eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › Aktywa
 • Bilans a odroczony podatek dochodowy

  Bilans a odroczony podatek dochodowy

  13:11 25.03.2008

  ... to jedyne tytuły do podatku odroczonego (a w praktyce tak nie jest), zaprezentowane byłoby to w sprawozdaniu finansowym następująco: Aktywa A. Aktywa trwałe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3.800 zł Pasywa B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwa ... WIĘCEJ

  Tematy: bilans, Aktywa, Pasywa, bilanse firm
 • Inwestycje krótkoterminowe w księgach rachunkowych

  Inwestycje krótkoterminowe w księgach rachunkowych

  14:01 02.12.2006

  ... - inwestycji - nie korzystał w normalnej działalności operacyjnej Twojej firmy. Na dzień bilansowy aktywa finansowe powinieneś wycenić w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej, bez pomniejszania ... o koszty transakcji, jakie poniosłaby Twoja firma, zbywając te aktywa lub wyłączając je z ksiąg rachunkowych z innych przyczyn, chyba że wysokość tych ... WIĘCEJ

  Tematy: inwestycje krótkoterminowe, porady księgowe, Aktywa finansowe, zakup nieruchomości
 • Wycena nieruchomości

  Wycena nieruchomości

  14:00 28.05.2006

  Nieruchomości są jednym z najważniejszych składników aktywów każdej firmy. Posiadane nieruchomości pozwalają nie tylko na sprawne prowadzenie działalności, ale także są sposobem lokowania nadwyżek finansowych i umożliwiają późniejsze czerpanie z nich dodatkowych dochodów. Jak wycenisz posiadane przez Twoją firmę nieruchomości? Wycena nieruchomości ... WIĘCEJ

  Tematy: wycena nieruchomości, Aktywa, Aktywa firmy, środki trwałe
 • Wartości niematerialne i prawne

  Wartości niematerialne i prawne

  14:08 01.08.2005

  Wszystkie prawa majątkowe, które nabyła jednostka, nadające się do wykorzystania dłuższego niż 1 rok.WIĘCEJ

  Tematy: bilans, Aktywa, Wartości niematerialne i prawne
 • Pasywa

  Pasywa

  13:20 01.08.2005

  Strona bilansu zawierająca źródła finansowania środków gospodarczych.WIĘCEJ

  Tematy: bilans, Aktywa, inwentaryzacja, inwentarz
 • Inwentarz

  Inwentarz

  12:27 01.08.2005

  Wykaz składników aktywów i pasywów na określony dzień.WIĘCEJ

  Tematy: Aktywa, pasywa, inwentaryzacja, Inwentarz
 • Inwentaryzacja

  Inwentaryzacja

  12:25 01.08.2005

  Czynności zmierzające do określenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki gospodarczej.WIĘCEJ

  Tematy: Aktywa, pasywa, inwentarz, nadwyżka
 • Bilans

  Bilans

  23:01 30.07.2005

  Zestawienie środków gospodarczych (aktywów) i źródeł ich pochodzenia (pasywów) na określony moment i w określonej formie.WIĘCEJ

  Tematy: rynek pozabilansowych instrumentów finansowych, Aktywa, pasywa, bierne rozliczenia międzyokresowe
 • Aktywa

  Aktywa

  22:53 30.07.2005

  Strona bilansu obejmująca majątek rzeczowy (środki gospodarcze) firmy. Oznacza również zasoby majątkowe firmy, gromadzone w celu prowadzenia działalności gospodarczej. WIĘCEJ

  Tematy: bilans, pasywa, inwentaryzacja, inwentarz


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: