eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja w Polsce XII 2018

Produkcja w Polsce XII 2018

2019-01-18 12:59

Produkcja w Polsce XII 2018

Produkcja © gui yong nian - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Znamy już grudniowe statystyki dotyczące produkcji w Polsce. Z danych przedstawionych właśnie przez Główny Urząd Statystyczny wynika między innymi, że w stosunku do analogicznego miesiąca 2017 roku produkcja sprzedana przemysłu w naszym kraju zanotowała wzrost o 2,8%. Znacznie lepsze rezultaty stały się również udziałem produkcji budowlano-montażowej, w przypadku której odnotowaliśmy zwyżkę rzędu 12,1%.

PRZEMYSŁ


Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w grudniu 2018 r. o 2,8% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost również o 2,8%) i o 11,5% niższa w porównaniu z listopadem 2018 r. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,1% wyższym niż w analogicznym miesiącu 2017 r. i o 0,4% niższym w porównaniu z listopadem 2018 r.

W stosunku do grudnia 2017 r. wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 17 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 33,6%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 16,1%, w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 14,9%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 13,4%, w produkcji urządzeń elektrycznych – o 12,1% oraz komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 5,0%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem 2017 r., wystąpił w 17 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 29,5%, maszyn i urządzeń – o 4,3%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 3,5%, w produkcji metali – o 2,8%, napojów – o 2,5%, wyrobów z metali – o 2,0%.

fot. mat. prasowe

Produkcja sprzedana przemysłu

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2018 r., podobnie jak przed rokiem, wyniósł 2,8%.


BUDOWNICTWO


Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty inwestycyjne, remontowe i pozostałe, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w grudniu 2018 r. wyższa w porównaniu z grudniem 2017 r. o 12,2% (przed rokiem wzrost o 12,8%), a z listopadem 2018 r. – o 21,8%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 11,4% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 r. oraz o 0,2% niższym w porównaniu z listopadem 2018 r.

W stosunku do grudnia 2017 r. największy wzrost (24,2%) produkcji budowlano-montażowej odnotowano w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa budynków. Wzrosty odnotowały również przedsiębiorstwa, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (11,4%) oraz jednostki zajmujące się wykonywaniem robót specjalistycznych (0,6%).

W porównaniu z listopadem 2018 r. wzrost wartości zrealizowanych robót odnotowano w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa budynków (27,5%), obiektów inżynierii lądowej i wodnej (22,6%) oraz wykonywanie robót budowlanych specjalistycznych (13,3%).

fot. mat. prasowe

Produkcja budowlano-montażowa

Od początku 2018 roku utrzymuje się wzrost produkcji budowlano-montażowej, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.


Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2018 r.


Według wstępnych danych w grudniu 2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 2,2% w porównaniu z grudniem 2017 r. Wzrost cen odnotowano także w produkcji budowlano-montażowej – o 3,7%. W okresie styczeń–grudzień 2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 2,1% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r.(kiedy notowano wzrost o 2,9%), a ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 2,7% (wzrost w ub. roku o 0,6%).

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu

Według wstępnych danych w grudniu 2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 0,9% niż w poprzednim miesiącu. Spadek cen zanotowano w przetwórstwie przemysłowym o 1,0%, w tym największy w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 11,0%). Obniżono również ceny m.in. w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,8%), produkcji: chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 0,7%), odzieży (o 0,5%), mebli (o 0,4%), skór i wyrobów skórzanych, wyrobów farmaceutycznych, metali (po 0,3%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, wyrobów z metali (po 0,2%), artykułów spożywczych, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (po 0,1%). Ceny papieru i wyrobów z papieru ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Wzrosły natomiast ceny w produkcji m.in. napojów, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (po 0,1%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, maszyn i urządzeń, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 0,2%), urządzeń elektrycznych (o 0,3%), wyrobów tekstylnych, pozostałego sprzętu transportowego (po 0,4%), wyrobów tytoniowych (o 0,6%).

fot. mat. prasowe

Dynamika cen w 2018 r. (XII poprzedniego roku = 100)

Ceny w budownictwie w grudniu 2018 r. w skali roku wzrosły we wszystkich rodzajach działalności.


Spadek cen zanotowano w górnictwie i wydobywaniu o 0,6%, w tym w górnictwie rud metali o 1,5% przy wzroście cen w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 0,1%. Wzrosły natomiast ceny w sekcjach wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja po 0,1%. W grudniu 2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 2,2% wyższe niż przed rokiem. Największy wzrost cen zanotowano w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 3,1%. W przetwórstwie przemysłowym ceny wzrosły o 2,2%, w tym w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 7,3%), metali (o 5,6%), papieru i wyrobów z papieru (o 4,9%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 4,6%), koksu i pro-duktów rafinacji ropy naftowej (o 3,8%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 3,7%), wyrobów tekstylnych (o 3,1%), napojów (o 2,9%), wyrobów z metali (o 2,5%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 2,4%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 2,3%), wyrobów farmaceutycznych (o 2,2%), wyrobów tytoniowych (o 1,8%), odzieży (o 1,6%), pozostałego sprzętu transportowego, mebli (po 1,5%), maszyn i urządzeń (o 1,3%), urządzeń elektrycznych (o 1,2%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 1,1%), artykułów spożywczych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (po 0,5%). Ceny w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji pozostały na niezmienionym poziomie w stosunku do cen notowanych przed rokiem. Ceny w sekcji górnictwo i wydobywanie wzrosły o 1,5%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 3,2% przy spadku cen w górnictwie rud metali o 4,7%. Wzrost cen odnotowano także w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i od-padami, rekultywacja – o 1,5%.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej


Ceny produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2018 r. były wyższe o 0,4% w porównaniu z poprzednim miesiącem ub.r. Wzrosły ceny budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 0,5%), budowy budynków (o 0,4%) i robót budowlanych specjalistycznych (o 0,2%). W porównaniu z grudniem 2017 roku ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 3,7 % z tego ceny budowy budynków (o 3,9%), budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 3,7%) oraz robót budowlanych specjalistycznych (o 2,8%).

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: