eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja w Polsce I 2019

Produkcja w Polsce I 2019

2019-02-20 12:28

Produkcja w Polsce I 2019

Produkcja © gui yong nian - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

Główny Urząd Statystyczny opublikował styczniowe dane odnośnie produkcji w Polsce. Wynika z nich, że w porównaniu z pierwszym miesiącem 2018 roku produkcja sprzedana przemysłu w naszym kraju ukształtowała się na poziomie o 6,1% wyższym. Delikatny wzrost w ujęciu rocznym odnotowały również ceny produkcji.

Przeczytaj także: Produkcja w Polsce XII 2018

PRZEMYSŁ


Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w była w styczniu br. o 6,1% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 8,7%) i o 7,4% wyższa w porównaniu z grudniem ub. roku. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 6,1% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,7% wyższym w porównaniu z grudniem ub. roku.

W stosunku do stycznia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 17,3%, napojów – o 17,2%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 15,1%, w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 13,3%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 10,9%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 10,0%, wyrobów z metali – o 8,0%, wyrobów tekstylnych – o 7,4%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu ze styczniem ub. roku, wystąpił w 8 działach, m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 9,5%, metali – o 8,6%, odzieży – o 7,9%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 2,5%.

fot. mat. prasowe

Produkcja sprzedana przemysłu (przeciętna miesięczna 2015=100)

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu wyniósł 6,1%, wobec wzrostu o 8,7% przed rokiem.


W styczniu br. wyższa w skali roku była produkcja we wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych. Produkcja dóbr konsumpcyjnych nietrwałych wzrosła o 7,8%, dóbr inwestycyjnych o 6,2%, dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 6,1%, dóbr związanych z energią – o 5,2%, a dóbr zaopatrzeniowych – o 3,8%.

BUDOWNICTWO


Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób byław styczniu br. wyższa w porównaniu ze styczniem ub. roku o 3,2% (przed rokiem wzrost o 34,7%) i o 61,2% niższa w porównaniu z grudniem 2018 roku (przed rokiem spadek o 57,8%).

W stosunku do stycznia ub. roku wzrost warości produkcji budowlano-montażowej odnotowano w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (15,3%) oraz budowa budynków (2,3%), natomiast spadek w jednostkach wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne (6,2%).

W porównaniu z grudniem ub. roku spadek wartości zrealizowanych robót odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 75,2%, wykonujących roboty budowlane specjalistyczne – o 51,2%, a w jednostkach zajmujących się budową budynków – o 46,7%.

Wartość produkcji budowlano-montażowej obejmująca roboty inwestycyjne w styczniu br. była niższa o 1,9% w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku (przed rokiem wzrost o 40,1%) natomiast wzrosła wartość robót o charakterze remontowym – o 12,6% (przed rokiem wzrost o 25,8%).

fot. mat. prasowe

Dynamika produkcji budowlano-montażowej (ceny stałe) - przeciętna miesięczna 2015=100

W stosunku do stycznia ub. roku znaczący wzrost wartości produkcji budowlano-montażowej odnotowano wśród jednostek, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej


Dynamika produkcji budowlano-montażowej w styczniu br. obliczona w cenach stałych przy podstawie miesięcznej 2015=100 wyniosła 68,7.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 3,2% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku oraz o 0,3% niższym w porównaniu z grudniem ubiegłego roku.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2019 r.


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2019 r. były o 0,2% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Wzrosły ceny w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 1,4%, górnictwo i wydobywanie o 0,5% oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja o 0,3%. Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe pozostały na niezmienionym poziomie. Wśród działów tej sekcji największy wzrost cen zanotowano w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej oraz w produkcji wyrobów tytoniowych (po 0,9%). Podniesiono również ceny m.in. w produkcji wyrobów tekstylnych, wyrobów farmaceutycznych (po 0,8%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,5%), produkcji metali (o 0,4%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 0,3%), mebli (o 0,2%), papieru i wyrobów z papieru, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 0,1%). Ceny wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu.

fot. mat. prasowe

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (zmiana w % do okresu poprzedniego)

W styczniu w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny w sekcjach przemysłu z wyjątkiem cen w przetwórstwie przemysłowym, które pozostały na niezmienionym poziomie.

Spadły natomiast ceny w produkcji: odzieży, urządzeń elektrycznych (po 0,1%), artykułów spożywczych, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, wyrobów z metali, pozostałego sprzętu transportowego (po 0,2%), skór i wyrobów skórzanych (o 0,3%), napojów, chemikaliów i wyrobów chemicznych (po 0,4%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,7%).

W styczniu 2019 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 2,2% wyższe niż przed rokiem. Najbardziej podniesiono ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 4,5%. Wzrosły również ceny w górnictwie i wydobywaniu - o 2,1%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 5,7% przy spadku cen w górnictwie rud metali - o 6,9%. Ceny w przetwórstwie przemysłowym wzrosły o 1,9%, w tym w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 7,9%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 5,4%), papieru i wyrobów z papieru (o 4,2%), metali (o 3,4%), wyrobów tekstylnych (o 3,1%), koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 2,9%), napojów (o 2,5%),wyrobów z metali (o 2,4%), mebli (o 2,3%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 2,2%), pozostałego sprzętu transportowego (o 2,1%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 1,9%), odzieży, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 1,8%), wyrobów farmaceutycznych ( o 1,7%), wyrobów tytoniowych (o 1,5%), maszyn i urządzeń (o 1,4%), artykułów spożywczych, urządzeń elektrycznych (po 1,1%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych (po 0,8%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych ( o 0,2%). Wzrost cen odnotowano także w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - o 1,6%.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej 20.02.2019 r. w styczniu 2019 r.


Według wstępnych danych w styczniu 2019 r. ceny produkcji budowlano-montażowej były wyższe o 0,2%, w porównaniu z grudniem 2018 r. i o 3,7% w porównaniu ze styczniem 2018 r.

W stosunku do poprzedniego miesiąca zanotowano wzrost cen budowy budynków oraz robót budowlanych specjalistycznych (po 0,2%). Ceny budowy obiektów inżynierii lądowej i
wodnej utrzymały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem.

fot. mat. prasowe

Ceny produkcji budowlano-montażowej (zmiana w % do okresu poprzedniego)

Według wstępnych danych w styczniu 2019 r. ceny produkcji budowlano-montażowej były wyższe o 0,2%.


W porównaniu ze styczniem 2018 r. podniesiono ceny budowy budynków (o 4,3%), budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 3,6%) oraz robót budowlanych specjalistycznych
(o 2,9%).

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: