eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › umowa leasingu
 • Faktura kończąca leasing finansowy w księgach

  Faktura kończąca leasing finansowy w księgach

  11:36 13.07.2009

  ... następujące: umowa została zawarta na czas oznaczony, suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje ... WIĘCEJ

  Tematy: leasing finansowy, umowa leasingu, księgi rachunkowe, konto księgowe
 • Jakie są skutki opóźnienia spłaty rat leasingowych?

  Jakie są skutki opóźnienia spłaty rat leasingowych?

  14:08 08.12.2008

  ... jest do wyznaczenia na piśmie terminu dodatkowego do zapłaty zaległych rat, z zagrożeniem, że w przypadku nieuregulowania wymagalnych należności w oznaczonym czasie, umowa leasingu zostanie wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym. Leasingodawcy przysługuje prawo do odsetek za zwłokę w zapłacie należności. Finansujący może ustanowić dodatkowe ... WIĘCEJ

  Tematy: leasing, umowa leasingu, raty leasingowe, raty leasingu
 • Co składa się na koszt leasingu?

  Co składa się na koszt leasingu?

  13:50 03.12.2008

  Raty leasingowe, które korzystający (leasingobiorca) zobowiązuje się uiszczać na rzecz finansującego (leasingodawcy) w zamian za użytkowanie przedmiotu leasingu, nie są jedynym kosztem tej umowy. Na ostateczny koszt leasingu wpływają wszelkie opłaty towarzyszące, takie jak wpłata początkowa czy opłaty manipulacyjne. Wpłata początkowa, zwana również ... WIĘCEJ

  Tematy: koszt leasingu, leasing, umowa leasingu, raty leasingowe
 • Leasing operacyjny: skrócenie okresu a sprzedaż

  Leasing operacyjny: skrócenie okresu a sprzedaż

  06:51 20.10.2008

  ... umowy leasingu jest przeniesienie własności przedmiotu leasingu po upływie podstawowego okresu trwania umowy. Przez pojęcie „ podstawowy okres umowy” należy rozumieć zgodnie z art. 17a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czas oznaczony, na jaki została zawarta umowa leasingu. Aby podatkowa umowa leasingu miała charakter leasingu ... WIĘCEJ

  Tematy: leasing, umowa leasingu, przychody podatkowe, skrócenie leasingu
 • Leasing finansowy: wydłużenie okresu a sprzedaż

  Leasing finansowy: wydłużenie okresu a sprzedaż

  06:53 17.10.2008

  ... późn. zm.) regulują m.in. szczególne zasady opodatkowania stron leasingu finansowego, które mają zastosowanie tylko, jeżeli umowa leasingu spełnia warunki, o których mowa w art. 17f ust. 1 ustawy. Umowa leasingu dla celów podatkowych ma charakter leasingu finansowego, gdy spełnione są warunki: 1. umowa leasingowa musi być zawarta na okres oznaczony ... WIĘCEJ

  Tematy: leasing, umowa leasingu, przychody podatkowe, wydłużenie leasingu
 • Przerwanie umowy leasingu a przychody i koszty podatkowe

  Przerwanie umowy leasingu a przychody i koszty podatkowe

  07:43 15.10.2008

  ... umowa leasingu nie wygaśnie lub nie zostanie wypowiedziana lub rozwiązana, spełnia ona warunki, o których mowa w art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mimo że nie upłynął jeszcze podstawowy okres leasingu, na który umowa została zawarta. Upływ podstawowego okresu leasingu ... WIĘCEJ

  Tematy: leasing, umowa leasingu, koszty uzyskania przychodu, koszty podatkowe
 • Leasing krok po kroku

  Leasing krok po kroku

  13:20 16.11.2007

  ... ). Wysokość stóp procentowych (WIBOR, LIBOR, EURIBOR; zarówno 1M jak i 3M) na podstawie których przygotowano warunki finansowe. Krok 5. Podjęcie decyzji o przyznaniu leasingu. Analiza informacji zawartych w dokumentach Państwa firmy pozwoli firmie leasingowej podjąć decyzję o finansowaniu danej inwestycji. Czas potrzebny na podjęcie decyzji to ... WIĘCEJ

  Tematy: leasing, finansowanie inwestycji, firma leasingowa, umowa leasingu
 • Raty leasingowe: kto wystawia faktury?

  Raty leasingowe: kto wystawia faktury?

  13:40 22.04.2007

  ... leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa ... WIĘCEJ

  Tematy: leasing, faktura VAT, raty leasingowe, umowa leasingu

poprzednia  

1 ... 4 5Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: