eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościPublikacje › Autoryzowani Doradcy NewConnect

Autoryzowani Doradcy NewConnect

2010-05-11 11:28

Autoryzowanym Doradcą (AD) może zostać firma inwestycyjna lub firma świadcząca usługi doradcze w zakresie obrotu gospodarczego (w tym doradztwa finansowego, doradztwa prawnego, audytu finansowego). Celem uzyskania statusu AD należy złożyć do organizatora ASO wypełniony wniosek o wpis na Listę Autoryzowanych Doradców.

Przeczytaj także: Autoryzowany Doradca a firma inwestycyjna

Celem uzyskania statusu AD należy złożyć do organizatora ASO wypełniony wniosek o wpis na Listę Autoryzowanych Doradców. Wniosek powinien zawierać:
  • informację o prowadzonej działalności oraz informację na temat doświadczenia i kwalifikacji wnioskodawcy lub osób nim zarządzających, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w zakresie działalności związanej z obrotem instrumentami finansowymi,
  • informację o planowanych działaniach w zakresie pozyskiwania nowych emitentów,
  • informację na temat struktury organizacyjnej i władzach wnioskodawcy,
  • informację o strukturze własnościowej wnioskodawcy,
  • wskazanie osoby uprawnionej do bezpośrednich roboczych kontaktów z Organizatorem Alternatywnego Systemu.

Do wniosku należy dołączyć zobowiązanie:
  • przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie,
  • niezwłocznego informowania Organizatora Alternatywnego Systemu o wszelkich istotnych zmianach informacji dołączonych do wniosku,
  • niezwłocznego informowania Organizatora Alternatywnego Systemu o wszelkich istotnych zdarzeniach lub okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy,
  • współdziałania z Organizatorem Alternatywnego Systemu na rzecz rozwoju alternatywnego systemu obrotu, w tym poszukiwania nowych emitentów,
  • przekazywania Organizatorowi Alternatywnego Systemu corocznych sprawozdań z wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy.

Autoryzowani doradcy

Pracę Autoryzowanych Doradców weryfikuje Giełda. Corocznie do 15 stycznia Autoryzowany Doradca przekazuje Organizatorowi Alternatywnego Systemu sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy.

W sprawozdaniu przedstawiane są informacje dotyczące działań jakie prowadził on w charakterze Autoryzowanego Doradcy w danym okresie sprawozdawczym.

Dodatkowo, corocznie przeprowadzana jest weryfikacja pracy Autoryzowanych Doradców, w toku której Giełda odbiera status AD podmiotom, które nie spełniają obowiązków narzuconych na Doradców, bądź nie wprowadziły do obrotu akcji minimum jednej spółki w okresie roku od otrzymania licencji AD.

Autoryzowany Doradca za swoją usługę wprowadzenia spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu oraz ofertę prywatną bądź publiczną akcji pobiera wynagrodzenie wypłacane przez emitenta. Istnieje możliwość obniżenia przez emitenta kosztów emisji wykorzystując w tym celu fundusze unijnie. Dzięki Działaniu 3.3.2 POIG (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) istnieje możliwość ubiegania się o refinansowanie do 50% środków przeznaczonych na zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego o charakterze udziałowym.

 

1 2

następna

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Marketing a różnice płci

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: