmioty wszystkich klas wielkości oceniają koniunkturę pozytywnie, podobnie jak w lutym, ale tylko firmy o liczbie pracujących do 9 osób – lepiej niż przed miesiącem. Najbardziej optymistyczne opinie dotyczące koniunktury zgłaszają firmy duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).

Najbardziej korzystne oceny koniunktury formułują w marcu jednostki o liczbie pracujcych 250 i więcej osób – ich opinie są lepsze od zgłaszanych przed miesiącem. Również firmy o liczbie pracujących do 9 osób oceniają koniunkturę optymistycznie, choć gorzej niż w lutym. Ze wszystkich klas wielkości najmniej pozytywne oceny zgłaszają podmioty o liczbie pracujących od 10 do 49 osób, choć ich opinie są lepsze od sygnalizowanych przed miesiącem.

Oceny koniunktury formułowane w marcu przez podmioty wszystkich klas wielkości są pozytywne – najbardziej korzystne opinie, lepsze niż przed miesiącem, odnotowują fir-my o liczbie pracujących od 50 do 249 osób. Najmniej optymistycznie koniunkturę ocenia-ją jednostki o liczbie pracujących do 9 osób.

6) Inwestycje w przemyśle i budownictwie


Informacje zebrane w marcu br. wskazują, że 66,3% przedsiębiorstw w przemyśle i 41,6% w budownictwie planuje ponoszenie nakładów inwestycyjnych w 2017 roku. W marcu 2016 r. ponoszenie nakładów inwestycyjnych na 2017 r. przewidywało 45,6% jednostek przemysłowych i 31,8% jednostek budowlano-montażowych.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność przemysłową jako najczęściej wybierane źródła finansowania inwestycji wskazują środki własne (92,8% jednostek w marcu br., 93,2% przed rokiem). Krajowy kredyt bankowy jest źródłem finansowania działalności inwestycyjnej dla 30,0% jednostek w marcu br., 31,5% przed rokiem, leasing – dla 33,7% przedsiębiorstw (34,8% w ubiegłym roku).

Dyrektorzy przedsiębiorstw budowlano-montażowych jako najczęściej wybierane źródła finansowania inwestycji wskazują środki własne (85,5% jednostek w marcu br., 90,3% jednostek w marcu ubiegłego roku). Krajowy kredyt bankowy wybiera 31,6% przedsiębiorstw (29,8% w marcu ub. r.), leasing – 47,2% jednostek (42,9% w marcu 2016 r.).

7) Ogólny klimat koniunktury według województw (dane wg siedziby przedsiębiorstwa)


Jednostki ze wszystkich województw oceniają koniunkturę pozytywnie. Najbardziej korzystne oceny formułują podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego z województw mazowieckiego, podlaskiego, małopolskiego, lubuskiego.

fot. mat. prasowe

Przetwórstwo przemysłowe i budownictwo - koniunktura wg województw

Jednostki ze wszystkich województw oceniają koniunkturę pozytywnie. Najbardziej korzystne oceny formułują podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego z województw mazowieckiego, podlaskiego, małopolskiego, lubuskiego.


Jednostki z większości województw prowadzące działalność w zakresie budownictwa formułują w marcu negatywne, ale lepsze niż przed miesiącem oceny koniunktury. Najbardziej pesymistyczne oceny zgłaszają jednostki z województwa kujawsko-pomorskiego, natomiast najbardziej optymistyczne – z województwa lubuskiego.

Przedstawiciele firm ze wszystkich województw zgłaszają korzystne oceny koniunktury. Najbardziej optymistycznie koniunkturę w handlu hurtowym oceniają jednostki z województw opolskiego, podkarpackiego i kujawsko-pomorskiego.

Najbardziej optymistycznie koniunkturę w handlu detalicznym oceniają przedsiębiorstwa, których siedziba znajduje się w województwie wielkopolskim. Pesymistyczne oceny w tym zakresie zgłaszają jedynie przedsiębiorstwa z województw lubelskiego i kujawsko-pomorskiego.

Podmioty z większości województw należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa oceniają w marcu koniunkturę korzystnie. Najbardziej optymistyczne oceny koniunktury formułują jednostki mające siedzibę w województwie świętokrzyskim. Najbardziej pesymistycznie, podobnie jak w lutym, oceniają koniunkturę podmioty z siedzibą w województwie warmińsko-mazurskim.

Podmioty z większości województw prowadzące działalność związaną z zakwaterowaniem i gastronomią oceniają w marcu koniunkturę pozytywnie. Najbardziej korzystne, lepsze od zgłaszanych przed miesiącem, oceny koniunktury formułują jednostki z województwa kujawsko-pomorskiego. Najbardziej pesymistycznie oceniają koniunkturę podmioty, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.

Jednostki ze wszystkich województw (z wyjątkiem przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego) należące do sekcji informacja i komunikacja oceniają w marcu koniunkturę korzystnie. Najbardziej optymistyczne opinie w zakresie koniunktury odnotowują podmioty z województw dolnośląskiego, opolskiego i podkarpackiego.

8) Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej (SI)


Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej (SI) kształtuje się w marcu na poziomie wyższym niż przed miesiącem i przed rokiem (od czterech miesięcy jego wartości są nieco wyższe od średniej długookresowej).

Składowe dotyczące przetwórstwa przemysłowego, budownictwa i handlu detalicznego wzrosły nieco w stosunku do lutego, podczas gdy odnosząca się do usług utrzymuje się na poziomie sprzed miesiąca (jako jedyna pozostaje na poziomie poniżej średniej długookresowej). W skali roku wartości wszystkich składowych rosną.

Wskaźnik ocen diagnostycznych i prognostycznych jest wyższy od zgłaszanego przed miesiącem i przed rokiem.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Produkcja w Polsce III 2017

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.